M
Tagg
Sedel med Vasa
Gustav Vasa på en äldre sedel.

Gustav Vasa

Gustav Vasa, född 1496, var Sveriges kung från 1523 fram till sin död 1560. Under sin tid som regent arbetade han oavbrutet med att stärka den svenska kungamakten och centralisera rikets förvaltning. Som kung regerade han därför med hårda nypor och for våldsamt fram bland både inre och yttre fiender.

Som ett led i centraliseringen av den svenska staten lät Gustav Vasa reformera kyrkan och införa protestantismen i Sverige. Detta gjordes för att förbättra rikets finanser. All kyrklig egendom tillföll därmed staten samtidigt som kungen hädanefter blev den svenska kyrkans överhuvud.

ANNONS

ANNONS

Gustav Vasa moderniserade också det svenska militärväsendet och lät öka skattetrycket på Sveriges befolkning. Detta ledde till flera stora bondeuppror som slogs ner med järnhand. Det största och absolut mest allvarliga var Dackefejden 1542-1543.

Under sin långa regeringstid fram till 1560 byggde Gustav Vasa - trots motstånd från både bönder och adeln - upp en stark statsmakt. Han lyckades samla makten hos en enda person på ett sätt som aldrig skett tidigare i Sverige.

Sverige gjordes nu även till ett arvrike där kungens äldste son skulle ärva kronan (tidigare hade ofta nya kungar röstats fram genom val).

I drygt 130 år (från 1523 till 1654) härskade Gustav Vasas ätt över Sverige. Under den här tiden förvandlades Sverige från ett litet och splittrat land, till en stormakt. Av många inom svensk historieskrivning beskrivs Gustav Vasa därför i första hand som en landsfader och skaparen av den svenska nationalstaten - ett fast sammanhållet Sverige med ett effektivt styre. Andra ser honom som en tyrann.

ANNONS

S  Fördjupning

Gustav I (Vasa), Gustav Eriksson (Vasa), var Sveriges kung från 1523. Gustav Vasa - som aldrig kallades så under sin livstid - var genom sin mor (halvsyster till Kristina Gyllenstierna) besläktad med Sturarna och slogs på Sten Sture den yngres sida vid Brännkyrka 1518. Han fördes jämte Hemming Gadh och fyra andra ledande Stureanhängare som gissIan till Danmark efter slaget men lyckades fly och återvände via Lübeck till Sverige våren 1520. Från det Sturelojala Dalarna startade han sedan ett uppror mot kung Kristian II (berättelserna om hans äventyrliga flykt genom Dalarna undan danskarna har dock tillkommit långt senare). Med stöd från Lübeck blev upproret (senare kallat befrielsekriget) framgångsrikt, och den 6 juni 1523 valdes han till Sveriges kung.

Gustav Vasa framstår som det moderna Sveriges grundare och hyllades länge som frihetshjälte och landsfader, den vars hand "har vårt Sverige murat / från grund och till tak" (skalden Carl Snoilsky). Det är dock osäkert hur pass långsiktiga kungens planer var från början. Det var konkreta finansiella problem som krigsskulden till Lübeck och kostnaderna för en stående armé som ledde till indragningen av kyrkans egendom (reformationen), de höjda skatterna och den utbyggda administrationen (centraliseringen av statsmakten). Först med tiden blev nationalstatsbygget en självgenererande process, konsoliderad (förstärkt) genom Västerås riksdag 1544. Det motstånd som dessa samhällsförändringar framkallade slogs hänsynslöst ned med våld och list. Den radikala inrikespolitiken kombinerades samtidigt med en försiktig utrikespolitik.

Gustav Vasas brev till sina fogdar - som vid sidan av alla förmaningar om sparsamhet innehåller utförliga instruktioner om allt från biskötsel till utrikeshandel - belyser både hans praktiska duglighet och ekonomiska sinnelag. I breven rörande barnens uppfostran framskymtar också ömma faderskänslor.

Med undantag för en viss musikalitet var Gustav Vasas kulturintresse obefintligt, vilket skiljer honom från samtida renässansfurstar ute i Europa. Han kostade dock på sina söner en förnämlig utbildning.
 

ANNONS

ANNONS

Medeltidens Vasaätt

Vasa är en frälseätt som är känd från och med 1350-talet. Från 1400-talet kom medlemmar av ätten Vasa att spela en allt viktigare roll i den svenska politiken. Tillsammans med ätten Oxenstierna och Axelssönerna utgjorde Vasarna den mäktigaste ätten inom det unionsvänliga blocket inom den svenska adeln.

Krister Nilsson (Vasa) (död 1442) var riksråd och innehavare av Viborgs slottslän från 1417. Han arbetade målmedvetet för att koncentrera all handel i Finska viken på Viborg. Krister höll sig utanför upproret mot Erik av Pommern 1434 och utsågs 1435 till drots (ansvarig för rikets rättsväsen). Hans rival som den ledande inom rådet, riksföreståndaren Karl Knutsson, lät dock fängsla och avsätta honom 1439. Efter frigivningen återtog han Viborgs län och anslöt sig 1441 till Kristoffer av Bayern.

Krister Nilssons sonson Kettil Karlsson (Vasa) (död 1465) var riksföreståndare och biskop i Linköping. Efter att Kristian I fängslat hans kusin, ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna, ledde Kettil det uppror som fördrev unionskungen. Sedan han tvingat även den återvände Karl Knutsson att abdikera 1465 utsågs han tillsammans med sin kusin ärkebiskopen till riksföreståndare (tillfällig ledare av landet då en myndig kung saknades) och innehade ämbetet fram till sin död.

Kettil Karlssons kusin Erik Johansson (Vasa) (död 1520) var hövitsman på Kastellholm på Åland och Stureanhängare. Han avrättades på grund av detta vid Stockholms blodbad 1520. Erik var far till Gustav Eriksson (Vasa).
 


LÄS MER: Vasatidens Sverige 1521-1611

LÄS MER: Gustav Vasa - tyrann eller landsfader? (artikelserie)

LÄS MER: Gustav Vasa - frihetskämpe, reformator och diktator (artikelserie)

LÄS MER: Reformationen i Sverige

LÄS MER: Sverige under Gustav Vasa

LÄS MER: Kalmarunionen

LÄS MER: Svenska skatteväsendets historia

PODCAST: Vasatiden
 

Litteratur:
Den svenska historien (Bonnier Lexikon), del 4 – Gustav Vasa. Riket reformeras, Bonniers, 1994
Jerker Rosén, Svensk historia 1, Bonniers, 1964
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen (inkl. faktarutan) är skriven av Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Gustav Vasa och hans liv.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Gustav Vasa

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 3: Bondeupproren och Gustav Vasas statsbygge

av: Lars Hildingson
2023-06-21

Många människor var missnöjda med Gustav Vasas enväldiga styre. Bönderna tyckte att skatterna var för höga och att kungen lade sig i allt möjligt. Det var många som också tyckte illa om hans hårda ingrepp mot kyrkan i samband med reformationen...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 2: Livet på landet

av: Lars Hildingson
2023-06-21

Under 1500-talet, liksom tidigare under medeltiden, bestod större delen av befolkningen av bönder som helst ville bo i byar. I byn hade de skydd mot fiender och lösdrivare, och där hade de också hjälp av varandra. Allt arbete på gården sköttes av den egna familjen, men det var många sysslor som bönderna måste utföra tillsammans i byn...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 1: Gustav Vasa tar makten

av: Lars Hildingson
2023-06-19

Gustav Vasa fick bönderna i Dalarna att göra uppror mot danskarna som styrde Sverige. Upproret spred sig sedan snabbt över landet och danskarna besegrades. År 1523 valdes Gustav Vasa till kung över Sverige. Vid riksdagen i Västerås 1527 beslutades om att genomdriva reformationen i Sverige...

+ Läs mer

L

Propagandans historia

av: Kaj Hildingson
2022-04-29

Att styra människors åsikter brukar vi kalla propaganda. Propaganda kommer av ett latinskt ord som betyder utvidga eller utsträcka. Egentligen betyder propaganda att systematiskt påverka människors åsikter, värderingar och handlingar. Det går alltså egentligen att bedriva propaganda både för sådant som är bra och sådant som är dåligt. Men idag har ordet propaganda fått en negativ klang. För det mesta används ordet när någon vill föra fram något som är dåligt. Propaganda behöver heller inte vara osann. Men idag ligger det i ordets betydelse att propagandan, i alla fall delvis, är lögnaktig...

+ Läs mer

S

Armén och flottan under Vasatiden

av: Gunnar Åselius
2021-07-30

Gustav Vasa var en av de mest framgångsrika företrädarna för det västeuropeiska nationalstatsprojektet. Det var under hans regering 1523-1560 som det moderna Sverige i väsentliga delar kom till. I Sverige, liksom i övriga Västeuropa, kom krigen att fungera som en drivande kraft bakom nationalstatsbygget. Gustav Vasa såg därför till att Sverige fick en stående armé och en permanent flotta som kunde försvara riket och och utmana dess fiender....

+ Läs mer

S

Sverige under Gustav Vasa

av: Lars Hammarén
2021-05-08

När Gustav Vasa steg upp på tronen som svensk kung var den politiska situationen långt ifrån problemfri. Det gällde främst att få till stånd fred, att ordna statsfinanserna, organisera styret av landet och bygga upp näringslivet samt att undvika religiös splittring som hotade genom reformationen. Trots stora problem och många konflikter var Gustav Vasa framgångsrik i ansträngningarna att stärka både kungamakten och riket. Under hans ledning lades grunden för den moderna svenska staten och inte utan skäl kallas han i historieskrivningen ofta för riksbyggmästaren...

+ Läs mer

Podcast om Gustav Vasa

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Läs mer

Länkar om Gustav Vasa

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS