M
Kategori

Globaliseringen har lett till att även miljöproblemen blivit globala. Det största miljöhotet utgörs idag av utsläppen av koldioxid som påverkar hela jordens klimat.

Miljö och hållbarhet

Introduktion till ämnesområdet Miljö och hållbarhetsfrågor. Avsnittet innehåller också tre underkategorier: Hållbar utveckling | Klimatförändringar och global uppvärmning | Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Människans miljöpåverkan påverkar oss själva, jordens natur och naturtillgångar. Men genom en hållbar utveckling kan vi tillgodose våra behov utan att förstöra för kommande generationer.

Introduktion till ämnesområdet Miljö och hållbarhetsfrågor. Avsnittet innehåller också tre underkategorier: Hållbar utveckling | Klimatförändringar och global uppvärmning | Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Människans miljöpåverkan påverkar oss själva, jordens natur och naturtillgångar. Men genom en hållbar utveckling kan vi tillgodose våra behov utan att förstöra för kommande generationer.

ANNONS

ANNONS

Ett hållbart samhälle

Det råder en bred enighet om att hållbarhet måste vara ett övergripande mål för samhällsutvecklingen. För att vi ska uppnå det måste ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö.

Användbara begrepp

Hållbar utveckling: Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Konsumtion: De varor och tjänster som vi köper.

Miljöbalken: Svensk lagsamling till skydd för människors hälsa, naturen, miljön och den biologiska mångfalden.

Vår konsumtion påverkar miljön

Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan under hela sin livscykel – inte bara på de platser där varor och tjänster konsumeras. Miljön påverkas också där råvaran utvinns, där varan produceras, och då varan används och slutligen blir avfall. Även transporterna i alla led påverkar miljön.

Ökad internationell handel bidrar till att den totala miljöpåverkan av konsumtionen blir allt svårare att fastställa. Det medför också att det är omöjligt att ha en snäv nationell syn i globala miljöfrågor.

Hållbar utveckling - ett samspel mellan tre delar

När det talas om ett långsiktigt hållbart samhälle dyker ofta begreppet hållbar utveckling upp. Det finns många olika definitioner av begreppet, men den vanligaste är den som finns i FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" från 1987. I den beskrivs hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan växer fram i samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

ANNONS

ANNONS

Hållbara städer

Miljöfrågor är samhällsfrågor. Människor orsakar miljöproblem men skapar också lösningar till problemen. Flertalet människor lever i städer. I denna miljö är det möjligt att studera hur olika lösningar kan samordnas i utvecklingen av hållbara system.

Över hela världen pågår arbetet med hållbara städer. De flesta städer har en gemensam kärna av miljöproblem att ta itu med: dålig luft, trafikproblem, höga bullernivåer, utsläpp av växthusgaser, byggnader med dålig prestanda, generering av avfall och avloppsvatten. Kunskapen om hur man bygger hållbara städer skapas lokalt men är också en produkt som har en global marknad.

Mål för svensk miljöpolitik

Det övergripande målet för vår svenska miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang.

Lagar och styrning

Vad som händer med miljön berör alla. I många fall räcker det inte med frivillighet. Då behövs lagar och styrmedel för miljövänliga val. Den svenska miljölagstiftningen är huvudsakligen samlad i miljöbalken, men även andra lagar har betydelse inom miljöområdet. Dessutom påverkar EU:s miljöbestämmelser oss.

LÄS MER: Hållbar utveckling

LÄS MER: Klimatförändringar och global uppvärmning

LÄS MER: Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

LÄS MER: Globala målen

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vår konsumtion påverkar miljön på flera olika sätt. Förklara i några meningar vad som menas.
   
 2. Ett långsiktigt hållbart samhälle förklaras ofta med hjälp av begreppet hållbar utveckling. Men vad menas?
   
 3. Nämn några av de miljöproblem som finns i många av världens städer idag.
   
 4. Vad är den svenska miljöpolitikens viktigaste mål?
   
 5. Det finns också lagar i Sverige som reglerar hur vi människor påverkar miljön. Var finns de flesta av dessa miljölagar samlade?
   

 

FÖRFATTARE

Text: Naturvårdsverket
Webbplats: Naturvårdsverket
 


Koppling till skolans styrdokument

Innehållet är kopplat till grundskolans kursplaner för Geografi åk 7-9 och Biologi åk 7-9 samt till gymnasiets ämnesplaner för Geografi 1, Geografi 2, Naturkunskap 1a1, Naturkunskap 1b, Hållbart samhällsbyggande, Miljö- och energikunskap, Politik och hållbar utveckling.

 

Sidan uppdaterad: 13 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Miljö och hållbarhetsfrågor

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

+ Läs mer

Klimatförändringar och global uppvärmning

Om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa. Här berörs även klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor - både lokalt och globalt.

+ Läs mer

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan förebygga naturgivna risker och hot. Här berörs även s.k. sårbara platser samt kopplingen mellan klimatförändringar och konflikter.

+ Läs mer

Länkar om Miljö och hållbarhetsfrågor

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Ge

Klimat

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt...

Ge

Energikällor

Om olika typer av energikällor och vad som kännetecknar dessa samt vilka skillnaderna är mellan förnybara och icke-...

Re

Ekosofi

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i...

Sh

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Sh

Ekologism

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Ge
glob

Världsdelar och länder - geografi

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

Sh

Internationell politik och globala samhällsfrågor

Här kan du läsa om aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i världen. Avsnittet handlar också om...

Ge

Världens befolkning

Ämnesområdet världens befolkning handlar om befolkningsutveckling, befolkningsfördelning, migration, urbanisering och...

Ge

Jordens resurser och handelsmönster

Om människans behov av naturresurser och hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Sh
Befolkning

Befolkningsfrågor

De som studerar befolkningsfrågor kallas för demografer.Demografi eller befolkningslära som det...

Ge
Snölandskap

Klimatförändringar genom historien

Klimatet förändras ständigt. Vissa perioder är kallare, såsom istider, medan andra är varmare. Så...

Ge
Symbol

Kärnkraft

Kärnkraft är en process där man klyver uranatomer för att utvinna värme, som sedan omvandlas till...

Sh
bananer

Rättvis handel

Rättvis handel är en form av etisk handel som går ut på att förbättra villkoren (arbetsmiljö,...

Ge
skiss

Växthuseffekten

Växthuseffekten är ett sammanfattande begrepp för växthusgaserna (t.ex. koldioxid och metangas) i...

Ge
Ozonhål

Ozonskiktet

Ozon är en form av syre, men som innehåller fler syreatomer (molekylerna har tre syreatomer...

Hi
Oljetorn

Olja

Olja (råolja, petroleum) har organiskt ursprung och består av olika kolväten från plankton och...

Sh
Konsument

Konsumentmakt

De varorna vi köper produceras ofta i andra länder än Sverige, ofta i låglöneländer där...

Sh
FN:s emblem

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den...

Ge
Atmosfären

Atmosfären

Jorden är den enda planet i vårt solsystem som är omgivet av ett tunt lager av livgivande gaser,...

Sh
statistik

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information.Resultatet...

Sh
Logga

Globala målen

Tidigare historiaPrecis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål för...

Hi
Demonstration

Folkrörelser

Folkrörelserna var frivilliga och demokratiskt uppbyggda massorganisationer med riksanslutning och...

Hi
Forntida stridsvagn

Teknikhistoria

Mycket av människans tidiga teknik har gått ut på att göra det lättare att flytta föremål. Det kan...