M

Belgiens historia

Den kulturella och språkliga gräns som består än idag i Belgien skapades från 400-talet, mellan germanska stammar som kom norrifrån och keltiska folk i söder som talade latinska dialekter. Området lydde under århundradenas lopp under olika europeiska dynastier. Först 1830 bildades staten Belgien. Tyngdpunkten kom att ligga i Vallonien där industrialiseringen tidigt inleddes, medan Flandern hamnade i bakvattnet. Under 1900-talets båda världskrig ockuperades Belgien av tyskarna, och landet blev än en gång ett slagfält för utländska arméer.

Det område som idag utgör Belgien blev på 50-talet f Kr en del av romarriket och provinsen Gallia Belgica, som tros ha fått sitt namn från keltiska folkstammar kallade belgier. Småningom pressades romarna tillbaka av franker från norr. Under flera hundra år ingick området i olika frankiska kungavälden. Frankerkungen Karl den store, som kröntes till romersk kejsare år 800 och vars rike omfattade stora delar av Väst- och Centraleuropa, föddes i trakten kring Liège.

Redan på 700-talet knöt flamländska köpmän kontakt med handelshus i Medelhavsområdet och på 1000-talet började man utveckla en vävnadsindustri (med ull från England) som kom att bli mycket omfattande. Under senmedeltiden var Flandern Nordeuropas mest utvecklade del med ett blomstrande kulturliv i rika handelsstäder som Antwerpen, Brygge och Gent. I slutet av 1400-talet kom Belgien att tillhöra det tyska furstehuset Habsburg, som beskattade dessa rika provinser hårt. När det habsburgska väldet delades i mitten av 1500-talet tillföll området den spanska grenen av dynastin (”Spanska Nederländerna”).

Under reformationen, som började i Tyskland och Schweiz på 1500-talet, vann den kalvinistiska kyrkan många anhängare i de områden som idag är Belgien och Nederländerna. Den spanska motreformationen gjorde dock de södra delarna (Belgien) till ett homogent katolskt område. Det spanska herraväldet innebar en period av stagnation, nedgång och förödande krig. Området utsattes upprepade gånger för franska erövringsförsök. Efter det spanska tronföljdskriget kom Belgien 1713 under de österrikiska habsburgarna (”Österrikiska Nederländerna”).

När de franska revolutionsarméerna under ledning av Napoleon Bonaparte marscherade in kunde knappt något motstånd bjudas. 1795–1814 var området införlivat med Frankrike. Det bidrog till en franskspråkig dominans som väckte motstånd bland flamländare. Ett flamländskt bondeuppror som bröt ut 1798 betraktas ibland som den flamländska nationalismens födelse. Sedan Napoleon 1815 hade besegrats vid Waterloo strax söder om Bryssel utropades – med stöd av övriga europeiska stormakter – det förenade kungariket Nederländerna (Nederländerna, Belgien och Luxemburg) under det protestantiska kungahuset Oranien.

Julirevolutionen i Paris 1830 inspirerade belgarna, som i augusti gjorde uppror mot den holländske kungen. I oktober bildades en provisorisk belgisk regering och den 10 november 1830 utropades Belgiens självständighet. Stormakterna erkände Belgien som en suverän stat och garanterade landet ”ständig neutralitet”. Belgarna besatte i samband med frigörelsen från Nederländerna hela Luxemburg med undantag för huvudstaden. 1831 valdes prins Leopold av Sachsen-Coburg (furstehus i nuvarande Tyskland) till belgisk kung med namnet Leopold I.

Holländarna fortsatte den väpnade kampen för att ta tillbaka inflytandet över Belgien. De tvingades dock erkänna den nya statens existens 1839. Då fastställdes den nuvarande gränsen mellan de båda länderna; Belgien tillerkändes den vallonska delen av Luxemburg, medan resten av storhertigdömet stannade under den holländske kungen.

Vid 1800-talets mitt började en ekonomisk blomstringstid. Med hjälp av brittiska ingenjörer blev Belgien det första landet på den europeiska kontinenten som industrialiserades. Landets ekonomiska tyngdpunkt kom att ligga i Valloniens stenkolsdistrikt, dit järnindustrin förlades. Mellan det industrialiserade franskspråkiga Vallonien och det fattiga jordbrukande Flandern uppstod en klyfta som vidgades på grund av det franska språkets dominerande ställning inom förvaltningen.

Kung Leopold II, son till Leopold I, involverade sig i de europeiska stormakternas kolonisering av Afrika. Under 1880-talet lyckades han få personlig suveränitet över dagens Kongo-Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo). Kung Leopolds hänsynslösa exploatering av området väckte internationell kritik, och 1908 tvingades han överlåta Kongo till den belgiska staten som koloni. Efter första världskriget (1914–1918) fick Belgien mandat att förvalta Ruanda-Urundi, som tidigare tillhört Tyskland. 1960 blev Kongo (som hette Zaire 1971–1997) självständigt och 1962 bildades staterna Rwanda och Burundi.

Under första världskriget kränktes Belgiens neutralitet av Tyskland och nästan hela landet ockuperades. En stor del av Västfrontens blodiga skyttegravskrig utkämpades i Flandern. Efter kriget tvingades Tyskland avträda området Eupen-Malmedy till Belgien. De ekonomiska svårigheterna i krigets spår förstärktes av 1930-talets internationella depression. Även de språkliga motsättningarna skärptes och ett särskilt flamländskt parti fick ökat stöd och representation i parlamentet.

Under andra världskriget var Belgien åter ockuperat av tyskarna, mellan 1940 och 1944. Kung Leopold III (brorson till Leopold II) valde att stanna i landet och hölls i tysk fångenskap, medan regeringen gick i exil i London. Den största delen av befolkningen motsatte sig ockupationen, men tyskarna sökte och fick ett visst stöd hos de flamländska nationalisterna.
 

Läs i Landguiden om Belgiens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Den kulturella och språkliga gräns som består än idag i Belgien skapades från 400-talet, mellan germanska stammar som kom norrifrån och keltiska folk i söder som talade latinska dialekter. Området lydde under århundradenas lopp under olika europeiska dynastier. Först 1830 bildades staten Belgien. Tyngdpunkten kom att ligga i Vallonien där industrialiseringen tidigt inleddes, medan Flandern hamnade i bakvattnet. Under 1900-talets båda världskrig ockuperades Belgien av tyskarna, och landet blev än en gång ett slagfält för utländska arméer.

Det område som idag utgör Belgien blev på 50-talet f Kr en del av romarriket och provinsen Gallia Belgica, som tros ha fått sitt namn från keltiska folkstammar kallade belgier. Småningom pressades romarna tillbaka av franker från norr. Under flera hundra år ingick området i olika frankiska kungavälden. Frankerkungen Karl den store, som kröntes till romersk kejsare år 800 och vars rike omfattade stora delar av Väst- och Centraleuropa, föddes i trakten kring Liège.

Uppdaterad: 26 oktober 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Belgiens historia

M
Carsten Ryytty
2014-03-10
Tyskland hade sedan länge en plan för den totala segern såväl i väster som öster, mot både Frankrike och Ryssland. Den kallades Schlieffenplanen efter generalstabens förre chef Alfred von...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-10
Nederländerna tillhörde under 1500-talet det spanska världsväldet. Förutom Spanien omfattade det spanska imperiet Portugal, delar av Italien och hela dagens Latinamerika samt alltså även...

Länkar om Belgiens historia

Sortera efter:
          

Första delen (15:01 min) av läraren Tobias Kjellströms föreläsning om Kongo och kolonialismen. Här berättas om hur Leopold II av Belgien skaffade sig en koloni i centrala Afrika, Kongofristaten, i slutet av 1800-talet (1885-1908).

Spara som favorit
          

Andra delen (13:54 min) av läraren Tobias Kjellströms föreläsning om Kongo och kolonialismen. Här berättas om kung Leopold II av Belgien och hans privata koloni - Kongofristaten 1885-1908.

Spara som favorit
          

Tredje delen (11:55 min) av läraren Tobias Kjellströms föreläsning om Kongo och kolonialismen. Här berättas om hur Leopold II förlorade kolonin och hur Belgiska staten tog över (1908-1960).

Spara som favorit
          

Artikel (5 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där Carl-Henrik Larsson berättar om Bryssel förr och idag. Belgiens huvudstad Bryssel har fått rykte om sig att vara en stad präglad av ändlösa rader av tråkiga och opersonliga EU-byggnader. Visst finns det sådana miljöer, men här finns också så mycket mer som kan locka besökaren! Det är en historisk stad med många vackra vyer och platser, som är väl värda ett besök...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Belgien. Faktan är indelad i olika ämnesområden där du i gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Landguiden drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Belgien ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Belgiens historia . Belgien delar mycket av sin historia med de andra Benelux-länderna. Landets historia har också karaktäriserats av dess läge i ett gränsområde mellan olika språk- och kulturområden, centralt beläget i Europa där flera europeiska stormakter har haft olika intressen...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om kolonialism, kolonisation och olika kolonialmakter. Kolonialism är staters erövring och behärskande av främmande territorier. Kolonier är i regel inte geografiskt sammanhängande med moderlandet och inte heller helt införlivade med det…

Läs på SO-rummet om kolonialism >

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om enskilda staters och rikens...

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av bakomliggande ideologiska...

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring 17 miljoner människor livet...

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia. Andra världskriget ledde...

Fördjupa dig i Belgiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Belgien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...