1915 började de stridande att använda stridsgas för att bryta dödläget och få till ett avgörande genombrott på västfronten. Målning av John Singer Sargent, 1919.
M

Första världskriget

Första världskriget varade från den 28 juli 1914 till den 11 november 1918 och var den dittills största världsomfattande konflikten. I kriget mobiliserade de industrialiserade länderna sina resurser och utrustade stora delar av sin befolkning med moderna vapen. Resultatet blev katastrofalt. Omkring 10 miljoner soldater och 7 miljoner civila miste livet, och miljontals sårades.

Tyskland - en industrijätte med få kolonier

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland utvecklats till ett ledande industriland med omfattande naturresurser och Europas största befolkning. Men landet hade få kolonier jämfört med några av de andra europeiska stormakterna. Att äga kolonier var bra för det egna landets industri som därigenom kunde förses med billiga råvaror och därtill fick en större marknad för försäljning av slutprodukterna.

De västerländska kolonialmakterna ökade också sin inbördes status genom att lägga under sig fler kolonier. Tysklands ynkliga tillgång på kolonier var därför en nagel i ögat på den stora industrijätten och något som tyskarna ville ändra på.

Storbritannien hade å andra sidan många kolonier men såg ett hot i Tysklands ökande styrka. Det samma gällde Frankrike som dessutom inte hade glömt det förnedrande nederlaget mot Tyskland under kriget 1870-1871 och därför gärna ville få en chans till revansch.

Nationalismen ökade osämjan bland Europas stater

Vid sidan av den rubbade maktbalansen i Europa, hade motsättningarna mellan de europeiska stormakterna under lång tid också förvärrats genom en växande nationalism. I Ryssland drömde man om att förena alla Europas slaver i ett rike. Ryssland hade därför ingått allianser med flera av de slaviska länderna, däribland Serbien (se nedan). Något liknande gällde även för tyskarna som ville skapa gemenskap för alla germaner (tysktalande), som till viss del fanns utspridda i Tysklands grannländer.

Bild:

Tysk nationalromantisk målning från slutet av 1800-talet.

En annan bidragande orsak till den flammande nationalismen i Europas länder var hotet från socialismen. Socialismen i sin mest radikala (extrema) form hade som mål att förena arbetarna i alla länder varefter produktionsmedlen (industrin, jordbruket etc) skulle övertas av folket (arbetarna) genom revolution. Många regeringar runt om i Europa var livrädda för att detta skulle hända i deras länder. Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet arbetade därför Europas regeringar hårt med att stärka folkets identitet med den egna nationen. För att minska hotet utnyttjade många regeringar nationalismen som ett motmedel mot den växande socialismen. I och med det stärktes nationalismen inom landet samtidigt som idén om den egna nationens storhet inpräntades i folket. Läs om nationalism >

Kapprustning och allianser

Den växande rivaliteten mellan Europas stormakter ledde i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet till en uppkommen rädsla för angrepp och krig. Länderna kunde nu utnyttja sina nya industrier till att mobilisera enorma arméer. Många av Europas stater passade också på att ingå försvarsallianser med andra stater.

De europeiska staternas säkerhetspolitiska åtgärder resulterade i att Europa vid 1900-talets början var uppdelat i två stormaktsförbund - centralmakterna (trippelalliansen) och ententen. Centralmakterna utgjordes främst av Tyskland och Österrike-Ungern. Medan ententen framförallt bestod av Storbritannien, Frankrike och Ryssland. Båda maktblocken var dessutom knutna till Balkanländerna som de skrivit avtal med.

Bild:
Den växande rivaliteten mellan Europas stormakter ledde i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet till en uppkommen rädsla för angrepp och krig. Många av Europas stater ingick därför försvarsallianser med varandra. Europa var vid 1900-talets början uppdelat i två stormaktförbund - centralmakterna (trippelalliansen) och ententen.

Ett nytt slags krig

Första världskriget var helt annorlunda än tidigare konflikter. I många länder påverkades hela den vuxna befolkningen direkt. Miljontals män kallades in under fanorna, medan kvinnorna övertog arbetarnas platser i fabrikerna. På slagfälten användes giftgas och stridsvagnar för första gången och även flygplan sattes in i striderna.

En bit in på 1900-talet hade de olika allianserna och de europeiska staternas misstänksamhet mot varandra gjort Europa till en krutdurk. Det dröjde därefter inte länge förrän hela världen stod i brand.

Gnistan som tände en världsbrand

När den österrikisk-ungerske ärkehertigen och tronföljaren Franz Ferdinand och hans maka mördades av en serb i den bosniska staden Sarajevo i juni 1914, sattes alla allianser i spel. Händelsen blev en gnista som tände en världsbrand.

Efter att Serbien hotats av Österrike-Ungern, backade Ryssland upp Serbien. Samtidigt ställde sig Tyskland bakom Österrike-Ungern. Mobiliseringslavinen var i rörelse. Efter en månads resultatlösa diplomatiska förhandlingar kunde krig inte längre undvikas. På mycket kort tid hade en liten regional konflikt flammat upp i ett världskrig.

Den österrikiska ärkehertigen Franz Ferdinand och hans hustru Sofie i Sarajevo 28 juni 1914. Några minuter efter att bilden tagits var de döda. Morden utfördes av serben Gavrilo Princip på uppdrag av den serbiska nationalistiska organisationen "Svarta handen" som ville förena Bosnien-Hercegovina med Serbien.

Ingen hade från början förväntat sig ett storkrig. Österrike-Ungern ville reda ut mordet på Franz Ferdinand. Spåren pekade mot Serbien som vägrade samarbeta. När sedan Österrike-Ungern började skramla med vapen blev läget hotfullt. Ryssland började då mobilisera för att stödja sin bundsförvant Serbien. Rysslands mobilisering fick i sin tur Tyskland att känna sig hotat, vilket resulterade i en krigsförklaring mot Ryssland. Detta innebar att Tyskland snabbt måste besegra Frankrike som var Rysslands bundsförvant. När sedan den tyska armén anföll Frankrike via Belgien, var också Storbritannien tvungna att förklara krig mot Tyskland.

Alla trodde på ett kort krig

Inom de inblandade staterna rådde till en början stor optimism. 1800-talet hade varit ett relativt fredligt århundrade och många såg det uppkomna kriget som ett äventyr och en chans att visa hur stark den egna nationen var. Tidens nya kommunikationer hade dessutom ökat möjligheterna att föra ett snabbt och rörligt krig. Ingen trodde därför att kriget skulle vara speciellt länge. Men när fransmännen till slut lyckades stoppa tyskarna vid floden Marne, strax norr om Paris, körde kriget fast. Vid Marne övergick striderna i ett trögt ställningskrig i oändliga skyttegravar.

Kriget blev en slakt

Striderna som följde vid västfronten blev de blodigaste som dittills utkämpats i historien. En orsak till det var att de militära befälhavarna ofta höll fast vid gamla militära läror. Den militära taktiken hade hamnat i ofas med vapenutvecklingen. Förlusterna i antal stupade blev därför oproportionerligt stora. Bara under några slag, som vid Marne, Somme och Verdun stupade flera miljoner soldater. Trots de enorma insatserna i människoliv och material kunde ändå ingen av sidorna få övertaget.

Östfronten och Balkanfronten

östfronten hade tyskarna stora framgångar mot den ryska armén. Ryssarna var illa utrustade och stod under dålig ledning. Den ryska armén pressades tillbaka långt in i Ukraina. Centralmakterna hade också framgångar på Balkanfronten, men dessa var av mindre betydelse för krigets utgång. Avgörandet kom att ske i öst och väst.

Ryssarna tvingades sluta fred, men ersattes av USA som gick in i kriget

I samband med den ryska revolutionen i november 1917, drog sig Ryssland ur kriget och slöt fred med Tyskland. Men Ryssland ersattes istället av USA, som 1917 trädde in i kriget på ententens sida. När USA gick in i kriget blev övermakten för stor för centralmakterna.

Sommaren 1918 hade amerikanarna fört över mer än en miljon soldater till Europa. Tyskarna hade vid det laget inga större reserver att sätta in och började samtidigt få försörjningssvårigheter. Det dröjde därefter inte länge förrän de tyska linjerna i väst bröt samman. Den 11 november 1918 var kriget över.

Versaillesfreden - segermakternas hämnd

Fredsuppgörelsen ägde rum under våren 1919 i Versailles i Frankrike. Det var främst Storbritannien och Frankrike som bestämde fredsvillkoren. Skulden till kriget lades på centralmakterna, framförallt på Tyskland som anklagades för att ha startat kriget genom att anfalla Belgien och Frankrike. Tyskland och de andra centralmakterna fick inte ens delta i förhandlingarna (dubbelmonarkin Österrike-Ungern hade dock redan upplösts i oktober–november 1918 efter en rad uppror i olika landsdelar).

Fredsvillkoren innebar en katastrof för Tyskland som blev av med stora landområden och alla sina kolonier. Tyskland skulle också betala ett enormt krigsskadestånd till segermakterna. Därtill bestämdes att den tyska armén i fortsättningen endast skulle få uppgå till 100 000 man. Tyskland skulle inte heller få ha något flygvapen eller någon örlogsflotta (örlog = krig till havs).

Förändringen av kartan gav upphov till framtida etniska konflikter

Freden i Versailles ledde också till att kartan förändrades. Österrike-Ungern respektive det Osmanska riket, som hade deltagit på centralmakternas sida, styckades upp i mindre och instabila nationalstater med etniska minoritetsbefolkningar. En stor del av dessa stater låg på Balkanhalvön, som senare under 1900-talet skulle explodera i ett långvarigt och blodigt etniskt krig.

I Mellanöstern hade araberna deltagit på ententens sida i kriget, mot löfte om nationell självständighet. När kriget var slut bröt Storbritannien och Frankrike löftet de gett araberna. De utlovade områdena gjordes istället till brittiska och franska mandatområden (under brittisk och fransk kontroll). Dessutom tillät Storbritannien att den judiska invandringen till Palestina skulle få fortsätta. Man kan därför säga att Versaillesfreden på sätt och vis också lade grunden för den senare Mellanösternkonflikten som till stor del handlar om Palestinafrågan.

Versaillesfreden bäddade för ett nytt världskrig

Följderna av första världskriget blev många. Men mest förödande blev de orättvisa och tunga fredsvillkoren som segermakterna påtvingade Tyskland. Detta banade senare väg för nazismen och Adolf Hitler som i sin tur förde Europa och världen rakt in i ett nytt världskrig.

NF var föregångare till FN

1920, knappt två år efter första världskrigets slut, bildades Nationernas förbund (NF), som kan sägas vara en föregångare till Förenta nationerna (FN). Tanken var att man skulle skapa ett fredligt Europa och bevara freden i världen. NF kom dock aldrig att få någon stor betydelse. Försöket med att hålla kriget borta misslyckades...

Läs mer om orsakerna till första världskriget >
Läs mer om följderna av första världskriget >

 

Användbara begrepp

Koloni: En administrativ region eller bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. Organiserad strävan att bilda eller upprätthålla kolonier kallas kolonialism.

Kolonialism: Staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier. Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man ska kunna tala om kolonialism, enligt andra synsätt räcker dominans.

Nationalism: En världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Den som bekänner sig till nationalismen benämns nationalist. Nationalismen uppkom i Europa under 1700-talet och ledde under 1800-talet till skapandet av nationalstaterna, som vi känner dem idag.

Mobilisera: När en stat omorganiseras och förbereder sig inför ett krig.

Allians: En överenskommelse och ett förbund mellan t.ex. stater.

Allierad: Stat som knyts till en annan stat genom avtal. Vanligtvis medför detta att staterna lovar att hjälpa varandra i krig.

Kapprustning: När nationer försöker vinna militär överlägsenhet gentemot varandra genom att mobilisera och rusta upp sina egna militära resurser så att de överträffar rivalernas (de potentiella fiendernas).

Etnisk: Folkgrupp med gemensamma utmärkande drag såsom historia, kultur, hudfärg o.s.v. [grovt förenklat]

Diplomati: Underhandlande verksamhet mellan länder som gäller staters ömsesidiga förbindelser. Det övergripande syftet med diplomati är att lösa internationella konflikter på fredlig väg och förhindra nya genom att upprätthålla en maktbalans.

Intressanta fakta om första världskriget

Visste du att:

 • När första världskriget startade var många i England och Tyskland glada över kriget. Äntligen skulle just deras land få sätta fienden på plats. Militären var övertygad om att kriget skulle vara över på ett par månader. I England sa man: ”The boys will be back at Christmas.” Men kriget skulle vara i fyra långa år. I genomsnitt stupade 4 soldater i minuten under dessa år.
 • Den 19 januari 1915 anföll tyska zeppelinare London och fällde bomber över staden. Det var det första bombardemanget över England från zeppelinare. Två människor omkom. Deras död väckte större uppståndelse än tusentals stupade på västfronten.
 • Tyskarnas plan var att snabbt slå till i väster mot Frankrike för att sedan angripa Ryssland i öster. Planen misslyckades när ett ryskt angrepp kom fortare än väntat. Tyskarna blev tvungna att flytta över en del trupper till östfronten och fransmännen kunde då stoppa tyskarna vid floden Marne. Fronten i Europa låstes fast i ett nästan stillastående skyttegravskrig. Från engelska kanalen till schweiziska gränsen gick en obruten front av två parallella skyttegravar. Området mellan skyttegravarna var ett ingenmansland och kunde vara från några hundra meter brett till några kilometer. Små tillfälliga vinster av terräng uppnåddes på bekostnad av oerhörda förluster, bara för att strax åter förloras tillbaka till fienden.
 • Taggtråd och kulsprutor gjorde första världskriget till ett stillastående krig. Taggtråd i kombination med kulsprutor var ett nästan hundraprocentigt effektivt försvar mot infanteri, även om det var understött av artilleri. Västfronten var som ett blödande sår dit allt fler soldater skickades för att möta en alltför tidig död. Medellivslängden för en underofficer vid västfronten var bara 4 månader.
 • Inte i något senare krig har det förekommit så stora fältslag som under första världskriget. Under slaget vid Somme 1916 omkom 600 000 allierade (engelska och franska) soldater och 500 000 tyska soldater. Vid slaget vid Verdun omkom 330 000 tyska och 350 000 allierade soldater.
 • Stridsvagnar var nya vapen under första världskriget. De sattes in mot slutet av 1916 men fick ingen större betydelse. Senapsgas uppfanns under kriget, men var svår att använda eftersom den fördes iväg med vinden och fienden lärde sig att skydda sig mot gasen med hjälp av gasmasker.
 • Första världskrigets luftstrider var korta, högst 10–15 minuter. Men upp till 100 plan kunde vara inblandade i striderna och förlusterna var alltid stora, mest därför att planen krockade med varandra. En stridsflygares livslängd var vid denna tid kortare än 15 flygtimmar.
 • Röde baronen var första världskrigets mest kände stridsflygare. Han hette egentligen Manfred von Richthofen och kallades Röde baronen efter sitt rödmålade Fokkerplan. Richthofen hade låtit måla sitt plan rött för att alla skulle se honom när duellerna mellan hundratals plan i luften genomfördes. Richthofen var första världskrigets främste jaktflygare. Han gav sig själv små silverbägare för varje plan han sköt ner. Det blev till sist 80 silverbägare. De allierade, som respekterade Richthofens yrkesskicklighet, begravde honom under hedersbetygelser.
 • Tyskarna fick betala ett krigsskadestånd på 138 miljarder guldmark för att de hade startat första världskriget. Det var orättvist tyckte många tyskar. Det var inte bara Tysklands fel att det hade blivit krig menade de. Många tyskar ansåg att de hade förråtts av sina politiker och ”fått en dolkstöt i ryggen”. Hitler skulle senare återkomma till detta påstående många gånger.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. På vilket sätt bidrog kolonialismen till att öka spänningen bland Europas länder i början av 1900-talet?
   
 2. Förklara varför nationalism kan ses som en av de bakomliggande orsakerna till första världskriget.
   
 3. Vad hette de stora maktblocken (allianserna) 1914 och vilka länder bestod de av?
   
 4. Varför bildade de europeiska länderna allianser?
   
 5. Förklara varför skotten i Sarajevo blev den utlösande orsaken till första världskriget.
   
 6. Varför trodde många att det skulle bli ett kort krig?
   
 7. Varför blev inte kriget kort? Använd också gärna fakta från avsnittet om krig och försvar 1776-1914.
   
 8. Varför blev kriget en slakt? Använd också gärna fakta från avsnittet om krig och försvar 1776-1914.
   
 9. Redogör kortfattat för kriget på västfronten och östfronten.
   
 10. Hur påverkade USA krigets utgång?
   
 11. Vad innebar freden i Versailles för Tyskland?
   
 12. Versaillesfreden blev senare orsak till andra stora konflikter. Varför?
   
 13. Varför bildades NF?

Ta reda på:

 1. Varför gick USA med i kriget?
   
 2. Författaren Erich Maria Remarque (1898-1970) har skrivit boken På västfronten intet nytt. Vad handlar den om och vad menas med bokens titel tror du?
   
 3. Ge exempel på förändringar i Europas karta som Versaillesfreden förde med sig.

Diskutera:
Läs gärna artikeln "Skotten i Sarajevo" innan diskussionen.

 1. Hur stor betydelse har enskilda människors handlingar för historiens utveckling? Kan vi påverka historien eller "rullar den på" av sig själv utan att vi kan påverka det stora hela?
   
 2. Hur mycket avgör slumpen det som händer i historien?
   
 3. Kan du och jag påverka eller ändra historiens förlopp? Motivera.


Litteratur:
Alf W. Johansson, Europas krig - Militärt tänkande, strategi och politik från Napoleontiden till andra världskrigets slut, Rabén Prisma, 1998
John Keegan, Det första världskriget, Natur och Kultur, 2001
Åke Holmberg, Vår världshistoria, Natur och Kultur, 1995

 

Text: Robert de Vries (red.)
Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler spännande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld.
 

Läs mer om

Kartor

Första världskriget varade från den 28 juli 1914 till den 11 november 1918 och var den dittills största världsomfattande konflikten. I kriget mobiliserade de industrialiserade länderna sina resurser och utrustade stora delar av sin befolkning med moderna vapen. Resultatet blev katastrofalt. Omkring 10 miljoner soldater och 7 miljoner civila miste livet, och miljontals sårades.

Tyskland - en industrijätte med få kolonier

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland utvecklats till ett ledande industriland med omfattande naturresurser och Europas största befolkning. Men landet hade få kolonier jämfört med några av de andra europeiska stormakterna. Att äga kolonier var bra för det egna landets industri som därigenom kunde förses med billiga råvaror och därtill fick en större marknad för försäljning av slutprodukterna.

De västerländska kolonialmakterna ökade också sin inbördes status genom att lägga under sig fler kolonier. Tysklands ynkliga tillgång på kolonier var därför en nagel i ögat på den stora industrijätten och något som tyskarna ville ändra på.

Uppdaterad: 03 december 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Första världskriget

M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2018-02-24
Dubbelmonarkin, kejsardömet Österrike och kungariket Ungern var formellt en personalunion mellan åren 1867-1918 med Frans Josef (1830-1916) som österrikisk kejsare och ungersk kung...
M
Mattias Axelsson
2017-01-15
Även om kolet var den energikälla som drev industrialiseringen framåt, var det oljan som gjorde det möjligt att under 1900-talet att omvandla förindustriella jordbrukssamhällen till moderna...
M
Mattias Axelsson
2016-02-12
Under de senaste hundra åren har Europas karta behövt uppdateras ett flertal gånger. Här kommer listan över fem europeiska länder som slutat att finnas till de senaste hundra åren.
M
Mattias Axelsson
2016-01-28
På SVT gör serien London Spy succé och i Storbritannien anklagar en utredning president Vladimir Putin för att ligga bakom mordet på den avhoppade agenten Aleksandr Litvinenko. Under kalla...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-12-17
Weimarrepubliken är namnet på det demokratiska Tyskland som skapades på segermakternas begäran vid Versaillesfreden 1919. Weimarrepubliken präglades av politisk instabilitet som förvärrades av...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-12-17
Militären och de kejserliga byråkraterna hade vid krigsslutet i nederlagets stund lämnat över till det civila samhället. Den 11 november 1918 ingicks vapenstillestånd mellan Tyskland och de...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-12-17
I den tredje och sista delen i artikelserien om Weimarrepubliken kan du läsa om de katastrofala följderna av Versaillesfördraget som drabbade Tyskland efter första världskriget. 1923 hade det...
M
Carsten Ryytty
2015-09-08
Nationernas förbund (League of Nations), även förkortat NF, var en fredsorganisation som fanns mellan åren 1920-1946. Nationernas förbund misslyckades att behålla världsfreden. Kritiker sade att...
M
Carsten Ryytty
2015-02-10
Att Adolf Hitler hade huvudrollen i andra världskriget känner du nog redan till, men visste du att Hitler även deltog i första världskriget? I den här artikeln kan du läsa om det stora kriget...
M
Carsten Ryytty
2015-01-15
Tyskland befann sig i ett kritiskt läge under våren 1918. Nya amerikanska förband strömmade in i Europa och Tysklands resurser var nästan uttömda, och dessutom försämrades moralen både bland...
M
Carsten Ryytty
2014-12-15
Första världskrigets strider utkämpades också på de stora haven. Kriget till sjöss kan indelas i olika faser. Under den inledande fasen fram till början av 1915 jagade brittiska fartyg bort de...
M
Carsten Ryytty
2014-12-13
Under första världskriget var de krigförande uppdelade i två stormaktsförbund - centralmakterna (trippelalliansen) och ententen. Centralmakterna utgjordes främst av Tyskland och Österrike-Ungern...
M
Carsten Ryytty
2014-12-13
Soldaterna lärde sig snabbt att befolkningen i deras hemland inte förstod hur de hade det ute vid fronten. Bristen på förståelse mellan soldater och allmänheten blev uppenbar när soldaterna åkte...
M
Carsten Ryytty
2014-12-13
Sverige var, liksom Danmark och Norge, neutralt under första världskriget. Finland tillhörde Tsarryssland sedan 1809. Detta innebar att Sverige hade en landgräns mot Ryssland som var en av de...
M
Carsten Ryytty
2014-12-09
1914 kunde en infanterist skjuta 15 skott i minuten, en kulspruta 600 skott och en artilleripjäs 20 splittergranater fyllda med stålkulor. Medan soldaterna låg kvar i skydd hade denna eldkraft i...

Sidor

Podcast om Första världskriget

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-27

Det är mer än hundra år sedan första världskriget bröt ut. Mattias, Julia och Mattias pratar om orsakerna till att kriget bröt ut - nationalism, imperialism och alliansbyggande nämns, liksom skotten i Sarajevo.

Länkar om Första världskriget

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om sjukvård under första världskriget. Inom skotthåll från den tysk-belgiska fronten kämpade Elsie Knocker och Mairi Chisholm med att ge soldater vård. Ibland gav de sig till och med ut i ingenmansland mellan stridslinjerna för att rädda liv. Under första världskriget blev de kända som »änglarna vid Pervyse»...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om arabernas revolt för ett eget rike. Mitt under första världskriget revolterade araberna. Med brittiskt stöd i ryggen skulle de köra ut osmanerna och bilda ett eget rike. Men för britterna var upproret bara en bricka i ett politiskt spel...
 

Spara som favorit
          

Föreläsning (13:09 min) där SO-läraren Fredrik Bylund berättar om första världskrigets bakomliggande orsaker med utgångspunkter i nationalismen, imperialismen, industrialiseringen och allianser.

Spara som favorit
          

Föreläsning (12:04 min) där SO-läraren Fredrik Bylund fortsätter berätta om första världskriget. Här berörs krigets utlösande orsaker samt krigets följder.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:03 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander sammanfattar Tysklands, Österrike-Ungerns, Rysslands, Storbritanniens och Frankrikes utrikespolitik innan första världskriget.

Spara som favorit
          

Genomgång (5:17 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar kortfattat om imperialismen, industrialismen och den militära upprustningen inför första världskriget. Här berörs bl.a. nya vapen och vapensystem, men också imperialismen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:16 min) av SO-läraren John Holm som berättar om första världskrigets följder och Versaillesfreden. Här nämns även några positiva effekter av första världskriget.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:16 min) av SO-läraren John Holm som berättar om en del av de vapen som användes under första världskriget.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som analyserar orsakerna till första världskriget.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:54 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som förklarar en mall (om orsak och verkan) som bör användas när du arbetar med historia. Här ges ett exempel på hur mallen kan användas där Andreas analyserar första världskriget utifrån modellen. Filmen ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld. Passar såväl Historia 1a1, Historia 1b som Historia 2a och historia 3.

Spara som favorit
          

Artikel på SVT:s webbplats där du kan läsa kortfattat om första världskrigets förlopp och Versaillesfreden. Det första världskriget utkämpades åren 1914-1918. Moderna vapen i kombination med gammal taktik kostade 16 miljoner människor livet och skadade ytterligare 20 miljoner. Och freden blev bara början på ett nytt krig...

Spara som favorit
          

Omfattande faktasida på finska Yle där du kan fördjupa dig i första världskriget och de bakomliggande orsakerna. Första världskriget anses ha börjat efter skotten i Sarajevo år 1914, men mordet på ett ärkehertigpar var inte den enda orsaken till varför Europas länder började förklara krig mot varandra sommaren 1914. En del historiker menar att ett krig kunde ha undvikits och att de bakomliggande tvisterna mellan staterna inte var så grova att man inte skulle ha kunnat undvika ett krig...

Spara som favorit
          

På Filmarkivets webbplats hittar du korta journalfilmer om första världskriget. Under första världskriget vällde filmer in till Sverige i en strid ström från de krigförande länderna. När filmerna nådde de svenska biograferna ingick de vanligtvis i utländska bolags vecko- eller krigsjournaler, vilka var del av biorepertoaren av melodramatiska filmer...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om det stora propagandakriget. Tack vare modern tryckteknik blev propagandan ett vapen under första världskriget. Med knep hämtade från reklambranschen smutskastade konstnärerna fienden samtidigt som man stärkte stridsmoralen hos de egna soldaterna och viljan till uppoffringar bland civilbefolkningen. Här är sju affischer som användes under kriget...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om det blodiga slaget vid Verdun. För ungefär hundra år sedan – den 18 december 1916 – avslutades historiens längsta och kanske kostsammaste slag, slaget vid Verdun. Franska och tyska arméer förblödde i ett tio månader långt skyttegravshelvete, en av många utnötningsstrider under första världskriget...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om Europas väg till det totala kriget. Städer bombades, kvinnor våldtogs och hela folkslag hotades av utplåning. Men idén om det totala kriget föddes långt före andra världskriget. Europas väg till det totala kriget kan sägas följa två spår. Det första var industrialiseringen, som mångdubblade förmågan att producera krigsmateriel samtidigt som nya uppfinningar stegrade förstörelseförmågan. Det andra var masspolitikens födelse...

Spara som favorit
          

Artikel i Tidningen Kulturen där du kan läsa om slaget vid Somme. Det finns många berättelser om vad som hände den där disiga julimorgonen 1916 vid floden Somme i norra Frankrike. Berättelser om hur tystnaden plötsligt infann sig efter en veckas oavbruten artilleribeskjutning från brittiska kanoner. Om hur soldaterna i skyttegravarna på bägge sidor av fronten kunde höra det osannolika kvittret från fåglar som svingade sig högt uppe i skyn. Någon lär till och med ha fått syn på en förskrämd hare som hastade iväg genom gräset i ingenmansland...

Spara som favorit
          

Avsnitt (24 min) i radioprogrammet Vetenskapsradion Historia om slaget vid Marne 1914.

Längs ofantliga 20 mil stod västfrontens första stora slag vid Marne. Två miljoner soldater drabbade samman i ett gammaldags fältslag som skulle rädda Paris och skapa den mytomspunna skyttegravsfronten. Tobias Svanelid och Nils Fabiansson reser längs slagfältets monument och kyrkogårdar för att diskutera krigets mening och meningslöshet, men riktar också blicken mot hur det aktuella hundraårsjubileet nu kan komma att skriva en ny historia över världskriget.

- Direkt efter kriget skrevs pampiga officiella historieverk, därefter kom generalernas memoarer och för femtio år sedan inleddes vår fokusering på världskrigets mikrohistoria, hur vanliga soldater och civila upplevde kriget, berättar Nils Fabiansson. Men frågan är hur representativa de här mikrohistorierna egentligen skall anses vara.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Avsnitt (24 min) i radioprogrammet Vetenskapsradion Historia om slaget vid Verdun, första världskrigets mest fruktansvärda drabbning, ett helvete på jorden.

Spara som favorit
          

Avsnitt (44 min) i radioprogrammet Vetenskapsradion Historia om ubåtskriget under första världskriget - så skulle de tyska ubåtarna vinna världskriget. Det oinskränkta ubåtskriget 1917 fick motsatt effekt, istället för att vinna kriget åt Tyskland kom USA att avgöra kriget.

Några få blodtörstiga ubåtar skulle vinna kriget åt Tyskland under första världskriget. Konsekvensen blev hundratals civila dödsoffer och att USA gick med i kriget mot Tyskland. Tobias Svanelid undersöker världskrigets oinskränkta ubåtskrig tillsammans med historikerna Peter Englund och Lars Ericsson Wolke, och hur detta olagliga skede i kriget ens kunde bli möjligt.

– Läget i Europa var desperat och Tyskland tog en kalkylerad risk att USA inte skulle hinna gå med i kriget innan Tyskland vunnit det, berättar Lars Ericsson Wolke. Det var bara det att kalkylerna slog fel.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under det långa 1800-talet.

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av bakomliggande ideologiska...

I samband med ryska revolutionen (1917) gjordes Ryssland kommunistiskt och ändrade namn till Sovjetunionen.

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick fäste i några av Europas...

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia. Andra världskriget ledde...

Historia om Storbritannien (England, Skottland, Wales och Nordirland). Här finns material som behandlar Storbritanniens historia i små och stora...

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Fördjupa dig i Frankrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Fördjupa dig i Österrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Få en överblick av Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora drag.