Att låna ut pengar mot ränta betraktades länge som ocker. Men det var också under medeltiden som de första bankerna kom till. Målning av Quentin Massys, 1514.
M

Ekonomi och handel på medeltiden

Medeltidens jordbrukssamhälle

Det medeltida samhället var helt baserat på jordbruk. Handeln och livet i städerna var därför beroende av de förändringar och den tillväxt som skedde inom jordbruket.

Medeltidens städer var små och handeln var länge dåligt utvecklad. Ekonomin fick därmed liten betydelse för samhällets utveckling. Dålig trygghet för liv och egendom var också ett hinder för handelns utveckling. Den handel som ägde rum under medeltiden var i första hand till för att tillfredsställa människornas behov, inte penningsamlandet.

Det rådde fri handel, men också förbud mot att låna ut pengar mot ränta

Enligt kyrkans idéer var människans tillvaro på jorden bara ett förspel till det kommande eviga livet i himlen. För att komma till himlen skulle man uppträda som en god kristen och hjälpa andra.

I det medeltida samhället var idén om fri handel väl utbredd eftersom Gud skapat jorden med mer resurser på vissa ställen och mindre på andra. Genom fri handel kunde man rätta till detta, för det var antagligen så Gud ville ha det.

Att låna ut pengar mot ränta var i regel förbjudet och betraktades som ocker (d.v.s. att utnyttja någon i beroendeställning). Inga kristna fick därför arbeta med bankverksamhet, det fick istället andra religionsutövare ägna sig åt. En följd av detta blev att många judar kom att syssla med penningutlåning. Judarnas liv i de kristna länderna var nämligen hårt reglerade. De var oftast hänvisade till att bo på vissa ställen och fick bara arbeta med vissa yrken. Förutom detta var de enligt de kristna lagarna förbjudna att äga jord eller bedriva hantverk i något skrå (se nedan). Det enda som ibland återstod för judarna var köpenskap och handel.

Det medeltida skråväsendet

I de europeiska städerna var köpmännen organiserade i s.k. gillen - en slags föreningar - för att reglera handeln (regler om konkurrens m.m.) och för att bättre kunna tillgodose sina intressen gentemot länsherrar och kungar.

Hantverkarna var också organiserade i liknande sammanslutningar som kallades skrån. Varje hantverk hade sitt eget skrå. Skråväsendet var uppbyggt så att ingen utan gesällbrev (ett certifikat) fick bedriva hantverk mot betalning inom sitt yrke. För att få ett gesällbrev var man först tvungen att bli gesäll (lärling) hos en eller flera mästare tills man ansågs värdig. Efter examen fick gesällen ett gesällbrev och kunde sedan öppna eget och med tiden kanske själv bli mästare och ta emot gesäller.

Bild:

Innan köpmän och bönder släpptes in i staden var de tvungna att betala tull för sina varor vid någon av stadsportarna. De som kontrollerade staden - vanligtvis kungamakten - tjänade stora pengar på detta.

Penninghushållningen ökar i betydelse

Under senare delen av medeltiden började städerna växa i större omfattning än tidigare. Därmed ökade också städernas betydelse för handeln som koncentrerades inom deras stadsmurar. Handeln blev på så sätt också lättare att kontrollera. Detta gynnade dem som styrde över staden, t.ex. stadsrådet, länsherren eller kungen, som då kunde göra stora vinster genom tullar och andra avgifter.

I samband med att allt mer av handeln förlades till de växande städerna, blev landsbygdens befolkning oftare tvungna att besöka städerna för att kunna sälja och köpa varor.

Den ökade handeln i städerna under senmedeltiden innebar att penninghushållningen fick större betydelse än tidigare.

Bild:
Marknad i en holländsk stad vid slutet av medeltiden.

Användbara begrepp

Tull är en avgift som måste betalas för vissa varor som införs i ett land, stad eller annat område.

Internationell: Ett adjektiv som ofta beskriver samspel och förbindelser mellan länder i olika sammanhang.

Marknad: En plats där köpare och säljare möts. En marknad kan därför vara summan av många aktörers agerande, t.ex. inom en viss bransch eller inom internationell handel.

Konkurrens: När flera företag eller enskilda aktörer tävlar på en gemensam marknad.

Monopol: En marknad där det bara finns ett företag (ingen konkurrens).

Skråväsen: Ett organisationssystem för de borgare som var hantverkare. Yrkesutövarna inom de olika hantverksyrkena var sammanslutna i olika föreningar, ämbeten, med särskilda privilegier som innebar ett visst monopol inom deras arbete. Skråväsendet innebär också att bara de som var medlemmar i ett ämbete fick ägna sig åt yrket.

Import: Köp och införsel av varor över en tullgräns, exempelvis från ett annat land.

Export: Utförsel och försäljning av varor utanför ett lands gränser.

Kommersiell verksamhet är en sysselsättning som omsätter pengar och vars avsikt är att ge intäkter (vinst).

Den växande penninghushållningen i städerna bidrog i sin tur till en ökning av handeln över lag. Det alltmer vanliga bruket av pengar medförde att hantverkare började tillverka varor även för andra än folket som bodde i trakten eftersom betalningen kunde ges i klingande mynt istället för i naturaprodukter.

Det var under den här perioden - under senmedeltiden - som det moderna bankväsendet började ta form.

Handeln blir mer specialiserad

Utvecklingen av handeln ledde till en ökad uppdelning av produktionen (en ökad arbetsfördelning) även på ett internationellt plan då olika områden runt om i Europa började specialisera sig på att tillverka specifika varor i större omfattning än tidigare. I Flandern tillverkades exempelvis textilier av ull som inköpts från England. Och i städerna i Norditalien producerades glas, läderarbeten och handsmide. Handeln mellan olika områden inom Europa kom på så sätt att stimuleras. En annan fördel med den uppdelade tillverkningen - eller ökade specialiseringen - var att kvalitén på varorna ofta blev bättre.

Bild:
Flandern (norra Belgien) var ett av Europas stora handelscentra under medeltiden. Här låg flera stora handelsstäder såsom Brügge, Gent och Antwerpen.

Det medeltida Europa kan delas in i tre stora handelscentra: Flandern, det Nordtyska kustområdet och Norditalien.

 • Flandern (norra Belgien) fungerade som basområde för handeln med Frankrike, England och västra Tyskland.
 • Från det Nordtyska kustområdet bedrevs handel med länderna kring Nordsjökusten, Östersjöområdet och Ryssland.
 • I södra Europa utgjorde de stora städerna i Norditalien en utgångspunkt för den europeiska handeln med Orienten.

Hansan dominerade Nordeuropas handel

För att få billigare och säkrare transporter slöt sig ibland köpmän samman och bildade handelsförbund. Det mest kända är Hanseförbundet, även kallat Hansan, som var ett kommersiellt och politiskt förbund mellan olika handelsstäder, s.k. hansestäder, runt Östersjön och Nordsjön.

Hansan omfattade som mest nästan 100 städer, av vilka Lübeck var den ledande (karta).

Hansan dominerade handeln i norra Europa från mitten av 1300-talet fram till mitten av 1600-talet och hade under vissa perioder ett starkt politiskt inflytande över de nordiska länderna.

Kartan här nedan visar Hansans viktigaste handelsrutter.


 

Privilegier

Något vi måste känna till för att förstå medeltiden är begreppet privilegium. Ett privilegium är en rättighet till något, eller fördel som en person eller grupp av personer får.

Skattefrihet var kanske det viktigaste privilegiet under medeltiden. Ensamrätten att bedriva handel var ett annat. Men även så grundläggande saker som att få bo i en stad krävde privilegier d.v.s. tillstånd att bo där.

Det var nästan uteslutande kungamakten som hade rätt att ge privilegier och alla undersåtar var mer eller mindre beroende av dessa privilegier eller tillstånd. Tillstånd att bo någonstans, tillstånd att arbeta, tillstånd att resa och så vidare.

Sidenvägen band ihop Europa med Asien under medeltiden

Under medeltiden var Sidenvägen en viktig handelsrutt som utgjordes av ett förgrenat nätverk av vägar från Kina västerut till hamnstäderna vid östra Medelhavet. Hela resan tog ett par år, men mycket få handelsmän transporterade sina varor hela vägen. Vanligare var att en handelsman köpte en last, transporterade den en bit av vägen för att därefter sälja den, köpa en annan last och transportera tillbaka till sin hemstad.

Handelsvarorna bestod inte bara av siden utan även guld och kryddor som ingefära och kanel. Handeln med Europa via Sidenvägen upphörde i princip helt när européerna upptäckte sjövägen till Indien runt Afrikas sydspets 1498. Européerna började då istället handla direkt med Kina.

Nyttan med Sidenvägen var tvåfaldig; det ekonomiska utbytet var mycket omfattade, men längs Sidenvägen spreds också olika religioner och andra viktiga idéer.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför skulle man kunna påstå att den medeltida handeln styrdes av jordbruket?
   
 2. På vilket sätt var judarna viktiga för Europas ekonomi under medeltiden?
   
 3. Förklara hur skråväsendet fungerade.
   
 4. Penninghushållningen (användningen av pengar) ökade under slutet av medeltiden. Hur gick det till och vad berodde det på?
   
 5. Vad ledde den ökade användningen av pengar till? Vilka följder fick det för den internationella handeln? Varför?
   
 6. Berätta kortfattat om de tre största handelsområdena i Europa under medeltiden.
   
 7. Nämn några viktiga fakta om Hansan.
   
 8. Förklara begreppet privilegium (grå rutan längst ner). Ge exempel på olika privilegier under medeltiden.

Ta reda på:

 1. Varför minskade användningen av pengar i början av medeltiden?
   
 2. Varför blev Lübeck Nordeuropas rikaste handelsstad?
   
 3. Vad var en kogg och vilka fördelar hade den jämfört med ett vikingaskepp?
   
 4. Varför byggdes det murar runt många städer på medeltiden? Användes de bara för försvar?

Diskutera:

 1. Varför ville kungamakten ta ut tull på varorna som fraktades in i städerna?
   
 2. Vilka sätt använder staten idag för att driva in skatt och hur gjorde kungamakten under medeltiden?
   
 3. Hur påverkade medeltidens kommunikationer (transporter och informationsteknik) handeln?  Jämför med idag.

Medeltidens jordbrukssamhälle

Det medeltida samhället var helt baserat på jordbruk. Handeln och livet i städerna var därför beroende av de förändringar och den tillväxt som skedde inom jordbruket.

Medeltidens städer var små och handeln var länge dåligt utvecklad. Ekonomin fick därmed liten betydelse för samhällets utveckling. Dålig trygghet för liv och egendom var också ett hinder för handelns utveckling. Den handel som ägde rum under medeltiden var i första hand till för att tillfredsställa människornas behov, inte penningsamlandet.

Det rådde fri handel, men också förbud mot att låna ut pengar mot ränta

Enligt kyrkans idéer var människans tillvaro på jorden bara ett förspel till det kommande eviga livet i himlen. För att komma till himlen skulle man uppträda som en god kristen och hjälpa andra.

Uppdaterad: 21 september 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Ekonomi och handel på medeltiden

M
Stefan Högberg
2018-01-28
Hur levde kvinnor i medeltidens Europa? Det beror förstås på exakt var och när i medeltidens Europa vi menar, men det finns likheter mellan olika tider och platser. Medeltida kvinnor gifte sig...
L
Herman Lindqvist
2017-09-30
Medeltidens svenska städer var små, gatorna krokiga och köpmännen ofta från Tyskland, hitkallade för att forma våra första städer. Stadsborna höll sig ofta med kor och grisar. Det stank i...
L
Hans Thorbjörnsson
2016-02-26
Under de tusen åren som vi idag kallar för medeltiden stod den tekniska utvecklingen inte stilla. Även om kyrkan hade stor makt och försökte stoppa spridningen av nya idéer som gick emot deras...
M
Hans Thorbjörnsson
2016-02-24
Den tredje och sista delen i artikelserien om Sveriges medeltid. Här kan du läsa om drottning Margareta och bildandet av Kalmarunionen, kampen mot Hansan om handeln i Norden, järnframställning i...
M
Per Höjeberg
2015-09-22
Redan då romarriket fortfarande existerade kom de första judarna till Västeuropa. Åren efter romarrikets fall på 400-talet bodde alla européer på landsbygden och det fanns ingen handel att tala...

Podcast om Ekonomi och handel på medeltiden

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-23

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna i medeltidens Sverige.

Länkar om Ekonomi och handel på medeltiden

Sortera efter:
          

Läxhjälpsfilm (12:54 min) där två SO-lärare berättar handelns utveckling under medeltiden och nya tiden.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (2:36 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om skråväsendet. Vad var skråväsendet egentligen?

Spara som favorit
          

Kort faktatext på Stockolmskällans webbplats. Det medeltida Stockholm var en smältdegel där vattnet förband människor, varor, kunskap och idéer. Birger Jarl insåg handelns växande betydelse och upprättade handelsavtal med Lübeck 1250/1251. Lybska köpmän lockades till staden med en rad privilegier, bland annat befrielse från tull och skatt...

Spara som favorit
          

Akademisk artikel (PDF-format) i Historisk tidskrift av Rodney Edvinsson och Bo Franzén. Föreliggande uppsats analyserar framväxten av ett formellt penningväsende i Sverige 995–1525. Ett av de tidigaste tecknen på monetarisering inträffade under andra halvan av 1200-talet och innebar att betalningar i bevarade källor huvudsakligen anges i mynt som räknats i stället för att vägas. Skillnaden mellan ett mynts nominella värde och dess värde som silver utgjordes av slagskatt. Myntförsämringen under 1300- och 1400-talen motverkades av att silvrets köpkraft ökade kraftigt...

Spara som favorit
          

Akademisk artikel (PDF-format) i Historisk tidskrift av Bo Franzén och Johan Söderberg. Var den svenska agrara ekonomin en relativt isolerad del av Europa under medeltiden, eller finns det spår av ekonomisk integration med omvärlden? I denna uppsats används prishistorisk analys för att belysa frågor om ekonomiska länkar mellan olika områden. Här redovisas en serie svenska spannmålspriser för tiden 1291-1530, omvandlar dem till silverpriser, jämför dem med valda europeiska serier och resonerar om utfallet...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om några av historiens mest betydelsefulla valutor. Här berättas om silver och guld som betalningsmedel, de första mynten, om hur Pax Romana gynnade handeln, arabiska mynt som spreds med vikingarna, kinesiska köpmän som var först med sedlar, spanska silvermynt, Sveriges (och Europas) första sedlar, guldmyntfot och slutligen det pengalösa samhället (vår egen tid).

Spara som favorit
          

Artikel i tidsskriften Kulturdelen där du kan läsa om Hansan. Det tyska s.k. Hansaförbundet, som var i kraft från 1100-talet till 1600-talet, betydde oerhört mycket för utvecklingen av den nordeuropeiska handeln och utvecklandet av ett slags kulturell samhörighet länderna emellan...

Spara som favorit
          

Genomgång (12:54 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega berättar om handelns utveckling i Europa under drygt tusen år -  från romarrikets undergång till mitten av 1700-talet. Här berättas bl.a. om läget efter romarriket, städernas handel, riskfyllda resor, sjövägen till Indien, läget efter medeltiden, triangelgandeln m.m.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:58 min) om medeltiden - högmedeltiden. Här berättas främst om städerna, korstågen och handeln. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (15:00 min) om medeltiden - högmedeltiden. Här berättas främst om handelsvägar mellan Europa och Asien, musik och digerdöden med dess följder. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

På Fotevikens museums hemsida finns några faktahäften i pdf-format som behandlar vikingatiden ur olika perspektiv. Häftena har titlarna: Vikingatida mynt, Vikingatida mått & vikt, Lag och rätt på vikingatiden, Vikingatida handel samt  De första danska och skånska städerna.

Spara som favorit
          
Bild:

Pedagogisk genomgång (9:44 min) för mellanstadiet som handlar om Sverige på medeltiden. Filmen är gjord av SO-läraren Johan Arnell och fokuserar på politisk makt och handel. Här berättas om böndernas roll, kungar och Hansan.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan lära dig allt om skråväsendet som reglerade hantverkarnas verksamhet förr i tiden. Skråväsendet var ett organisationssystem för de borgare som var hantverkare. Yrkesutövarna inom de olika hantverksyrkena var sammanslutna i olika föreningar, skrån, med särskilda privilegier som innebar ett visst monopol på deras arbete...

Spara som favorit
          

Avsnitt på webbsidan Historia 2 där du kan läsa om utvecklingen av handeln i Europa, Asien och Afrika under medeltiden. Webbsidan drivs av gymnasieläraren Joakim Wendell.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Gunnar Dahl berättar om synen på rikedom under medeltiden. Under medeltiden var affärslivet en angelägenhet för teologer och filosofer. Men det var inte enskilda människors rikedom som främst debatterades, utan vad en ohämmad vinningslystnad skulle kunna göra med samhället...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Gotlands viktigaste exportvara på medeltiden - kalksten. När medeltidens européer startade sina många och storslagna kyrkobyggen växte plötsligt efterfrågan på något Sverige har gott om - sten. På relativt kort tid trädde Gotland fram som storleverantör, inte minst på grund av det centrala läget i Östersjön...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om hederskodex i samband med affärsuppgörelser förr i tiden och idag. Under medeltiden och renässansen byggde affärsuppgörelser på personlig heder och ära. Att förlora sitt goda namn var en stor olycka för företagare och handelsmän. I dag ser det annorlunda ut, konstaterar historikern Gunnar Dahl som själv har ett förflutet som affärsman...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som skildrar handeln med kryddor genom historien - från antiken t.o.m. 1600-talet . Att placera kryddorna i historiens kuriosakabinett är ett misstag. Deras roll inom kokkonsten och den folkliga föreställningsvärlden är visserligen betydande. Men därutöver gäller att få, om ens några, varor har betytt så mycket för västerlandet och för den internationalisering av handeln som inleddes långt före den industriella eran…

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om staden Lübecks historia. Hansestaden vid Östersjöns kust har en lång tradition som köpstad…

Spara som favorit
          

Historia.se är en portal för historisk statistik. Här hittar du bland annat en prisomräknare som räknar om gamla penningsummor till dagens penningvärde (mellan åren 1290-2008). Funktionen är ett utmärkt hjälpmedel för historiearbeten i skolan. Här kan du t.ex. se hur mycket 10 daler silvermynt var värt år 1720 omräknat i dagens penningvärde och valuta.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

Vardagsliv och andra företeelser i det medeltida samhället (500-1500).

Feodalismen var ett medeltida system av skyldigheter och rättigheter mellan samhällets medlemmar.

De medeltida korstågen (1096-1291) innefattar de krig som skulle befria Jerusalem och andra platser i det Heliga landet från muslimerna.

Vetenskaplig och teknisk utveckling och om att resa på medeltiden (500-1500).

Ekonomi och handel i Europa och världen under den nya tiden.

Ekonomi och handel i Europa och världen under det långa 1800-talet. Kapitalismen växer sig stark.

1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi.

Ekonomisk historia om nationalekonomi, handel och berömda företag genom historien.

Avsnittet fokuserar på privatekonomi, samhällsekonomi, internationell ekonomi och handel. Vi ska också titta närmare på nationalekonomiska teorier...

Nationalekonomiska teorier om självhushållning, penningekonomi, merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism (...