M
Kategori
Predikan

Frikyrkorna i Norden är i huvudsak trossamfund som är framvuxna ur väckelserörelser. Del från en målning av Albert Edelfelt (1854-1905).

Andra kyrkor och samfund

En frikyrka är ett kristet trossamfund som grundar sig på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.

Frikyrkorna då och nu

Frikyrkorna växte fram under 1800-talet och än idag kan man se de olika kapellen i många samhällen. I samband med konventikelplakatets (ett förbud mot bönemöten i hemmet) upphörande 1858 började vandrande predikanter hålla möten runt om i landet. Influenserna kom från den anglosaxiska väckelserörelsen, såsom metodismen och baptismen. Delar av denna rörelse, däribland lEFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen), behöll sina organisatoriska band med Svenska kyrkan och räknas därför inte idag som en frikyrka. Andra som Svenska Missionsförbundet, klippte banden med Svenska Kyrkan och bildade ett eget trossamfund.

En frikyrka är ett kristet trossamfund som grundar sig på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.

Frikyrkorna då och nu

Frikyrkorna växte fram under 1800-talet och än idag kan man se de olika kapellen i många samhällen. I samband med konventikelplakatets (ett förbud mot bönemöten i hemmet) upphörande 1858 började vandrande predikanter hålla möten runt om i landet. Influenserna kom från den anglosaxiska väckelserörelsen, såsom metodismen och baptismen. Delar av denna rörelse, däribland lEFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen), behöll sina organisatoriska band med Svenska kyrkan och räknas därför inte idag som en frikyrka. Andra som Svenska Missionsförbundet, klippte banden med Svenska Kyrkan och bildade ett eget trossamfund.

ANNONS

ANNONS

Konventikelplakatet

Konventikelplakatet var en förordning från 1726 som förbjöd konventiklar (bönemöten i hemmen). Konventikelplakatet riktade sig bl.a. mot frikyrklighet för att slå vakt om "enhet i religionen" som enligt tidens uppfattning var nödvändig för att samhället skulle fungera. Konventikelplakatet gjorde många irriterade och avskaffandes år 1858.

Frikyrkorna hade sin storhetstid under 1930-talet. Därefter har antalet medlemmar stadigt minskat. Idag har frikyrkorörelsen knappt 500 000 medlemmar och ca 700 000 deltar i frikyrkornas verksamhet.

Några av Sveriges än idag största och mest kända frikyrkor är Frälsningsarmén och Pingströrelsen.

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén (Salvation Army) grundades av den engelska metodistpastorn William Booth (1829-1912) tillsammans med sin maka Catherine Booth år 1865. De började sitt arbete i Londons fattigkvarter.

Booth ansåg att kristendomen måste hjälpa människorna i deras vardag. Därför startade han en egen rörelse med betoning på socialt arbete. Booth organiserade sin rörelse med militären som förebild och använde sin tids populärmusik för att nå så många som möjligt.

Inom Frälsningsarmén har man gradbeteckningar på de heltidsanställda, medlemmarna är soldater och pastorerna officerare av olika rang.

Det var Hanna Ouchterlony som introducerade Frälsningsarmén i Sverige år 1882. Frälsningsarméns fana bär inskriptionen ”Blod och eld”. Deras tidning heter Stridsropet.

Idag finns det ca 1,1 miljoner frälsningssoldater i över 100 länder. I Sverige finns det omkring 10-13 000 medlemmar. Det är betydligt mindre än för tio år sedan. Frälsningsarmén bedriver en rad olika sociala institutioner. Allt från hem för missbrukare till skyddade verkstäder och flera hotell.

Pingströrelsen

Pingströrelsens rötter finner vi i USA i början av 1900-talet. Det var en rörelse som uppstod i olika baptistförsamlingar. Pingströrelsen kom till Sverige 1907 och den förste ledaren hette Lewi Pethrus.

Pingströrelsen anser liksom Baptistsamfundet att dopet är ett uttryck för personlig tro. Därför döps inte små barn. Vuxendopet sker i en dopbassäng. Då sänks hela kroppen ner under vattnet. Pingströrelsen räknar också med andedopet. Då kommer den helige Ande över församlingen på samma sätt som den en gång föll över apostlarna i Jerusalem den första pingstdagen. Det var den händelse som har gett Pingströrelsen dess namn. När de fylls av den helige Ande framför de ett gudomligt budskap på ett främmande språk. Detta kallas tungomålstal. Det låter som en blandning av sång och tal.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad är en frikyrka?
   
 2. Vad innebar konventikelplakatet?
   
 3. Ge exempel på olika frikyrkor.
   
 4. Berätta kortfattat om Frälsningsarméns historia och uppbyggnad (organisation).
   
 5. Nämn några fakta som utmärker Pingströrelsen.

Ta reda på:

 1. Vilka frikyrkor är verksamma i din kommun?
   


Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Christer Hedin, Kristendom : lära, fromhetsliv och historia, Dialogos Förlag, 2011
Tarald Rasmussen och Einar Thomassen, Kristendomen - En historisk introduktion,  Artos Norma Bokförlag, 2007
Görel Byström m.fl., Gudastyrd vardag – världsreligionerna i människors dagliga liv, Utbildningsförlaget Brevskolan, 1998


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och tidigare SO-lärare


Här nedan hittar du material som handlar om många andra kyrkor och kristna samfund som inte tillhör Svenska kyrkan.

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Andra kyrkor och samfund

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

av: Riksdagsförvaltningen
2024-05-03

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp. Industrialisering och urbanisering förde med sig nya sociala och ekonomiska levnadsmönster. Ökad läskunnighet, en växande dagspress, järnvägar och telegrafer medförde revolutionerande möjligheter att nå ut till folkmassorna.

+ Läs mer

S

Upplysning och pietism satte igång sekulariseringen redan på 1700-talet

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-09-28

Under 1700-talet fick människor större kunskaper och frigjorde sig efter hand från olika auktoriteter. Allt fler började ifrågasätta kyrkans lära. Istället för Gud och kyrkan kom människan alltmer i centrum för intresset. Det var framförallt två strömningar som bidrog till sekulariseringen, upplysningen och pietismen...

+ Läs mer

S

Väckelserörelsen under 1800-talet

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-02-03

1800-talet var ett samhälle i förvandling. Under perioden tilltog den sekularisering som inletts under upplysningen. Individen frigjorde sig än mer från auktoriteter - från kyrkan och staten. Under 1800-talet förändrades dessutom det svenska samhället - jordbrukarsamhället började förvandlas till ett industrisamhälle. I takt med att kyrkans inflytande försvagades växte i de nya industrisamhällena fram ett behov av nya former för gemenskap och samarbete. Detta är en del av bakgrunden till de stora folkrörelsernas uppkomst under 1800-talets senare del. Väckelserörelsen var en av de mest betydelsefulla folkrörelserna...

+ Läs mer

M

Pingströrelsen

av: Carsten Ryytty
2014-06-23

Pingströrelsen en gren av den lutherska kyrkan, men med en betoning på alla tre delar av treenigheten - Fadern, Sonen och Den helige anden. Just betoningen på Den helige anden har genomsyrat pingströrelsen alltsedan den föddes i den afroamerikanska miljön i Los Angeles, USA. Pingströrelsen präglas av övertygelsen om att sätta den enskilda människan i centrum, oavsett tillhörighet avseende etnicitet, social ställning och så vidare. Varje människa har unika och icke utbytbara "gåvor". Pingströrelsen har stark betoning på lokala församlingar som växer underifrån, inte en centraliserad kyrklig organisation. Den lyfter fram "det allmänna prästadömet", vanliga medlemmar är bemyndigade att predika...

+ Läs mer

M

Jehovas vittnen

av: Robert de Vries
2014-06-23

Jehovas vittnen är en internationell organisation som fick sitt namn i USA i slutet av 1800-talet. Innan dess ansågs de bara vara bibelforskare...

+ Läs mer

M

Baptismen

av: Carsten Ryytty
2014-06-23

När baptismen kom till Sverige blev många präster oerhört rädda eftersom baptisterna inte döpte sina nyfödda barn. För de svenska prästerna innebar det att de odöpta skulle komma till helvetet. Det hände att baptisternas småbarn slets ur mödrarnas armar för att en präst skulle få tvångsdöpa dem...

+ Läs mer

Länkar om Andra kyrkor och samfund

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet...

Re

Protestantismen

Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under...

Re

Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Re

Kristendomens riter

Dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning är några av kristendomens heligaste och viktigaste ritualer.

Re

Om sekter

Vad är en sekt och vad kännetecknar den? Läs om sekters dragningskraft och andra psykologiska och sociala aspekter som...

Re

Kristet liv och människosyn

"Du ska älska din nästa som dig själv." Det är framförallt medmänniskans behov av hjälp som, enligt Jesus, avgör...

Relaterade taggar

Re
Dop

Dop

Dopet är ett sakrament (en viktig helig handling) och en ritual inom kristendomen som innebär att...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Re
bibeltext

Fundamentalism

Fundamentalister tar fasta på religioners eller ideologiers grundläggande och ursprungliga lära och...

Re
Konfirmander i kyrkan.

Konfirmation

Konfirmationen en kristen ritual som fungerar som en bekräftelse av dopet. Ordet konfirmation...

Re
Krucifix

Kristen etik

Förenklat kan man säga att det kristna livet ska präglas av att den kristne lever i Jesus...

Re
Symboler

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...

Re
Symbol

Frälsningsarmén

Frälsningsarmén var från början en väckelserörelse med social verksamhet på programmet som efter...

Re
helvetet

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...

Re
Predikan

Pietism och herrnhutism

Pietismen var en religiös väckelserörelse som betonade den enskildes fromhet och moral. De väckta...

Re
Rikets sal

Jehovas vittnen

Jehovas vittnen är en apokalyptisk (bygger på spekulationer om världens slut) rörelse med Bibeln...

Re
templet

Mormoner

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga eller mormonerna har sitt starkaste fäste i Utah i USA....

Re
Porträtt

Lars Levi Læstadius

Lars Levi Læstadius (1800-1861) var en predikant inom väckelserörelsen. Efter en fattig barndom...