M

En plats för en ledamot i riksdagen kallas ett mandat. Sveriges riksdag består av 349 mandat som är fördelade mellan riksdagspartierna.

Politiska partier i Sveriges riksdag

I avsnittet ska vi titta på den moderna partipolitikens uppkomst samt sambandet mellan de politiska ideologierna och partipolitik.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

De moderna partiernas uppkomst

Politiska partier har en central roll i alla demokratiska samhällen, inte minst i Sverige. För att en demokrati ska fungera på riksnivå måste det finnas politiska partier. Alternativet är direktdemokrati, som i antikens Aten, men det kräver att alla röstberättigade kan delta i alla omröstningar samt att alla är insatta i de frågor som berörs.

I avsnittet ska vi titta på den moderna partipolitikens uppkomst samt sambandet mellan de politiska ideologierna och partipolitik.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

De moderna partiernas uppkomst

Politiska partier har en central roll i alla demokratiska samhällen, inte minst i Sverige. För att en demokrati ska fungera på riksnivå måste det finnas politiska partier. Alternativet är direktdemokrati, som i antikens Aten, men det kräver att alla röstberättigade kan delta i alla omröstningar samt att alla är insatta i de frågor som berörs.

ANNONS

ANNONS

På 1800-talet fanns inga politiska partier i riksdagen. Riksdagsledamöterna var invalda efter personliga meriter och sin position i samhället. Så småningom växte det fram olika riksdagsgrupper som samarbetade. Efterhand tillkom dessutom stödorganisationer ute i samhället som försökte få väljarna att rösta på riksdagsgrupperna. En bit in på 1900-talet hade de olika riksdagsgrupperna och dess stödorganisationer smält samman till landsomfattande politiska partier.

Grovt förenklat kan man säga att direktdemokrati nu hade ersatts av representativ demokrati. Idéerna om direktdemokrati hade under lång tid utgjort idealet för demokrati, men ersattes under slutet av 1800-talet av nya idéer om ett representativt styrelseskick som var mer lämpat för den allt starkare nationalstaten.

Partierna formulerade politiska program och nominerade kandidater till offentliga val. De politiska partierna var därför ett svar på behovet av en ny form av demokrati där fler människor kunde vara med och påverka politiken, men genom partiernas representanter.

Sveriges politiska partier har uppstått antingen utanför eller inom riksdagen. Socialdemokraterna bildades 1889 och växte fram på riksnivå (utanför riksdagen) där de hämtade stöd från den breda befolkningen, främst arbetarklassen, som vid den här tiden saknade politiska rättigheter. Moderaternas politiska föregångare hade däremot sina rötter i dåtidens riksdag.

Både Socialdemokraterna och Centerns föregångare hade stark koppling till dåtidens folkrörelser. I Sverige har ofta partier och intresseorganisationer utvecklats i nära förhållande till varandra.

Sedan början av 1900-talet har flera politiska partier försvunnit medan andra har tillkommit. I takt med att samhället har förändrats har även de politiska partierna förändrats. Många partier har under årens lopp ändrat sina partinamn för att bättre kunna spegla vad de står för.

Vilka får vara med i riksdagen?

Under valperioden 2022-2026 finns åtta partier representerade i riksdagen.

För att kunna bli invald i riksdagen måste man vara 18 år, svensk medborgare och medlem i ett parti.

När valet är över räknas rösterna. Då står det klart vilka partier som kommit in i riksdagen. Ett parti måste få över 4 procent av rösterna i landet för att komma in i riksdagen. Den spärren finns för att det inte ska bli för många små partier i riksdagen som gör det svårt att fatta beslut.

De partier som får flest röster i riksdagsvalet får också in flest ledamöter i riksdagen. Partierna kan samarbeta med varandra för att få majoritet och på så sätt få igenom sina förslag.

  Den här förenklade skalan kan skilja sig lite i detaljerna beroende på plats och tidsperiod.

  Politiska ideologier och partipolitik

  För att se om ett politiskt parti står till höger eller vänster på den politiska skalan brukar man försöka koppla deras partipolitik till någon eller några av de tre klassiska politiska ideologierna.

  ANNONS

  ANNONS

  Ett sätt att ta reda på ett partis ideologiska profil är att titta närmare på vilka åsikter partiet har i de stora ideologiska frågorna.

  En politisk ideologi kan delas in i tre delar som berättar om hur samhället är och bör vara samt hur förändringen ska gå till.

  För att urskilja ett politiskt partis ideologi kan man därför titta på följande tre delar:

  1. Hur beskriver partiet dagens samhälle? Hur ser samhället ut idag?
    
  2. Hur beskriver partiet det samhälle som de vill skapa? Hur ser idealsamhället ut?
    
  3. Hur beskriver partiet vägen till sitt idealsamhälle? Hur ska förändringen av dagens samhälle gå till för att det ska bli bättre?

  De tre klassiska politiska ideologierna

  Liberalism (frihet)

  • Det viktigaste ordet i denna ideologi är frihet.
  • Människorna skulle vara fria att tänka, tro och skriva vad som helst.
  • Människor borde styras av sitt förnuft, inte av kungar.
  • Staten skulle inte i onödan ingripa i människornas liv.

  Konservatism (bevara)

  • Man ansåg att samhället är ett resultat av många generationers arbete. Det ska man inte förändra för snabbt. Det är bättre att bevara (konservera) så mycket som möjligt och förändra samhället i långsam takt.
  • Tidigare var det kungar, jordägare, präster och militärer som var konservativa.

  Socialism (jämlikhet)

  • Man ansåg att samhället skulle bli bättre om samhället (folket) ägde företagen.
  • Staten skulle ha större makt för att ta bort orättvisor och ojämlikhet.
  • En del socialister ville ha ett kommunistiskt samhälle.

  ANNONS

  ANNONS

  Användbara begrepp

  Politik: Idéer och beslut som berör kommunen eller staten eller relationen mellan länder och många av de som bor där.

  Politiker: Person som ägnar sig åt att försöka vara med och påverka på olika beslutsnivåer (se ovan).

  Politisk ideologi: En samling politiska idéer som berättar varför samhället ser ut som det gör, hur samhället bör se ut och hur man ska förändra det.

  Politiskt parti: Politisk grupp med människor som har liknande åsikter och vill styra landet på ungefär samma sätt. Det finns många politiska partier i Sverige. De olika partierna representerar väljarna i riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

  Regering: Förenklat gäller att de politiska partier som har flest platser i riksdagen (majoriteten av de 349 platserna) bildar regering. Regeringen styr landet men granskas av riksdagen. I Sverige leds regeringen av en statsminister. Statsministern har många ministrar till sin hjälp att styra landet, t.ex. utrikesminister, finansminister, jordbruksminister m.fl.

  Riksdag: Där landets folkvalda samlas och fattar beslut (diskuterar och bestämmer olika saker, främst lagar). I Sverige finns 349 platser i riksdagen. En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera regeringen så att de sköter sig och inte gör saker som de inte får.

  Rösta och val: I Sverige har vi val vart 4:e år. När det är politiskt val i Sverige kan alla som är över 18 år och svenska medborgare rösta på vilka de vill ska styra landets tre beslutsnivåer: statligt (riksdagsvalet), regionen (regionvalet) och kommunen (kommunalvalet). I riksdagsvalet röstar DU på vilka som ska representera DIG i riksdagen. I regionvalet, vilka som ska representera dig i regionen (som bl.a. sköter sjukvården och kollektivtrafiken). I kommunvalet röstar man på vilka som ska bestämma i kommunen.
   

  Uppgifter och frågor

  Frågor till texten:

  1. Nämn några faktorer som bidrog till att man kunde bli invald i riksdagen under 1800-talet innan det fanns några politiska partier.
    
  2. Vilka orsaker låg bakom de politiska partiernas uppkomst?
    
  3. Socialdemokraterna var ett parti som bildades utanför riksdagen. Vad menas?
    
  4. Vad är en politisk ideologi?
    
  5. Vilka av riksdagens partier tror du hamnar längst till vänster i den politiska skalan?
    
  6. Vilka av riksdagens partier tror du hamnar längst till höger i den politiska skalan?

  Ta reda på:

  1. Vilka partier ingår i Sveriges nuvarande riksdag?
    
  2. Vilka partier består vår nuvarande regering av?

  Diskutera:

  1. Har vi för många partier i Sveriges riksdag? Borde spärren på fyra procent höjas och i så fall hur mycket?
    
  2. Vilka fördelar respektive nackdelar finns med ett tvåpartisystem?
    
  3. Ibland bildas politiska partier för att uppmärksamma en speciell fråga. Vi hittar nu på att du/ni har bildat ett sådant nytt parti, vad är deras viktigaste fråga? Vad heter partiet?
    

   

  Litteratur:
  G.Ó. eringsson m.fl. Politiska partier, Studentlitteratur AB, 2005
  Henry Bäck m.fl., Den svenska politiken - Strukturer, processer och resultat, Liber, 2011
  Bo Rothstein, Politik som organisation, SNS förlag, 2010
   

  Text: Carsten Ryytty och Robert de Vries (red)
   

  Koppling till skolans styrdokument

  Innehållet är kopplat till grundskolans kursplan för samhällskunskap åk 7-9 samt till gymnasiets ämnesplaner för Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1b.

   

  Sidan uppdaterad: 22 november 2022
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Lärarmaterial om Politiska partier i Sveriges riksdag

  Demokrati pågår

  av: Forum för levande historia
  Mellanstadiet, Lättläst

  Demokrati pågår är ett digitalt undervisningsmaterial för åk 4-6. Med hjälp av materialet kan du jobba med att stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar samt förmågan till att bidra i ett demokratiskt samtal hos dina elever.

  + Läs mer

  Demokratihandboken - från engagemang till inflytande

  av: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
  Högstadiet, Gymnasiet

  En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. Finns det någon fråga som du och dina vänner brinner för? Något stort eller litet? Oavsett om det handlar om att förändra världen, din stad, by, skolan eller fritiden så är ditt engagemang viktigt!

  + Läs mer

  Prata politik - ett metodmaterial om demokratiska samtal i skolan

  av: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
  Högstadiet, Gymnasiet

  Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag som bland annat handlar om att förmedla kunskap om samhälle och politik, att elever ges möjlighet att öva på demokratiska arbetssätt och förstå att de har rätt till inflytande och delaktighet.

  + Läs mer

  Det är vi som bestämmer! Så funkar demokrati

  av: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
  Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

  Textfrågor, diskussionsfrågor, bildanalys, fördjupningsuppgift och praktisk handling.

  + Läs mer

  Riksdagen i samhället

  av: Sveriges riksdag
  Högstadiet, Gymnasiet

  Ett fördjupande studiehäfte som beskriver riksdagens uppgifter och dess roll i samhället.

  + Läs mer

  Upplev riksdagen

  av: Sveriges riksdag
  Högstadiet, Gymnasiet

  Upplev riksdagen är ett digitalt verktyg där dina elever får vara med om en spännande resa genom Riksdagshuset och se filmer om allt ifrån rösträttens införande till hur arbetet i riksdagen går till.

  + Läs mer

  Artiklar om Politiska partier i Sveriges riksdag

  SO-rummet bok
  M

  Kampen om rösträtt under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet

  av: Riksdagsförvaltningen
  2019-06-01

  I slutet av 1800-talet hade kungens makt försvagats. Mer makt låg hos riksdagen, och ståndssamhället var nu historia. Kvinnorna hade fått något större friheter. Men den största frågan väntade fortfarande på sin lösning. Det handlade om kampen för lika rösträtt och valbarhet för alla vuxna svenskar...

  + Läs mer

  L

  Vad är en regering?

  av: Carsten Ryytty
  2016-11-14

  Regeringens uppgift är att styra landet. Det innebär att den ska genomföra riksdagens beslut. Regeringen planerar för hur man vill styra landet, men det är riksdagens som beslutar.

  + Läs mer

  Podcast om Politiska partier i Sveriges riksdag

  SO-rummet podcast icon
  M

  Vad händer efter ett riksdagsval?

  av: Mattias Axelsson
  2022-09-12

  Mattias Axelsson, gymnasielärare i samhällskunskap, går igenom vad som händer efter ett riksdagsval.

  + Läs mer

  SO-rummet podcast icon
  M

  Hur väljs en statsminister?

  av: Mattias Axelsson
  2021-11-29

  I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) igenom hur en ny statsminister väljs i Sverige.

  + Läs mer

  SO-rummet podcast icon
  S

  Hur fungerar en misstroendeförklaring i riksdagen?

  av: Mattias Axelsson
  2020-10-11

  I veckans avsnitt går Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap) igenom hur en misstroendeförklaring i den svenska riksdagen fungerar.

   

  + Läs mer

  Länkar om Politiska partier i Sveriges riksdag

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Politiska ideologier

  En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några...

  Konservatism

  Konservatismen är en samhällsåskådning som bygger på devisen "frihet under ansvar", och som slår vakt om sådant som har...

  Liberalism

  Liberalismen är en samhällsåskådning som betonar vikten av personlig och ekonomisk frihet i samhället.

  Socialism

  Socialismen är en politisk ideologi som till stor del grundar sig på filosofen Karl Marx idéer. Staten styr...

  Ekologism

  Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är...

  Demokrati

  Om demokratins grunder, Sveriges politiska system, politiska partier i Sveriges riksdag, demokratisk påverkan,...

  Demokratins grunder

  Avsnittet handlar om demokratins grundläggande principer. Vad är demokrati och vad får den att fungera?

  Sveriges politiska system

  Här kan du lära dig mer om svensk demokrati på rikstäckande nivå. Avsnittet handlar om hur Sverige styrs, med fokus på...

  Demokratins historia

  Historia om demokratins utveckling och kampen för rösträtt. Demokrati betyder att det är folket som styr. Den moderna...

  Fakta om Sverige

  Aktuell samhällsfakta om Sverige. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

  Feminism

  Feminismen är en rörelse som strävar efter att göra kvinnan jämlik med mannen. Detta gäller såväl socialt, politiskt...

  Nationalism

  Vad är egentligen nationalism? Har den alltid funnits eller har den dykt upp vid någon speciell tidpunkt? I så fall när...

  Demokratiska system och olika statsskick

  Här presenteras några statsskick och styrelseskick i världen. Vi ska också titta på maktfördelning och...

  Demokratisk påverkan och demokratimodeller

  Avsnittet handlar om individers och gruppers möjligheter att påverka politiska beslut på olika demokratiska nivåer. Här...

  Relaterade taggar

  Riksdagens historia

  Ståndsriksdagen Det hölls flera så kallade herredagar och riksmöten från 1200-talet och framåt,...

  Ideologier

  En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

  Samhällsstatistik

  Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information. Resultatet...

  Parlamentarism

  Parlamentarism är ett statskick med en folkvald församling i form av ett parlament (riksdag) som...

  Riksdag och regering

  Vart fjärde år har vi val till riksdagen, regionerna och till kommunerna, det vill säga år 2026,...

  Allmänna val och valrörelser

  I den här texten får du veta vad det svenska valsystemet består av och vilka olika politiska val...