Bild:
Sveriges befolkning består av alla som är folkbokförda i Sverige. Hur snabbt befolkningen växer påverkas av hur många som föds och dör, och hur många som invandrar och utvandrar.
M

Sveriges befolkning, migration och integration

Här kan du läsa om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning.

Vi ska också titta på emigration från Sverige och immigration till Sverige förr och nu. Avslutningsvis berörs integration i samhället.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Befolkningens geografiska fördelning

I augusti 2018 var Sveriges officiella befolkning 10 200 000 personer [SCB]. Precis som i många andra länder i västvärlden växer befolkningen sakta. År 2017 hade vi en befolkningstillväxt på 1,24 procent per år. Detta innebär att Sverige är på plats 91 i befolkningsstorlek av jordens cirka 200 länder [se tabell].

Sverige är alltså ett litet land när det gäller befolkning, men ändå stort till ytan. Faktum är att Sverige är ett av världens mest glesbefolkade länder. I hela världen bor det i snitt 56 personer per kvadratkilometer. Motsvarande siffra för Sverige är 24 personer per kvadratkilometer [se karta].

Dessutom bor de allra flesta svenskarna i den södra delen av landet. Av Sveriges 20 folkrikaste kommuner ligger bara tre kommuner i landets norra halva. Befolkningstätheten i Norrland är endast 4,8 invånare per kvadratkilometer. Nästan hela Norrland räknas därför som glesbygd tillsammans med delar av Bergslagen, Småland och några andra mindre områden [se karta].

I de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö bor mer än en tredjedel av Sveriges befolkning. Men allra tätast bor man i Sundbybergs kommun med ca 5 700 personer per kvadratkilometer. Mest glesbebyggt är det i Jokkmokks kommun med 0,2 personer per kvadratkilometer [SCB].

I Sverige liksom i de flesta andra länder är befolkningsmängden större ju närmare kusten man kommer, detta märks särskilt väl längs med Norrlandskusten. Sverige har också ett bälte över landet, från Stockholm till Göteborg, där befolkningstätheten är högre [se karta].

I många län är en enstaka kommun tydligt dominerande, för att sedan omges av ett glesbyggt område. Bra exempel på detta är Östersund i Jämtlands län och Växjö i Kronobergs län.

Sveriges befolkningsutveckling under 1000 år

Vi vet egentligen ganska lite om hur vår befolkning sett ut historiskt eftersom de första bra källorna kommer först runt medeltidens slut. Enligt de beräkningar som har gjorts tror man att det vi idag kallar Sverige hade runt 400 000 invånare runt år 1000. Under första halvan av 1300-talet hade samma område mer än en miljon invånare, efter digerdödens framfart vid mitten av seklet mer än halverades befolkningen. Först vid 1600-talets mitt beräknas befolkningen nått över en miljon igen.

År 1749 grundades tabellverket varefter det började föras statistik över landets befolkning. Tabellverket var en föregångare till Statistiska centralbyrån (SCB), som är den svenska myndighet vars främsta uppdrag är förse uppdragsgivare och allmänheten med statistik av olika slag.

När tabellverket inledde sin verksamhet under frihetstiden hade Sverige nästan 1,8 miljoner invånare. Svensk ekonomi var dålig och landet var hårt märkt av långa perioder av krig. Sverige var dessutom ett mycket fattigt land där de flesta barn inte ens levde till sin första födelsedag. Endast var tredje person levde längre än till 60 år. Se befolkningspyramid >

1700-talets befolkningsutveckling präglades av fattigdom, missväxt och svält. Trots det växte befolkningen och år 1800 hade Sverige en befolkning på mer än 2,3 miljoner människor.

Under 1800-talet förbättrades folkhälsan och människor levde längre. Allt fler barn överlevde spädbarnsåren och fler än varannan överlevde sin 60-årsdag. Detta ledde till att Sveriges befolkning fördubblas under 1800-talet [se statistik]. Samtidigt präglades 1800-talet av problem, såväl sjukdomsepidemier som hårda missväxtår kring mitten av seklet skördade många dödsoffer.

Den kraftiga befolkningsökningen gjorde också att färre kunde försörja sig på jordbruket. Detta inledde den största migrationsvågen i svensk historia. Mellan åren 1830 och 1930 utvandrade totalt 1,3 miljoner människor från Sverige, ungefär var femte svensk. Omkring en miljon av dem emigrerade till USA. Trots detta fortsatte befolkningen att öka i snabb takt, och vid sekelskiftet 1900 hade Sverige över 5 miljoner invånare.

Användbara begrepp

Befolkning: De människor som bor inom ett geografiskt område, t.ex. en kommun eller ett land.

Befolkningstäthet: Hur många människor det bor på en specifik yta, t.ex. invånare per kvadratkilometer.

Tätbefolkat: När människor bor nära varandra på ett område är det tätbefolkat.

Glesbefolkat: Område där få människor bor - det är långt till närmaste granne.

Urbanisering: När folk flyttar från landet till tätorter och ökar deras befolkningsmängd.

Migration: När människor flyttar från ett område till ett annat, ofta över landgränser.

Emigrera: Att utvandra, flytta från ett land. Emigration = utvandring

Immigration: Att invandra, flytta in i ett land. Immigration = invandring

Integration: Att mötas, anpassa och påverkas av varandra för att fungera och leva tillsammans.

Assimilering: En grupp överger sin gamla kultur för att fullt ut bli en del av den nya.

Segregation: När olika folkgrupper lever skilda från varandra inom samma område.

Födelsetal: Hur många som föds, ofta angivet i antalet födda per tusen invånare.

Dödstal: Hur många som dör, ofta angivet i antalet avlidna per tusen invånare.

Även om många emigrerade till USA och andra länder under perioden så mer än fördubblades Sveriges befolkning under 1800-talet. Även urbaniseringen ökade kraftigt under 1800-talet i takt med att landet industrialiserades och folk flyttade från landsbygden in till tätorterna där de fick jobb inom industrin eller den ökande tjänstesektorn.

Från och med 1930-talet började Sverige utvecklas till ett välfärdsland. I samband med detta förändrades också migrationsmönstret - från att ha varit ett land som folk utvandrade ifrån, blev nu Sverige istället ett land dit människor från andra länder flyttade.

Decennierna efter andra världskriget gick den svenska ekonomin väldigt bra. Under efterkrigstiden uppstod därför brist på arbetskraft och för att kunna fortsätta bygga upp den svenska välfärden krävdes fler som kunde arbeta. Från 1950-talet och framåt invandrade därför stora grupper från södra Europa till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Flest kom från Italien, Grekland och före detta Jugoslavien.

Under 1970-talet minskade arbetskraftsinvandringen till Sverige. Invandringen ersattes istället av allt fler flyktingar som flydde från krig och diktaturer till det trygga och framgångsrika Sverige. Denna utveckling har fortsatt in i vår egen tid, och det enda som skiljer är vilka områden de utsatta människorna kommer från. Under 1990-talet kom stora grupper människor från inbördeskriget i före detta Jugoslavien. I början av 2000-talet var det istället stora grupper från Somalia som kom till Sverige och 2015 kom stora grupper människor från inbördeskriget i Syrien.

Sveriges befolkning idag

Idag har Sverige 10,2 miljoner invånare [SCB]. Befolkningen växer sakta och den svenska befolkningen blir allt äldre. Detta riskerar att skapa allvarliga problem i framtiden då samhället måste kunna ta hand om alla gamla människor.

Idag föds i snitt 1,88 barn per vuxen kvinna. Det betyder att Sveriges befolkning skulle minska utan invandring. Dessutom har medellivslängden ökat till 84 år. Med en åldrande befolkning och färre unga kommer det ställa högre krav på att fler arbetar längre innan de går i pension och att de unga får arbeten och kan bidra till att försörja sig själva och befolkningen (genom att betala skatt).

Sveriges befolkningsstruktur har förändrats kraftigt. För 250 år sedan hade vi nästan inga som levde över 80 år och de flesta dog unga. Idag dör nästan inga spädbarn och många överlever sin hundraårsdag. Även om medellivslängden ökar långsamt så finns inte något som pekar på att den kommer minska. Av de barn som föds idag beräknas varannan bli äldre än 100 år. Se diagram på befolkningsstruktur 1750-2017 >

Urbanisering - migration från landsbygd till städer

Liksom i de flesta andra länder har Sverige genomgått förändringar gällande var i landet som invånarna är bosatta. För tvåhundra år sedan bodde nästan alla människor på landet. Idag är det tvärtom. Omkring 85 procent av Sveriges befolkning lever idag i tätorter. Processen när människor flyttar från landsbygd till tätorter kallas urbanisering.

Bild:
Tre faser i Sveriges urbanisering. Sveriges befolkning i tätort och på landsbygd, från 1800 till 2010.

Sveriges urbanisering har skett i tre steg.

1. Den första fasen pågick så smått i början av 1800-talet. Sverige var då ett jordbrukssamhälle där 9 av 10 svenskar bodde på landsbygden. Ekonomin präglades av en hög grad av självhushållning. Kring år 1800 hade bara tre av Sveriges ca 80 städer fler än 10 000 invånare.

2. I samband med industrialiseringen kring mitten av 1800-talet inleds den andra fasen. Många människor flyttade då till städerna som växte i allt snabbare takt. Kring sekelskiftet 1900 fanns ett tjugotal städer med fler än 10 000 invånare. Flest bodde i Stockholm vars befolkning under hundra år hade ökat från 75 000 (år 1800) till 300 000 (år 1900). På 1930-talet kom brytpunkten då lika många bodde på landsbygden som i städer.

3. Den tredje fasen innebar att inflyttningen till städer minskade och mattades av runt 1970-talet och framåt.

Idag har vi tre dominerande storstadsområden i Sverige. Störst är Stockholmsregionen med fler än totalt 2,3 miljoner invånare (2018). Näst därefter är Göteborg med över 1 miljon i storstadsområdet. Minst av de tre områdena är Malmö med ca 350 000 invånare, men om man räknar Stormalmö där även Lund, Helsingborg och nio andra kommuner ingår, så har Malmö-området ca 730 000 invånare. När det gäller Malmö har dock staden sedan Öresundsförbindelsen invigdes nästan vuxit ihop med Köpenhamn. Hela området kallas för Öresundsregionen och där ingår såväl Lund som Helsingborg och resten av "Stormalmö" och tillsammans bildar de Nordens största samarbetsregion med närmare 4 miljoner invånare på båda sidor Öresund.

Immigration till Sverige idag

Ordet migration är samlingsnamn för emigration (utvandring) och immigration (invandring) och är en av vår tids stora politiska frågor.

Migrations- och asylpolitik är till sin natur geografiskt gränsöverskridande. Människor rör sig mellan olika länder i världen. En del tvingas fly undan förföljelse men de flesta flyttar av andra skäl. Det kan handla om att bilda familj, arbeta eller studera i ett annat land. Migration har ofta stor betydelse för utvecklingen i såväl ursprungsländer som mottagarländer.

Sverige är idag ett invandrarland men var ett utvandrarland från 1850-talet fram till 1930-talet. Då lämnade 1,3 miljoner svenskar Sverige bakom sig av samma orsaker som får folk att fly idag, det vill säga fattigdom, religiös förföljelse, bristande framtidstro, politisk ofrihet och kanske även äventyrslystnad och "guldfeber".

Antalet migranter som rör sig mellan länder har mer än fördubblats under de senaste 30 åren. Enligt FN uppgår antalet migranter till över 200 miljoner människor och över 22 miljoner av dem är flyktingar. Globaliseringen har gjort att avstånden mellan länder har krympt och ofta är migrationen en källa till utveckling för både individer och samhällen.

1948 slog FN fast vilka mänskliga rättigheter alla människor ska ha – oavsett land, kultur eller sammanhang. Att värna om möjligheten för flyende människor att söka en fristad i Sverige är en viktig del av den svenska statens arbete med mänskliga rättigheter.

2015 var det år då över en miljon människor sökte sig till Europa i hopp om skydd undan krig och förföljelse. 2016 tog Sverige emot det största antalet någonsin, då kom ungefär 163 000 personer hit [SCB]. Det var främst kriget i Syrien och oroligheterna i Afghanistan som föranledde flykten.

Sedan 1980-talet har mer än två miljoner människor fått tillstånd att bo i Sverige, kortare tid eller permanent. Det handlar om cirka en miljon som har fått tillstånd av flyktingskäl och en miljon som har fått tillstånd som anhöriga, arbetstagare och studenter. De flesta bor kvar men många har även flyttat från Sverige.

Integration

År 1950 var bara en procent av den svenska befolkningen född utomlands. 1980 hade andelen ökat till drygt sju procent. 2017 var nästan 19 procent av Sveriges befolkning födda utomlands [SCB].

Sedan 1970-talet har man inom den svenska politiken strävat efter integration. Med det menas att människor från olika kulturer ska kunna mötas och leva tillsammans inom det svenska samhället och dess lagar och regler. Integration handlar alltså om att känna sig delaktig i samhället. Alla människor har rätt att behålla sin kultur och sitt sätt att vara. Den svenska riksdagen och regeringen vill att alla människor som bor i Sverige ska vara delaktiga i samhällets gemenskap, oavsett var de är födda och vilken kultur de tillhör.

I de fall detta inte lyckas, skapas lätt en känsla av utanförskap. Detta kan t.ex. hända när etniska minoriteter eller invandrare inte blir bemötta väl eller behandlas annorlunda. En stor del av de problem som ibland uppstår när olika kulturer möts hänger samman med utanförskap. En person som känner utanförskap känner sig ofta inte som en del av samhället. För att förhindra att detta uppstår måste alla människor visa både intresse för andra kulturer och tolerans för andra sätt att leva, tänka, tycka och tro. Det är viktigt att även de som inte tillhör majoritetsbefolkningen känner sig delaktiga i samhället. 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. I vilken landsdel i Sverige bor det minst folk?
   
 2. Hur är befolkningstätheten i Sverige jämfört med genomsnittet för resten av världen?
   
 3. Ungefär i vilka områden i Sverige bor de flesta människorna?
   
 4. Förklara följande begrepp:
       a) Migration
       b) Emigration
       c) Immigration
   
 5. Hur många invånare hade det som idag är Sverige:
       a) år 1000
       b) år 1300
       c) år 1650
       d) år 1749
       e) år 1800
       f) år 1900
   
 6. Nämn några orsaker till den kraftiga befolkningsökningen under 1800-talet.
   
 7. Varför emigrerade många svenskar under 1800-talet och början av 1900-talet?
   
 8. Sverige var till 1930-talet ett land varifrån folk emigrerade, men därefter blev Sverige ett land till vilket andra immigrerade. Hur har invandringen till Sverige sett ut under perioder från mitten av 1900-talet fram tills idag? Gör en enkel sammanställning av olika perioder som folk från vissa länder har kommit hit. Ange också den främsta orsaken till invandringen under respektive period.
   
 9. Gör en egen analys och jämför befolkningens struktur 1749 med 2017. Kommentera de största skillnaderna och motivera orsakerna till dem. Utgå från detta diagram >
   
 10. Sveriges urbanisering har genomgått tre faser från 1800 fram tills idag. Vad är det för speciellt med fas två? Förklara orsaken till urbaniseringsprocessen i fas två. Använd dig av diagrammet på bilden här ovan i texten.
   
 11. Hur många migranter finns det i världen idag och hur många av dem är flyktingar enligt FN?
   
 12. Vad menas med integration?

Ta reda på:

 1. Hur stor är befolkningstätheten i din kommun (hur stor är befolkningen per kvadratkilometer)?
   
 2. När grundades staden du bor i eller den närmaste staden till din kommun? Försök även hitta ett diagram eller annan statistik som visar befolkningsutvecklingen i staden i ett historiskt perspektiv.
   
 3. Har du någon familjemedlem eller släktingar som kommer från andra länder? Vilka länder kommer de ifrån? När flyttade de till Sverige?

Diskutera:

 1. Tänk dig att det utbryter en fruktansvärd katastrof av något slag i Europa som gör att du inte kan bo kvar. Vart skulle du fly? Motivera varför.
   
 2. Vad kan vi som medborgare göra för att minska utanförskap och öka integrationen i samhället?
   
 3. Vad kan staten göra för att öka integrationen i samhället?
   
 4. Ska Sverige ta emot fler människor i nöd från andra länder än vad vi gör idag? Motivera ditt svar.

 

Källor:
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning...
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-Sverige/Historik.html
Anthony Giddens, Sociologi, Studentlitteratur AB, 2003
Göran Ahrne, Det sociala landskapet: En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet, Bokförlaget Korpen, 2013
 

Text: Mikael Bruér, SO-lärare, universitetsadjunkt, författare och föreläsare

Webbplats: gothiafortbildning.se

Boken SO-ämnena i blickfånget av Mikael Bruér innehåller konkreta tips på hur du kan utveckla din undervisning. Tillsammans med lektionsförslag och didaktiska reflektioner presenteras en tydlig och nytänkande modell för användningen av Lgr 11 i arbetet med de fyra SO-ämnena.. Med utgångspunkt i författarens eget förhållningssätt till SO-ämnet behandlas historik, styrdokument och bedömning.

SO-ämnena i blickfånget är i första hand inriktad mot lärare på högstadiet, men även lärare på mellanstadiet och gymnasiet kan ha nytta av boken. Den har en tydlig koppling till skolans styrdokument och är skriven för att passa alla som jobbar med SO.

 

Koppling till skolans styrdokument

Innehållet är kopplat till grundskolans kursplan för Samhällskunskap åk 7-9 samt till gymnasiets ämnesplaner för Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1b
 

Här kan du läsa om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning.

Vi ska också titta på emigration från Sverige och immigration till Sverige förr och nu. Avslutningsvis berörs integration i samhället.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Befolkningens geografiska fördelning

I augusti 2018 var Sveriges officiella befolkning 10 200 000 personer [SCB]. Precis som i många andra länder i västvärlden växer befolkningen sakta. År 2017 hade vi en befolkningstillväxt på 1,24 procent per år. Detta innebär att Sverige är på plats 91 i befolkningsstorlek av jordens cirka 200 länder [se tabell].

Sverige är alltså ett litet land när det gäller befolkning, men ändå stort till ytan. Faktum är att Sverige är ett av världens mest glesbefolkade länder. I hela världen bor det i snitt 56 personer per kvadratkilometer. Motsvarande siffra för Sverige är 24 personer per kvadratkilometer [se karta].

Uppdaterad: 03 december 2018
Publicerad: 11 september 2018

Annons

Lärarmaterial om Sveriges befolkning, migration och integration

av:
Migrationsverket
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Migrationsverkets material om migration är i första hand framtaget som ett hjälpmedel för lärare och elever på högstadiet och gymnasiet. I den webbaserade lärarguiden hittar du relevant och aktuellt webbmaterial inom migrationsområdet, både Migrationsverkets egna och andras.
av:
Polismyndigheten
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Alla människor är lika mycket värda, ändå delas människor in i Vi & Dom, där vissa anses vara bättre än andra. Varför blir det så?
av:
Arena Skolinformation
Målgrupp:
Gymnasiet
Ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI och andra elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter.
av:
Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och Anna Lindh Foundation
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Reality Check är Sveriges första app mot rasism, utvecklad för åldrarna 13-19 år. Appen består av ett upplevelsebaserat spel som vill utmana fördomar och normer.
av:
Teskedsorden
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Varför upplever vissa av oss att vi är främlingar i vårt eget land? Materialet "Inte en främling!" är en serie personliga berättelser och funderingar kring ämnen som identitet och diskriminering, homofobi, antiromism, rasism etc.
av:
Stockholmskällan
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Tre personer på tre minuter - dramatisera ett historiskt möte med nyanlända Stockholmare
av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Lyssna på podden Prata rasism! I programserien möter journalisten Amanda Glans fem forskare som alla har olika vetenskapliga perspektiv på rasism.
av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
En antologi om tolerans utifrån ett praktiskt och teoretiskt perspektiv.
av:
Samiskt Informationscentrum och Sametinget
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Sällan diskuterar vi de fördomar om samer och stereotyper av samer som florerar. I den här publikationen presenteras några av dem. Materialet presenteras i serieform och riktar sig i första hand till mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Artiklar om Sveriges befolkning, migration och integration

M
Martin Nyblom
2018-08-08
Katarina Taikon fick inte gå i skolan, men blev känd författare och kämpade för romernas rättigheter i samhället. Hon skrev böckerna om Katitzi. Böckerna bygger på hennes egna upplevelser...
M
Kommissionen mot antiziganism
2016-03-04
Riksdagen antog en steriliseringslag som fanns i Sverige i drygt 40 år, 1934-1976. Med stöd av den lagen steriliserades 63 000 personer, varav ungefär hälften av ingreppen uppskattas ha skett...
M
Migrationsverket
2014-03-03
När vi läser svensk historia kan vi se hur grupper av människor invandrat till landet sedan flera hundra år tillbaka i tiden. I den här texten kan du läsa kortfattat om svensk invandring och...
M
Lilian O. Montmar
2013-04-24
Mötet människor emellan inrymmer ett hopp om att bli förstådd. Utan förståelse infinner sig likgiltigheten, man lyssnar inte. På radions morgonnyheter rapporteras om att romer i Kosovo tvingas...
M
Lilian O. Montmar
2013-03-26
Ska vi skildra förföljelsen av judarna i Malmö, berätta om diskrimineringen av romer vid bensinmackarna eller tala om samernas utanförskap? Ska vi berätta om somalierna eller de syrier som flytt...

Podcast om Sveriges befolkning, migration och integration

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-10-19

Julia, Mattias och Kristoffer försöker reda ut vad “segregation” är för något, varför det finns och vad man kan göra åt det. Vi pratar om relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Länkar om Sveriges befolkning, migration och integration

Sortera efter:
          

På Polismuseets webbplats hittar du ett skolanpassat stuidiematerial om hatbrott. Här finns både ett häfte med fakta för elever samt en lärarhandledning för lärare.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:20 min) där du kan lära dig en del om varför vi bor där vi bor. Här berättas kortfattat om segregation, socioekonomisk bakgrund, utbildningsnivå, utsatta områden, miljonprogrammet, osv...

Spara som favorit
          

I det här materialet (PDF, 20 sid) från Migrationsverket får du möta ett antal personer som har kommit till Sverige av olika skäl. Genom deras berättelser ges en möjlighet att bättre förstå regelverket och varför migration är en naturlig del i ett samhälle.

Spara som favorit
          

Globalis är en interaktiv världskarta i FN-förbundets regi. Globalis har gjort en mängd statistik och information från FN och andra internationella organisationer tillgänglig på ett enklare och mer visuellt sätt. Verktyget innehåller en stor databas, där det finns förklaringar och ny FN-statistik sorterat efter teman.

Spara som favorit
          

På SO-läraren Niklas Jonssons webbplats hittar du kortfattad fakta om Sveriges geografi och demografi. I Sverige bor 10 miljoner människor (2016). De största staden är huvudstaden Stockholm med över 1 miljoner invånare. Därefter följer i ordning Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Örebro, som alla har över 100 000 till 500 000 invånare i tätorten...

Spara som favorit
          

Genomgång (10:17 min) kring orsaker till migration, förtydligar begreppen migration, immigration och emigration. Genomgången är gjord av SO-läraren Mikael Larsson.

Spara som favorit
          

factlab är ett unikt pedagogiskt verktyg med vars hjälp du som lärare eller elev kan presentera mängder med avancerad samhällsfakta på ett enkelt och lättåskådligt sätt. I factlab kan du själv laborera med fakta. Det är enkelt att göra jämförelser som visar samband och skillnader, till exempel globalt mellan länder, eller nationellt mellan kommuner, counties eller motsvarande. Man kan sedan följa utvecklingen över tidsperioder och presentera resultatet som jämförande tabeller, diagram eller få det visat på kartor. Se även factlab skola här på SO-rummet där du hittar färdiga lektionsmaterial till factlab.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (9:08 min) som kortfattat berör vår syn på vissa sociala identiteter i samhället förr och idag. Här berörs begrepp som nationella identiteter och invandring.

Spara som favorit
          

Migrationsinfo.se är en webbplats som presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Webbplatsen har upprättats av den gröna och liberala tankesmedjan FORES. Syftet med webbplatsen är att samla information om invandring och integration och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på de myter som ibland hörs i debatten.

Spara som favorit
          

Statistiska centralbyrån är en central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och för annan statlig statistik. Statistiken är opartisk, relevant och av god kvalitet samt är baserad på vetenskapliga grunder. Här finner du statistik inom en stor mängd områden.

Spara som favorit
          

Statistiska centralbyråns (SCB) skolsatsning där du hittar massor med användbar statistik om Sverige för både elever och lärare. Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Statistiken presenteras visuellt och interaktivt så att det är enkelt att få en överblick över befolkningsutvecklingen i Sverige sedan 1749, lön för olika yrken och vilket parti som flest röstade på i just din kommun, med mera...

Spara som favorit
          

Migrationsverkets webbsidor riktar sig främst till asylsökande men lärarhandledningen guidar den som söker efter mer allmän information. Materialet är framtaget främst som ett hjälpmedel för lärare och elever i gymnasieskolan.

Spara som favorit
          

Quick Response (QR) är en redaktion under Röda korset som granskar den svenska nyhetsrapporteringen om invandring, integration och främlingsfientlighet. På deras hemsida finns också en mängd artiklar som berör de ovanstående ämnena.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Under emigrationen på 1800-talet och början av 1900-talet emigrerade omkring en miljon svenskar och fler än 50 miljoner européer till USA.

Historia om olika städer i Sverige från medeltiden och framåt.

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur...

Om demokrati i allmänhet och hur demokratin fungerar i Sverige. Avsnittet är delvis under uppbyggnad och beräknas vara helt klart ht 2018.

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna fastställdes i sin moderna form av...

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket värda.

Aktuell samhällsfakta om Sverige. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans uppgifter ingår att värna om dessa...

Vad är egentligen nationalism? Har den alltid funnits eller har den dykt upp vid någon speciell tidpunkt? I så fall när och varför? Har vi...

Här kan du läsa om hur den svenska arbetsmarknaden har vuxit fram, hur den är utformad samt hur den svenska arbetsrätten ser ut och på vilka sätt...

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och könsroller framställs i...

Avsnittet handlar om hur det svenska välfärdssystemet fungerar och om välfärdssamhällets delar och uppbyggnad. Här presenteras bland annat...

Under uppbyggnad...

Under uppbyggnad...