M
Kategori

Sveriges befolkning består av alla som är folkbokförda i Sverige. Hur snabbt befolkningen växer påverkas av hur många som föds och dör, och hur många som invandrar och utvandrar.

Sveriges befolkning, migration och integration

Här kan du läsa om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Vi ska också titta på emigration från Sverige och immigration till Sverige förr och nu. Avslutningsvis berörs integration i samhället.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Befolkningens geografiska fördelning

År 2024 var Sveriges officiella befolkning ca 10,6 miljoner [SCB]. Precis som i många andra länder i västvärlden växer befolkningen sakta. Idag (2024) är Sverige på plats 86 i befolkningsstorlek av jordens cirka 200 länder [se tabell].

Här kan du läsa om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Vi ska också titta på emigration från Sverige och immigration till Sverige förr och nu. Avslutningsvis berörs integration i samhället.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Befolkningens geografiska fördelning

År 2024 var Sveriges officiella befolkning ca 10,6 miljoner [SCB]. Precis som i många andra länder i västvärlden växer befolkningen sakta. Idag (2024) är Sverige på plats 86 i befolkningsstorlek av jordens cirka 200 länder [se tabell].

ANNONS

ANNONS

Sverige är alltså ett litet land när det gäller befolkning, men ändå stort till ytan. Faktum är att Sverige är ett av världens mest glesbefolkade länder. I hela världen bor det i snitt 56 personer per kvadratkilometer. Motsvarande siffra för Sverige är 24 personer per kvadratkilometer [se karta].

Dessutom bor de allra flesta svenskarna i den södra delen av landet. Av Sveriges 20 folkrikaste kommuner ligger bara tre kommuner i landets norra halva. Befolkningstätheten i Norrland är endast 4,8 invånare per kvadratkilometer. Nästan hela Norrland räknas därför som glesbygd tillsammans med delar av Bergslagen, Småland och några andra mindre områden [se karta].

I de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö bor mer än en tredjedel av Sveriges befolkning. Men allra tätast bor man i Sundbybergs kommun med ca 5 700 personer per kvadratkilometer. Mest glesbebyggt är det i Jokkmokks kommun med 0,2 personer per kvadratkilometer [SCB].

I Sverige liksom i de flesta andra länder är befolkningsmängden större ju närmare kusten man kommer, detta märks särskilt väl längs med Norrlandskusten. Sverige har också ett bälte över landet, från Stockholm till Göteborg, där befolkningstätheten är högre [se karta].

I många län är en enstaka kommun tydligt dominerande, för att sedan omges av ett glesbyggt område. Bra exempel på detta är Östersund i Jämtlands län och Växjö i Kronobergs län.

Sveriges befolkningsutveckling under 1000 år

Vi vet egentligen ganska lite om hur vår befolkning sett ut historiskt eftersom de första bra källorna kommer först runt medeltidens slut. Enligt de beräkningar som har gjorts tror man att det vi idag kallar Sverige hade runt 400 000 invånare runt år 1000. Under första halvan av 1300-talet hade samma område mer än en miljon invånare, efter digerdödens framfart vid mitten av seklet mer än halverades befolkningen. Först vid 1600-talets mitt beräknas befolkningen nått över en miljon igen.

År 1749 grundades tabellverket varefter det började föras statistik över landets befolkning. Tabellverket var en föregångare till Statistiska centralbyrån (SCB), som är den svenska myndighet vars främsta uppdrag är förse uppdragsgivare och allmänheten med statistik av olika slag.

När tabellverket inledde sin verksamhet under frihetstiden hade Sverige nästan 1,8 miljoner invånare. Svensk ekonomi var dålig och landet var hårt märkt av långa perioder av krig. Sverige var dessutom ett mycket fattigt land där de flesta barn inte ens levde till sin första födelsedag. Endast var tredje person levde längre än till 60 år. Se befolkningspyramid >

ANNONS

1700-talets befolkningsutveckling präglades av fattigdom, missväxt och svält. Trots det växte befolkningen och år 1800 hade Sverige en befolkning på mer än 2,3 miljoner människor.

ANNONS

Under 1800-talet förbättrades folkhälsan och människor levde längre. Allt fler barn överlevde spädbarnsåren och fler än varannan överlevde sin 60-årsdag. Detta ledde till att Sveriges befolkning fördubblas under 1800-talet [se statistik]. Samtidigt präglades 1800-talet av problem, såväl sjukdomsepidemier som hårda missväxtår kring mitten av seklet skördade många dödsoffer.

Den kraftiga befolkningsökningen gjorde också att färre kunde försörja sig på jordbruket. Detta inledde den största migrationsvågen i svensk historia. Mellan åren 1830 och 1930 utvandrade totalt 1,3 miljoner människor från Sverige, ungefär var femte svensk. Omkring en miljon av dem emigrerade till USA. Trots detta fortsatte befolkningen att öka i snabb takt, och vid sekelskiftet 1900 hade Sverige över 5 miljoner invånare.

Sveriges befolkning de senaste tusen åren.

Även om många emigrerade till USA och andra länder under perioden så mer än fördubblades Sveriges befolkning under 1800-talet. Även urbaniseringen ökade kraftigt under 1800-talet i takt med att landet industrialiserades och folk flyttade från landsbygden in till tätorterna där de fick jobb inom industrin eller den ökande tjänstesektorn.

Från och med 1930-talet började Sverige utvecklas till ett välfärdsland. I samband med detta förändrades också migrationsmönstret - från att ha varit ett land som folk utvandrade ifrån, blev nu Sverige istället ett land dit människor från andra länder flyttade.

Decennierna efter andra världskriget gick den svenska ekonomin väldigt bra. Under efterkrigstiden uppstod därför brist på arbetskraft och för att kunna fortsätta bygga upp den svenska välfärden krävdes fler som kunde arbeta. Från 1950-talet och framåt invandrade därför stora grupper från södra Europa till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Flest kom från Italien, Grekland och före detta Jugoslavien.

Under 1970-talet minskade arbetskraftsinvandringen till Sverige. Invandringen ersattes istället av allt fler flyktingar som flydde från krig och diktaturer till det trygga och framgångsrika Sverige. Denna utveckling har fortsatt in i vår egen tid, och det enda som skiljer är vilka områden de utsatta människorna kommer från. Under 1990-talet kom stora grupper människor från inbördeskriget i före detta Jugoslavien. I början av 2000-talet var det istället stora grupper från Somalia som kom till Sverige och 2015 kom stora grupper människor från inbördeskriget i Syrien.

ANNONS

ANNONS

Sveriges befolkning idag

Idag (2024) har Sverige 10,6 miljoner invånare [SCB]. Befolkningen växer sakta och den svenska befolkningen blir allt äldre. Detta riskerar att skapa allvarliga problem i framtiden då samhället måste kunna ta hand om alla gamla människor.

Idag föds i snitt 1,88 barn per vuxen kvinna. Det betyder att Sveriges befolkning skulle minska utan invandring. Dessutom har medellivslängden ökat till 84 år. Med en åldrande befolkning och färre unga kommer det ställa högre krav på att fler arbetar längre innan de går i pension och att de unga får arbeten och kan bidra till att försörja sig själva och befolkningen (genom att betala skatt).

Sveriges befolkningsstruktur har förändrats kraftigt. För 250 år sedan hade vi nästan inga som levde över 80 år och de flesta dog unga. Idag dör nästan inga spädbarn och många överlever sin hundraårsdag. Även om medellivslängden ökar långsamt så finns inte något som pekar på att den kommer minska. Av de barn som föds idag beräknas varannan bli äldre än 100 år. Se diagram på befolkningsstruktur 1750-2017 >

Urbanisering - migration från landsbygd till städer

Liksom i de flesta andra länder har Sverige genomgått förändringar gällande var i landet som invånarna är bosatta. För tvåhundra år sedan bodde nästan alla människor på landet. Idag är det tvärtom. Omkring 85 procent av Sveriges befolkning lever idag i tätorter. Processen när människor flyttar från landsbygd till tätorter kallas urbanisering.

Tre faser i Sveriges urbanisering. Sveriges befolkning i tätort och på landsbygd, från 1800 till 2010.

Sveriges urbanisering har skett i tre steg

 1. Den första fasen pågick så smått i början av 1800-talet. Sverige var då ett jordbrukssamhälle där 9 av 10 svenskar bodde på landsbygden. Ekonomin präglades av en hög grad av självhushållning. Kring år 1800 hade bara tre av Sveriges ca 80 städer fler än 10 000 invånare.
   
 2. I samband med industrialiseringen kring mitten av 1800-talet inleds den andra fasen. Många människor flyttade då till städerna som växte i allt snabbare takt. Kring sekelskiftet 1900 fanns ett tjugotal städer med fler än 10 000 invånare. Flest bodde i Stockholm vars befolkning under hundra år hade ökat från 75 000 (år 1800) till 300 000 (år 1900). På 1930-talet kom brytpunkten då lika många bodde på landsbygden som i städer.
   
 3. Den tredje fasen innebar att inflyttningen till städer minskade och mattades av runt 1970-talet och framåt.

Idag har vi tre dominerande storstadsområden i Sverige. Störst är Stockholmsregionen med fler än totalt 2,4 miljoner invånare (2024). Näst därefter är Göteborg med över 1 miljon i storstadsområdet. Minst av de tre områdena är Malmö med ca 350 000 invånare, men om man räknar Stormalmö där även Lund, Helsingborg och nio andra kommuner ingår, så har Malmö-området ca 773 000 invånare. När det gäller Malmö har dock staden sedan Öresundsförbindelsen invigdes nästan vuxit ihop med Köpenhamn. Hela området kallas för Öresundsregionen och där ingår såväl Lund som Helsingborg och resten av "Stormalmö" och tillsammans bildar de Nordens största samarbetsregion med omkring 4 miljoner invånare på båda sidor Öresund.

ANNONS

ANNONS

Immigration till Sverige idag

Ordet migration är samlingsnamn för emigration (utvandring) och immigration (invandring) och är en av vår tids stora politiska frågor.

Migrations- och asylpolitik är till sin natur geografiskt gränsöverskridande. Människor rör sig mellan olika länder i världen. En del tvingas fly undan förföljelse men de flesta flyttar av andra skäl. Det kan handla om att bilda familj, arbeta eller studera i ett annat land. Migration har ofta stor betydelse för utvecklingen i såväl ursprungsländer som mottagarländer.

Sverige är idag ett invandrarland men var ett utvandrarland från 1850-talet fram till 1930-talet. Då lämnade 1,3 miljoner svenskar Sverige bakom sig av samma orsaker som får folk att fly idag, det vill säga fattigdom, religiös förföljelse, bristande framtidstro, politisk ofrihet och kanske även äventyrslystnad och "guldfeber".

Antalet migranter som rör sig mellan länder har mer än fördubblats under de senaste 30 åren. Enligt FN uppgår antalet migranter till över 200 miljoner människor och över 22 miljoner av dem är flyktingar. Globaliseringen har gjort att avstånden mellan länder har krympt och ofta är migrationen en källa till utveckling för både individer och samhällen.

1948 slog FN fast vilka mänskliga rättigheter alla människor ska ha – oavsett land, kultur eller sammanhang. Att värna om möjligheten för flyende människor att söka en fristad i Sverige är en viktig del av den svenska statens arbete med mänskliga rättigheter.

2015 var det år då över en miljon människor sökte sig till Europa i hopp om skydd undan krig och förföljelse. 2016 tog Sverige emot det största antalet någonsin, då kom ungefär 163 000 personer hit [SCB]. Det var främst kriget i Syrien och oroligheterna i Afghanistan som föranledde flykten.

Sedan 1980-talet har mer än två miljoner människor fått tillstånd att bo i Sverige, kortare tid eller permanent. Det handlar om cirka en miljon som har fått tillstånd av flyktingskäl och en miljon som har fått tillstånd som anhöriga, arbetstagare och studenter. De flesta bor kvar men många har även flyttat från Sverige.

Integration

År 1950 var bara en procent av den svenska befolkningen född utomlands. 1980 hade andelen ökat till drygt sju procent. 2020 var nästan 20 procent av Sveriges befolkning födda utomlands [SCB].

Sedan 1970-talet har man inom den svenska politiken strävat efter integration. Med det menas att människor från olika kulturer ska kunna mötas och leva tillsammans inom det svenska samhället och dess lagar och regler. Integration handlar alltså om att känna sig delaktig i samhället. Alla människor har rätt att behålla sin kultur och sitt sätt att vara. Den svenska riksdagen och regeringen vill att alla människor som bor i Sverige ska vara delaktiga i samhällets gemenskap, oavsett var de är födda och vilken kultur de tillhör.

ANNONS

ANNONS

I de fall detta inte lyckas, skapas lätt en känsla av utanförskap. Detta kan t.ex. hända när etniska minoriteter eller invandrare inte blir bemötta väl eller behandlas annorlunda. En stor del av de problem som ibland uppstår när olika kulturer möts hänger samman med utanförskap. En person som känner utanförskap känner sig ofta inte som en del av samhället. För att förhindra att detta uppstår måste alla människor visa både intresse för andra kulturer och tolerans för andra sätt att leva, tänka, tycka och tro. Det är viktigt att även de som inte tillhör majoritetsbefolkningen känner sig delaktiga i samhället.

LÄS MER: Fakta om Sverige

LÄS MER: Sveriges geografi

LÄS MER: Individers och gruppers identitet och relationer

LÄS MER: Migration, urbanisering och städer

LÄS MER: Jordens befolkning - tillväxt och fördelning

PODCAST: Utvandringen till USA

PODCAST: Push- och pullfaktorer

Användbara begrepp

Assimilering: En grupp överger sin gamla kultur för att fullt ut bli en del av den nya.

Befolkning: De människor som bor inom ett geografiskt område, t.ex. en kommun eller ett land.

Befolkningstäthet: Hur många människor det bor på en specifik yta, t.ex. invånare per kvadratkilometer.

Dödstal: Hur många som dör, ofta angivet i antalet avlidna per tusen invånare.

Emigrera: Att utvandra, flytta från ett land. Emigration = utvandring

Födelsetal: Hur många som föds, ofta angivet i antalet födda per tusen invånare.

Glesbefolkat: Område där få människor bor - det är långt till närmaste granne.

Immigration: Att invandra, flytta in i ett land. Immigration = invandring

Integration: Att mötas, anpassa och påverkas av varandra för att fungera och leva tillsammans.

Migration: När människor flyttar från ett område till ett annat, ofta över landgränser.

Segregation: När olika folkgrupper lever skilda från varandra inom samma område.

Tätbefolkat: När människor bor nära varandra på ett område är det tätbefolkat.

Urbanisering: När folk flyttar från landet till tätorter och ökar deras befolkningsmängd.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. I vilken landsdel i Sverige bor det minst folk?
   
 2. Hur är befolkningstätheten i Sverige jämfört med genomsnittet för resten av världen?
   
 3. Ungefär i vilka områden i Sverige bor de flesta människorna?
   
 4. Förklara följande begrepp:

       a) Migration

       b) Emigration

       c) Immigration
   
 5. Hur många invånare hade det som idag är Sverige:

       a) år 1000

       b) år 1300

       c) år 1650

       d) år 1749

       e) år 1800

       f) år 1900
   
 6. Nämn några orsaker till den kraftiga befolkningsökningen under 1800-talet.
   
 7. Varför emigrerade många svenskar under 1800-talet och början av 1900-talet?
   
 8. Sverige var till 1930-talet ett land varifrån folk emigrerade, men därefter blev Sverige ett land till vilket andra immigrerade. Hur har invandringen till Sverige sett ut under perioder från mitten av 1900-talet fram tills idag? Gör en enkel sammanställning av olika perioder som folk från vissa länder har kommit hit. Ange också den främsta orsaken till invandringen under respektive period.
   
 9. Gör en egen analys och jämför befolkningens struktur 1749 med 2017. Kommentera de största skillnaderna och motivera orsakerna till dem. Utgå från detta diagram >
   
 10. Sveriges urbanisering har genomgått tre faser från 1800 fram tills idag. Vad är det för speciellt med fas två? Förklara orsaken till urbaniseringsprocessen i fas två. Använd dig av diagrammet på bilden här ovan i texten.
   
 11. Hur många migranter finns det i världen idag och hur många av dem är flyktingar enligt FN?
   
 12. Vad menas med integration?

Ta reda på:

 1. Hur stor är befolkningstätheten i din kommun (hur stor är befolkningen per kvadratkilometer)?
   
 2. När grundades staden du bor i eller den närmaste staden till din kommun? Försök även hitta ett diagram eller annan statistik som visar befolkningsutvecklingen i staden i ett historiskt perspektiv.
   
 3. Har du någon familjemedlem eller släktingar som kommer från andra länder? Vilka länder kommer de ifrån? När flyttade de till Sverige?

Diskutera:

 1. Tänk dig att det utbryter en fruktansvärd katastrof av något slag i Europa som gör att du inte kan bo kvar. Vart skulle du fly? Motivera varför.
   
 2. Vad kan vi som medborgare göra för att minska utanförskap och öka integrationen i samhället?
   
 3. Vad kan staten göra för att öka integrationen i samhället?
   
 4. Ska Sverige ta emot fler människor i nöd från andra länder än vad vi gör idag? Motivera ditt svar.
   
 5. Genom att få människor att flytta till glesbefolkade områden kan man minska negativa följder av överbefolkning. Hur skulle staten kunna göra glesbefolkade platser mer attraktiva så att fler människor vill flytta dit? Diskutera olika tänkbara strategier.
 6. Vad tycker du om att Sverige har fokuserat på att invandrare ska kunna behålla sin egen kultur? Är det bra eller dåligt, och varför?
   

 

Källor:
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning...
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-Sverige/Historik.html
Anthony Giddens, Sociologi, Studentlitteratur AB, 2003
Göran Ahrne, Det sociala landskapet: En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet, Bokförlaget Korpen, 2013
 


FÖRFATTARE

Text: Mikael Bruér, SO-lärare, universitetsadjunkt, författare och föreläsare
Webbplats: gothiafortbildning.se
Boken SO-ämnena i blickfånget av Mikael Bruér innehåller konkreta tips på hur du kan utveckla din undervisning. Tillsammans med lektionsförslag och didaktiska reflektioner presenteras en tydlig och nytänkande modell för användningen av Lgr 11 i arbetet med de fyra SO-ämnena.. Med utgångspunkt i författarens eget förhållningssätt till SO-ämnet behandlas historik, styrdokument och bedömning.

SO-ämnena i blickfånget är i första hand inriktad mot lärare på högstadiet, men även lärare på mellanstadiet och gymnasiet kan ha nytta av boken. Den har en tydlig koppling till skolans styrdokument och är skriven för att passa alla som jobbar med SO.


 

Koppling till skolans styrdokument

Innehållet är kopplat till grundskolans kursplan för Samhällskunskap åk 7-9 samt till gymnasiets ämnesplaner för Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1b
 

Sidan uppdaterad: 13 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 11 september 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Sveriges befolkning, migration och integration

Om unga som dras in i gängkriminalitet

av: Polismyndigheten
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Allt fler och yngre barn och ungdomar rekryteras för att utföra brottsliga handlingar kopplat till gängkriminella miljöer. Här finns ett utbildningsmaterial om barn och unga som dras in i kriminella gäng.

+ Läs mer

Vi och Dom - ett utbildningsmaterial om hatbrott

av: Polismyndigheten
Högstadiet, Gymnasiet

Utbildningsmaterialet består av filmer, ljudberättelser och diskussionsunderlag så att du som lärare kan prata om hatbrott med din klass.

+ Läs mer

Om polisen - utbildningsmaterial för svenska som andraspråk

av: Polismyndigheten
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

Information om rättigheter och skyldigheter, lagar och regler, vad polisen gör och när du ska kontakta polisen.

+ Läs mer

Lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

Ett utbildningsmaterial som riktar sig till SFI och andra elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter.

+ Läs mer

Att arbeta med fördomar

av: Forum för levande historia
Gymnasiet, Lättläst

Det här materialet innehåller övningar som är tänkta att vara ett underlag för samtal om fördomar med elever och deltagare. Varje övning tar inte mer än en lektion och flera är betydligt kortare.

+ Läs mer

Nyanländ för 100 år sedan

av: Stockholmskällan
Högstadiet

Tre personer på tre minuter - dramatisera ett historiskt möte med nyanlända Stockholmare

+ Läs mer

Artiklar om Sveriges befolkning, migration och integration

M

USA - löftets land

av: Kaj Hildingson
2023-09-14

Den 4 maj år 1840 kom en ny bestämmelse från den svenska kungen. Den som ville resa utomlands behövde inte längre betala en summa pengar. Pengarna hade staten behållit tills resenären återkom. Pengarna, eller borgenssumman, var ett sätt för staten att försöka få de människor som reste utomlands att komma tillbaka. Hittills hade bara folk med pengar kunnat resa utomlands, nu blev det möjligt för många fler...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - 1800-talet och framåt

av: Torbjörn Nilsson
2021-10-11

Den franska revolutionen och utvecklingen under tidigt 1800-tal blev en vattendelare i medborgarskapets idéhistoria. Begreppet undersåte försvann inte, men utmanades av ”medborgare”. Svensken (mannen) kunde uppfattas som en deltagande individ, någon som var med att förbättra människans lott. Medborgarskapet blev universellt (omfattande alla) och lagstadgat i en författning istället för hierarkiskt och diskriminerande...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

av: Torbjörn Nilsson
2021-10-11

I Norden förekom långt fram i tiden träldom. Trälarna under vikingatiden bestod av fångar från plundringståg eller brottslingar i det egna samhället. Också fattiga som saknade levebröd eller de som var svårt skuldsatta kunde frivilligt – men tvingade av omständigheterna – bli trälar. Som sådana saknade de alla rättigheter som fria män hade och sattes på tyngre arbeten. Att ha många trälar var ett tecken på välstånd och makt. Ofriheten ärvdes genom generationerna, även om frigivande också förekom. Successivt avtog träldomen som system, inte minst genom kristendomens införande. Från 1335 fanns en bestämmelse om att ingen som fötts av kristna föräldrar fick tjäna som träl. Eftersom alla invånare ansågs tillhöra den nya tron upphörde träldomen med den dåvarande generationen trälar...

+ Läs mer

M

Invandring till Sverige under 1900-talet

av: Stig Hadenius
2020-07-06

Under mellankrigstiden var invandringen till Sverige blygsam men blev dock omdiskuterad, framför allt i samband med frågan om i vilken utsträckning judiska flyktingar skulle tas emot i landet. Från andra världskriget och under resten av 1900-talet förekom det en mycket omfattande invandring till Sverige, först från de nordiska länderna och Baltikum, senare även från andra europeiska länder och under 1980- och 1990-talen från såväl europeiska som utomeuropeiska länder...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Migration, demokrati och globalisering

av: Riksdagsförvaltningen
2019-04-26

Den tidiga demokratin stängde ute kvinnor, egendomslösa och utlänningar. Idag är det självklart att både kvinnor och män har rösträtt, oavsett hur rika eller fattiga de är. Men hur ska beslut fattas när så många av världens problem är globala? Och var ska man ha rösträtt i en värld där så många människor rör sig över nationsgränserna?

+ Läs mer

M

Katarina Taikon kämpade för romers rättigheter

av: Martin Nyblom
2018-08-06

Katarina Taikon fick inte gå i skolan, men blev känd författare och kämpade för romernas rättigheter i samhället. Hon skrev böckerna om Katitzi. Böckerna bygger på hennes egna upplevelser...

+ Läs mer

Podcast om Sveriges befolkning, migration och integration

SO-rummet podcast icon
M

Push- och pullfaktorer

av: Mattias Axelsson
2021-09-14

I veckans avsnitt av I fokus pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om push- och pullfaktorer i samband med migration. I några exempel förklaras - med hjälp av pushfaktorer och pullfaktorer - den svenska emigrationen till USA under 1800-talet och början av 1900-talet, samt invandringen till dagens Sverige.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Sverigefinnar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-02-22

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om sverigefinnar. Avsnittet (del 1 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Segregation

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-10-19

Julia, Mattias och Kristoffer försöker reda ut vad “segregation” är för något, varför det finns och vad man kan göra åt det. Vi pratar om relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

+ Läs mer

Länkar om Sveriges befolkning, migration och integration

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Emigrationen

Under emigrationen på 1800-talet och början av 1900-talet emigrerade omkring en miljon svenskar och fler än 50 miljoner...

Sh

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Sh

Demokrati

Om demokratins grunder, Sveriges politiska system, politiska partier i Sveriges riksdag, demokratisk påverkan,...

Sh

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Sh

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket...

Sh
Karta

Fakta om Sverige

Aktuell samhällsfakta om Sverige. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Sh

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

Sh

Nationalism

Vad är egentligen nationalism? Har den alltid funnits eller har den dykt upp vid någon speciell tidpunkt? I så fall när...

Sh

Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö

Här kan du läsa om hur den svenska arbetsmarknaden har vuxit fram, hur den är utformad samt hur den svenska...

Sh
Folkmassa

Individers och gruppers identitet och relationer

Om identitet, sexualitet, könsroller, jämställdhet, minoriteter, arbete, boende, välfärdsstrukturer, migration,...

Sh

Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och...

Sh

Svenska välfärdssamhället och välfärdsstrukturer

Avsnittet handlar om hur det svenska välfärdssystemet fungerar och om välfärdssamhällets delar och uppbyggnad. Här...

Sh

Arbete och boende

Avsnittet handlar om olika boendeformer och vad de innebär för individen samt sambanden mellan socioekonomisk bakgrund...

Ge

Världens befolkning

Ämnesområdet världens befolkning handlar om befolkningsutveckling, befolkningsfördelning, migration, urbanisering och...

Ge

Befolkningsutveckling och befolkningsfördelning

Om befolkningsutvecklingen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Här berörs även hur befolkningen är fördelad i...

Ge

Migration, urbanisering och städer

Om migration och dess bakomliggande orsaker samt drivkrafterna bakom urbanisering och vilka konsekvenser förflyttningen...

Sh

Sveriges beredskap

Sveriges beredskap handlar om att förebygga och vara beredd på att hantera hot mot vårt samhälle om de blir verklighet.

Relaterade taggar

Hi
Resenärer

Invandring och utvandring

Invandring (immigration) är en varaktig inflyttning av människor till ett land från andra länder....

Sh
Befolkning

Befolkningsfrågor

De som studerar befolkningsfrågor kallas för demografer.Demografi eller befolkningslära som det...

Hi
Schackpjäser

Sociala strukturer

Med sociala strukturer menas här fördelning av olika klasser eller sociala stånd i ett samhälle....

Sh
Flyktingläger

Flyktingar

Krig, konflikter och naturkatastrofer har varit vanligt förekommande genom hela mänsklighetens...

Re
Bild saknas

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...

Ge
Risodling

Kulturgeografi

Kulturgeografi, eller samhällsgeografi som det ibland också kallas, är den ena av geografins båda...

Sh
Karta

Fakta om kommuner

Sverige är indelat i 290 kommuner (2024, se karta). Alla kommuner har ett visst mått av självstyre...

Sh
statistik

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information.Resultatet...

Sh
Logga

Globala målen

Tidigare historiaPrecis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål för...

Hi
Betongkomplex

Miljonprogrammet

Miljonprogrammet var ett bostadspolitiskt program som genomfördes av socialdemokraterna 1965-1974...