M
Kategori

Idag används ofta benämningen fascism för att beskriva extremnationalistiska rörelser som uppstod i många av mellankrigstidens europeiska länder och de idékomplex som dessa konkretiserade i politisk form, i Italien under namnet fascism och i Tyskland under namnet nationalsocialism (nazism).

Fascism och nazism

Fascismen och nazismen (nationalsocialismen) är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism och idén om den starkes rätt. Statens behov är viktigare än folkets behov.

Fascismen

Efter första världskriget uppträdde Benito Mussolini, svartskjortorna och fascismen på den politiska arenan i Italien. De förespråkade en aggressiv nationalism där det egna folkets kultur utmålades som överlägsen andra folks kulturer.

I Italien rådde efter första världskriget hög arbetslöshet och svåra sociala förhållanden. De förbittrade arbetarna vände blickarna mot det nybildade Sovjetunionen. Den kommunistiska agitationen (propagandan) vann många välvilliga åhörare. Strejker och fabriksockupationer blev allt vanligare. Arbetarna började alltså ockupera sina fabriker. Men motreaktionen kom. Unga män med svarta skjortor och beslutsam blick marscherade genom gatorna. Deras sång "giovinezza, giovinezza" förhärligade ungdomen och modet. De kallade sig fascister.

Fascismen och nazismen (nationalsocialismen) är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism och idén om den starkes rätt. Statens behov är viktigare än folkets behov.

Fascismen

Efter första världskriget uppträdde Benito Mussolini, svartskjortorna och fascismen på den politiska arenan i Italien. De förespråkade en aggressiv nationalism där det egna folkets kultur utmålades som överlägsen andra folks kulturer.

I Italien rådde efter första världskriget hög arbetslöshet och svåra sociala förhållanden. De förbittrade arbetarna vände blickarna mot det nybildade Sovjetunionen. Den kommunistiska agitationen (propagandan) vann många välvilliga åhörare. Strejker och fabriksockupationer blev allt vanligare. Arbetarna började alltså ockupera sina fabriker. Men motreaktionen kom. Unga män med svarta skjortor och beslutsam blick marscherade genom gatorna. Deras sång "giovinezza, giovinezza" förhärligade ungdomen och modet. De kallade sig fascister.

ANNONS

ANNONS

Sveriges första nazistparti

1924 grundades Sveriges första nazistparti. 1931 slogs flera nazistiska grupper ihop till Sveriges Nationalsocialistiska Parti under ledning av Birger Furugård. Furugård, som tyckte om att uppträda i uniform, träffade Adolf Hitler flera gånger.

1933 förbjöd den svenska riksdagen politiska uniformer. Orsaken var att det hade blivit populärt inom vissa ungdomsförbund att klä sina sympatisörer i speciella kläder, vilket ledde till slagsmål mellan olika politiska grupper.

Från borgerligt håll kände man oro inför den socialistiska anstormningen. Därför fick den extremnationella fascismen med sin ledare Benito Mussolini många anhängare. Mussolini försvarade den privata äganderätten, påvedömet och kungamakten. Under dessa oroliga tider började också många längta efter en stark ledare.

Anhängarna till den fascistiska rörelsen kom huvudsakligen ur medelklassen. De var uppfyllda av nationell känsla. Socialismen, vilken uppfattades som en internationell rörelse, utmålades som huvudfienden.

Fascismen utlovade äventyr och hjältedyrkan och gjorde därför starkt intryck på många ungdomar. "Hellre en dag som ett lejon än hundra år som ett lamm", löd en av deras paroller.

Staten upplevdes som ett gudomligt väsen. Individerna var till för statens skull. Det var inte staten som var till för individerna. 

Dock fanns inget av nazisternas rasism. Åtminstone inte i början. Demokrati och parlamentarism betraktades som en döende styrelseform. Det småaktigt vardagliga måste lämna plats för det övergripande storslagna nationella. Parlamentariskt käbbel ansågs hämma nödvändig kraftutveckling.

Istället framträdde en ledarkult. Absolut lydnadsplikt till Il Duce, ledaren, krävdes. Massan ansågs sakna förmåga att se in i framtiden. Ledaren skulle frigöra folkets kampinstinkt. Han blev den samlande medvetenheten och kraften som var en förutsättning för kamp och seger.

Fascisterna dyrkade kriget. Krig förklarades vara normaltillståndet för en stat. Barnen uppfostrades i krigisk anda och folket organiserades för kriget. Mussolini talade om sina åtta miljoner välbeväpnade soldater som endast väntade på hans marschorder. Hans flygvapen kunde "förmörka solen".

I Tyskland krävde nationalsocialisterna ett större territorium för sitt land - ett livsrum (lebensraum). Italiens fascister krävde att Medelhavet skulle bli "Mare nostrum" (Vårt hav). Såväl Tyskland som Italien ansåg alltså att de inte hade tillräckligt med territorium. Men framtiden tillhörde dem. De framställde sig själva som unga kraftfulla och hungriga stater. Mussolini talade om sina landsmän som "varginnas söner". Enligt legenden grundades Rom av tvillingarna Romulus och Remus, vilka uppfostrats av en varginna. Nationalsocialisterna och fascisterna ställde sina länder som motsats till de gamla, trötta - och på kolonier övermättade - demokratierna Storbritannien och Frankrike.

Därför gick Mussolinis Italien under andra världskriget samman med Nazityskland.

ANNONS

ANNONS

Nazismens idéer bygger på fascism, socialdarwinism och rasbiologi

Nazismen liknade i mångt och mycket den italienska fascismen men byggde därutöver en stor del av sin ideologi på rasistiska idéer. Här nedan följer en kort sammanfattning av historien bakom nazismens rasideologi.

De italienska fascisternas symbol. Fasci italiani di combattimento, italienska stridsknippen. Namnet kom från latinska "fasces", romartidens spöknippen. Dessa hade används som symbol för italiensk imperialism. Därför fick Mussolinis anhängare namnet fascister.

Darwinismen eller evolutionsläran fick sitt namn efter Charles Darwin (1809–1882) som 1859 i sin bok Om arternas uppkomst beskriver hur endast de bäst lämpade individerna eller arterna i naturen överlever och driver utvecklingen framåt. Det dröjde dock inte länge förrän andra tänkare omsatte Darwins teori om naturens och arternas utveckling till att gälla även för samhällsutvecklingen. Dessa idéer kallas därför socialdarwinism (det är viktigt att påpeka att Darwin själv inte stod bakom dessa idéer). Enligt socialdarwinismen hade fattigdomen en funktion att fylla. Den rensar samhället från svaga individer och hindrar dessa att föra sina dåliga gener vidare.

Charles Darwins kusin Francis Galton gick ännu ett steg längre och ville på samma sätt som i naturen gradera människoartens olika raser i en liknande skala av utvecklingsstadier. Genom en utrensning av mindre livskraftiga individer ville man förbättra människans biologiska natur.

Dessa tankar om eugenetik (biologisk rashygien) ansågs som helt vetenskapliga och politiskt korrekta i det sena 1800-talet och tidiga 1900-talets Europa.

NSDAP:s massmöte i Nürnberg 1936. Under nazisternas massmöten i staden Nürnberg demonstrerades den tyska folkgemenskapen där uppemot en halv miljon människor lyssnade på führern och svor sin lojalitet mot honom. Utöver det genomfördes stora paradmarscher av olika organisationer såsom Wehrmacht, SS, SA, Riksarbetstjänsten och Hitlerjugend m.fl. De här paraderna gick också igenom Nürnbergs gamla stadskärna där den entusiastiska folkmassan hurrade på dem.

Rasteoretikerna Joseph Arthur Gobineau och hans lärjunge Houston Stewart Chamberlain skapade termen "den ariska rasen" som beteckning för den mänskliga ras som man ansåg vara den mest högtstående. Dessa tankar upptogs sedan i nazisternas raslära som bland annat ställde "arisk kultur" och "arisk vetenskap" i motsats till "judisk modernism" och modern fysik.

Även Arierna delades upp i olika klasser där de högre klasserna utmärktes av människor med nordiska kännetecken som ljus hy, blå ögon och blont hår.

ANNONS

ANNONS

Den biologiska rasismens ideologi innebär en tro att individer i en ras delar en uppsättning av karakteristiska egenskaper, förmågor eller färdigheter. Och att drag av personlighet, intellekt, moral och kulturella beteenden ärvs och att detta innebär att raser kan rankas som medfött överlägsna eller underlägsna varandra.

Nazisterna utvecklade en rasideologi

Hitler byggde vidare på socialdarwinismens och rasbiologins idéer och menade att det inte bara pågick en kamp mellan olika arter utan också en kamp mellan olika raser, en kamp om lebensraum (livsrum).

I sin bok Mein Kampf utvecklar Hitler sin rasideologi och menar att det finns genetiska skillnader mellan olika raser. Högst utvecklad är den ariska germanska rasen dit det tyska och de nordiska folken tillhörde. Lägst i nazisternas ras-skala stod den judiska rasen.

Tanken på den germanska "rasens" överhöghet och utvaldhet kulminerade i Adolf Hitlers Mein Kampf och omsattes senare i praktiken av nazisterna under Förintelsen.

NSDAP:s partiflagga från 1920, och från 1933 även Nazitysklands flagga, har blivit nazismens mest framträdande symbol.

Hitlers stora ambition var att förena alla tysktalande folk och skapa ett enda stortyskt ariskt rike. Men för att detta skulle kunna förverkligas behövdes mera lebensraum. I vart fall rättfärdiggjorde Hitler sin expansionspolitik österut med denna argumentation.

Enligt Hitler och nationalsocialismen var det viktigt att bevara den ariska rasen, det tyska folket, rent. Det ansågs naturligt och självklart att allt det svaga skulle slås ut så att rasen renades. På fullt allvar menade han att det pågår en kamp om överlevnad mellan raserna om vilken genetisk arvsmassa som ska få breda ut sig. I linje med detta förbjöds alla relationer mellan arier och icke-arier.

Så småningom, när nazisterna övertagit makten i Tyskland, inleddes en systematisk utrotning av de  "underlägsna" raserna och andra "icke önskvärda" människor. Äktenskap mellan icke-arier och arier förbjöds. Och de första som kom att utrotas i Nazityskland var utvecklingsstörda, handikappade och psykiskt sjuka personer. Samtidigt byggdes koncentrationsläger och därefter utrotningsläger för romer, judar, slaver, homosexuella, politiska fångar och andra människor som enligt nazismens människosyn inte var önskvärda i Tredje riket.

ANNONS

ANNONS

Nationalism och nazism

Folket och nationen är begrepp som får en nästan religiös betydelse i den nazistiska propagandan. Man utnyttjar behovet av att känna gemenskap och känna sig behövd. I den tyska folkgemenskapen finns det plats för alla. Alla behövs och det förväntas att alla ska ställa upp. Offer är ett ord som ofta används. Individen måste vara beredd att offra allt för gemenskapen, för folket, nationen, staten. Den offervillige och lydige folkkamraten, "Volksgenossen" är nazismens ideal.

För den som inte tillhör det tyska folket ser det mörkt ut. Och vem som är folkkamrat bestämmer ledaren och hans medarbetare, ofta på ett godtyckligt och inkonsekvent sätt. Inte heller rasläran och nationalismen är särskilt konsekvent. Rasrenhet blandas med friskhet och renhet. Svagheten föraktas. Bara den som kan kämpa och visa styrka är värd att tas på allvar i folkgemenskapen.

En antiideologi...?

Nazismen är ideologiskt närmast att betrakta som en antiideologi. Hitler och de ledande nazisterna var mycket kritiska och föraktfulla mot den typen av samhällsresonemang som vi brukar kalla för politisk ideologi.

Politiska mål uppnås inte genom diskussion utan genom kamp. En genomtänkt reflektion av hur samhället ska styras och hur politiska mål ska uppnås var något försvagande som demokrater och judar kunde syssla med. Nazisterna skapade politik genom handling och kamp. Makt är något man tar sig. Den som har visat handlingskraft och lyckats skaffa sig inflytande har även en rätt att utöva makt. Makt är rätt enligt nazismen!

Den politiska propagandan var därför ogenomtänkt och stundtals motsägelsefull. Känslan och det medryckande spelade större roll än argument och debatt. Tanken var inte att övertala massorna - istället skulle man få dem hänförda (entusiastiska) och medryckta. Nazismen vädjade i första hand till människors känslor och inte till intellektet.

De känslor som man främst spelade på var hatet mot det främmande och svekfulla. Samtidigt lyfte man fram den egna fullkomligheten och förmågan att åstadkomma något. Hur de skulle gå tillväga redovisades sällan, åhörarna lät sig ändå övertygas om att nazisterna skulle klara det. Den aggressiva självsäkerheten var så övertygande att ytterst få ifrågasatte nazisternas idéer.

Det är därför ett ödets ironi att den ideologi som kastade världen in i ett nytt världskrig och har miljontals liv på sitt samvete, egentligen inte kan betraktas som en ideologi, utan en antiideologi.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Socialdarwinism

LÄS MER: Rasbiologi

LÄS MER: Mellankrigstiden

LÄS MER: Andra världskriget

LÄS MER: Rasism och främlingsfientlighet

LÄS MER: Antisemitism

LÄS MER: Benito Mussolini

LÄS MER: Nazityskland

LÄS MER: Adolf Hitler

LÄS MER: NSDAP

LÄS MER: Nationalism

LÄS MER: Andra världskrigets orsaker

PODCAST: Hitlers och nazisternas väg till makten

Användbara begrepp

Aggressiv nationalism: Det egna folkets kultur är den enda rätta och står därför över alla andra folks kulturer.

Fascism: Från början en italiensk politisk rörelse där man ville ha en stark stat styrd av en elit, d.v.s. de duktigaste och starkaste. Folkstyre eller demokrati gillas inte av fascister.

Ideologi: Idélära, en samling besläktade idéer om hur samhället eller världen är och ska vara och hur förändringar till det bättre ska genomföras. De viktigaste idéerna i ett politiskt system.

Nazism: Ett annat ord för nationalsocialism. Nazismen är en antidemokratisk och auktoritär ideologi som är präglad av stark nationalism och idén om den starkes rätt. Statens behov är viktigare än folkets behov. En stark ledare ska styra staten. Känd ledare: Adolf Hitler i Tyskland på 1930-talet.
 

ANNONS

ANNONS

Två viktiga sammanhållande faktorer för nazismen:

Det tyska blodet

Hitlers och nazismens rasbegrepp bygger på en föreställning om det tyska blodet. Ett helt irrationellt sätt att resonera. Ingen biolog, vare sig då eller nu, kan se någon skillnad på tyskt och t.ex. turkiskt blod. Ändå hävdade Hitler att blodsgemenskapen fanns där. Det säger en hel del om nazismens väsen, som en känslornas lära. Man vädjar till någon slags blodsmystik som finns i de gamla sagorna. Två personer som har blandat sitt blod ingår en mystisk förening med varandra.

Den tyska språkgemenskapen

En annan faktor som spelade roll för Hitlers raslära var språkgemenskapen. Det var det tyska språket som på något mystiskt sätt utgjorde grunden för det nazisterna kallade den "ariska rasen". Även om man från nazisternas sida inte ville erkänna det byggde de sitt resonemang på den språkvetenskapliga forskningen.

Det fanns en grupp människor som för omkring 4 000 år sedan bodde någonstans på de rysk-asiatiska stäpperna och började vandra till Europa och Indien. Vi kallar dem därför oftast för indoeuropéer. De talade ett gemensamt språk, sanskrit och hade en gemensam religion. I övrigt vet vi mycket lite om dem. Troligtvis benämnde de sig själva som "Aryas". 

1800-talet började man lägga rasmässiga synpunkter på dessa indoeuropéer. Det gick inte att belägga dessa synpunkter biologiskt eller genetiskt, men eftersom den här gruppen människor talade ett gemensamt språk, så måste de ha tillhört samma ras, resonerade man. Språkgemenskap och rasgemenskap blev samma sak. Indoeuropéerna ställdes sedan mot andra grupper av människor, som talade språk som tillhörde andra språkfamiljer. Den semitiska språkgruppen blev då utvald som indoeuropéernas motpol. Indoeuropéerna var övermänniskorna och semiterna undermänniskorna.

Det första felaktiga slutsatsen man drog var att jämställa en språklig gemenskap med en rasmässig. Det andra stora felet var att helt enkelt jämställa det semitiska med judar och det indoeuropeiska eller ariska med det tyska. Judar ställdes mot tyskar i en ödesmättad kamp. När man analyserat detta efteråt ter det sig som absurt, och det är svårt att förstå hur folk kunde gå på det. Svaret är nog att man aldrig gav sig tid att analysera vad nazisterna sa. De lät så övertygande att åhörarna svalde allt med hull och hår. De forskare som opponerade sig tystades ned eller förhånades. 

Skrämmande är också hur många vetenskapspersoner godtyckligt ställde upp och försvarade nazismens helt ologiska rasteorier. En stor del av de främsta vetenskapspersonerna var dessutom av judiskt ursprung och kunde av nazisterna beskyllas för att förvränga fakta. Det fanns en utbredd folklig uppfattning att judar åtminstone var lögnaktiga och därför mycket väl kunde förfalska sina forskningsresultat för att försvara sin sak. Vi måste också komma ihåg att européen på den här tiden inte var så kritisk och ifrågasättande som idag. I de flesta länder accepterade man det som framfördes på ett auktoritärt sätt, och det kunde nazisterna.

I de stater som sedan kom att stå som nazismens motståndare - Storbritannien och Frankrike, var man inte heller så intresserade av att motarbeta rasläror som framställde den nordeuropeiska människan som överlägsen människor på sydligare breddgrader. Dessa var ju britter och fransmän i full färd med att kolonisera. Motståndet mot Hitlers rasteorier blev därför tunt och svagt. Nazisterna kunde ganska ostört bygga upp de kvasivetenskapliga teorier som passade deras syfte. 

Det Hitler främst ville rättfärdiggöra var en expansion österut. Han ville skapa rasmässiga argument för en erövring av Östeuropa. Därför skulle slaver framställas som mindre värda. Att även de slaviska språken är indoeuropeiska brydde man sig inte om. Näst efter judar sattes slaver lägst på rasskalan i Europa. Slaverna skulle förpassas österut eller bli slavar åt den germanska härskarrasen. 

Begreppet arier användes ibland för att beskriva det icke-judiska, ibland som beteckning för det icke-tyska. Det finns ingen konsekvens i resonemangen, fast det var som sagt inte heller nödvändigt eftersom nazisterna satte sig över logik och resonemang. Nazismen var i grunden en antiintellektuell rörelse. "Tänka och resonera ägnar sig demokrater och judar åt, vi ser till att något blir gjort. Vem bryr sig om motivet när allt redan är genomfört", resonerade man. Tyvärr får vi konstatera att på den punkten hade nazisterna rätt, få begärde faktaunderlag och ett logiskt underbyggt beslut, när resultatet var imponerande.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur kom fascisterna till makten i Italien?
   
 2. Hur såg fascismen på:

       a) Staten

       b) Makt

       c) Krig
   
 3. Vilka av fascismens idéer kan du hitta i nazismens ideologi?
   
 4. Förklara begreppet socialdarwinism.
   
 5. Vilka socialdarwinistiska influenser hittar du i den nazistiska rasideologin?
   
 6. Både fascismen och nazismen hade drag av nationalism. Förklara.
   
 7. Varför kan man säga att nazismen skulle kunna betraktas som en antiideologi (anti = mot)?

Fundera på:

 1. Vad inom nazismen samt fascismen tilltalar dig mest respektive minst? Motivera.
   

 

Litteratur:
Klas-Göran Karlsson, Europa och världen under 1900-talet, LiberAB, 2003.
Ian Kershaw, Hitler. En biografi, Bonnirs Förlag, 2010.
Hans och Örjan Nyström, Perspektiv på historien, Gleerups Förlag, 2002.
Adolf Hitler, Mein Kampf. Online Version, 1925.
Maurice Paléologue, Cavour, Wahlström & Widstrand, 1928
Sven Wikberg, Garibaldi, Fritzes, 1939


FÖRFATTARE

Text:  Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm (författare), Per Höjeberg (lektor i historia på Norra Reals gymnasium), Leif Löwegren (tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg)

 

Sidan uppdaterad: 13 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fascism och nazism

Eternal Echoes

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Högstadiet, Gymnasiet

Ett flerspråkigt digitalt utbildningsmaterial om Förintelsen. Framtaget för högstadiet och gymnasiet men kan med fördel även användas för vuxenutbildning.

+ Läs mer

Förintelsen och andra världskriget

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

Förintelsen var en unik händelse men väcker frågor som är relevanta i alla tider. Kunskap om de steg som ledde fram till folkmord kan hjälpa oss att förstå varför demokrati är viktigt för att värna de mänskliga rättigheterna.

+ Läs mer

Propaganda – risk för påverkan

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Genom att studera propagandans mekanismer samt förstå vad som gör oss människor mottagliga för påverkan kan vi bli bättre på att behandla manipulerande budskap som vi möter i vår vardag.

+ Läs mer

Artiklar om Fascism och nazism

S

Svensk nazism under mellankrigstiden

av: Stig Hadenius
2020-07-08

Hitlers och det nationalsocialistiska arbetarpartiets framgångar i Tyskland ledde till att det i en rad länder bildades besläktade partier. Sverige var inget undantag, men här blev nazismen som politisk riktning inte särskilt framgångsrik...

+ Läs mer

M

Nazisternas maktövertagande - Hitler blir diktator

av: Magnus Västerbro
2019-05-07

Den 23 mars 1933 var en ödesdiger dag både för Tyskland och för en stor del av världen. Det var nämligen då som nazisterna - genom hot och med piska, men på laglig väg - gavs tillstånd av den tyska riksdagen att reda ut den politiska och ekonomiska kris som uppstått i Weimarrepublikens Tyskland. Riksdagens beslut gav Adolf Hitler och nazisterna fritt spelrum och redan dagen efter hade Tyskland blivit en diktatur...

+ Läs mer

M

Il duce - Benito Mussolini

av: Carsten Ryytty
2018-10-31

Il duce - ledaren - Benito Mussolini drömde om att skapa ett nytt starkt italienskt imperium. När sedan Tyskland skördade framgångar i början av andra världskriget, vägrade Mussolini sitta på åskådarbänken. Men den italienska armén hade inte samma muskler och motivation som sin tyska storebror. Italiens intåg i andra världskriget blev ett fiasko och början på slutet för Mussolini...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

En inblick i rasbiologins historia

av: Lilian O. Montmar
2018-08-07

1933 förklarade Arthur Gütt som ansvarig för den tyska steriliseringslagen i Tyskland att det var nödvändigt att ingripa mot utbredningen av "de mindervärdiga". Budskapet var: "Det kostar staten miljoner att livnära sinnessjuka och asociala. Särskilt kostsamma är barn med speciella behov..."

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Kvinnorna i Tredje riket

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-02-07

Del 5 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om nazisternas syn på familjen och kvinnans roll. I Nazityskland reducerades kvinnorna till kroppar. Först och främst skulle de tjäna nazisternas rasbiologiska mål. Behovet av att öka befolkningen ingick i propagandan och kvinnorna betraktades som fruktbarhetsmaskiner...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Propagandan i Tredje riket

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-01-22

Del 4 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om nazisternas effektiva propagandaapparat vars viktigaste delar utgjordes av tidningar, radio, film, musik och konst...

+ Läs mer

Länkar om Fascism och nazism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Re

Socialdarwinism

Socialdarwinismen är en elitistisk ideologi som använder Charles Darwins utvecklingslära som en förklaringsmodell över...

Sh

Politiska ideologier

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några...

Sh

Demokrati

Om demokratins grunder, Sveriges politiska system, politiska partier i Sveriges riksdag, demokratisk påverkan,...

Sh

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket...

Sh

Nationalism

Vad är egentligen nationalism? Har den alltid funnits eller har den dykt upp vid någon speciell tidpunkt? I så fall när...

Hi

Historiebruk

Historiebruk som begrepp syftar till att tydliggöra hur historia används och varför. I det här avsnittet kan du läsa om...

Relaterade taggar

Hi
Idé

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
propagandaposter nsdap

Propaganda

Propaganda är en form av politiska eller nationalistiska budskap vars syfte är att påverka ett...

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Hi
Hakkorsflagga

Nazityskland

Nazityskland (Tredje riket) innefattar perioden 1933-1945 då Tyskland styrdes av Adolf Hitler och...

Hi
Adolf Hitler 1933

Adolf Hitler

Adolf Hitler (1889-1945) var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands...

Hi
Benito Mussolini

Benito Mussolini

Benito Mussolini (1883-1945) var Italiens fascistiske ledare 1922-1943 (premiärminister 1922 och...

Hi
Barn bakom taggtråd.

Förintelsen

Förintelsen är den svenska benämningen på det folkmord som nazisterna utförde 1933-1945 på drygt...

Hi
emblem

NSDAP

NSDAP är en förkortning för det tyska nazistpartiet "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei...

Hi
Träningsläger

Hitlerjugend

Hitlerjugend (Hitlerungdomen) var en nationalsocialistisk ungdomsorganisation i Nazityskland mellan...

Hi
Antiziganism

Antiziganism

Med antiziganism menas rasism mot romer. Antiziganism bygger på fördomar om att romer ser ut och...

Hi
Auschwitz port

Auschwitz

Auschwitz-Birkenau var ett förintelseläger som tyskarna byggde i centrala Polen under andra...

Hi
Soldat vid ett kors.

Första världskrigets följder

Första världskriget 1914-1918 var den dittills största och blodigaste konflikten som någonsin...

Hi
Antisemitism

Antisemitism

Med antisemitism menar man vanligen en antijudisk inställning. Det språk judarna under hela sin...

Hi
Hitler ger direktiv.

Andra världskrigets orsaker

Andra världskriget (1939-1945) är det största och mest omfattande krig som någonsin utkämpats på...

Hi
Nazister i riksdagen

Nürnberglagarna

Nürnberglagarna antogs på den nationalsocialistiska partidagen i den tyska staden Nürnberg 1935....