M
Kategori

Humanismen uppstod i Norditalien under 1300-talet. Läran framhåller förnuft, tolerans och personligt ansvar. Skiss gjord av Leonardo da Vinci (1452-1519).

Humanism

Historisk bakgrund

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde och vikten av att beakta livets okränkbarhet.

Humanismen har sitt ursprung i antikens Grekland med den grekiska filosofen Sokrates, och i Kina med den kinesiska filosofen Kung Fu Tzu (Konfucius) för omkring 2 500 år sedan.

Sokrates ansåg att människor måste lära sig att tänka självständigt för att kunna utveckla goda värderingar i livet. Konfucius menade att samhällets uppgift var att arbeta för allas bästa istället för att användas av härskarna för egen vinning.

Historisk bakgrund

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde och vikten av att beakta livets okränkbarhet.

Humanismen har sitt ursprung i antikens Grekland med den grekiska filosofen Sokrates, och i Kina med den kinesiska filosofen Kung Fu Tzu (Konfucius) för omkring 2 500 år sedan.

Sokrates ansåg att människor måste lära sig att tänka självständigt för att kunna utveckla goda värderingar i livet. Konfucius menade att samhällets uppgift var att arbeta för allas bästa istället för att användas av härskarna för egen vinning.

ANNONS

ANNONS

Humanismens grundläggande tankar

 • Kritiskt självständigt tänkande: Människan borde lära sig att tänka självständigt och inte bara blint acceptera vad auktoriteterna säger. Detta på grund av att auktoritetspersonerna alltför ofta i första hand ser till sina egna ekonomiska eller politiska intressen. Människor bör också anstränga sig att samla och granska fakta innan man bildar några uppfattningar eller bestämmer sig för olika värden.
   
 • Mänsklighet och personlighet: Mänskliga värden har sin grund i den mänskliga personligheten. För att vi ska kunna veta om en uppgift eller ett speciellt beteende är meningsfullt och riktigt så bör vi fråga oss själva om det är för mänsklighetens bästa eller om det utvecklar positiva mänskliga egenskaper som tänkande, kännande och fysisk hälsa. Människor bör också i grunden basera alla sina värden på livets helighet.
   
 • Alla människor föds fria
   
 • Varje människa är unik
   
 • Alla människor har samma värde

Humanismen sätter människan och människovärdet i centrum. Tanken om att människor är likadana överallt och att de bör ha samma ställning inför lagen och samma möjligheter oavsett ras och kön, är i grund och botten en humanistisk uppfattning.

Humanismen handlar om människan här och nu

Erasmus av Rotterdam (ca 1466-1536) var en nederländsk humanist. Erasmus försökte förena den kristna tron med antikens bildning.

Humanismen är en vardagsnära filosofisk rörelse som försöker tillgodose människans behov, både de materiella och de andliga behoven. Humanismen strävar också efter att uppfylla människans möjligheter här och nu i vårt liv på jorden.

Humanismen har förankrats i konventioner som FN:s mänskliga rättigheter vilket står för vars och ens rätt till att bilda sin egen uppfattning, välja tro och livsåskådning. Detta innebär att söka kunskap om och förståelse för livets alla aspekter såväl fysiska som andliga.

Humanismen är därför inte nödvändigtvis ateistisk. Det betyder bara att mänskliga beslut inte bör grunda sig enbart på tro. Det måste alltid finnas goda skäl till allt man gör om det handlar om religion eller om det handlar om något annat. (Kristna tänkare som Thomas av Aquino införlivade medvetet Aristoteles humanism i kristendomen, och framstående humanister som Erasmus av Rotterdam var kristna.)

Sammanfattningsvis

Humanismen är en antiauktoritär filosofi som betonar behovet av förnuft och frihet och ett nödvändigt behov av empati för andra människor när vi grundar våra egna värderingar.

Den humanistiska moralen bedömer olika handlingar utifrån den effekt handlingen får för andra människor.

En humanist tror att meningen med livet ligger i att möta våra mänskliga behov: intellektuella, känslomässiga och andliga.

ANNONS

ANNONS

Erasmus av Rotterdam

Erasmus av Rotterdam var under sin tid en mycket känd lärd. Han bodde och arbetade på många olika ställen i Europa. Människans villkor intresserade honom och han var mycket kritisk till den katolska kyrkan. Till en början stödde han Martin Luther, men de hamnade snart i häftig polemik med varandra. Erasmus hävdade att människan hade en fri vilja gentemot Gud, något som Luther förnekade.

Erasmus skrev ett antal böcker och gjorde även en egen översättning av Nya testamentet. Den av hans böcker som kanske är mest känd ännu idag är Dårskapens lov (Encomium moriae). Det är en satir där han gycklar med både kyrkliga och världsliga företeelser.
 

LÄS MER: Vad är humanism?

Användbara begrepp

Frihet: Människan har en fri vilja som dock alltid är underordnad förnuftet.

Humanism kommer från det latinska ordet humanus som betyder "mänsklig". Enligt humanismen har varje människa ett absolut värde och inga andra värden får köpas på människovärdets bekostnad.

Människosyn: Utmärkande för humanismens människosyn är uppfattningen att varje människa, oberoende av ras, kön, kultur, handikapp och så vidare har samma värde, och att detta värde är absolut och okränkbart.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Gör en sammanfattning av humanismens grundläggande tankar.
   
 2. Kan man vara både religiös och humanist? Motivera.
   
 3. Varför kan man säga att humanismen är en antiauktoritär filosofi?
   
 4. Förklara kortfattat hur humanismen har förankrats i FN:s konvention om mänskliga rättigheter.
   
 5. Nämn något i stycket om Erasmus av Rotterdam som visar att han var humanist.
   

 

Litteratur:
Thomas Paine, Människans rättigheter, Timbro, 2008
Torbjörn Tännsjö, Grundbok i normativ etik, Bokförlaget Thales, 2012
Torbjörn Tännsjö, Läget. Om krig, moral och världens framtid, Bokförlaget Thales, 2005
Torbjörn Tännsjö, Medan revolutionen dröjde, Karneval förlag, 2008
Jean Paul, Sartre, Existentialism is a Humanism, Yale University Press, 2007
K.G. Hammar m.fl., Mellanrum, Förbundet för kristen humanism och samhällssyn, 2009
 

FÖRFATTARE

Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums Gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Humanism

S

Vad är humanism?

av: Lennart Koskinen
2014-01-08

Humanismen är mer en tankeströmning än en heltäckande livsåskådning. Historiskt har den haft stor betydelse för alla västerländska demokratier genom sin betoning av människovärdet. Samtidigt har den låtit sig förenas med vitt skilda religiösa och politiska uppfattningar. Man kan tala om både en kristen humanism, en naturalistisk och en existentialistisk.

+ Läs mer

Länkar om Humanism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Hi

Upplysningen

Upplysningen, även kallad upplysningstiden, var en idéhistorisk strömning i Europa under 1700-talet. Upplysningens...

Re

Icke religiösa livsåskådningar

Icke religiös etisk vägledning om hur människan och samhället är eller bör vara.

Re

Sekularisering

Sekularisering är en benämning för religionens minskande betydelse i det västerländska samhället.

Re

Religionskritik

Kritik mot religion och religiositet ur olika perspektiv.

Sh

Politiska ideologier

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några...

Sh

Demokrati

Om demokratins grunder, Sveriges politiska system, politiska partier i Sveriges riksdag, demokratisk påverkan,...

Sh

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Sh
Folkmassa

Individers och gruppers identitet och relationer

Om identitet, sexualitet, könsroller, jämställdhet, minoriteter, arbete, boende, välfärdsstrukturer, migration,...

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Hi
Porträtt

Leonardo da Vinci

Leonardo di ser Piero da Vinci (1452-1519), mest känd som bara Leonardo da Vinci, föddes i Toscana...