Humanismen uppstod i Norditalien under 1300-talet. Läran framhåller förnuft, tolerans och personligt ansvar. Skiss gjord av Leonardo da Vinci (1452-1519).
M

Humanismen

Historisk bakgrund

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde och vikten av att beakta livets okränkbarhet.

Humanismen har sitt ursprung i antikens Grekland med den grekiska filosofen Sokrates, och i Kina med den kinesiska filosofen Kung Fu Tzu (Konfucius) för omkring 2500 år sedan.

Sokrates ansåg att människor måste lära sig att tänka självständigt för att kunna utveckla goda värderingar i livet. Konfucius menade att samhällets uppgift var att arbeta för allas bästa istället för att användas av härskarna för egen vinning.

Humanismens grundläggande tankar

  • Kritiskt självständigt tänkande: Människan borde lära sig att tänka självständigt och inte bara blint acceptera vad auktoriteterna säger. Detta på grund av att auktoritetspersonerna alltför ofta i första hand ser till sina egna ekonomiska eller politiska intressen. Människor bör också anstränga sig att samla och granska fakta innan man bildar några uppfattningar eller bestämmer sig för olika värden.
  • Mänsklighet och personlighet: Mänskliga värden har sin grund i den mänskliga personligheten. För att vi ska kunna veta om en uppgift eller ett speciellt beteende är meningsfullt och riktigt så bör vi fråga oss själva om det är för mänsklighetens bästa eller om det utvecklar positiva mänskliga egenskaper som tänkande, kännande och fysisk hälsa. Människor bör också i grunden basera alla sina värden på livets helighet.
  • Alla människor föds fria
  • Varje människa är unik
  • Alla människor har samma värde

Humanismen sätter människan och människovärdet i centrum. Tanken om att människor är likadana överallt och att de bör ha samma ställning inför lagen och samma möjligheter oavsett ras och kön, är i grund och botten en humanistisk uppfattning.

Humanismen handlar om människan här och nu

Erasmus av Rotterdam (ca 1466-1536) var en nederländsk humanist. Erasmus försökte förena den kristna tron med antikens bildning.

Humanismen är en vardagsnära filosofisk rörelse som försöker tillgodose människans behov, både de materiella och de andliga behoven. Humanismen strävar också efter att uppfylla människans möjligheter här och nu i vårt liv på jorden.

Humanismen har förankrats i konventioner som FNs mänskliga rättigheter  vilket står för vars och ens rätt till att bilda sin egen uppfattning, välja tro och livsåskådning. Detta innebär att söka kunskap om och förståelse för livets alla aspekter såväl fysiska som andliga.

Humanismen är därför inte nödvändigtvis ateistisk. Det betyder bara att mänskliga beslut inte bör grunda sig enbart på tro. Det måste alltid finnas goda skäl till allt man gör om det handlar om religion eller om det handlar om något annat. (Såväl kristna som humanister borde komma ihåg att det fanns en tid då kristna tänkare som Thomas av Aquino medvetet införlivade Aristoteles humanism i kristendomen, och att framstående humanister som Erasmus av Rotterdam var kristna.) Läs mer om humanism och religionskritik här >

Sammanfattningsvis

Humanismen är en antiauktoritär filosofi som betonar behovet av förnuft och frihet och ett nödvändigt behov av empati för andra människor när vi grundar våra egna värderingar.

Den humanistiska moralen bedömer olika handlingar utifrån den effekt handlingen får för andra människor.

En humanist tror att meningen med livet ligger i att möta våra mänskliga behov: intellektuella, känslomässiga och andliga.
 

Erasmus av Rotterdam

Erasmus av Rotterdam var under sin tid en mycket känd lärd. Han bodde och arbetade på många olika ställen i Europa. Människans villkor intresserade honom och han var mycket kritisk till den katolska kyrkan. Till en början stödde han Martin Luther, men de hamnade snart i häftig polemik med varandra. Erasmus hävdade att människan hade en fri vilja gentemot Gud, något som Luther förnekade.

Erasmus skrev ett antal böcker och gjorde även en egen översättning av Nya Testamentet. Den av hans böcker som kanske är mest känd ännu idag är Dårskapens lov (Encomium moriae). Det är en satir där han gycklar med både kyrkliga och världsliga företeelser.
 


Litteratur:
Thomas Paine, Människans rättigheter, Timbro, 2008
Torbjörn Tännsjö, Grundbok i normativ etik, Bokförlaget Thales, 2012
Torbjörn Tännsjö, Läget. Om krig, moral och världens framtid, Bokförlaget Thales, 2005
Torbjörn Tännsjö, Medan revolutionen dröjde, Karneval förlag, 2008
Jean Paul, Sartre, Existentialism is a Humanism, Yale University Press, 2007
K.G. Hammar m.fl., Mellanrum, Förbundet för kristen humanism och samhällssyn, 2009
 

Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums Gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.
 

Historisk bakgrund

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde och vikten av att beakta livets okränkbarhet.

Humanismen har sitt ursprung i antikens Grekland med den grekiska filosofen Sokrates, och i Kina med den kinesiska filosofen Kung Fu Tzu (Konfucius) för omkring 2500 år sedan.

Sokrates ansåg att människor måste lära sig att tänka självständigt för att kunna utveckla goda värderingar i livet. Konfucius menade att samhällets uppgift var att arbeta för allas bästa istället för att användas av härskarna för egen vinning.

Uppdaterad: 01 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Humanism

S
Patrik Lindenfors
2014-01-08
Humanism och humanist är ord som används i flera betydelser. Men humanismen som livssyn står för ett tydligt ställningstagande. Den sätter människan och människovärdet i centrum. Den förenar...

Länkar om Humanism

Sortera efter:
          

Genomgång (11:42 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om humanismen med en betoning på humanismen inom vård och omsorg.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:41 min) av läraren Linus Björk som förklarar vad ateism, agnostisism, humanism, existentialism och marxism går ut på.

Spara som favorit
          

Flippad genomgång (7:19 min) om begreppet livsåskådning och livsåskådningarna humanism och ateism. Genomgången presenteras av Valstakanalen som drivs av en SO-lärare. Obs! Ljudet är lågt inspelat på denna redovisning så du måste höja själv.

Spara som favorit
          

Föreningen Humanisterna är ett sällskap för sekulära humanister. På deras hemsida kan bl.a. läsa om deras idéprogram. Humanisterna är en organisation vars verksamhet syftar till att främja den sekulära humanismen som livsåskådning. Ordet “humanism” används då som en beteckning på en sekulär livsåskådning.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På föreningen Humanism & Kunskaps webbplats kan du läsa kortfattat om humanismens värdegrund.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          
Bild:

Föreläsning (14:58 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om några sekulära livsåskådningar (humanism, existentialism, ekosofi, marxism och evolutionism). Här berörs också människans tro och icke tro på Gud. Finns Gud?  Filmen riktar sig till gymnasiet.

Spara som favorit
          

Essä i Tidningen Kulturen där du kan läsa om humanismens historia. Humanismen och den kristna etiken lyfts ofta fram som grunden för det västerländska samhället. Religionshistorikern Christer Hedin ser närmare på dessa traditioner och deras betydelse för dagens samhälle…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om humanismen. Här berättas bland annat om humanismens historia och om dess olika riktningar.

Spara som favorit
          

Om humanismen i Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

 

Kategorier:
Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Upplysningen, även kallad upplysningstiden, var en idéhistorisk strömning i Europa under 1700-talet. Upplysningens idéer förändrade världen.

Sekularisering är en benämning för religionens minskande betydelse i det västerländska samhället.

Kritik mot religion och religiositet ur olika perspektiv.

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några av de mest kända politiska...

Om demokrati i allmänhet och hur demokratin fungerar i Sverige. Avsnittet är delvis under uppbyggnad och beräknas vara helt klart ht 2018.

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna fastställdes i sin moderna form av...