M
Kategori

Konservatismen är en samhällsåskådning som bygger på devisen "frihet under ansvar", och som slår vakt om sådant som har visat sig fungera bra i många generationer.

Konservatism

Vad är konservatism?

Det finns tre stora politiska ideologier: konservatismen, liberalismen och socialismen. Namnet konservatism betyder ungefär att den är ”bevarandets politiska ideologi”. Det är samma ord som konservburk. Men att konservatismen vill bevara betyder inte att den är emot förändring. Konservativa tror i allra högsta grad på utveckling - men de anser att utveckling måste bygga på det som funkat bra tidigare. Att bara ändra för ändrandets skull är inte samma sak som att bygga vidare. Konservatismen vill köra framåt med blicken då och då i backspegeln.

Vad är konservatism?

Det finns tre stora politiska ideologier: konservatismen, liberalismen och socialismen. Namnet konservatism betyder ungefär att den är ”bevarandets politiska ideologi”. Det är samma ord som konservburk. Men att konservatismen vill bevara betyder inte att den är emot förändring. Konservativa tror i allra högsta grad på utveckling - men de anser att utveckling måste bygga på det som funkat bra tidigare. Att bara ändra för ändrandets skull är inte samma sak som att bygga vidare. Konservatismen vill köra framåt med blicken då och då i backspegeln.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Ideologi: Idélära, en samling besläktade idéer om hur samhället eller världen är och ska vara och hur förändringar till det bättre ska genomföras. De viktigaste idéerna i ett politiskt system. Läs mer om ideologier >

Konservatism: En politisk ideologi som vill bevara det bestående samhället. Vill bygga på erfarenhet, tradition och förändra samhället långsamt.

Reform: Att omforma, omgestalta, förbättra. En förändring till ett nytt och bättre tillstånd i samhället.

Konservatismen uppstod i motstånd mot franska revolutionen 1789 och de efterföljande Napoleonkrigen i Europa. Konservatismens grundare heter Edmund Burke. Men Burke hittade inte på konservatismen själv, utan pusslade ihop filosofi från både medeltiden och antikens Grekland. Det har förmodligen alltid funnits konservativa - även om de inte själva alltid vet om att de är konservativa, eller för den delen har hört talas om Edmund Burke. Det konservativa förhållningssätt och den slags konservativa åskådning som Burke gav uttryck för finns helt naturligt i många människor. Men det är inte så enkelt att det kan beskrivas med bara ett ord eller en kort mening.

Många tror att konservativa bara säger nej till allting. Konservatismen är emot mycket av det som liberalismen och socialismen står för, men inte bara för att vara emot. Konservatismen strävar efter en annan utvecklingsriktning än både liberalismen och socialismen, och liberaler och socialister säger nej lika mycket till konservativa förslag som de konservativa säger nej till liberalernas och socialisternas förslag.

Konservatismen bygger mer än andra politiska ideologier på värden istället för på idéer. I olika länder har människor olika uppfattningar om vad som är mer eller mindre värdefullt och meningsfullt. Konservatismen vill skydda och utveckla sådana värden och för att kunna göra det anser konservatismens förespråkare att vi människor behöver agera moraliskt och ta personligt ansvar. Därutöver måste det finnas en stark men liten stat som upprätthåller ordningen i samhället. De konservativa är dessutom för att det egna landet ska ha ett starkt militärt försvar och en effektiv polismakt, och en skola som uppfostrar alla till att bli självständiga människor.

Ett fritt samhälle med trygghet och kultur

Alla människor är olika enligt konservatismen, och detta ser man som någonting bra och fint. Konservatismen anser också att det inte finns någon människa som är perfekt, och att vi alla är en blandning av gott och ont inom oss. Men alla människor har också alltid möjligheten att välja mellan gott och ont. Mobbaren, liksom brottslingen, är enligt konservatismen en sämre människa än offret därför att han/hon väljer det onda samtidigt som han/hon ofta vet precis vad som är gott och ont och varför man borde välja det goda.

ANNONS

ANNONS

För de konservativa är det också viktigt med samhällsgemenskap. Välfungerande familjer och grannskap där folk bryr sig om varandra är minst lika viktigt som att alla talar samma språk och har vissa högtider och traditioner som den absoluta merparten i samhället firar och uppmärksammar. Genom att ha en gemenskap tillsammans där alla har ungefär samma uppfattning om vad som är gott och ont, rätt och fel, kan vi alla leva i fred och frihet och hjälpas åt att göra samhället bättre tillsammans.  

Konservatismen eftersträvar ett samhälle där människor kan leva i frihet tillsammans, utan att staten behöver styra. Och där hederliga, ansvarstagande medborgare vet att de skyddas och att de ohederliga och oansvariga hålls tillbaka, samtidigt som de som är duktigare och som tar ett större ansvar än andra blir belönade.

Konservatismen vill ha ett socialt skyddsnät - d.v.s. en skattefinansierad välfärdsstat - men inte för alla, utan bara för de svagaste. Konservatismen vill också ha låga skatter för alla företag och arbetstagare. Det ska löna sig att arbeta och göra rätt.

Konservativa vill ha ett välutbyggt civilsamhälle, med starka familjer och där människor är medlemmar i föreningar, startar band ihop, och har tid att lära sig baka farmors bullrecept. På det viset lever och blomstrar kulturen i samhället och skapar gemenskap över generationerna. Enligt konservatismens förespråkare lever det bästa från varje tidsålder vidare och inspirerar framtida generationer och skapar mening i deras liv. Det är sådana saker som de konservativa bryr sig om, och det är möjligheten att låta en del av det gamla få leva vidare i det nya som de konservativa försvarar.

Varför ändra på det som funnits länge?

Ingenting är bra bara för att det är nytt, tänker den konservative - och är samtidigt glad över vissa gamla saker som finns hemma och som man kan besöka på andra håll. Den konservative försvarar inte bara sin egen kultur utan alla folks rätt till sin kultur och till rätten att vara stolt över vem man är och var man kommer ifrån.

Varför ändra på någonting som fungerar bra? Eller någonting som har funnits ganska länge? Det undrar den konservative. Att ta bort eller förstöra någonting bara för att det är gammalt tycker de konservativa är fel. Tvärtom anser de konservativa att det som har funnits länge förmodligen är värt att bevara av just det skälet. Det värdefullaste som finns, enligt de konservativa, är det som finns kvar sedan många generationer tillbaka.

Att bygga vidare vårt gemensamma samhälle på det som har blivit bestående och att se samhällsutvecklingen som ett kretslopp, samt att vara försiktig när man ändrar och påverkar andra människor, är konservatismens väg till en bättre framtid.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Konservatismen - fördjupning

LÄS MER: Edmund Burke

LÄS MER: Politiska ideologier

LÄS MER: Politiska partier i Sveriges riksdag

LÄS MER: Liberalism

LÄS MER: Socialism

LÄS MER: Det långa 1800-talet, 1776-1914

PODCAST: Konservatismens ideologi

PODCAST: Liberalism, konservatism och socialism - politiska ideologier

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad finns det för koppling mellan begreppet konservatism och en konservburk?
   
 2. Hur uppstod konservatismen?
   
 3. Hur ser konservatismen på samhällsutveckling?
   
 4. Hur ser konservatismen på:

       a) den enskilda individens samhällsansvar.

       b) statens roll och ansvar.

       c) ett samhälleligt välfärdssystem (skatter och fördelningspolitik).

       d) radikala förändringar i samhället.
   
 5. Konservativa vill hålla fast vid många av samhällets gamla värden och värderingar. Ge exempel och förklara.

Fundera på:

 1. Efter det du läst ovan, hur skulle du beskriva konservatismens förhållande till termerna:

       a) pragmatism

       b) försiktighet
   


Litteratur:
Jakob E:son Söderbaum, Modern konservatism - filosofi, bärande idéer och inriktningar i Burkes efterföljd, Recito förlag, 2020
Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid, (7 uppl.), Studentlitteratur, 2005
Roger Scruton, Conservatism – An Invitation to the Great Tradition, Profile Books, 2017
Carl Johan Ljungberg, Edmund Burke, Pocketbiblioteket Nr 34, SNS Förlag, 2008
Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France and Other Writings, Everyman’s Library, 2015
Andy Hamilton, "Conservatism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2016 Ed.), Edward N. Zalta (red.)
Russell Kirk: A Program for Conservative, revised ed., Henry Regnery Company, 1962
Russel Kirk, Russell Kirk’s Concise Guide to Conservatism (1957), Regnery Gateway, 2019
Roger Scruton, The Meaning of Conservatism, rev. 3rd ed., St Augustine’s Press, 2002


Av: Jakob E:son Söderbaum (jur. kand. och fil. kand. i företagsekonomi, fri skribent och redaktör för informationsportalen Konservatism.se) och Carl-Mikael A. Teglund (leg. historielärare och fil. mag. i ekonomisk historia)
Webbplats: Konservatism.se

bokÄr du intresserad av att läsa mer om konservatismen av Jakob E:son Söderbaum så rekommenderas Modern konservatism – filosofi, bärande idéer och inriktningar i Burkes efterföljd.  

Bokens webbplats: Modern konservatism
Beställ boken: Adlibris

Sidan uppdaterad: 27 november 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Konservatism

M

Konservatismen - fördjupning

av: Jakob E:son Söderbaum
2020-10-26

I den politiska historien har konservatismen stått som motpol till både liberalismen och socialismen, vilka betraktas som radikala ideologier som vill förändra samhället i grunden och föra det bort från dess naturliga ordning. Konservatismen för sin del värnar den ordning som vuxit fram genom historisk erfarenhet, och det som visat sig hållbart och meningsfullt över många generationer. Man motsätter sig alla storskaliga samhällsprojekt och politiska ”skrivbordsmodeller”, eftersom man inte tror att någon människa någonsin kan hitta en samhällsmodell som är bäst för alla. Konservatismen är också kulturbevarande och traditionalistisk. Man värnar om både nationell kultur och den västerländska civilisationen, vilken anses bygga på arvet från antikens grekiska filosofi och romerska statsbyggarkonst samt den kristna värdegrunden...

+ Läs mer

Podcast om Konservatism

SO-rummet podcast icon
M

Välfärdsteorier och välfärdsmodeller

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-24

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om tre olika välfärdsteorier: den konservativa, den liberala och den socialdemokratiska.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
S

Konservatismens ideologi

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-27

Julia, Mattias och Kristioffer pratar om konservatismen. Vad kommer ideologin ifrån? Vad har den för betydelse idag? Vilket samhälle vill den skapa?

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Liberalism, konservatism och socialism - politiska ideologier

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-18

Julia, Kristoffer och Mattias tar sig an de tre stora politiska ideologierna - konservatism, liberalism och socialism. Vi går igenom vad en ideologi är, vad som är typiskt för de tre stora och vilken betydelse de har idag.

+ Läs mer

Länkar om Konservatism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Upplysningen

Upplysningen, även kallad upplysningstiden, var en idéhistorisk strömning i Europa under 1700-talet. Upplysningens...

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Franska revolutionen

Franska revolutionen (1789-1799) ökade folkets makt och förändrade det franska och europeiska samhället.

Politiska ideologier

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några...

Liberalism

Liberalismen är en samhällsåskådning som betonar vikten av personlig och ekonomisk frihet i samhället.

Socialism

Socialismen är en politisk ideologi som till stor del grundar sig på filosofen Karl Marx idéer. Staten styr...

Demokrati

Om demokratins grunder, Sveriges politiska system, politiska partier i Sveriges riksdag, demokratisk påverkan,...

Sveriges politiska system

Här kan du lära dig mer om svensk demokrati på rikstäckande nivå. Avsnittet handlar om hur Sverige styrs, med fokus på...

Politiska partier i Sveriges riksdag

I avsnittet ska vi titta på den moderna partipolitikens uppkomst samt sambandet mellan de politiska ideologierna och...

Nationalism

Vad är egentligen nationalism? Har den alltid funnits eller har den dykt upp vid någon speciell tidpunkt? I så fall när...

Svenska välfärdssamhället och välfärdsstrukturer

Avsnittet handlar om hur det svenska välfärdssystemet fungerar och om välfärdssamhällets delar och uppbyggnad. Här...

Nationalekonomiska teorier

Nationalekonomiska teorier om självhushållning, penningekonomi, merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism,...

Historiebruk

Historiebruk som begrepp syftar till att tydliggöra hur historia används och varför. I det här avsnittet kan du läsa om...

Relaterade taggar

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Riksdagens historia

Ståndsriksdagen Det hölls flera så kallade herredagar och riksmöten från 1200-talet och framåt,...

Propaganda

Propaganda är en form av politiska eller nationalistiska budskap vars syfte är att påverka ett...

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Riksdag och regering

Vart fjärde år har vi val till riksdagen, regionerna och till kommunerna, det vill säga år 2026,...

Edmund Burke

Konservatismens framväxt Edmund Burke (1729-1797) brukar omtalas som ”konservatismens lärofader”....