Bild:
Ordet koran betyder läsning. På profeten Muhammeds tid kunde nästan ingen läsa. Folk fick istället lära sig koranens innehåll genom att lyssna på offentliga högläsningar.
L

Koranen

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten.

Koranen är Allahs budskap till människan

Koranen har en mycket starkare betydelse för islam än vad Bibeln har för de kristna. Koranen är Allahs ord, lag och vilja i bokstavlig mening. Den innehåller enbart uppenbarelser som Muhammed har mottagit från Allah, förmedlade av ärkeängeln Gabriel. Det var inte Muhammed som skrev boken, han tog bara emot texterna, som gavs honom ord för ord av ängeln Gabriel.

Uppenbarelserna skrevs därefter ned av personer i Muhammeds omgivning. Enligt traditionen mottog Muhammed korantexterna när han fastade under månaden ramadan. Ramadan har sedan dess varit muslimernas fastemånad.

Koranen är skriven på arabiska

Koranen ses som en kopia av den himmelska Koranen. Därför kan egentligen inte Koranen översättas, eftersom innehållet då skulle förändras. Koranen är skriven på klassisk arabiska, det språk som ängeln Gabriel talade till Muhammed på.

Koranen ska alltid behandlas med stor vördnad. Koranen är så helig att man inte får röra vid den utan att vara ”ren”. Man måste t.ex. tvätta kroppen efter att ha haft samlag. Men efter det kan Koranen läsas som vanligt.

Ofta är Koranen insvept i ett stycke tyg och förvaras på en upphöjd plats. Koranens innehåll får inte återges i bild.

Koranen, som är indelad i 114 kapitel (suror), visar tydliga likheter med Gamla testamentet. Nästan alla de historiska berättelserna, t.ex. om skapelsen, syndafloden och Sodom och Gomorra som finns i Koranen har biblisk förankring.

Det finns många muslimer som har lärt sig hela Koranen utantill på arabiska. Det är en prestation eftersom Koranen är lika stor som Nya testamentet. Den som har lärt sig hela den heliga boken utantill har rätt till titeln hafiz.

Unga människor kommer i kontakt med Koranen genom de koranskolor som hålls i moskéerna under eftermiddagar eller på kvällar. I radio, TV och tidningar citeras ofta stycken ur Koranen.

Koranen innehåller många regler och lagar

Förutom fakta om liv, död, himmel och helvete ger Koranen en mängd regler och lagar om hur människorna ska vara mot varandra. Koranen har till exempel detaljerade bestämmelser om äktenskap, skilsmässa och hur olika tvister ska lösas. I Koranen kan man också läsa att det är förbjudet för en troende att äta blodmat, svinkött och att dricka vin.

Jesus förekommer en hel del i Koranen. Koranen ger ett bestämt besked om att Jesus inte var Guds son och människornas frälsare. Men Jesus var trots det en mycket betydelsefull profet, även om Muhammed var en ännu större profet.

I första hand är Koranen en andaktsbok. Men den är också en lagbok för många muslimer och i den finns en rad föreskrifter om t.ex. hygien.
 

Viktiga begrepp

Islam: Att lyda Guds vilja - att låta sig vägledas av Gud.

Muslim: Person som bekänner sig till islam.

Profet: Person som kommer med budskap från Gud. Islams viktigaste profet heter Muhammed.

Allah: Det arabiska namnet för Gud.

Ärkeängel: De intar en särställning i änglahierarkin och återfinns i flera religiösa traditioner såsom kristendom, islam, judendom och zoroastrism. Deras antal varierar inom de olika religionerna från tre till fyra eller sju. Ärkeänglarnas uppgift är att förmedla budskap till människor och till Gud.

Urkund: Skrift som ligger som grund för en religion - en originalskrift, t.ex. Koranen.

Koranen: Islams heliga skrift, en urkund, författad av Muhammed och bygger hans uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten. Originalet finns i himlen. Skrevs ner och ska läsas på arabiska.

Sura: Verser/kapitel i koranen.

Sunna: En samling exempel, muntliga och nedskrivna (hadither) från Muhammeds liv. Fungerar som vägledning för troende muslimer.

Fasta eller fastetid är en period då en person självmant avstår från mat och eventuellt dryck i olika utsträckning.

Ramadan: Islams fastemånad, då man i regel inte äter när solen är uppe.

Sharia: Lagar för samhället, baserade på islam.

Uppgifter och frågor

 1. Ge exempel på att Koranen är en helig bok.
   
 2. Hur kom Koranen till?
   
 3. Varför ska man egentligen inte översätta Koranen?
   
 4. Förklara uttrycken: hafiz och suror.
   
 5. Beskriv Koranens innehåll.
   
 6. Vad säger Koranen om Jesus?


Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
John L Esposito, Islam - den raka vägen, Studentlitteratur AB, 2011
Michael Cook, The Koran : a very short introduction, Oxford University Press, 2000
 

Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare


 

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten.

Koranen är Allahs budskap till människan

Koranen har en mycket starkare betydelse för islam än vad Bibeln har för de kristna. Koranen är Allahs ord, lag och vilja i bokstavlig mening. Den innehåller enbart uppenbarelser som Muhammed har mottagit från Allah, förmedlade av ärkeängeln Gabriel. Det var inte Muhammed som skrev boken, han tog bara emot texterna, som gavs honom ord för ord av ängeln Gabriel.

Uppenbarelserna skrevs därefter ned av personer i Muhammeds omgivning. Enligt traditionen mottog Muhammed korantexterna när han fastade under månaden ramadan. Ramadan har sedan dess varit muslimernas fastemånad.

Uppdaterad: 23 september 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Koranen

M
Mattias Axelsson
2016-02-26
Islam är världens näst största religion men det finns en rad missuppfattningar som sprids om religionen. Här är fem av de vanligaste.
L
Carsten Ryytty
2016-02-07
Matreglerna varierar inom de fem världsreligionerna. Kristendomen och buddhismen saknar i stort sett matregler. Flest bestämmelser gällande matvanor finns inom judendomen och islam...
L
Carsten Ryytty
2015-08-26
År 570 föddes en liten pojke i staden Mekka på den Arabiska halvön. Han fick namnet Muhammed. Efter att i vuxen ålder fått uppenbarelser från Gud, lät Muhammed grunda en ny religion som kom att...

Podcast om Koranen

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

Länkar om Koranen

Sortera efter:
          

Artikel i nättidskriften Dixikon där Klas Grinell tar upp Koranens påbud om den kvinnliga slöjan och visar hur detta översatts och kommenterats på olika sätt utifrån både teologiska och sociala förhållanden och därmed kunnat ges både en wahabistisk och en feministisk tolkning.

Hur översätter man idag en arabiska som talades för 1 400 år sedan och som tillkom i ett helt annat historiskt och socialt sammanhang? Idag finns en mängd olika översättningar av Koranen tillgängliga samtidigt, särskilt på engelska...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i nättidskriften Dixikon där Klas Grinell tar upp flera exempel på en mer hermeneutisk (tolkningsbaserad) inriktning inom nutida islam, som annars ofta framställs som bokstavstrogen och traditionalistisk.  Islam framställs ofta som något medeltida, oförändrat och efterblivet. Men det finns så mycket mer, som är så mycket mer intressant. Att uttolkandet av en traditions många texter skulle kunna förbli oförändrad genom de genomgripande samhällsförändringar moderniteten inneburit är också alldeles omöjligt. En tolkning är alltid beroende av uttolkarens livsvärld...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Genomgång (3:51 min) där SO-Sture berättar om Koranen och dess uppkomst och användning på ett lättförståeligt sätt.

Spara som favorit
          

Läs om ramadan och andra högtider som är aktuella i dagens Sverige i Mångkulturella almanackan.

Spara som favorit
          

Sjätte avsnittet (27:41 min) av Världens religioner - islam, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:57 min) av SO-läraren Göran Strömberg som fortsätter berätta om islams grunder. Här berörs bl.a. olika riktningar (sunni och shia), heliga platser, Koranen och muslimska högtider.

Spara som favorit
          

Avsnitt på SO-läraren Stina Thunbergs webbplats där du kan läsa kortfattat om islams uppkomst, människosyn och en del annat.

Spara som favorit
          

SO-läraren Pelle B:s minikurser inkl. instuderingsfrågor om kristendomen, judendomen och islam.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (4:36 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar om Koranen och Sunna.

Spara som favorit
          

Presentation (11:12 min) där religionsläraren Björn Westerström berättar om islams heligaste skrift Koranen ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

Essä på det existentiella magasinet Sans hemsida där Annika Borg resonerar kring koranens och bibelns kvinnosyn. Två återkommande punkter inom feministteologin är, för det första, att den studerade religionen är konstruerad av män, handlar om män, är traderad och tolkad av män. För det andra att det under alla dessa lager av patriarkal makt finns en oanfrätt kärna av befrielse – även för kvinnor. Den första punkten är de flesta feministteologer överens om. Vad gäller den andra finns det en rad skilda positioner...

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om Koranen ur perspektiv. Är du intresserad av religion och historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Islamisk webbsida där du hittar en svensk översättning av Koranen. Här finns också en rad artiklar om olika ämnen hämtade ur Koranen. Du kan läsa om jämlikhet mellan könen, kvinnan i islam, kvinnors klädsel i islam, polygami och mycket annat.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Koranens budskap är en webbsida som innehåller Mohammed Knut Bernströms svenska översättning av Koranen från år 2000. Här finns också delar av Koranen att ladda ned i mp3-format. Webbsidan är producerad av IslamGuiden i syfte att sprida Allahs ord till alla människor i Sverige som är intresserade att lära sig mer om islam.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Koranen. Här berättas om Koranens språk, upplägg, ursprung, innehåll, budskap m.m. Koranen är islams heliga skrift. Koranen består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds (Allahs) budskap, nedsänt till Muhammed genom ärkeängeln Gabriel...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Islamguiden är en omfattande webbsida om islam. Här kan du läsa om allt från Koranen och Mohammed till olika matregler inom islam. Islamguiden är en ideell och politisk obunden förening som har som målsättning att förmedla en nyanserad och sann bild av islam via internet.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela världen och räknas som...

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

I det här avsnittet kan du läsa om islams tre största riktningar: sunni, shia och ahmadiya.