L
Kategori

Ordet koran betyder läsning. På profeten Muhammeds tid kunde nästan ingen läsa. Folk fick istället lära sig koranens innehåll genom att lyssna på offentliga högläsningar.

Koranen

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten.

Koranen är Allahs budskap till människan

Koranen är Allahs ord, lag och vilja i bokstavlig mening. Den innehåller enbart uppenbarelser som enligt islamsk tradition Muhammed har mottagit från Allah, förmedlade av ärkeängeln Gabriel. Det var inte Muhammed som skrev boken, han tog bara emot texterna, som gavs honom ord för ord av ängeln Gabriel.

Uppenbarelserna skrevs därefter ned av personer i Muhammeds omgivning. Enligt traditionen mottog Muhammed korantexterna när han fastade under månaden ramadan. Ramadan har sedan dess varit muslimernas fastemånad.

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten.

Koranen är Allahs budskap till människan

Koranen är Allahs ord, lag och vilja i bokstavlig mening. Den innehåller enbart uppenbarelser som enligt islamsk tradition Muhammed har mottagit från Allah, förmedlade av ärkeängeln Gabriel. Det var inte Muhammed som skrev boken, han tog bara emot texterna, som gavs honom ord för ord av ängeln Gabriel.

Uppenbarelserna skrevs därefter ned av personer i Muhammeds omgivning. Enligt traditionen mottog Muhammed korantexterna när han fastade under månaden ramadan. Ramadan har sedan dess varit muslimernas fastemånad.

ANNONS

ANNONS

Koranen är skriven på arabiska

Koranen ses som en kopia av den himmelska Koranen. Därför kan egentligen inte Koranen översättas, eftersom innehållet då skulle förändras. Koranen är skriven på klassisk arabiska, det språk som enligt islamsk tradition ängeln Gabriel talade till Muhammed på.

Koranen ska alltid behandlas med stor vördnad. Koranen är så helig att man inte får röra vid den utan att vara ”ren”. Man måste t.ex. tvätta kroppen efter att ha haft samlag. Men efter det kan Koranen läsas som vanligt.

Ofta är Koranen insvept i ett stycke tyg och förvaras på en upphöjd plats. Koranens innehåll får inte återges i bild.

Koranen, som är indelad i 114 kapitel (suror), visar tydliga likheter med Gamla testamentet. Nästan alla de historiska berättelserna, t.ex. om skapelsen, syndafloden och Sodom och Gomorra som finns i Koranen har biblisk förankring.

Det finns många muslimer som har lärt sig hela Koranen utantill på arabiska. Det är en prestation eftersom Koranen är lika stor som Nya testamentet. Den som har lärt sig hela den heliga boken utantill har rätt till titeln hafiz.

Unga människor kommer i kontakt med Koranen genom de koranskolor som hålls i moskéerna under eftermiddagar eller på kvällar. I radio, TV och tidningar citeras ofta stycken ur Koranen.

Koranen innehåller många regler och lagar

Förutom fakta om liv, död, himmel och helvete ger Koranen en mängd regler och lagar om hur människorna ska vara mot varandra. Koranen har till exempel detaljerade bestämmelser om äktenskap, skilsmässa och hur olika tvister ska lösas. I Koranen kan man också läsa att det är förbjudet för en troende att äta blodmat, svinkött och att dricka vin.

Jesus förekommer en hel del i Koranen. Koranen ger ett bestämt besked om att Jesus inte var Guds son och människornas frälsare. Men Jesus var trots det en mycket betydelsefull profet, även om Muhammed var en ännu större profet.

I första hand är Koranen en andaktsbok. Men den är också en lagbok för många muslimer och i den finns en rad föreskrifter om t.ex. hygien.

ANNONS

ANNONS

Viktiga begrepp

Allah: Det arabiska namnet för Gud.

Fasta eller fastetid är en period då en person självmant avstår från mat och eventuellt dryck i olika utsträckning.

Islam: Att lyda Guds vilja - att låta sig vägledas av Gud.

Koranen: Islams heliga skrift, en urkund, författad av Muhammed och bygger på hans uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten. Originalet finns i himlen. Koranen skrevs ursprungligen ner på arabiska och ska därför helst läsas på arabiska.

Muslim: Person som bekänner sig till islam.

Profet: Person som kommer med budskap från Gud. Islams viktigaste profet heter Muhammed.

Ramadan: Islams fastemånad, då man i regel inte äter när solen är uppe.

Sharia: Lagar för samhället, baserade på islam. Läs mer >

Sunna: En samling exempel, muntliga och nedskrivna (hadither) från Muhammeds liv. Fungerar som vägledning för troende muslimer.

Sura: Verser/kapitel i koranen.

Urkund: Skrift som ligger som grund för en religion - en originalskrift, t.ex. Koranen.

Ärkeängel: De intar en särställning i änglahierarkin och återfinns i flera religiösa traditioner såsom kristendom, islam, judendom och zoroastrism. Deras antal varierar inom de olika religionerna från tre till fyra eller sju. Ärkeänglarnas uppgift är att förmedla budskap till människor och till Gud. Läs mer >
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Ge exempel på att Koranen är en helig bok.
   
 2. Hur kom Koranen till?
   
 3. Varför ska man egentligen inte översätta Koranen?
   
 4. Förklara uttrycken: hafiz och suror.
   
 5. Beskriv Koranens innehåll.
   
 6. Vad säger Koranen om Jesus?
   


Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
John L Esposito, Islam - den raka vägen, Studentlitteratur AB, 2011
Michael Cook, The Koran : a very short introduction, Oxford University Press, 2000
 

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare


 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Koranen

M
halal vs haram

Matregler inom islam

av: Leif Stenberg
2023-09-30

Islam är i högsta grad en levande religion som hela tiden tolkas och nytolkas i alla de länder där muslimer försöker leva efter sin religions bud. Detta gäller inte minst islams matregler - tolkningar av vad som är haram (förbjudet) och halal (tillåtet)...

+ Läs mer

S

Sharia - ett på uppenbarelsen vilande rättssystem

av: Leif Stenberg
2021-08-20

Det islamiska rättssystemet började utformas på 700- och 800-talen. Under århundradena har sharia formats i samspel med dels utvecklingen inom olika samhällen, dels tagit något olika skepnad beroende på tid och plats. Sharia finns inte i form av en lagbok utan i en rad olika texter, handböcker och samlingar. En grundtanke är att sharia ska vara ett system av regler som ger en muslim vägledning gällande religiösa förhållanden, samhällsliv, familjerätt och privatliv. Regelsystemet har genom tiderna utvecklats åt något olika håll. Det finns olika rättsskolor (eller s.k. riter) inom islam. En viktig poäng är att det inte är en fast ”lag”, utan ett rättssystem som avser att ge den enskilde muslimen en väg att följa i livet. De senaste århundradenas snabba samhällsutveckling har medfört att antalet tolkningar av sharia har ökat. Idag har de flesta länder med en muslimsk majoritetsbefolkning ett rättsväsende som utformats genom lagar, domstolar och rättspraxis, det vill säga som inte byggts på religion. Islam kan dock influera lagstiftningen, speciellt på familjerättens område.

+ Läs mer

S

Islams skrifter: hadith, sira och sunna

av: Leif Stenberg
2020-09-05

I den andra delen om islams skrifter berättar professor Leif Stenberg om de två litteraturformerna hadith och sira som tillsammans utgör grunden för sunna - den heliga och normerande seden. Hadither är nedskrivna utsagor från Muhammeds och hans närmastes liv - sådant de sagt och gjort - och fungerar som vägledning för troende muslimer. Siralitteraturen är å andra sidan gamla profetbiografier som skildrar Muhammeds liv. De är viktiga då de skapar ytterligare förståelse för Koranens tillkomst och islams tidiga historia. Tillsammans med haditherna utgör siriatraditionen grunden för sunna, den praktiska tolkningen av Koranen, som innehåller exempel från profetens liv och leverne...

+ Läs mer

S

Islams skrifter: Koranen - Guds ord till människan

av: Leif Stenberg
2020-09-05

I den första delen i artikelserien om islams heliga skrifter berättar professor Leif Stenberg om Koranen. Profeten Muhammeds viktigaste funktion var att förmedla Guds ord - Koranen - till människor. Han är på intet sätt överordnad detta budskap. Koranen består av de samlade uppenbarelser Muhammed fick under sin verksamma tid, först i Mecka och sedan i Medina. Koranen är islams huvudtext och heliga skrift...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
islam

Fem saker som du trodde om islam men som inte är sant

av: Mattias Axelsson
2016-02-26

I den här delen av "Historiens topp 5" reder vi ut fem vanliga missuppfattningar om islam. Artikeln tar upp allt ifrån den utbredda tron att de flesta muslimer är araber, till felaktiga antaganden om att muslimer dyrkar Muhammed. Du får också veta vad "Jihad" egentligen betyder, och lära dig lite mer om skillnaderna mellan sunni- och shiaislam...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om världsreligionernas matregler

av: Carsten Ryytty
2016-02-07

Matreglerna varierar inom de fem världsreligionerna. Kristendomen och buddhismen saknar i stort sett matregler. Flest bestämmelser gällande matvanor finns inom judendomen och islam...

+ Läs mer

Podcast om Koranen

SO-rummet podcast icon
L

Fastemånaden ramadan

av: Mattias Axelsson
2021-04-20

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om den muslimska fastemånaden ramadan.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Ramadan och Eid al-Fitr

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-08

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den muslimska fastemånaden ramadan och den efterföljade festen Eid al-fitr.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Läs mer

Länkar om Koranen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

Re

Islams grunder

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

Re

Olika riktningar inom islam

I det här avsnittet kan du läsa om islams tre största riktningar: sunni, shia och ahmadiya.

Re

Sharia - lagen

Efter Muhammeds död år 632 växte rättssystemet för den muslimska världen fram och tog fast form. På 900-talet...

Re

Politisk islam

Samhällsordningen i de muslimska länderna är starkt påverkad av islam. De politiska, ekonomiska och sociala...

Relaterade taggar

Re
Tor

Myter och sagor

Här ska vi kortfattat reda ut skillnaden mellan en myt och en saga, en åtskillnad som inte alltid...

Re
muhammed

Muhammed

Muhammed (ca 570 - 632) räknas som grundare av världsreligionen islam. Han föddes i staden Mekka på...

Re
bibeltext

Fundamentalism

Fundamentalister tar fasta på religioners eller ideologiers grundläggande och ursprungliga lära och...

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
Symboler

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...

Re
helvetet

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...

Re
staty

Änglar

Änglar omnämns på många ställen i Bibeln och de förekommer flitigt inom bildkonsten, inte minst som...