Bild:
M

Estlands historia

Danskar, tyskar, svenskar och ryssar har genom seklerna växlat som härskare i Estland. Först 1918 lyckades landet göra sig självständigt, men friheten blev kortvarig. 1940 ockuperades Estland av Sovjetunionen, 1941 av Tyskland och 1944 åter av Sovjet. Därefter inlemmades Estland som en delrepublik i Sovjetunionen med ett hårt politiskt förtryck som följd.

Estlands första invånare var halvnomader, som levde av jakt och fiske. Vid tiden kring Kristi födelse odlades landet upp. Därefter växte ett högklassiskt metall- och keramikhantverk fram och under vikingatiden blomstrade handeln. Estniska vikingar lär ha förstört Sigtuna i Sverige 1187.

Därefter kom Estlands politiska historia att domineras av främmande makters kamp om kontroll över handel och handelsvägar i norra Baltikum. I början av 1200-talet delades esternas land upp mellan danskar i norr och tyska korsfarare och svärdsriddare i söder. Drygt ett sekel senare sålde danskarna efter ett större estniskt uppror sitt land­innehav till Tyska orden. Tyskarna blev ensamma herrar över Livland, en statsbildning som omfattade hela det nuvarande Estland och norra Lettland.

Tallinn växte fram kring en danskbyggd borg på Toompea (Domberget). Tyskarna gav staden namnet Reval och anslöt den till Hanseförbundet. Reval dominerades under medeltiden av tyska och skandinaviska handelsmän och hantverkare, medan den estniska landsortsbefolkningen blev livegna bönder under tysk adel.

Livland hade fått sin förste kristne biskop 1186. Reformationen nådde estniskt område i början av 1520-talet och esterna omvändes till den lutherska läran. Det tyska styret försvagades och upphörde efter den ryske tsaren Ivan IV:s angrepp 1558. Sedan följde svenskt maktinnehav i Estland. Under decenniers krig mellan ryssar, svenskar, polacker och danskar minskade befolkningen kraftigt.

Sverige lade under sig allt större delar av landet och 1645 även ön Saaremaa (Ösel). Samhällen med svensk befolkning hade dock funnits i nordvästra Estlands kusttrakter sedan 1200-talet. Sverige utnyttjade området för import av livsmedel, men de livegna böndernas villkor förbättrades mot slutet av svensktiden. Domstolsväsendet reformerades, byskolor, gymnasier och tryckerier inrättades. 1632 grundade Gustav II Adolf universitetet i Tartu (Dorpat).

Det stora nordiska kriget vid 1700-talets början, med Sveriges nederlag mot Ryssland vid Poltava, ledde till att den svenska makten trängdes undan från Baltikum. Esterna kom under rysk överhöghet vid freden i Nystad 1721, men den balttyska adeln fortsatte att styra lokalt. Allmogens villkor försämrades och total livegenskap infördes.

Under senare delen av 1800-talet växte ett nationellt medvetande fram hos esterna, riktat mot såväl adeln som det ryska styret. Den nationella rörelsen hade sitt centrum i Tartu, där den första sångarfesten hölls 1869. Samtidigt genomfördes i slutet av seklet en regelrätt förryskning av administrationen, skolväsendet och kyrkan.

När tsardömet föll 1917 frigjorde sig Estland från Ryssland. Reval blev Tallinn och Dorpat blev Tartu. Självständighetsförklaringen den 24 februari 1918 följdes av en tysk ockupation, som dock upphörde med det tyska sammanbrottet i första världskriget i november samma år. Efter ett framgångsrikt frihetskrig mot det bolsjevikiska Ryssland och en tysk frikår kunde Estland sluta fred i Tartu 1920, där Ryssland erkände Estlands självständighet och avsade sig alla anspråk på estniskt territorium för ”evig tid”. Estland fick en demokratisk författning, genomförde en radikal jordreform och höjde utbildningsnivån.

I de första valen fick parlamentet en klar vänsterprägel, men den politiska tyngdpunkten försköts senare åt höger. Kommunistpartiet gjorde med stöd av Sovjetunionen ett misslyckat kuppförsök i Tallinn 1924. Partiet förbjöds men deltog i senare val under olika täckmantlar.

I slutet av 1920-talet bäddade krisen i världsekonomin, Estlands utsatta läge nära Sovjet och återkommande regeringskriser för en fascistiskt färgad rörelse, de s k Frihetskrigarna (Vapsid). Dessa drev fram en auktoritärt präglad författning 1933. Med förevändning att vilja skydda demokratin beslöt den tillförordnade presidenten, ”riksäldsten” Konstantin Päts, att upplösa parlamentet, kväsa oppositionen och införa presscensur. Päts gjorde själv slut på diktaturen genom att bana väg för en ny demokratisk författning som trädde i kraft 1938.

Vid andra världskrigets utbrott 1939 förklarade sig Estland neutralt, men då hade Tyskland och Sovjetunionen just ingått ett icke-angreppsavtal, den s k Molotov-Ribbentrop-pakten. I ett hemligt tilläggsprotokoll hade östra Europa delats in i en tysk och en sovjetisk intressesfär, varvid Estland hamnade i den sovjetiska. Hösten 1939 tvingades Estland ingå ett försvarsavtal med Sovjetunionen och upplåta områden för sovjetiska militära baser.

I juni 1940 beskyllde regimen i Moskva Estland för att tillsammans med Lettland och Litauen förbereda ett militärt angrepp på Sovjet och krävde att landets regering skulle ersättas med en sovjetvänlig ministär, vilket också skedde. Sovjetisk militär marscherade in, ett skenval hölls i juli och Estland anslöts formellt till Sovjetunionen i augusti 1940. Därmed inleddes ett långvarigt politiskt förtryck. Ester massdeporterades till bl a Sibirien. I juni 1941 greps över 10 000 personer och fördes bort. Efter nazitysk ockupation 1941 återtogs Estland av Sovjetunionen 1944.

Läs i Landguiden om Estlands historia - tiden efter andra världskriget och framåt.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Danskar, tyskar, svenskar och ryssar har genom seklerna växlat som härskare i Estland. Först 1918 lyckades landet göra sig självständigt, men friheten blev kortvarig. 1940 ockuperades Estland av Sovjetunionen, 1941 av Tyskland och 1944 åter av Sovjet. Därefter inlemmades Estland som en delrepublik i Sovjetunionen med ett hårt politiskt förtryck som följd.

Estlands första invånare var halvnomader, som levde av jakt och fiske. Vid tiden kring Kristi födelse odlades landet upp. Därefter växte ett högklassiskt metall- och keramikhantverk fram och under vikingatiden blomstrade handeln. Estniska vikingar lär ha förstört Sigtuna i Sverige 1187.

Därefter kom Estlands politiska historia att domineras av främmande makters kamp om kontroll över handel och handelsvägar i norra Baltikum. I början av 1200-talet delades esternas land upp mellan danskar i norr och tyska korsfarare och svärdsriddare i söder. Drygt ett sekel senare sålde danskarna efter ett större estniskt uppror sitt land­innehav till Tyska orden. Tyskarna blev ensamma herrar över Livland, en statsbildning som omfattade hela det nuvarande Estland och norra Lettland.

Uppdaterad: 16 mars 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Estlands historia

Sortera efter:
          

På Forum för levande historias webbsida finns massor av elevanpassat material som fokuserar på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Några av 1900-talets värsta brott mot mänskligheten begicks av de kommunistiska regimerna Sovjet, Kina och Kambodja. Här hittar du information om dessa brott...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Estland. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Estländska turistbyråns officiella hemsida där du hittar massor av information om Estland. Här kan du bland annat läsa om landets samhälle, historia och geografi.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Estland. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om Tyska orden och dess historia. Är du intresserad av religion och historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Estlands historia ur olika perspektiv. Estland var under medeltiden bas för Tyska orden. Från 1558 tillhörde Estland Sverige men blev efter det Stora nordiska kriget en del av Ryssland, officiellt vid freden i Nystad 1721…

Kategorier:
Spara som favorit
          

Estländska ambassadens webbsida där du kan läsa om Estlands historia. I början av 1200-talet omvändes esterna till kristendomen av tyska korsriddare, en process som varade fram till år 1230 e. Kr. Under de följande århundraderna invaderades Estland av Danmark, Polen, Sverige och Ryssland...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Åke Persson berättar om Tallin och dess historia. I Estlands huvudstad finns mycket att upptäcka för den som gillar nordisk historia…

Spara som favorit
          

På Lars Hammaréns hemsida kan du läsa om de baltiska ländernas historia. Här berättas om den medeltiden, kampen om Östersjön, den goda svensktiden, ryska tiden, mellankrigstiden, andra världskriget m.m.

Spara som favorit
          

Faktasida där du kan läsa om kommunismens mörka sidor betraktat ur historisk synvinkel. Här berättas om planekonomi, fånglägersystemet, propaganda, kommunismen i Östeuropa m.m. Webbsidan drivs av UOK – Upplysning om kommunismen, en partipolitiskt oberoende förening som verkar för att sprida grundläggande kunskaper om kommunismens brott mot mänskligheten.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i Wikipedia kan du läsa om Tyska orden som var en av de mest kända riddarordnarna under medeltiden.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du får veta hur Sverige förlorade sina provinser i Baltikum. Historieskrivningen om det stora nordiska kriget 1700–1721 har dominerats av de dramatiska händelserna vid Narva, Poltava och Fredrikshald. Här är historien om hur Estland och Livland steg för steg gick förlorade och förvandlades till ryska provinser, något som de skulle förbli tills en bit in på 1900-talet…

Spara som favorit
          

På Lars Hammaréns hemsida hittar du fakta om svärdsriddarna, Tyska orden och den livländska ordenstaten. Från 1200-talet ökade kampen om inflytande i både Estland och området söder därom, d.v.s. det som senare kom att kallas Lettland. Tyskar, danskar, polacker och svenskar samt senare även ryssar deltog i kampen...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om enskilda staters och rikens...

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av bakomliggande ideologiska...

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia. Andra världskriget ledde...

Kalla kriget 1945-1991 utmärktes av kapprustning och terrorbalans mellan öst (Sovjetunionen m.fl) och väst (USA och NATO). Kalla krigets drivkraft...

Här hittar du material som behandlar Lettlands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Här hittar du material som behandlar Litauens historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag...

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Estlands geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Estland. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Relaterade taggar