M
Kategori

Islam betyder underkastelse - för Guds vilja. En person som bekänner sig till islam kallas muslim, vilket betyder "en som underkastar sig Guds vilja".

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades på 600-talet e.Kr av profeten Muhammed som levde på den Arabiska halvön. Det finns idag ca 2 miljarder muslimer runt om i världen. Islam räknas därför som världens näst största religion. Bara kristendomen är större med omkring 2,5 miljarder anhängare [The World Factbook].

Islam i Sverige och i världen

Majoriteten av världens muslimer bor i Asien, i länder som Pakistan, Bangladesh och Indonesien.

Islam är en monoteistisk religion som grundades på 600-talet e.Kr av profeten Muhammed som levde på den Arabiska halvön. Det finns idag ca 2 miljarder muslimer runt om i världen. Islam räknas därför som världens näst största religion. Bara kristendomen är större med omkring 2,5 miljarder anhängare [The World Factbook].

Islam i Sverige och i världen

Majoriteten av världens muslimer bor i Asien, i länder som Pakistan, Bangladesh och Indonesien.

ANNONS

ANNONS

Det finns uppskattningsvis över 800 000 personer i Sverige som har sina rötter i muslimska länder [PewForum]. Vilket land en person härstammar från är dock inte en tillförlitlig mätare gällande religiositet eftersom många människor som immigrerar har en annan religion än majoritetsreligionen i landet de utvandrat ifrån. Statistik från Myndigheten för stöd till trossamfund gör gällande att det finns ca 225 000 registrerade deltagare inom muslimska statsbidragsberättigade trossamfund i Sverige [2021]. 

Merparten av muslimerna i Sverige anses inte regelbundet praktisera islam. Sedan 1930-talet är det dessutom förbjudet att folkbokföra människor i Sverige efter religiös tillhörighet eftersom det strider mot religionsfriheten som ingår i de svenska grundlagarna. Hur många personer som ansluter sig till de respektive religionerna finns det därför inget tydligt mått på.

Islam är den yngsta av de fem världsreligionerna och den enda av dem som blev en erkänd religion redan under sin grundares (Muhammeds) livstid.

 

Islams utbredning
Karta över islams utbredning i världen baserat på antalet anhängare i varje land. Källa: Pew Reseach

De arabiska stammarna kunde inte hålla sams

Muhammed föddes omkring 570 e.Kr i staden Mekka som ligger i nuvarande Saudiarabien. Mekka var vid den här tiden en grönskande oas och handelsplats där köpmän från när och fjärran möttes under sina resor mellan öst och väst.

Under 500-talet och början av 600-talet rådde politisk och religiös splittring på den Arabiska halvön. Befolkningen var uppdelad i olika beduinstammar som ofta levde som nomader, utan fast boplats.

ANNONS

ANNONS

Inom varje stam rådde en stark sammanhållning där alla medlemmar visste vilka skyldigheter och rättigheter som gällde inom stamsamhället. I förhållandet mellan stammarna fanns däremot få regler och lagar. Stammarna hade därför svårt att komma överens sinsemellan. Släktfejder och andra stridigheter tillhörde vardagen.

Splittringen mellan stammarna förstärktes av att de tillbad olika gudar.

Fattigdom och social oro

Under Muhammeds tid började sammanhållningen inom stammarna att minska. Detta berodde främst på att många nomader flyttade till de framväxande städerna där de blev bofasta.

Bland dem som flyttade till städerna ökade skillnaderna mellan rika och fattiga. De fattiga fick inte längre samma stöd av sina släktingar som blev alltmer ovilliga att hjälpa till. Det sociala skyddsnätet tunnades ut. Så hade det blivit i Muhammeds stam.
 

Tre uppdateringar av Guds ord

Som utomstående betraktare skulle man grovt förenklat kunna se på judendomen, kristendomen och islam som olika versioner av Guds budskap till människorna, en form av - för de troende inom respektive religion - uppdateringar av Guds ord.

Judarna är nöjda med sin version av Guds ord och vilja. För dem finns inget annat. Judarna väntar fortfarande på att Gud ska skicka Messias (den utvalde) till jorden för att skapa fred och lycka. För kristna och muslimer kan judendomen liknas vid Guds ord 1.0.

Kristna anser att judendomen måste uppdateras med Jesus liv och budskap. För de kristna är Jesus den Messias som Gud har skickat till jorden (Messias - de utvalde - kallas Kristus på grekiska). Det finns bara en Messias och han är Guds son. Ingen mer Messias finns att vänta. För kristna och muslimer är kristendomen Guds ord 2.0. För kristna finns inget annat efter.

Muslimer tycker att Bibeln är en mycket viktig bok, men att den saknar Muhammeds uppenbarelser. För muslimerna är Muhammed Guds sista och största profet. Med det menas att Gud har gett Muhammed sina sista ord och budskap till människorna. Inga fler profeter kommer efter Muhammed. För muslimer är därför islam Guds ord 3.0.
 

Muhammed - Guds profet

Muhammed blev tidigt föräldralös och fick arbeta som kameldrivare hos en rik änka som hette Khadidja.

ANNONS

ANNONS

I Mekka och genom sitt arbete som kameldrivare i olika karavaner kom han i kontakt med både kristendomen och judendomen. Han kände därför till Bibeln med dess lära och de personer som nämns där. Genom mötet med judar och kristna blev han övertygad om att det bara finns en Gud.

Efter några år gifte sig Muhammed med Khadidja. Den fattige kameldrivaren blev då en rik man med många tjänare. Muhammed hade nu mer fritid än tidigare och kunde bestämma själv över sitt liv. Under en period varje år brukade han därför dra sig tillbaka i enskildhet för att meditera och fundera över livet. Han avstod då från mat.

Inskription på profetens moské i Medina "Muhammed, Allahs sändebud". Muhammed (ca 570-632), islams grundare, betraktas av alla muslimer som Guds sista och största profet. Muhammed enade de arabiska stammarna under islam varefter religionen spreds över världen.

I Koranen berättas att ärkeängeln Gabriel uppenbarade sig för Muhammed vid ett sådant tillfälle och gav honom i uppdrag att bli Guds (Allahs) sändebud på jorden.

Uppenbarelserna återkom därefter många gånger. Under dessa träffar med Gabriel mottog han Guds budskap till människorna. Muhammed som varken kunde läsa eller skriva berättade för andra om sina uppenbarelser och fick dem nedskrivna. Texterna kallas Koranen (recitation/uppläsning) och är islams heliga skrift.

Enligt islamsk tradition har Gud uppenbarat sig för människorna genom en rad olika profeter som levt tidigare i historien, där Abraham, Moses och Jesus utgör de viktigaste näst efter Muhammed.

Judendomen, kristendomen och islam riktar sig till samma Gud.

Muhammed ansåg dock att de nedskrivna uppenbarelserna inom judendomen och kristendomen inte var korrekta. Enligt honom stämde inte Bibelns innehåll överens med Guds budskap. Islamsk tradition framhåller därför att Muhammed är den sista och största av profeterna. Det är han som har mottagit Guds senaste och slutgiltiga budskap till människorna. Allt finns nedtecknat i Koranen. Efter Muhammed behövs inga fler profeter.

Islam förenade Arabiens splittrade stammar

Muhammeds uppgift blev att gå ut och förkunna den enda sanna läran för människorna. Han kallade sin lära för islam, som betyder underkastelse för Guds vilja. En person som tjänar Gud enligt Koranens budskap kallas muslim.

ANNONS

ANNONS

För en muslim är Koranen Guds ord och lag. Förutom fakta om liv, död och himmel ger Koranen en mängd regler och lagar om hur människorna ska vara mot varandra.

Muhammeds lära - det finns bara en Gud och Muhammed är hans profet - mötte starkt motstånd av de styrande köpmännen i Mekka. Detta berodde på att handelsstaden också fungerade som ett religiöst centrum dit många människor kom för att tillbe sina olika gudar.

Köpmännen tjänade mycket pengar på allt folk som vallfärdade dit för att be till gudabilderna som fanns i helgedomen Kaba. De var därför rädda för att Muhammeds budskap om "en Gud" skulle skrämma bort folk och försämra deras affärer.

I början av hösten år 622 flydde Muhammed och hans närmste vän Abu Bakr från Mekka för att ansluta sig till andra muslimer som redan hade lämnat Mekka och slagit sig ner i staden Medina.

Muhammed jagades bort och flydde till grannstaden Medina där han fick beskydd och hjälp. Händelsen utspelades år 622 e.Kr och utgör grunden för islams tideräkning.

Med staden Medinas stöd bakom sig inledde Muhammed det heliga kriget, Jihad, som gick ut på att sprida islam. Läran föll snabbt i god jord bland de splittrade stammarna på den Arabiska halvön som därmed förenades genom islams levnadsregler. Istället för att strida inbördes kunde de nu strida tillsammans under islams fana mot gemensamma yttre fiender.

Efter att ha erövrat hela Arabien återvände Muhammed år 630 till sin gamla hemstad Mekka som till slut också anslutit sig till honom. Muhammed var nu en mäktig man och hela Arabiens politiska och religiösa ledare. Men han hade blivit gammal, över 60 år.

I Mekka lät Muhammed rensa bort gudabilderna som fanns i det gamla templet Kaba. Han förklarade att det hädanefter bara skulle vara tillåtet att dyrka Allah - den enda guden. Mekka blev nu istället islams heliga stad.

När Muhammed låg på dödsbädden år 632 måste han ha känt sig nöjd. På bara ett decennium hade han lyckats skapa en helt ny inflytelserik religion och samtidigt gjort Arabien till en politisk stormakt. Genom Arabiens krigsmakt hade han och hans efterträdare (kaliferna) också fått ett mäktigt redskap som kunde sprida islam vidare över världen.Under de följande århundradena skulle både islam och den arabiska krigsmakten och kulturen göra sig vida kända och få stor inverkan på världshistorien.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Muhammed

LÄS MER: Islams historia

LÄS MER: Islams grunder

LÄS MER: Introduktion till islam

PODCAST: Islams fem pelare

Användbara begrepp

Allah: Det arabiska namnet för Gud.

Fasta eller fastetid är en period då en person självmant avstår från mat och eventuellt dryck i olika utsträckning.

Imam: Religiös ledare inom islam.

Islam: Att lyda Guds vilja - att låta sig vägledas av Gud.

Jihad: Förenklat kan det liknas vid att bekämpa det onda, en slags heligt krig.

Kaba: En kubliknande byggnad i Mekka och islams heligaste helgedom. Muslimer runt om i världen ska vända sig mot Kaba i Mekka när de ber.

Kalif: Sunnimuslimsk andlig och världslig ledare.

Konvertera: Byta religion från en religion (eller en riktning inom en religion) till en annan.

Koranen: Islams heliga skrift, en urkund, författad av Muhammed och bygger hans uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten. Originalet finns i himlen. Skrevs ursprungligen ner på arabiska och ska därför helst läsas på arabiska. Läs mer om Koranen >

Levnadsregler: Regler som beskriver hur man ska leva sitt liv, t.ex. olika budord.

Lära: Vad man tror på i en religion.

Medina: Den första staden som övergick till islam. Muhammed bodde där en stor del av sitt liv.

Mekka eller Mecka: Islams heligaste plats (en stad som ligger i nuvarande Saudiarabien), dit en muslim helst bör vallfärda minst en gång under sitt liv.

Minaret: Torn vid moskén som används för att ropa ut när det är dags för bön.

Monoteism: Tron på en gud (mono = en | teos = gud).

Moské: Muslimers samlingslokal för gudstjänst, bön, undervisning m.m. Läs mer om moskén >

Muslim: Person som bekänner sig till islam.

Pilgrim: En person som genomför en helig resa. En pilgrim har både ett inre och yttre mål med sin vandring. Några exempel på inre mål kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är den geografiska plats där resan slutar.

Profet: Person som kommer med budskap från Gud. Islams viktigaste profet heter Muhammed.

Ramadan: Islams fastemånad, då man i regel inte äter när solen är uppe. Läs mer om fastemånaden ramadan >

Ritual: Speciell handling med religiös betydelse som ofta utförs i en speciell ordning, t.ex. bröllop, begravning, bön, ceremonier osv.

Sharia: Lagar för samhället, baserade på islam. Läs mer >

Shia: En mindre inriktning. Kallas ibland "Alis parti" eftersom de valde att följa Ali (Muhammeds kusin) som ledare efter Muhammed. Läs mer om shia >

Sunna: En samling exempel, muntliga och nedskrivna (hadither) från Muhammeds liv. Fungerar som vägledning för troende muslimer.

Sunni: Den största inriktningen inom islam. Valde Abu Bakr som arvtagare till Muhammed. Deras ledare kallas kalif. Läs mer om sunni >

Sura: Verser/kapitel i koranen.

Tolkning: Hur man ser på en text, vad den betyder.

Urkund: Skrift som ligger som grund för en religion - en originalskrift, t.ex. Koranen.

Vallfärd: Besök på en helig plats för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse.
 

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • Mekka i Saudiarabien är islams heligaste stad. Muslimer bör vallfärda till Mekka en gång i livet. I Mekka föddes profeten Muhammed, islams grundare.
   
 • Mer än två miljoner muslimer gör vallfärden till Mekka varje år. Man vallfärdar för att visa sin lydnad inför Allah och för att känna samhörighet med andra muslimer. Ceremonierna vid pilgrimsfärden är många och tar flera dagar att genomföra. Höjdpunkten är att vandra runt helgedomen Kaba och kyssa den svarta stenen.
   
 • Kaba är en 15 meter hög, 12 meter lång och 10 meter bred stenbyggnad. Kaba är Guds hus, av Abraham helgat till gudsdyrkan. Inmurad i byggnadens sydöstra hörn sitter den heliga svarta stenen, som är infattad i silver. Enligt legenden var den först vit men har blivit svart på grund av människornas synder. En vanlig naturvetenskaplig förklaring är att det rör sig om en meteorit.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Ungefär hur många muslimer finns det i världen idag? Hur många procent av världens befolkning är det?
   
 2. Hur var det politiska och sociala läget på den Arabiska halvön när Muhammed växte upp?
   
 3. Hur fick Muhammed sina uppenbarelser, enligt Koranen?
   
 4. Vad menas med "tre uppdateringar av Guds ord" (se rutan högre upp)?
   
 5. Resonera kring hur Arabiens splittrade och krigande stammar kunde förenas under islam. Läs gärna också texten om islams historia >

Diskutera:

 1. Försök att komma på några likheter och olikheter mellan Jesus och Muhammed, t.ex. vad de ville uträtta och förändra, men också vad de gjorde i livet. Läs gärna om Jesus och kristendomen >
   
 2. Läs texten i faktarutan "Tre uppdateringar av Guds ord". Anser du att man kan förenkla genom att jämföra de tre religionerna på det viset? Motivera varför eller varför inte.


Obs! I avsnittet Islams grunder hittar du fakta och frågor som handlar om islams lära. Och i listan här nedanför hittar du andra avsnitt som belyser islam ur olika perspektiv.
 

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Malise Ruthven, Islam: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2012
S. Skovmand, Bonniers världshistoria, Bonniers, 2008
Sören Wibeck, Religionernas historia : Om tro, hänförelse och konflikter, Historiska Media, 2005
Åke Holmberg, Vår världshistoria, Natut och Kultur, 1995
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)
 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Islam

Islams grunder

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

+ Läs mer

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

+ Läs mer

Koranen

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten.

+ Läs mer

Sharia - lagen

Efter Muhammeds död år 632 växte rättssystemet för den muslimska världen fram och tog fast form. På 900-talet fastställdes sharia, lagen. Rättslärda hade då under ett par århundraden arbetat med tolkningen av Koranen och vad profeten Muhammed hade sagt och gjort. Sharia är idag en sammanhållande länk mellan världens muslimer.

+ Läs mer

Olika riktningar inom islam

I det här avsnittet kan du läsa om islams tre största riktningar: sunni, shia och ahmadiya.

+ Läs mer

Politisk islam

Samhällsordningen i de muslimska länderna är starkt påverkad av islam. De politiska, ekonomiska och sociala förhållandena grundar sig på islams lära. Man kan idag urskilja flera strömningar som tolkar islam som samhällssystem på olika sätt. Motsättningarna kan vara stora och tolkningarna skär rakt genom islams huvudriktningar (sunniter och shiiter). I det här avsnittet berörs bl.a. islams ekonomiska system och olika islamtolkningar som islamism, sekularism, modernism, traditionalism och islamisk socialism.

+ Läs mer

Länkar om Islam

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Re

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider...

Re

Judendomen

Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är...

Re

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet...

Re

Sikhism

Sikhismen är en indisk monoteistisk religion med drag från både hinduismen och islam.

Re

Religion och vetenskap

Går det att förena vetenskap och religion? Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och...

Relaterade taggar

Re
Tor

Myter och sagor

Här ska vi kortfattat reda ut skillnaden mellan en myt och en saga, en åtskillnad som inte alltid...

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Re
Bild saknas

Pilgrimer och vallfärder

En pilgrim är en person som gör en vallfärd (pilgrimsresa) till en helig ort. En vallfärd är ett...

Re
muhammed

Muhammed

Muhammed (ca 570 - 632) räknas som grundare av världsreligionen islam. Han föddes i staden Mekka på...

Re
Karta

Shia

Efter Muhammeds död uppstod en konflikt om vem som skulle efterträda honom. Majoriteten av alla...

Re
karta

Sunni

Sunniislam är den största riktningen inom islam och omfattar mellan 85-90 procent av världens...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Hi
Kaba

Mekka

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och...

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Re
bibeltext

Fundamentalism

Fundamentalister tar fasta på religioners eller ideologiers grundläggande och ursprungliga lära och...

Hi
Turkar i Konstantinopel

Osmanska riket

Osmanska riket, eller Ottomanska riket, var turkarnas imperium som varade i drygt 600 år fr.o.m....

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
Symboler

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...

Re
Islams pelare

Islams fem pelare

Islam har fem pelare som bär upp dess lära. Dessa pelare har alla muslimska riktningar gemensamt....

Re
helvetet

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...

Re
iran

Religion och konflikter

Många tror att religiösa motsättningar utgör en stor del av världens konflikter. Det är en...