M
Kategori
Karta

Rumäniens geografi

Antal invånare: 19,6 miljoner (2024)
Huvudstad: Bukarest

Geografi

Rumänien är beläget mellan Balkanhalvön och det rysk-ukrainska slättlandet i den sydöstra delen av Europa. Landet är till ytan ungefär hälften så stort som Sverige. I öster har Rumänien en cirka 25 mil lång kust mot Svarta havet.

Antal invånare: 19,6 miljoner (2024)
Huvudstad: Bukarest

Geografi

Rumänien är beläget mellan Balkanhalvön och det rysk-ukrainska slättlandet i den sydöstra delen av Europa. Landet är till ytan ungefär hälften så stort som Sverige. I öster har Rumänien en cirka 25 mil lång kust mot Svarta havet.

ANNONS

ANNONS

Rumänien
Bild: Utrikespolitiska institutet

Landytan täcks till ungefär lika stora delar av berg, kuperad mark och slättland. Bergskedjan Karpaterna sträcker sig i en vid båge från norr till sydväst. Höjden är i genomsnitt 1 000 meter över havet med flera toppar över 2 000 meter. Mellan bergen utbreder sig vidsträckta platåer, som Transsylvanska platån, och djupa dalar. Öster och söder om Karpaterna ligger Moldaviens och Valakiets slättland som utgör en fortsättning på den sydryska slätten.

Floden Donau rinner längs gränsen mot Serbien och Bulgarien och mynnar därefter ut i Svarta havet, där en av flodens grenar utgör gräns mot Ukraina i öster. Donaus delta är ett särpräglat stäpplandskap med sumpmarker som ofta översvämmas. Deltat är ett av Europas fågelrikaste områden. Donaus biflod Prut utgör gräns mot Moldavien i nordöst.

Rumänien har ett tempererat inlandsklimat med stora temperaturväxlingar. Sommartid kan temperaturen på slättlandet stiga till drygt 40 plusgrader och på vintern kan den sjunka till 20–25 minusgrader. Nederbörden är jämnt fördelad över året, rikligast är den i bergen medan kustområdet får minst. Ymniga snöfall kan förekomma i bergskedjan Karpaterna.

Rumäniens flagga.

Naturtillgångar och energi

Rumänien har tillgångar av flera energislag som vattenkraft, olja och naturgas men reserverna är begränsade och landet är beroende av import för att klara sin energiförsörjning. En utbyggnad av kärnkraften pågår i syfte att minska beroendet av fossil energi och infria landets klimatmål. Samtidigt har regeringen fattat det kontroversiella beslutet att bygga ut en kolgruva.

Rumänien har tillgångar av olja, naturgas och kol, främst brunkol. Även koppar, boraxsalt, järn och bauxit utvinns.  

Jordbruk och industri

Rumänien har traditionellt varit ett framstående jordbruksland, men numera svarar näringen bara för några procent av BNP och avkastningen från jordbruket är bland de lägsta i Europa. Industrisektorn har bred bas. Den har sedan millennieskiftet expanderat efter krisåren under 1990-talet.

Jordbruket tvångskollektiviserades under kommunisttiden (1948–1989), vilket innebar att marken övergick i offentlig ägo och att bönderna tvingades in i kollektiv för att bruka den. Under omställningen till marknadsekonomi på 1990-talet började marken återlämnas till de tidigare ägarna. Numera är runt 85 procent av jordbruksarealen privatägd.

Knappt 60 procent Rumäniens landyta används som jordbruksmark. Men eftersom gårdarna är så små blir resultatet att livsmedelsproduktionen inte är så effektiv. 

Industrin svarar för drygt en tredjedel av landets bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsätter 30 procent av arbetskraften.

ANNONS

ANNONS

Turism

Den orörda naturen i Karpaterna, medeltidsstäder och slott i Transsylvanien, Donaudeltat, sandstränderna längs Svarta havets kuster och landets särpräglade kultur innebär att Rumänien har förutsättningar att bli ett stort turistland.

Besök Landguiden och läs mer om Rumänien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 19 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Rumäniens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Rumäniens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Rumäniens historia

Fördjupa dig i Rumäniens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Rumänien

Aktuell samhällsfakta om Rumänien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...