M
Kategori

Flaggor används ofta i syfte att stärka folks känsla av nationstillhörighet.

Nationalism

Vad är nationalism?

Nationalism är ett svårfångat begrepp, ändå genomsyrar den vår tillvaro mer än vi kanske är medvetna om. I Sverige har vi ända sedan slutet av 1900-talet varit rädda för ordet nationalism. Det har ofta förknippats med inskränkthet, självgodhet, främlingsfientlighet och rasism.

Många av oss svenskar försöker därför tona ned vår "svenskhet". Men det finns förstås välkända undantag. Om vårt landslag lyckats bra i t.ex. VM i fotboll eller ishockey, då har den svenska nationalismen blommat ut. Då har det varit tillåtet. Vem kan missunna ett land som lyckats i en landskamp att fira, att vifta med flaggor, att ropa ut: "Vi är bäst!" Så gör de i alla andra länder också.

Vad är nationalism?

Nationalism är ett svårfångat begrepp, ändå genomsyrar den vår tillvaro mer än vi kanske är medvetna om. I Sverige har vi ända sedan slutet av 1900-talet varit rädda för ordet nationalism. Det har ofta förknippats med inskränkthet, självgodhet, främlingsfientlighet och rasism.

Många av oss svenskar försöker därför tona ned vår "svenskhet". Men det finns förstås välkända undantag. Om vårt landslag lyckats bra i t.ex. VM i fotboll eller ishockey, då har den svenska nationalismen blommat ut. Då har det varit tillåtet. Vem kan missunna ett land som lyckats i en landskamp att fira, att vifta med flaggor, att ropa ut: "Vi är bäst!" Så gör de i alla andra länder också.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Ideologi: Idélära, en samling besläktade idéer om hur samhället eller världen är och ska vara och hur förändringar till det bättre ska genomföras. De viktigaste idéerna i ett politiskt system. Läs mer om ideologier >

Nation: Ett kollektiv av människor som förenas av gemensamma faktorer såsom språk, religion, etnicitet, härstamning, historia, kultur, traditioner, gemensam styrelseform och sociala normer. En stat uppbyggd runt och förknippad med en nation är en nationalstat.

Nationalism.  En övertygelse att folk med gemensamt språk, kultur och ekonomi ska utgöra en egen självständig stat, ett fosterland. Ett land vars intresse sätts framför individen.

Vår granne Norge har under lång tid firat sin nationaldag med stor intensitet. Den "syttende maj" är ett begrepp. Vi svenskar brukar nyfiket följa norrmännens utbrott av nationalism en gång om året. 

Själva har vi under de allra senaste åren, ytterst försiktigt, skaffat oss en egen nationaldag. Men det har inte alltid varit så. Under senare delen av 1800-talet och långt in på 1900-talet var vi mycket nationalistiska. Man kan säga att det var nazismen och andra världskriget som gjorde nationalismen farlig i våra ögon. Nazismen är en extrem form eller avart av nationalism.

Nu har åter nationalismen klivit in på historiens scen. Låt oss titta närmare på den. Genom att studera ett lands kultur - det vill säga historien, religionen, traditionerna, levnadsmönstret, litteraturen, musiken, konsten och språket - kan man få en bild av hur landets nationalism ser ut.

Historiska fest- och krönikespel har vi gott om i såväl Sverige som i resten av EU-länderna. Till de kända årligt återkommande hör t.ex. medeltidsdagarna i Visby. Men det finns även många andra i mindre skala runt om i landet.

Under den nationalromantiska eran1800-talet manifesterades (visade sig) känslan för landets historia ofta i konsten. I stort sett alla viktiga händelser i de europeiska ländernas historia finns avmålade. Detsamma kan man säga om den svenska "hjältehistorien". Carl Larssons "Gustav Vasas intåg i Stockholm", Gustaf Hellqvists "Brandskattningen av Visby" och "Sten Stures död på Mälarens is" är några exempel. Vi har i Frankrike åtskilliga franska målningar med motiv från Jeanne d'Arcs bragder.

Historieintresset finns ännu idag. Men förhärligandet av det nationella som framträdde hos vissa - dock långt ifrån alla - av 1800-talets konstnärer och historieförfattare, är förstås borta idag.

Finns det en "bra" och en "dålig" nationalism?

Mångkulturell musikfestival!

Brända invandrarbostäder!

Dessa händelser visar på nationalismens två ansikten.

ANNONS

ANNONS

Vi vill här visa på två inriktningar av nationalismen. De är om man så vill två ytterligheter på en skala. Alla vet vi ju att verkligheten inte är renodlat svart eller vit, inte renodlat ond eller god. Oftast hamnar vi någonstans mitt emellan. En händelse kan till vissa delar vara bra, men det finns oftast inslag som är mindre bra eller rent av dåliga.

Likadant förhåller det sig med nationalismen. Mestadels finns båda inriktningarna med samtidigt, men ibland dominerar den ena, ibland den andra.

Kulturnationalism

I princip har det funnits och finns fortfarande två inriktningar av nationalism som gäller i alla länder. Den ena vill ta tillvara de egna traditionerna, den egna kulturen, den egna religionen. Man vill bevara det som är unikt i ens eget land men samtidigt erkänner man att andra folk har rätt att göra likadant. Alla kulturer är likvärdiga. Just det att de är olika gör det hela spännande. Man kan lära sig av andra, vara nyfiken på andra utan att förkasta sin egen kultur.

17:e majfirande i Oslo. Norges nationaldag firas i stor omfattning. Firandet är präglat av traditioner, och norrmännens glädje över att vara självständiga.

Under en julivecka varje år hölls under 1990-talet en musikfestival i Falun. Artisterna kom från alla världens hörn och reste till Falun för att visa upp sitt hemlands kultur, sin folkmusik, sina nationaldräkter. Här samsades sambarytmer, panflöjt och afrikanska trummor sida vid sida med lapska jojker, spelmansmusik från Dalarna och visor på genuin skånska. Man kunde se allt från knätofsar och samedräkter till färgsprakande orientaliska dräkter och vilda fjäderplymer. Mycket publik kom också. Alla rum i trakten var fullbokade och parkera bilen fick man göra i utkanten av staden.

Musikfestivalen i Falun var både internationell och mångkulturell. Men den är också ett exempel på nationalism när den är som bäst. Varje deltagare representerade sitt land, sin nation och förmedlade något av sitt hemlands unika kulturarv. Alla kulturer var välkomna och likvärdiga.

I historisk tid har folk ofta fått kämpa för att få behålla sin egen kultur. Hand i hand med kampen för den egna kulturen gick också kampen för ett demokratiskt styrelseskick. Här på SO-rummet kallar vi det för kulturnationalism. Följande historiska händelser anses ligga till grund för den västerländska demokratins och även för kulturnationalismens framväxt:

ANNONS

ANNONS

Vi ska emellertid inte glömma att det i dessa händelser även finns många inslag av främlingsfientlig och aggressiv nationalism. Men man kan ändå säga att det är kulturnationalismen som dominerar.

Nationalismen har många ansikten. Bild av sekulariserade turkar som demonstrerar mot religionens dominans i landet.

Aggressiv nationalism

Vi har alltså även en främlingsfientlig nationalism. Den anser att det egna folkets kultur är den enda rätta, att den står över alla andra.

Adolf Hitler och nazismen står för den mest extrema formen av främlingsfientlig och aggressiv nationalism. Alla andra folks kulturer måste böja sig för det egna folkets kultur. Vissa anhängare av denna nationalism försöker ibland till och med helt utrota andra folk. Ett av de senaste och mest skräckinjagande exemplen på den här typen av nationalism såg vi i slutet av 1990-talet under kriget i det forna Jugoslavien. Folk som tidigare levt sida vid sida hade då i nationalismens namn blivit beredda att utrota varandra.

Styrelsesättet i de stater som utmärkts av aggressiv nationalism har ofta varit antidemokratiskt. Till denna aggressiva nationella inriktning kan man också inordna många av dagens rasistiska rörelser.

Tidigare i historien har främst de fascistiska och nazistiska rörelserna utmärkts av aggressiv nationalism. Embryot till aggressiv nationalism liksom till fascism och nazism går dock att spåra till 1800-talets senare del.

Nazismen står för den mest extrema formen av främlingsfientlig och aggressiv nationalism.

Statens eller nationens ära och storhet betyder allt för anhängarna av den aggressiva nationalismen. Alla medborgare måste tjäna staten och om så behövs ge sitt liv för nationen. Staten uppfattas nästan som ett levande väsen. Ett framträdande drag i denna syn på staten var krigsdyrkan. Kriget sågs som ett härdande stålbad. Det naturliga tillståndet mellan staterna var krig eller förberedelser för krig. Svensken Rudolf Kjellén talar vid 1900-talets början om att stater döps i blod - inte i bläck eller trycksvärta. Otto von Bismarck enade Tyskland 1866-1871 med mer handfasta och våldsamma metoder än vad de tyska liberalerna 1848 använde i sina försök att ena landet. Bismarck förklarade att tidens frågor inte avgjordes med parlamentsbeslut utan med blod och järn.

Man kan säga att anhängarna av demokratin varit i krig med anhängarna av den aggressiva nationalismen under en stor del av 1900-talet. Tydligast kom denna kamp till uttryck i demokratiernas kamp mot fascismen och nazismen under andra världskriget.

ANNONS

ANNONS

Sovjetstaten hade också drag som påminde om den aggressiva nationalismen.

I följande händelser framträder den främlingsfientliga och aggressiva nationalismen tydligt. Ibland finns även här inslag av kulturnationalism. Den aggressiva inriktningen dominerar dock:

Som vi sett kan alltså nationalismen vara såväl mångkulturell och berikande som aggressivt främlingsfientlig. Nationalismen har därför olika ansikten.
 

I ett historiskt perspektiv

Nationalism är ett samlingsnamn för en uppsättning idéer och symboler som uttrycker identifikation med en viss nation.

Nationalismen tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Den som bekänner sig till nationalismen benämns nationalist. 

Nationalismen uppkom i Europa under 1700-talet och ledde under 1800-talet till skapandet av nationalstaterna, som vi känner dem idag.

Under 1800-talet blev nationalismen en ny politisk kraft i Europa. I stora riken som det habsburgska väldet började olika folkgrupper uppleva sig som skilda nationer och krävde att få bilda självständiga stater. Folk med samma språk och kultur som levde splittrade i olika stater försökte istället gå samman. Under 1860-talet enade Bismarck de tysk talande områdena i ett rike under preussisk ledning. Ungefär samtidigt bildades Italien

Också i USA skedde ett slags nationsbygge. Den nordamerikanska ursprungsbefolkningen fördrevs allteftersom nybyggarna flyttade västerut. På 1860-talet försökte sydstaterna bryta sig ur unionen men besegrades av nordstaterna i ett inbördeskrig. Resultatet blev bland annat att slaveriet avskaffades i hela USA.

 

LÄS MER: Politiska ideologier

LÄS MER: Nationalismens historia

LÄS MER: Nationalism och imperialism 1815-1914

PODCAST: Stater och nationer

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför betraktas ofta nationalismen som lite "tabu" i Sverige?
   
 2. Ge exempel på hur nationalismen kom till uttryck under den nationalromantiska eran på 1800-talet.
   
 3. Vad utmärker kulturnationalismen?
   
 4. Vad menas med aggressiv nationalism?
   
 5. Hur skiljer sig aggressiv nationalism från kulturnationalism?

Fundera på:

Vad inom nationalismen tilltalar dig mest respektive minst? Motivera.
 

Obs! För mer fakta och frågor om nationalism, se avsnitten: Nationalismens historia och Nationalism och imperialism 1815-1914
 

 

Litteratur:
Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen, Daidalos, 1996
Ernest Gellner, Nations and nationalism, Blackwell, 1983
Eric Hobsbawm, Nations and nationalism since 1780, Cambridge Univ. Press, 1990
Michael Walzer, Spheres of justice, Basic Books, 1983

 

FÖRFATTARE

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare
 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 13 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 4 september 2015

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Nationalism

Den livsfarliga historien

av: Forum för levande historia
Gymnasiet

Den livsfarliga historien handlar om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning. Det handlar också om hur man går vidare efter en djup konflikt. Utgångspunkten är den nationalistiska framväxten i forna Jugoslavien under slutet av 1980-talet. I fokus står folkmordet i Srebrenica i juli 1995.

+ Läs mer

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Artiklar om Nationalism

SO-rummet bok
M
Gränser

Fem av världens märkligaste gränser

av: Mattias Axelsson
2016-04-08

I den här artikeln av "Historiens topp 5" utforskade vi gränserna som inte bara delar länder, utan också utmanar vår syn på geografi och politik. Här kommer vi fördjupa oss i de märkliga och problematiska gränsdragningarna mellan Ryssland och USA, Nederländerna och Belgien, Sudan och Egypten, Oman och Förenade Arabemiraten samt Cypern. Dessa gränser innefattar allt från enklaver och exklaver till datumlinjer och omtvistade zoner...

+ Läs mer

S

Teorier om nationalism - dess ursprung och funktion

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-09-04

Vad är egentligen nationalism? Har den alltid funnits eller har den dykt upp vid någon speciell tidpunkt? I så fall när och varför? Har vi människor kanske skapat nationalismen? Kan man tänka sig ett samhälle helt utan nationalism? Frågorna är många...

+ Läs mer

M

Svensk identitet och nationalism i ett historiskt perspektiv

av: Per Höjeberg
2015-09-02

Att det finns en nationell identitet är självklart i dagens värld, men har det alltid varit så och kan man skapa identitet på annat sätt? Kan religion, klass eller ståndstillhörighet, yrke, ålder eller kön skapa den identitet människan behöver för att känna sig trygg och bekräftad? Är den överdrivna och aggressiva nationalismen idag ett tecken på svårigheter att hantera sin identitet?

+ Läs mer

S

Europatanken genom tiderna - från antiken till idag

av: Per Höjeberg
2014-10-01

Finns det en särskild europeisk identitet? Finns det kanske rent utav en europeisk nationalism? Kommer Europas stater så småningom att bilda en stat, kommer den europeiska unionen att bli likt Amerikas förenta stater? Vad händer då med nationalismen i Europa?

+ Läs mer

S

EU - ett förenat Europa?

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-10-01

Det var efter andra världskriget som tanken på ett "Europas förenta stater" växte sig allt starkare. Kriget mellan de europeiska nationerna hade helt ödelagt världsdelen. Skulle det gå att överbrygga nationaliteten och statsgränserna?

+ Läs mer

L

Sveriges nationaldag

av: Robert de Vries (red.)
2013-05-31

En nationaldag är ett lands årliga högtidsdag som firas till minne av någon händelse som anses ha haft särskild betydelse för landets historia. Sverige var under lång tid kanske det enda landet i världen som saknade en officiell nationaldag. Det var inte förrän 1983 som riksdagen beslutade om att göra 6 juni till Sveriges nationaldag...

+ Läs mer

Podcast om Nationalism

SO-rummet podcast icon
M

Stater och nationer

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-10-11

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad en stat och vad en nation är - och hur det går till när nya stater bildas.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nationaldag

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-01

Julia, Mattias och Kristoffer ger sig på att förklara varför och hur vi firar Sveriges nationaldag?

+ Läs mer

Länkar om Nationalism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi

Nationalismens historia

Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Från och med 1800-...

Hi

Svenska högtider och traditioner förr och idag

Historia om svenska traditioner, högtider och symboler. Högtidernas firande har sitt ursprung i religionen och i...

Sh

Politiska ideologier

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några...

Sh

Konservatism

Konservatismen är en samhällsåskådning som bygger på devisen "frihet under ansvar", och som slår vakt om sådant som har...

Sh

Fascism och nazism

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism...

Sh

Demokrati

Om demokratins grunder, Sveriges politiska system, politiska partier i Sveriges riksdag, demokratisk påverkan,...

Sh

Sveriges politiska system

Här kan du lära dig mer om svensk demokrati på rikstäckande nivå. Avsnittet handlar om hur Sverige styrs, med fokus på...

Sh

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket...

Sh

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

Hi

Historiebruk

Historiebruk som begrepp syftar till att tydliggöra hur historia används och varför. I det här avsnittet kan du läsa om...

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
propagandaposter nsdap

Propaganda

Propaganda är en form av politiska eller nationalistiska budskap vars syfte är att påverka ett...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
Porträtt

Otto von Bismarck

Otto von Bismarck (1815-1898), ibland kallad "järnkanslern", var en preussisk politiker som enade...

Hi
Symbol

Sionismen

Sionismen var en slags judisk nationalism i form av en strävan att återförena det judiska folket...