L
Kategori

På Jesus tid var Palestina ockuperat av romarna. Jesus fick många anhängare bland det judiska folket, men betraktades som en judisk upprorsmakare av romarna som lät korsfästa honom. Korset blev senare kristendomens främsta symbol.

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion med omkring 2,5 miljarder anhängare [The World Factbook]. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som skildras i Nya testamentet, andra delen i Bibeln. Inom kristendomen anses Jesus vara Guds son.

Jesus Messias = Jesus Kristus

Kristendomen uppstod i Judeen (dagens Israel och Palestina) för cirka två tusen år sedan. Området var vid den här tiden ockuperat av romarna och det judiska folket väntade på att Messias skulle komma och hjälpa dem.

Kristendomen är världens största religion med omkring 2,5 miljarder anhängare [The World Factbook]. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som skildras i Nya testamentet, andra delen i Bibeln. Inom kristendomen anses Jesus vara Guds son.

Jesus Messias = Jesus Kristus

Kristendomen uppstod i Judeen (dagens Israel och Palestina) för cirka två tusen år sedan. Området var vid den här tiden ockuperat av romarna och det judiska folket väntade på att Messias skulle komma och hjälpa dem.

ANNONS

ANNONS

Judarna ansåg att Messias skulle vara en god härskare som var utsänd av Gud för att skapa fred och ge lycka åt det judiska folket. Men Messias skulle inte vara gudomlig, utan en människa som alla andra. Messias skulle med Guds hjälp befria Judeen från det romerska förtrycket.

Vid den här tiden vandrade Jesus omkring och predikade om Gudsriket. Ett av hans viktigaste budskap var att även fattiga och förtryckta fick tillhöra detta rike.

Vissa judar trodde att han var den Messias som alla väntade på. Men de flesta blev besvikna på Jesus när han inte ville göra uppror mot romarna.

När Jesus var drygt 30 år greps han av den lokala ordningsmakten och dömdes som upprorsman till döden och blev korsfäst (korsfästelse var vid den här tiden en vanlig avrättningsmetod inom romarriket).

De flesta judarna glömde snart bort Jesus, men en del av hans anhängare fortsatte att tro att han var Guds utsände Messias. De var övertygade om att Jesus hade uppstått från döden och tagits upp till Gud i himlen. Snart skulle han komma tillbaka till jorden och bli hela världens frälsare.

Anhängarna i den första församlingen var judar (som Jesus själv). De ansåg inte att de hade skapat en ny religion. De levde som judar och följde judendomens lagar och regler. Men de hade också tagit till sig alla budskap som Jesus hade predikat.

Redan under det första århundradet levde stora grupper av judar runt om i romarriket. Till dem reste Jesus efterföljare - exempelvis Petrus och Paulus - för att berätta om Jesus liv och lära. På vissa ställen lyckades de övertyga människor om att Jesus var den riktige Messias - och så småningom hade flera kristna församlingar bildats.

Med tiden började de som ansåg att Jesus var Messias att benämna honom som Jesus Messias. Men det översattes snart till grekiska som vid den här tiden var "de lärdas språk" i medelhavsområdet (liksom latinet var i medeltidens Europa tusen år senare). Ordet "Messias" betyder "den utvalde" på svenska, men på grekiska benämns det "Christós". Snart började man därför säga Jesus Christós - Jesus Kristus - istället. I samband med det dröjde det inte länge förrän församlingsmedlemmarna kallades för kristna.

ANNONS

ANNONS

Kristendomen växer och sprids

Till en början förföljdes de kristna i det romerska imperiet (se bild nedan). Men kristendomens budskap om ett bättre liv efter döden lockade många fattiga och förtryckta att ansluta sig till den nya religionen.

Jesus är kristendomens centralgestalt. För en troende är Jesus Guds utsände son och människornas frälsare.

I början av 300-talet hade omkring 15 procent invånarna i romarriket blivit kristna. Men den stora spridningen skedde först på 380-talet då kristendomen gjordes till statsreligion i romarriket. Nu behövde de kristna inte längre samlas i hemlighet och man kunde börja bygga kyrkor.

Med tiden blev biskopen i Rom kyrkans ledare. Han kom senare att kallas för påve.

Kyrkan splittras

År 395 delades romarriket i det västromerska och det östromerska riket. Den östliga delen bildade så småningom en särskild kyrka som kallas den ortodoxa, den andra delen blev katolska kyrkan (den allmänna kyrkan). En orsak till splittringen var att de kristna i öst inte ville erkänna biskopen i Rom som påve och som ledare för alla kristna.

Senare på 1500-talet - under den s.k. reformationen - inträffade nästa stora brytning inom kristenheten då den protestantiska kyrkan bröt sig loss, eller stängdes ute, från den katolska kyrkan.

Kristendomens tre huvudriktningar

Som vi sett fanns ursprungligen bara en kyrka, den katolska kyrkan, men sedan dess har ytterligare två huvudriktningar tillkommit inom kristendomen - de ortodoxa kyrkorna och de protestantiska kyrkorna.

ANNONS

ANNONS

Den katolska kyrkan:

Det finns omkring 1,3 miljarder katoliker runt om i världen. Det innebär att katolicismen är världens största kyrka.

Inom de kristna riktningarna är det främst organisationen, gudstjänstformen, rituella detaljer, utsmyckningar, regler etc som skiljer sig. Själva läran och tron på Jesus är i stort sett densamma inom alla kyrkorna.

Mer än hälften av alla katoliker lever i Latinamerika. Mindre än en tredjedel finns i Europa. I Sverige finns det cirka 150 000 katoliker.

Ordet katolsk betyder allomfattande eller allmän. Det innebär att kyrkan står öppen för alla människor. I andra kyrkor säger man oftast den romersk-katolska kyrkan, eftersom den har en romersk gudstjänstordning och styrs från Vatikanstaten i Rom.

Påven är biskop av Rom och samtidigt kyrkans överhuvud. Enligt katolsk uppfattning går påvens ämbete tillbaka till aposteln Petrus, som Jesus utsåg till de första kristnas ledare.

Inom katolicismen betraktas påven som Jesus ställföreträdare på jorden.

De ortodoxa kyrkorna:

Ortodoxa kyrkan har ingen gemensam ledare eller organisation. Därför har varje ortodoxt land sin egen kyrka. Tillsammans har de ortodoxa kyrkorna mellan 150 och 200 miljoner anhängare.

De största ortodoxa kyrkorna finns i östra Europa, exempelvis Grekland. Den största kyrkan är den rysk-ortodoxa.

Varje kyrka är självständig, men patriarken i Konstantinopel (Istanbul) är den främste av de olika kyrkornas ledare.

I Sverige finns det cirka 100 000 medlemmar i den ortodoxa kyrkan.

De protestantiska kyrkorna:

I början av 1500-talet protesterade den tyske munken Martin Luther mot allt som han tyckte var fel inom den katolska kyrkan. Luther ansåg att man borde lyda Bibeln istället för att rätta sig efter allt som påven sa. Påven blev rasande på Luther och försökte utestänga honom från kyrkan (bannlysa honom). Men det lyckades inte. Många slutade istället att lyda påven och på det sättet bildades en ny kyrka, den evangelisk-lutherska. Luthers anhängare kallades också för protestanter. Luthers kyrka finns nu bland annat i Tyskland och i Norden.

ANNONS

ANNONS

I Schweiz protesterade den stränge fransmannen Calvin på ett liknande sätt som Luther hade gjort i Tyskland. Det ledde till att kalvinska eller reformerta kyrkor bildades. De finns bland annat i Schweiz, Skottland, Holland och USA.

I England uppstod den anglikanska kyrkan som är en blandning av protestantiskt och katolskt.
 

Karta över kristendomens utbredning
Karta över kristendomens utbredning i världen. Källa: Pew Reseach


LÄS MER: Kristendomens grunder

LÄS MER: Kristendomens historia och kyrkohistoria

LÄS MER: Jesus

LÄS MER: Katolicism

LÄS MER: Ortodoxa kyrkan

LÄS MER: Protestantism

Användbara begrepp

Kyrka: Med ordet kyrka kan man mena många olika saker. Det kan vara en byggnad där människor samlas till gudstjänst. Men det kan också vara gemenskapen av kristna, lokalt, nationellt eller globalt. Ordet kyrka betyder egentligen något som tillhör Herren (Kristus). Kristendomens tre stora inriktningar är t.ex. de ortodoxa kyrkorna, den katolska kyrkan och de protestantiska kyrkorna.

Messias: Betyder "den utvalde" och syftar på en av Gud utsedd kommande härskare som ska medföra en lyckotid för det judiska folket. Jesus anhängare - som var judar - ansåg att han var Messias.

Monoteism: Tron på en gud (mono = en | teos = gud).
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur många kristna finns det i världen?
   
 2. Vad ville judarna att Messias skulle göra?
   
 3. Varför blev judarna besvikna på Jesus?
   
 4. Vad ansåg de första kristna om Jesus?
   
 5. Hur kom namnet Jesus Kristus till?
   
 6. När blev kristendomen en stor religion?
   
 7. Nämn några fakta om påven i Rom.
   
 8. I vilka två delar splittrades den kristna kyrkan från början? Ange en orsak till denna splittring.
   
 9. Var finns de ortodoxa kyrkorna?
   
 10. Nämn några fakta om den katolska kyrkan.
   
 11. Vad ansåg Luther om den katolska kyrkan?
   
 12. Ungefär var i världen finns de protestantiska kyrkorna?

Ta reda på:

 1. Hur många medlemmar har Svenska kyrkan idag?

Diskutera:

 1. Hade kristendomen kunnat växa till en världsreligion om den inte först hade blivit statsreligion i romarriket? Motivera.

Obs! I avsnittet Kristendomens grunder hittar du fakta och frågor som handlar om kristendomens lära. Och i listan här nedanför hittar du andra avsnitt som belyser kristendomen ur olika perspektiv.
 

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Christer Hedin, Kristendom : lära, fromhetsliv och historia, Dialogos Förlag, 2011
Tarald Rasmussen och Einar Thomassen, Kristendomen - En historisk introduktion,  Artos Norma Bokförlag, 2007
Görel Byström m.fl., Gudastyrd vardag – världsreligionerna i människors dagliga liv, Utbildningsförlaget Brevskolan, 1998


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och tidigare SO-lärare

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Kristendomen

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

+ Läs mer

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

+ Läs mer

Nordens kristnande

Under vikingatiden började kristendomen införas i Norden av europeiska missionärer. På 1000-talet fick kristendomen fäste och började tränga undan den gamla asatron.

+ Läs mer

Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

+ Läs mer

Kristendomens riter

Dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning är några av kristendomens heligaste och viktigaste ritualer.

+ Läs mer

Kristet liv och människosyn

"Du ska älska din nästa som dig själv." Det är framförallt medmänniskans behov av hjälp som, enligt Jesus, avgör människans handlingsmönster. Att tjäna Gud handlar inte främst om ord. Jesus kräver handling. Det är i kärleken till sin nästa som människan visar hur mycket hon älskar Gud. Och din nästa är var och en som behöver dig just nu.

+ Läs mer

Katolicismen

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har sitt säte i Vatikanstaten i Rom.

+ Läs mer

Helgon

Inom kristen tradition är ett helgon en from människa som levt särskilt nära Gud och haft kontakt med det gudomliga och därefter blivit helgonförklarad av kyrkan.

+ Läs mer

Ortodoxa kyrkan

Den ortodoxa kyrkan består av flera nationella kyrkor i öst som har sina ursprung i den tidiga kyrkan från östra medelhavsområdet och det östromerska riket.

+ Läs mer

Protestantismen

Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under reformationen på 1500-talet. Kyrkan i Västeuropa splittrades därmed i två grenar.

+ Läs mer

Andra kyrkor och samfund

Andra kyrkor och kristna samfund som inte tillhör Svenska kyrkan.

+ Läs mer

Länkar om Kristendomen

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Kyrkan och klostren på medeltiden

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen...

Re

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider...

Re

Judendomen

Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är...

Re

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

Re

Nyreligiösa rörelser

Nya religiösa rörelser är ett begrepp som rymmer stor mångfald och variation. Gemensamt för samtliga nyreligiösa...

Re

New Age

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild...

Re

Enighetskyrkan

Enighetskyrkan, Moonrörelsen, grundades i Sydkorea 1954 av Sun Myung Moon. Rörelsen är inspirerad av kristendomen men...

Re

Religion och vetenskap

Går det att förena vetenskap och religion? Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och...

Relaterade taggar

Re
Tor

Myter och sagor

Här ska vi kortfattat reda ut skillnaden mellan en myt och en saga, en åtskillnad som inte alltid...

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Re
Bild saknas

Pilgrimer och vallfärder

En pilgrim är en person som gör en vallfärd (pilgrimsresa) till en helig ort. En vallfärd är ett...

Re
Dop

Dop

Dopet är ett sakrament (en viktig helig handling) och en ritual inom kristendomen som innebär att...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Re
Jesus

Jesus

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod...

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Re
bibeltext

Fundamentalism

Fundamentalister tar fasta på religioners eller ideologiers grundläggande och ursprungliga lära och...

Re
Konfirmander i kyrkan.

Konfirmation

Konfirmationen en kristen ritual som fungerar som en bekräftelse av dopet. Ordet konfirmation...

Re
Jesus blyinfattat fönster

Bibliska personer

Oavsett om man är troende kristen eller inte så är det svårt att förneka att de personer som...

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
Symboler

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...

Re
helvetet

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...

Re
Präst

Nattvard

Nattvarden är det sakrament som rymmer kristendomens djupaste mysterium. Den är ett återupprepande...

Re
Bibeln

Gamla testamentet

Ordet bibel kommer av det grekiska ordet biblia som betyder "böcker". Den kristna Bibeln består av...

Re
Bibeln

Nya testamentet

Nya testamentet är ursprungligen skrivet på grekiska och utgör den andra delen av den kristna...

Re
iran

Religion och konflikter

Många tror att religiösa motsättningar utgör en stor del av världens konflikter. Det är en...