Det svenska Ostindiska kompaniet gjorde långa handelsresor till Indien och Kina. På bilden syns ostindiefararen Götheborg III utanför Tullhuset i Göteborg.
M

Ekonomi och handel 1500-1776

Upptäcktsresor och ökad fjärrhandel

Efter de stora geografiska upptäckterna i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet ökade den europeiska fjärrhandeln. Spanska skepp korsade Atlanten och nådde Amerika, där spanjorerna erövrade de mäktiga indianrikena i kontinentens inre. Portugiserna öppnade en ny sjöväg till Indien runt Afrika.

Mängder av europeiska skepp seglade nu över världshaven och stora rikedomar fördes på handelsskepp till Europa.

Handeln fick städerna att växa

Under 1500-talet arbetade fortfarande nästan hela Europas befolkning inom jordbruket. Men allteftersom befolkningen ökade flyttade fler in till städerna där de kunde få arbete.

I de stora handelsstäderna samlades rikedomar från när och fjärran. Råvaror och nya handelsvaror skeppades in i de europeiska hamnarna och kolonialmakternas handelsstäder växte sig större i takt med att allt fler handelsskepp korsade haven.

De väst- och ostindiska handelskompanierna

Att bedriva fjärrhandel till sjöss var en riskfylld verksamhet som kunde ge enorma vinster, men också medföra katastrofala förluster. Under 1600- och 1700-talen blev det därför vanligt att köpmän slöt sig samman och bildade handelsbolag för att fördela kostnader och risker.

Bild:
"Ostindiefararen Finland i storm". Del av en marinmålning av Jacob Hägg (1921), Göteborgs sjöfartsmuseum.

Användbara begrepp

Fjärrhandel: Långdistanshandel - handel mellan avlägsna platser.

Ränta: Priset/kostnaden för lån av pengar. Ränta betalas av den som lånar pengar, till den som lånar ut pengarna, vanligtvis banker.

Produktion: Tillverkning

Kapital: Tillgångar i form av t.ex. pengar, maskiner, fastigheter och skepp.

Import: Köp och införsel av varor över en tullgräns, exempelvis från ett annat land.

Export: Utförsel och försäljning av varor utanför ett lands gränser.

Tull: En skatt (avgift) som måste betalas för vissa varor som införs i ett land, stad eller annat område.

Skrån: Ett organisationssystem för de borgare som var hantverkare. Yrkesutövarna inom de olika hantverksyrkena var sammanslutna i olika föreningar, ämbeten, med särskilda privilegier som innebar ett visst monopol inom deras arbete. Skråväsendet innebär också att bara de som var medlemmar i ett skrå fick ägna sig åt yrket.

Manufakturer: En enklare form av tillverkningsindustri som stod utanför skråordningen, ofta med outbildad arbetskraft. Manufakturerna var ett mellanting mellan hantverksmässig tillverkning och fabriksdrift.

Merkantilism: Idéer om att handel medför vinst för den ene och förlust för den andre. Man bör därför undvika att importera varor, men att exportera är bra.

De mest kända handelsbolagen var de västindiska och ostindiska kompanierna som uppstod i flera europeiska länder vid den här tiden. Dessa stora handelskompanier hade ofta många fartyg i sin ägo och gjorde långa handelsresor till de västindiska öarna, Indien och Kina.

Bankväsendet växer sig starkare

I samband med reformationen i början av 1500-talet ändrades de medeltida bestämmelserna om förbud för kristna att ta ut ränta på utlånade pengar. Religionen, protestantismen i Nordeuropa, anpassades därmed för att passa ihop med samhällets ekonomiska behov. De nya räntereglerna gjorde det nu lättare att komma över kapital som kunde investeras i handel och affärsverksamhet.

Den växande fjärrhandeln över haven bidrog också till att  köpmännen i Europa kunde öka sina rikedomar. Den ekonomiska verksamheten antog därmed en mera kapitalistisk prägel. Bankirhus knöt nu samman nätet av handelsstäder och lånade ut stora penningsummor till furstarna.

Hemindustrin gav upphov till en bättre arbetsfördelning

Den ökande handeln och de gamla hantverksskråna räckte inte för att tillgodose den växande stadsbefolkningen med varor. Många handelsmän började därför intressera sig för produktion av varor. Överskott av kapital från handeln investerades i material och olika redskap. Redskap och material lånades därefter ut till folk på landsbygden i syfte att framställa varor av olika slag. Dessa arbetare fick sedan betalt av handelsmännen som slutligen sålde de färdiga produkterna i sina butiker i staden.

Bild:
Hemindustrin var en industriell verksamhet där arbetsgivaren (förläggaren) delade ut arbete som utfördes av arbetare i hemmen istället för i fabriker.

Detta nya sätt att framställa varor mot lön kom att kallas hemindustri. I samband med hemindustrins framväxt lades också en av grunderna till kapitalismen som längre fram i tiden skulle sätta sin prägel på Europas ekonomi.

Merkantilismen - nya tidens ekonomiska lära

Under nya tiden dominerades det ekonomiska tänkandet i Europa av en merkantilistisk lära som kan sammanfattas med tron på att handel endast medförde vinst för den ene och förlust för den andre. Enligt detta tankesätt skulle man sälja dyrt och köpa billigt. Staten skulle därför helst importera så lite varor som möjligt och fylla på statskassan genom export. En följd av det här var i allmänhet att staten inrättade skyddstullar, importförbud och annat för att öka exportöverskottet.

Samtidigt förlades en stor del av det egna landets produktion till s.k. manufakturer - en tidig form av fabriker med tillverkningsindustri som ofta drevs av staten eller gavs stöd från staten. Manufakturerna blev en viktig beståndsdel i den merkantilistiska handelspolitiken som genomsyrade tidens ekonomi.

Nya tiden var en övergångsperiod mellan det gamla medeltida ekonomiska systemet och kapitalismen. I slutet av perioden hade den sparsamme köpmannen som klokt återinvesterade sina vinster, alltmer blivit ett ideal, även om adelsmannen som levde i överflöd och över sina tillgångar fortfarande utgjorde en mer eftertraktad livsstil.

Visste du att:

 • Världens största och tyngsta mynt är den svenska tiodalern av koppar från 1644. De exemplar som finns kvar väger 19,7 kilo och mäter 70x30 centimeter.
 • Johan Palmstruch från Riga startade 1656 den första svenska affärsbanken, Stockholms Banco. När företaget 1661 fick ont om kontanter började man ge ut en sorts skuldförbindelser tryckta i olika valörer. Därmed kom sedeln till Sverige. Trots att hans bank tillverkade egna pengar gick affärerna dåligt och 1668 gick banken i konkurs, och själva bankdirektören dömdes till döden, men benådades senare. Samma år startade riksdagen Sveriges Riksbank som idag är världens äldsta bank.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför ökade världshandeln över haven under 1500-talet?
   
 2. Beskriv kort varför handeln fick städerna att växa.
   
 3. Varför bildades det stora handelskompanier (som t.ex. Ostindiska kompaniet) i många europeiska länder?
   
 4. Vilka viktiga förändringar skedde inom bankväsendet under den nya tiden? Hur påverkade det handeln?
   
 5. Beskriv hur den s.k. hemindustrin fungerade. Nämn även hur du tror att hemindustrin påverkade handeln. Var det bra eller dåligt för handeln? Varför?

Ta reda på:

 1. Vilka länder i Europa hade Västindiska eller Ostindiska handelskompanier?

Diskutera:

 1. På vilket sätt hör hemindustrin ihop med kapitalismens utveckling?
   
 2. Hur fungerade merkantilismen? Fundera också på om merkantilismen var bra eller dålig för den internationella handeln. Varför?
   
 3. Hur påverkades världshandeln av koloniseringen? Vilka fördelar fick de europeiska stormakterna genom att äga kolonier?

Obs! I avsnittet Slaveriet och triangelhandeln, Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild samt Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776 finns mer fakta som berör handeln under nya tiden.

Upptäcktsresor och ökad fjärrhandel

Efter de stora geografiska upptäckterna i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet ökade den europeiska fjärrhandeln. Spanska skepp korsade Atlanten och nådde Amerika, där spanjorerna erövrade de mäktiga indianrikena i kontinentens inre. Portugiserna öppnade en ny sjöväg till Indien runt Afrika.

Mängder av europeiska skepp seglade nu över världshaven och stora rikedomar fördes på handelsskepp till Europa.

Handeln fick städerna att växa

Under 1500-talet arbetade fortfarande nästan hela Europas befolkning inom jordbruket. Men allteftersom befolkningen ökade flyttade fler in till städerna där de kunde få arbete.

I de stora handelsstäderna samlades rikedomar från när och fjärran. Råvaror och nya handelsvaror skeppades in i de europeiska hamnarna och kolonialmakternas handelsstäder växte sig större i takt med att allt fler handelsskepp korsade haven.

Uppdaterad: 21 september 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Ekonomi och handel 1500-1776

M
Imelda Bakunic Fridén och Christina Toreld
2018-07-24
Under 1500-talet såg Sveriges gränser annorlunda ut mot vad de gör idag. Det var bara en mindre yta av västkusten som faktiskt tillhörde dåtidens Sverige. Bohuslän, Halland och Skåne tillhörde...
L
Herman Lindqvist
2018-02-18
Låt dig inte luras av 1700-talets pudrade peruker och glänsande sidenrockar, för där under finns de första svenskar som vi helt känner igen, som tänker som vi, som nynnar samma melodier och...
L
Herman Lindqvist
2017-10-19
Falu koppargruva var den svenska stormaktens hjärta, tills den rasade 1687. Under 1600-talet var den landets största arbetsplats med mer än tusen arbetare anställda. För dem rådde emellertid...
M
Hans Thorbjörnsson
2017-09-12
Kapitalismen anses ha varit den viktigaste drivkraften bakom kolonialismen. Pengar som tjänades i kolonierna stannade inte kvar där utan gick till Europa eller Nordamerika. Handeln med slavar...
L
Hans Thorbjörnsson
2016-02-27
De stora geografiska upptäckternas tid – så säger vi som bor i Europa om årtiondena runt 1500. Redan på den tiden var vår egen världsdel väl känd och inritad på kartor. Samtidigt visste man att...
L
Hans Thorbjörnsson
2014-03-13
Vid mitten av 1600-talet väcktes i Sverige planer om att skaffa kolonier på liknande sätt som Spanien, Portugal, Holland och England gjort. En svensk expedition bestående av två mindre fartyg...
M
Kerstin Ackerhans
2013-09-15
Livet ombord på ostindiefararna var hårt och farligt. Många av besättningsmännen insjuknade eller dog på den långa färden. Men för Ostindiska kompaniets ägare inbringade varje lyckad resa en...
M
Kerstin Ackerhans
2013-09-13
Ostindiska kompaniets epok var en tid då Göteborg blomstrade, då te och kinesiskt porslin fanns i varje bättre hem, och då kompaniets direktörer kunde skapa förmögenheter som blev grundplåt till...
M
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-08-29
Slavhandeln hjälpte till att göra Europa rikt och även Sverige tjänade pengar, bland annat på att sälja järn som användes till slavbojor och vapen...
M
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-08-11
Resan över Atlanten tog många veckor, ibland månader. De förslavade afrikanerna försökte överleva vidriga förhållanden under däck, där de låg kedjade och tätt packade på specialtillverkade...
M
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-08-06
Under 350 år skeppades miljontals afrikanska barn, kvinnor och män över Atlanten för att bli slavar i Amerika och Västindien. Britterna dominerade slavhandeln men även Sverige var inblandat.

Länkar om Ekonomi och handel 1500-1776

Sortera efter:
          

Genomgång (12:06 min) där historialäraren Max Gullberg ger en kort sammanfattning av den nya tidens huvudlinjer. Här berättas snabbt om renässansens idéer, upptäcktsresorna, reformationen, handel och nationalstaternas framväxt.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (12:54 min) där två SO-lärare berättar handelns utveckling under medeltiden och nya tiden.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (3:56 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om merkantilismen. Vad var merkantilismen egentligen?

Spara som favorit
          

Kort genomgång (2:36 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om skråväsendet. Vad var skråväsendet egentligen?

Spara som favorit
          

Akademisk artikel (PDF-format) i Historisk tidskrift där du kan läsa om kungen, fogdarna och riket -  lokalförvaltning och statsbyggande under tidig Vasatid.

Spara som favorit
          

I Riksarkivets digitala arkiv hittar du originalhandlingar (primära källor) i form av listor, statistik, register, redogörelser och så vidare om skatter. Sedan mitten av 1500-talet har vi en rik dokumentation av olika skatter som inbetalats till staten. Dessa användes framförallt till kungens underhåll och de krig som landet deltog i. Fogdar placerades ute i landet för att administrera och driva in skatterna. Dessa arkiv berättar folkets historia, du får insikt i våra förfäders ekonomi, hälsa, tillgångar och vanor, t.ex. alkohol- och tobaksbruk. Från att skatterna under 1500-talet i huvudsak gällde jord och säd uppstod nya behov och efterhand tillkom en mängd olika skatter till bl.a. kommun och landsting.

Se även Riksarkivets skolingång "Möt källorna - historia i original"
Och här är en lärarhandledning till "Möt källorna"

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om några av historiens mest betydelsefulla valutor. Här berättas om silver och guld som betalningsmedel, de första mynten, om hur Pax Romana gynnade handeln, arabiska mynt som spreds med vikingarna, kinesiska köpmän som var först med sedlar, spanska silvermynt, Sveriges (och Europas) första sedlar, guldmyntfot och slutligen det pengalösa samhället (vår egen tid).

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om 1600- och 1700-talen som var porslinets glansperiod i Europa. Då ­importerades inte bara serviser utan också möbler och hela ­inredningar gjorda av det hårda keramiska materialet. En Kina­­vurm följde – liksom intensiva försök att knäcka porslinets gåta.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om finansbubblan i 1630-talets Nederländerna. Under 1630-talet ökade efterfrågan på de exotiska tulpanerna så snabbt i Nederländerna att en spekulationsbubbla blåstes upp. Blomlökarnas värde steg i raketfart – en lök kunde kosta som ett fint hus.

Spara som favorit
          

En genomgång (20:24 min) av merkantilismens historiska bakgrund och hur den såg ut då med styrkor, svagheter och konsekvenser med dagens protektionism. Filmen är gjord av samhällskunskapsläraren Janne Mitterer.

Spara som favorit
          

Lättförståelig genomgång (9:01 min) där SO-läraren Therese Blom Olsson berättar om ekonomi och handel under frihetstiden. Här får du veta mer om Ostindiska kompaniet, järnbruken och merkantilismens idéer. Filmen passar bra för mellanstadiet.

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om den svenska tullens historia. Tullen eller Tullverket är en statlig myndighet som har till uppgift att kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige. De skall se till att korrekta tullar, skatter och andra avgifter tas in samt att restriktioner för in- och utförsel följs. Myndigheten har en mycket lång historia...

Spara som favorit
          

Faktatext på Västarvets webbplats där du kan läsa kortfattat om hantverk och yrken under 1700-talet. Under 1700-talet ökade hantverkarklassen i antal och deras inflytande likaså. I Vänersborg utgjorde man 20% av befolkningen och inte mindre än 34 hantverk representerades...

Spara som favorit
          

Faktatext på Västarvets webbplats där du kan läsa kortfattat om Kinesisk porslintillverkning och handeln med Europa. Traditionen att tillverka porslin i Kina har en drygt 3000-årig tradition. Under 1600-talet fick Europa upp ögonen för det kinesiska porslinets höga kvaliteter...

Spara som favorit
          

Faktatext på Västarvets webbplats där du kan läsa kortfattat om 1700-talets mått och vikt. Före 1878 hade vi system för mått och vikt vilka i vissa fall hade rötter ner i medeltiden...

Spara som favorit
          

Faktatext på Västarvets webbplats där du kan läsa kortfattat om mynt och pengar i 1700-talets Sverige. Kilotunga kopparplåter och kopparmynt som är silvermynt, 1700-talets penninghistoria är både spännande och komplicerad...

Spara som favorit
          

Faktatext på Västarvets webbplats där du kan läsa kortfattat om Ostindiska kompaniet. År 1731 bildades Svenska Ostindiska Companiet. Under de följande 80 åren skulle företaget svara för import av betydande mängder te, siden kryddor, porslin med mera från Kina och Sydostasien...

Spara som favorit
          

Genomgång (12:54 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega berättar om handelns utveckling i Europa under drygt tusen år -  från romarrikets undergång till mitten av 1700-talet. Här berättas bl.a. om läget efter romarriket, städernas handel, riskfyllda resor, sjövägen till Indien, läget efter medeltiden, triangelgandeln m.m.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:51 min) om handelsmönster under nya tiden. Här berättas bl.a. om tidens sjöfart, upptäckten av nya handelsvägar bl.a. till Indien, men fokus ligger på upptäckten av Amerika och dess konsekvenser för både urinvånarna och Europa. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (14:53 min) om handelsmönster under nya tiden. Här berättas om koloniseringen av Central- och Sydamerika och hur det påverkade den europeiska handeln. Fokus ligger på slaveriet och triangelhandeln. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Ekonomi och handel i Europa och världen på medeltiden (500-1500).

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen större.

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om enskilda staters och rikens...

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521 fram till 1611 då Gustav...

Den svenska stormaktstiden var en turbulent period i Sveriges historia då Sverige agerade som stormakt i norra Europa (1611-1718).

Frihetstiden (1719-1772) var en period i Sveriges historia då den kungliga makten minskade och Sverige fick sina första politiska partier.

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under den nya tiden.

Nya tidens vetenskapliga och tekniska utveckling och kommunikationer.

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor deras frihet i utbyte mot...

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under den nya tiden. Här berättas om sjökrigföring, sjöslag, långväga handel och livet ombord.

Ekonomi och handel i Europa och världen under det långa 1800-talet. Kapitalismen växer sig stark.

1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi.

Ekonomisk historia om nationalekonomi, handel och berömda företag genom historien.

Avsnittet fokuserar på privatekonomi, samhällsekonomi, internationell ekonomi och handel. Vi ska också titta närmare på nationalekonomiska teorier...

Nationalekonomiska teorier om självhushållning, penningekonomi, merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism (...