M

Det svenska Ostindiska kompaniet gjorde långa handelsresor till Indien och Kina. På bilden syns ostindiefararen Götheborg III utanför Tullhuset, i ett dimmigt Göteborg.

Ekonomi och handel 1500-1776

Upptäcktsresor och ökad fjärrhandel

Efter de stora geografiska upptäckterna i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet ökade den europeiska fjärrhandeln. Spanska skepp korsade Atlanten och nådde Amerika, där spanjorerna erövrade de mäktiga indianrikena i kontinentens inre. Portugiserna öppnade en ny sjöväg till Indien runt Afrika.

Mängder av europeiska skepp seglade nu över världshaven och stora rikedomar fördes på handelsskepp till Europa.

Handeln fick städerna att växa

Under 1500-talet arbetade fortfarande nästan hela Europas befolkning inom jordbruket. Men allteftersom befolkningen ökade flyttade fler in till städerna där de kunde få arbete.

Upptäcktsresor och ökad fjärrhandel

Efter de stora geografiska upptäckterna i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet ökade den europeiska fjärrhandeln. Spanska skepp korsade Atlanten och nådde Amerika, där spanjorerna erövrade de mäktiga indianrikena i kontinentens inre. Portugiserna öppnade en ny sjöväg till Indien runt Afrika.

Mängder av europeiska skepp seglade nu över världshaven och stora rikedomar fördes på handelsskepp till Europa.

Handeln fick städerna att växa

Under 1500-talet arbetade fortfarande nästan hela Europas befolkning inom jordbruket. Men allteftersom befolkningen ökade flyttade fler in till städerna där de kunde få arbete.

ANNONS

ANNONS

I de stora handelsstäderna samlades rikedomar från när och fjärran. Råvaror och nya handelsvaror skeppades in i de europeiska hamnarna och kolonialmakternas handelsstäder växte sig större i takt med att allt fler handelsskepp korsade haven.

De väst- och ostindiska handelskompanierna

Att bedriva fjärrhandel till sjöss var en riskfylld verksamhet som kunde ge enorma vinster, men också medföra katastrofala förluster. Under 1600- och 1700-talen blev det därför vanligt att köpmän slöt sig samman och bildade handelsbolag för att fördela kostnader och risker.

"Ostindiefararen Finland i storm". Del av en marinmålning av Jacob Hägg (1921), Göteborgs sjöfartsmuseum.

De mest kända handelsbolagen var de västindiska och ostindiska kompanierna som uppstod i flera europeiska länder vid den här tiden. Dessa stora handelskompanier hade ofta många fartyg i sin ägo och gjorde långa handelsresor till de västindiska öarna, Indien och Kina.

LÄS MER: Ostindiska kompaniet

Bankväsendet växer sig starkare

I samband med reformationen i början av 1500-talet ändrades de medeltida bestämmelserna om förbud för kristna att ta ut ränta på utlånade pengar. Religionen, protestantismen i Nordeuropa, anpassades därmed för att passa ihop med samhällets ekonomiska behov. De nya räntereglerna gjorde det nu lättare att komma över kapital som kunde investeras i handel och affärsverksamhet.

ANNONS

ANNONS

Den växande fjärrhandeln över haven bidrog också till att  köpmännen i Europa kunde öka sina rikedomar. Den ekonomiska verksamheten antog därmed en mera kapitalistisk prägel. Bankirhus knöt nu samman nätet av handelsstäder och lånade ut stora penningsummor till furstarna.

LÄS MER: Riksbankens historia

Hemindustrin gav upphov till en bättre arbetsfördelning

Den ökande handeln och de gamla hantverksskråna räckte inte för att tillgodose den växande stadsbefolkningen med varor. Många handelsmän började därför intressera sig för produktion av varor. Överskott av kapital från handeln investerades i material och olika redskap. Redskap och material lånades därefter ut till folk på landsbygden i syfte att framställa varor av olika slag. Dessa arbetare fick sedan betalt av handelsmännen som slutligen sålde de färdiga produkterna i sina butiker i staden.

Detta nya sätt att framställa varor mot lön kom att kallas hemindustri. I samband med hemindustrins framväxt lades också en av grunderna till kapitalismen som längre fram i tiden skulle sätta sin prägel på Europas ekonomi.

Hemindustrin var en industriell verksamhet där arbetsgivaren (förläggaren) delade ut arbete som utfördes av arbetare i hemmen istället för i fabriker.

Merkantilismen - nya tidens ekonomiska lära

Under nya tiden dominerades det ekonomiska tänkandet i Europa av en merkantilistisk lära som kan sammanfattas med tron på att handel endast medförde vinst för den ene och förlust för den andre. Enligt detta tankesätt skulle man sälja dyrt och köpa billigt. Staten skulle därför helst importera så lite varor som möjligt och fylla på statskassan genom export. En följd av det här var i allmänhet att staten inrättade skyddstullar, importförbud och annat för att öka exportöverskottet.

Samtidigt förlades en stor del av det egna landets produktion till s.k. manufakturer - en tidig form av fabriker med tillverkningsindustri som ofta drevs av staten eller gavs stöd från staten. Manufakturerna blev en viktig beståndsdel i den merkantilistiska handelspolitiken som genomsyrade tidens ekonomi.

ANNONS

ANNONS

Nya tiden var en övergångsperiod mellan det gamla medeltida ekonomiska systemet och kapitalismen. I slutet av perioden hade den sparsamme köpmannen som klokt återinvesterade sina vinster, alltmer blivit ett ideal, även om adelsmannen som levde i överflöd och över sina tillgångar fortfarande utgjorde en mer eftertraktad livsstil.

LÄS MER: Livet på landet och i staden 1500-1776

LÄS MER: De stora upptäckternas tid

LÄS MER: Nationalekonomiska teorier

Användbara begrepp

Export: Utförsel och försäljning av varor utanför ett lands gränser.

Fjärrhandel: Långdistanshandel - handel mellan avlägsna platser.

Import: Köp och införsel av varor över en tullgräns, exempelvis från ett annat land.

Kapital: Tillgångar i form av t.ex. pengar, maskiner, fastigheter och skepp.

Manufakturer: En enklare form av tillverkningsindustri som stod utanför skråordningen, ofta med outbildad arbetskraft. Manufakturerna var ett mellanting mellan hantverksmässig tillverkning och fabriksdrift.

Merkantilism: Idéer om att handel medför vinst för den ene och förlust för den andre. Man bör därför undvika att importera varor, men att exportera är bra.

Produktion: Tillverkning

Ränta: Priset/kostnaden för lån av pengar. Ränta betalas av den som lånar pengar, till den som lånar ut pengarna, vanligtvis banker.

Skrån: Ett organisationssystem för de borgare som var hantverkare. Yrkesutövarna inom de olika hantverksyrkena var sammanslutna i olika föreningar, ämbeten, med särskilda privilegier som innebar ett visst monopol inom deras arbete. Skråväsendet innebär också att bara de som var medlemmar i ett skrå fick ägna sig åt yrket.

Tull: En skatt (avgift) som måste betalas för vissa varor som införs i ett land, stad eller annat område.
 

Visste du att:

 • Världens största och tyngsta mynt är den svenska tiodalern av koppar från 1644. De exemplar som finns kvar väger 19,7 kilo och mäter 70x30 centimeter.
 • Johan Palmstruch från Riga startade 1656 den första svenska affärsbanken, Stockholms Banco. När företaget 1661 fick ont om kontanter började man ge ut en sorts skuldförbindelser tryckta i olika valörer. Därmed kom sedeln till Sverige. Trots att hans bank tillverkade egna pengar gick affärerna dåligt och 1668 gick banken i konkurs, och själva bankdirektören dömdes till döden, men benådades senare. Samma år startade riksdagen Sveriges Riksbank som idag är världens äldsta bank.

S  Nationalekonomins tidiga historia i Sverige

Nationalekonomi som vetenskapligt skolämne som slog igenom med Sveriges första professur i hushållning (grekiska oeconomia) vid Uppsala universitet 1741. Tjänsten, som tilldelades Anders Berch, var ett medvetet drag av den dåvarande hattregimen för att främja sin ekonomiska lära, merkantilismen.Universitetens rop på akademisk frihet kom i andra hand när statsnyttan under frihetstiden ansågs kräva det.

Berch hade 1747 skrivit boken Inledning till allmänna hushållningen. Denna blev den första akademiska läroboken i ämnet på svenska och innehöll både allmänna lärosatser och avsnitt om vikten av laglydighet, eldsläckningens konst och barnmorskornas betydelse.

En annan betydande svensk nationalekonom var affärsmannen från Sundsvall Anders Nordencrantz (född Bachmansson). Han lyfte fram det praktiska livets köpmän (som kallades "närande", medan nästan alla andra grupper var "tärande") och betonade vikten av folklig uppfostran till sunt ekonomiskt beteende.

Nationalekonomin växte fram från 1500-talet som läran om statens förvaltning och finansiella system. Först senare började den privata sfären att ägnas något intresse.

 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför ökade världshandeln över haven under 1500-talet?
   
 2. Beskriv kort varför handeln fick städerna att växa.
   
 3. Varför bildades det stora handelskompanier (som t.ex. Ostindiska kompaniet) i många europeiska länder?
   
 4. Vilka viktiga förändringar skedde inom bankväsendet under den nya tiden? Hur påverkade det handeln?
   
 5. Beskriv hur den s.k. hemindustrin fungerade. Nämn även hur du tror att hemindustrin påverkade handeln. Var det bra eller dåligt för handeln? Varför?

Ta reda på:

 1. Vilka länder i Europa hade Västindiska eller Ostindiska handelskompanier?

Diskutera:

 1. På vilket sätt hör hemindustrin ihop med kapitalismens utveckling?
   
 2. Hur fungerade merkantilismen? Fundera också på om merkantilismen var bra eller dålig för den internationella handeln. Varför?
   
 3. Hur påverkades världshandeln av koloniseringen? Vilka fördelar fick de europeiska stormakterna genom att äga kolonier?

Obs! I avsnittet Slaveriet och triangelhandeln, Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild samt Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776 finns mer fakta som berör handeln under nya tiden.

 

Litteratur:
Kurt Ågren, Bra Böckers världshistoria, del 8 – Ett nytt Europa, Bokförlaget Bra Böcker, 1985
Niels Steensgaard, Bra Böckers världshistoria, del 9 - Världshandel och kulturkrockar (1500 - 1750), Bokförlaget Bra Böcker, 1985
Christine Rider, An Introduction to Economic History, Cengage Learning, 1995
Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, Tiden Athena, 1996

 

Text: Robert de Vries (red.). Texten i faktarutan om "Nationalekonomins tidiga historia i Sverige" är skriven av Torbjörn Nilsson, professor i historia.

Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 16 september 2020
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Ekonomi och handel 1500-1776

S

Vallonernas betydelse för svensk järnindustri

av: Torbjörn Nilsson
2020-01-07

Under 1600-talet var Nederländerna – dagens Belgien och Holland – Europas ekonomiska kraftcentrum. Amsterdam framstod som tidens stora handelsstad dit internationellt kapital sökte sig. Inom järnindustrin var Nederländerna ledande med sin avancerade teknik och sina moderna produktionsformer. Vallonien, det fransktalande området mot gränsen till Frankrike, blev en guldgruva också för Sverige. Härifrån rekryterades ett par tusen yrkesarbetare, företagare och köpmän – vallonerna – som genom sin insats för bruksnäringen i vårt land kan sägas vara den mest lönsamma importen någonsin...

+ Läs mer

M

Byggboom, byråkrati och statlig kontroll i 1600-talets Sverige

av: Herman Lindqvist
2019-03-05

Under Axel Oxenstiernas ledning lades grunden för den svenska byråkratin och dagens förvaltning. Det var nu som kyrkböckerna och postväsendet infördes och flera av våra universitet och gymnasier kom till. Av stor ekonomisk betydelse var också grundandet av många nya städer. Under perioden 1605-1680 tillkom inte mindre än 28 stycken i det nuvarande Sverige...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Nya Lödöse under 1500-talet - handelsstad och Sveriges utpost i väst

av: Imelda Bakunic Fridén och Christina Toreld
2018-07-24

Under 1500-talet såg Sveriges gränser annorlunda ut mot vad de gör idag. Det var bara en mindre yta av västkusten som faktiskt tillhörde dåtidens Sverige. Bohuslän, Halland och Skåne tillhörde det dansk-norska riket. Mellan den bohuslänska och halländska kusten fanns ett mindre kustområde som tillhörde Sverige och där låg även den enda stora staden, nämligen Nya Lödöse - Sveriges utpost i väst...

+ Läs mer

L

1700-talet var nyttans tidevarv i Sverige

av: Herman Lindqvist
2018-02-18

Låt dig inte luras av 1700-talets pudrade peruker och glänsande sidenrockar, för där under finns de första svenskar som vi helt känner igen, som tänker som vi, som nynnar samma melodier och kanske sitter i likadana möbler som vi har hemma...

+ Läs mer

L

Falu koppargruva - den svenska stormaktens hjärta

av: Herman Lindqvist
2017-10-19

Falu koppargruva var den svenska stormaktens hjärta, tills den rasade 1687. Under 1600-talet var den landets största arbetsplats med mer än tusen arbetare anställda. För dem rådde emellertid ingen stormaktstid. Deras slit var omänskligt tungt och hårt och förenat med ständiga risker...

+ Läs mer

Länkar om Ekonomi och handel 1500-1776

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ekonomi och handel på medeltiden

Ekonomi och handel i Europa och världen på medeltiden (500-1500).

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Vasatidens Sverige

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521...

Stormaktstidens Sverige

Den svenska stormaktstiden var en turbulent period i Sveriges historia då Sverige agerade som stormakt i norra Europa (...

Frihetstidens Sverige

Frihetstiden (1719-1772) var en period i Sveriges historia då den kungliga makten minskade och Sverige fick sina första...

Livet på landet och i staden 1500-1776

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under den nya tiden.

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

Nya tidens vetenskapliga och tekniska utveckling och kommunikationer.

Slaveri och triangelhandel

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor...

Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under den nya tiden. Här berättas om sjökrigföring, sjöslag, långväga handel...

Ekonomi och handel 1776-1914

Ekonomi och handel i Europa och världen under det långa 1800-talet. Kapitalismen växer sig stark.

Ekonomi och handel 1914-1991

1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi.

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia om nationalekonomi, handel och berömda företag genom historien.

Ekonomi och handel

Avsnittet fokuserar på privatekonomi, samhällsekonomi, internationell ekonomi och handel. Vi ska också titta närmare på...

Nationalekonomiska teorier

Nationalekonomiska teorier om självhushållning, penningekonomi, merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism,...

Relaterade taggar

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

SO-rummet tag typ

Skatter och skatteväsen

Här hittar du material som handlar om skatter och olika former av skatteväsen förr och idag.

Skråväsendet

Under medeltiden fram till 1800-talet var alla företagare och affärsmän i Europa tvungna att vara...

Betalningsmedel

Betalningsmedel eller pengar har funnits länge. Det krävde inga tekniska genombrott, utan var en...

Merkantilism

Merkantilism är ett samlingsnamn på de ekonomiska idéer som dominerade i Europa under 1600-talet...

Ostindiska kompaniet

Svenska Ostindiska kompaniet (SOIC) var ett handelskompani från Göteborg som bildades 1731 och...

Valloner

Kring mitten av 1600-talet kom ett par tusen valloner till Sverige. De hade flyttat från...

Louis de Geer

Louis de Geer (1587-1652) var en affärsman från Nederländerna och en av 1600-talets stora...

Karl XI:s reduktion

Karl XI:s reduktion och förmyndarräfst var den indragning av adelns gods till kronan som ägde rum...

Manufakturer

Manufakturer var statsstödda fabriker utanför skråsystemet. Några av de mest kända var belägna i...

Svensk koppar under stormaktstiden

Koppar utgjorde Sveriges viktigaste exportvara under 1600-talets första hälft. Med centrum i Falu...

Riksbankens historia

Johan Palmstruch från Riga startade 1656 den första svenska affärsbanken, Stockholms Banco. När...