M
Kategori

Det korta 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av bakomliggande ideologiska drivkrafter.

Det korta 1900-talet 1914-1991

”Det korta 1900-talet” är ett begrepp som formats av den brittiske historikern Eric Hobsbawm i syfte att förenkla indelningen av historien i karaktäristiska epoker istället för århundraden. Hobsbawms ”korta nittonhundratal” innefattar perioden från första världskrigets början 1914 till kalla krigets slut i samband med Sovjetunionens sammanbrott 1991.

Det korta nittonhundratalet började med en rad motgångar i form av världskrig, ekonomiska kriser och bakslag för demokratin.

”Det korta 1900-talet” är ett begrepp som formats av den brittiske historikern Eric Hobsbawm i syfte att förenkla indelningen av historien i karaktäristiska epoker istället för århundraden. Hobsbawms ”korta nittonhundratal” innefattar perioden från första världskrigets början 1914 till kalla krigets slut i samband med Sovjetunionens sammanbrott 1991.

Det korta nittonhundratalet började med en rad motgångar i form av världskrig, ekonomiska kriser och bakslag för demokratin.

ANNONS

ANNONS

Världskrigens tid

Decennierna från första världskrigets utbrott fram till andra världskrigets slut var en katastrofal period i mänsklighetens historia.

Under det första världskriget mobiliserade (samlade) de inblandade länderna sina resurser och satte stora delar av sin befolkning under vapen. Det nya industrisamhällets fabriker kunde nu förse arméerna med fler och dödligare vapen än någonsin tidigare. Resultatet blev katastrofalt. Fler än tio miljoner människor dog och ännu fler sårades.

Mellankrigstiden – tiden mellan de två världskrigen – var också dramatisk och kan ses som en längre period av osäker vapenvila. Världen hann aldrig komma till ro efter det första världskriget. Många länder brottades med olösta sociala och nationella konflikter. I Ryssland tog kommunisterna över och bildade Sovjetunionen. USA hamnade efter börskraschen 1929 i en djup kris som spreds över världen. Och i Tyskland tog Adolf Hitler och nazisterna makten och skapade en av historiens mest brutala diktaturer.

Efter bara två decennier av fred var det dags för ett ännu större världskrig.

Andra världskriget omfattade flera små och stora konflikter som utkämpades på olika ställen i världen och blev den hittills mest omfattande och blodigaste konflikten i människans historia. Under kriget miste omkring 60 miljoner människor livet, varav ca tretton miljoner i nazisternas folkmord.

USA och Sovjetunionen var det andra världskrigets stora vinnare. När kriget slutade hade båda länderna fortfarande mycket stora militära och ekonomiska resurser. USA och Sovjetunionen kom därför att dominera världspolitiken under efterkrigstiden.

Kalla kriget karta

Kalla kriget

Tiden efter andra världskriget 1945 fram till Sovjetunionens sammanbrott 1991 kallas ibland för efterkrigstiden. Perioden präglades av det kalla kriget som var en kraftmätning mellan supermakterna USA och Sovjetunionen.

Skylt som visar ingången till ett amerikanskt kärnvapenkrigsanpassat skyddsrum.

Under efterkrigstiden delade eller konkurrerade de båda supermakterna om makten över världen samtidigt som de hotade varandra med kärnvapen. Det kalla kriget medförde att mänskligheten under årtiondena efter 1945 fick leva med ett ständigt överhängande hot om kärnvapenkrig. Konflikten var vid några tillfällen nära att övergå i ett tredje världskrig, men avmattades med tiden allteftersom det blev tydligare att Sovjetunionen inte kunde tävla med USA:s ekonomiska kapacitet.

ANNONS

Kolonial frigörelse

Efter andra världskriget passade många kolonier på att bryta sig loss från de gamla europeiska kolonialmakterna. Efterkrigstidens konflikter handlade därför ofta om koloniernas befrielsekamp. De enorma kolonialväldena som flera europeiska stormakter hade byggt upp under det långa 1800-talet skakades och rasade samman.

På bara några decennier, från mitten av 1940-talet till mitten av 1960-talet, blev nästan alla europeiska kolonier i Afrika och Asien självständiga.

ANNONS

Förenta nationerna och Europeiska unionen – efterkrigstidens stora fredsprojekt

Vid andra världskrigets slut låg stora delar av Europa i ruiner. Omkring 60 miljoner människor hade dött. På bara några decennier hade Europa och världen uthärdat två världskrig. Detta fick aldrig mera upprepas!

Det var nu – i oktober 1945 strax efter andra världskriget – som den nya säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) föddes. Vid starten var 51 stater medlemmar och lovade därmed "att rädda kommande släktled undan krigets gissel", som det står i inledningen av FN-stadgan. Idag (2024) har medlemsantalet ökat till 193.

Karta som visar FN:s medlemsländer. 193 länder är idag (2024) medlemmar. Vatikanstaten är den enda internationellt erkända stat som inte är medlem i FN, dock har man permanent observatörsstatus i FN. Ytterligare stater som inte är medlemmar är Cooköarna och Niue, som endast har begränsad självständighet. Palestina, Taiwan, Västsahara och Kosovo är ännu inte internationellt erkända som självständiga stater och kan därför inte heller bli medlemmar i FN. Palestina har dock sedan 2012 status som observatörsstat utan medlemskap i FN.

Vid sidan av FN, vars organisation är öppen för världens alla länder, så grundades i Europa också en helt europeisk organisation, den s.k. Kol- och stålgemenskapen som senare har utvecklats till Europeiska unionen (EU). Det ursprungliga syftet med Kol- och stålgemenskapen (d.v.s. EU i dess tidigaste stadium) var att få ett slut på krigen mellan Europas länder som gång på gång hade orsakat så mycket mänskligt lidande. På 1950-talet inledde därför en rad europeiska länder ett ekonomiskt och politiskt samarbete för att bevara freden. EU-projektet har sedan dess växt i omfattning och involverar idag nästan alla de europeiska länderna.

ANNONS

Ekonomisk tillväxt

Efter 1945 vann kapitalismen, välfärdsstaten och rättssamhället fotfäste, inte bara i västvärlden utan också i många tidigare europeiska kolonier.

Mellan åren 1945-1973 vände världsekonomin uppåt samtidigt som välståndet ökade hos folk. Många länder lyckades under de här åren bygga upp välfärdssystem med trygghet för alla. Den otroliga ekonomiska tillväxt och sociala omvandling som skedde under perioden har troligtvis förändrat det mänskliga samhället mer än någon annan lika kort period i mänsklighetens historia.

Decennierna efter oljekrisen 1973 drabbades den rika delen av världen av konjunktursvängningar och flera stora ekonomiska kriser. Under senare delen av 1900-talet fick därför många länder svårigheter att få skattepengarna att räcka till välfärden.

Europa förlorar sin ledande roll

Den dramatiska händelseutvecklingen under det korta 1900-talet resulterade i att Europa, efter andra världskriget, förlorade sin ledande roll som världens ekonomiska och kulturella nav. De länder som en gång riktat blickarna över världshaven mot Europa riktade dem nu åt andra håll. USA och Sovjetunionen blev de nya och enda supermakterna.

Under senare delen av 1900-talet, i samband med den ökande globaliseringen, började även de industrier som en gång startat i Europa att flytta därifrån.

Det korta 1900-talet har kanske mest av allt varit USA:s sekel. Det var en tid av uppgång och triumf för USA som under andra halvan av 1900-talet blev världens rikaste och mäktigaste stat.

ANNONS

ANNONS

Andra världskriget är den hittills mest omfattande och blodigaste konflikten i människans historia. Under kriget miste mellan 50 och 60 miljoner människor livet, varav ca 10 miljoner i nazisternas utrotningsläger.

Ytterligheternas tidsålder

Det korta 1900-talet har varit massdödens århundrade. Aldrig förr i historien har så många människor dött på grund av krig och förföljelser. Inte ens om man lägger ihop alla de andra århundradena. Historiker har räknat ut att omkring 187 miljoner människor miste livet under perioden som en följd av andra människors beslut.

Men världens befolkning har ändå ökat enormt under perioden. År 1910 fanns 1 750 miljoner människor på jorden och 1990 hade antalet ökat till 5 270 miljoner människor. Världens befolkning hade blivit tre gånger större på bara 80 år (se befolkningstabell i Wikipedia). Världen var dessutom ojämförligt mycket rikare på 1990-talet än i början av seklet. Och 1990-talets ungdomar var både längre, tyngre och mer välnärda än sina äldre släktingar.

Under andra delen av 1900-talet kunde förmodligen också de flesta människorna anses vara läskunniga, vilket är något unikt i världshistorien. Mänskligheten var samtidigt mycket bättre bildad i slutet av perioden än 1914.

Den kraftigt ökade utbildningsnivån bidrog till att göra 1900-talet till en tid av teknologiskt framåtskridande utan motstycke i världshistorien. Den kanske mest dramatiska och praktiska följden av detta var revolutionen inom transporter och kommunikationer som i stort sett utplånade tid och rum. Världen blev global. Globaliseringen har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur, politik och miljö.

LÄS MER: Första världskriget

LÄS MER: Mellankrigstiden

LÄS MER: Andra världskriget

LÄS MER: Kalla kriget

LÄS MER: Nutidshistoria

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur skulle man kunna sammanfatta mellankrigstiden?
   
 2. Vad var kalla kriget?
   
 3. Vad innebar den koloniala frigörelsen?
   
 4. Vad har FN och EU för gemensam historia?
   
 5. Förklara varför Europa förlorade sin ledande roll under efterkrigstiden.
   
 6. Förklara varför 1900-talet kan kallas för Ytterligheternas tidsålder.
   
 7. Nämn minst en viktig följd av den ökade utbildningsnivån som skedde under 1900-talet.

Ta reda på:

 1. Nämn lite fakta kring följande begrepp:

       a) Titanics undergång 1912

       b) T-forden

       c) Börskraschen 1929

       d) Hindenburgolyckan 1937

       e) Elvis Presley

       f) Berlinmuren

       g) Månlandningen 1969

       h) Nelson Mandela

Diskutera:

 1. Det finns olika sätt att dela in historiens epoker. Gemensamt för alla sätten är att ingen epokindelning är riktigt bra och passar i alla sammanhang. Vad tycker du om Eric Hobsbawms sätt att dela in historien i ett långt 1800-tal (1789-1914) och ett kort 1900-tal (1914-1991)? Försök även att komma på ett alternativt namn på perioden som behandlats i avsnittet.
   
 2. Tänk dig att du ska skriva en historiebok som endast fokuserar på de fem viktigaste händelserna under 1900-talet. Vilka händelser skulle du ha med? Rangordna dem och motivera varför de är viktiga. Jämför sedan med andra i klassen.
   

 

Litteratur:
Eric Hobsbawm, Ytterligheternas tidsålder – det korta 1900-talet, 1914-1991, Prisma, 1997
Peter Englund, Brev från nollpunkten, Bokförlaget Atlantis, 1996
Erik Lönnroth, Världshistoriens huvudlinjer: Det moderna Europa, Liber, 1994
Klas-Göran Karlsson, Europa och världen under 1900-talet, Liber AB, 2003
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)


 

Kartor

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Det korta 1900-talet

Första världskriget

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring 17 miljoner människor livet.

+ Läs mer

Ryska revolutionen

I samband med ryska revolutionen (1917) gjordes Ryssland kommunistiskt och ändrade namn till Sovjetunionen.

+ Läs mer

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick fäste i några av Europas länder.

+ Läs mer

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia. Andra världskriget ledde till ca 60 miljoner människors död.

+ Läs mer

Sverige under andra världskriget

Sverige gick en svår balansgång under andra världskriget men lyckades förbli neutralt och undvika kriget.

+ Läs mer

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska omvälvningar runt hela världen.

+ Läs mer

Kalla kriget

Kalla kriget 1945-1991 utmärktes av kapprustning och terrorbalans mellan öst (Sovjetunionen m.fl) och väst (USA och NATO). Kalla krigets drivkraft låg i stormakternas ideologiska olikheter.

+ Läs mer

Sverige under 1900-talet

Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-talet hade Sverige blivit ett välfärdssamhälle.

+ Läs mer

Ekonomi och handel 1914-1991

1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi.

+ Läs mer

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1914-1991

Under 1900-talet förändrade vetenskapen, tekniken och kommunikationerna världen.

+ Läs mer

Annan 1900-talshistoria

Annat som handlar om 1900-talets historia.

+ Läs mer

Kända personer 1914-1991

Historia om några av 1900-talets kända och ökända personer och deras levnadsöden.

+ Läs mer

Länkar om Det korta 1900-talet

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Historia

Historia om allt för alla. Innehållet är indelat i olika historiska perioder från stenåldern till nutid. Här finns...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Historieteori

Om historieämnets vetenskapliga och källkritiska bakgrund och de metoder som används för att framställa och betrakta...

Hi
Karta

Världens länder - historia

Intressant och spännande historia som handlar om världsdelarna och världens länder. Välj en världsdel så visas länderna...

Hi

Historiska teman

Historia indelad i olika ämnen. Här finns intressant historia för alla smaker.

Sh

Internationell politik och globala samhällsfrågor

Här kan du läsa om aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i världen. Avsnittet handlar också om...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Karta

Mellanösternkonflikten

Bakgrunden till MellanösternkonfliktenSionismen, d.v.s. idén om en judisk stat, har funnits sedan...

Hi
Kvinna som läser tidningen.

Kommunikation och information

Meddelanden i skriftlig form har funnits i tusentals år. En föregångare till våra dagars tidningar...

Hi
Textilindustri

Industrialism

Industrialisering eller industrialism kännetecknas av fabriker, maskiner och masstillverkning....

Hi
EUs flagga

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Sh
ICC logga

Internationell rätt

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder...

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
Vietminh

Kolonial frigörelse

När andra världskriget var över och vunnet levde fortfarande en majoritet av världens folk kvar...

Hi
T-Ford

Bilens historia

Mannen bakom den första moderna bilen var den tyske mekanikern Gottlieb Daimler (1834-1900). 1883...

Hi
karta

Sovjetunionen

Sovjetunionen (1922-1991) var en socialistisk (i form av kommunism) statsbildning och en...

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Sh
Svampmoln

Kärnvapen

Kärnvapen är ett samlingsnamn för explosiva vapen vars förstörelsekraft skapas av kärnenergi. Den...

Ge
Symbol

Kärnkraft

Kärnkraft är en process där man klyver uranatomer för att utvinna värme, som sedan omvandlas till...

Hi
Månbil

Rymdforskning

Den moderna rymdforskningen tog fart under kalla kriget då de båda supermakterna USA och...

Hi
explosion

Terrorism

Terrorism är en benämning för olika typer av politisk utpressning eller våldsdåd som används i...

Sh
loggor

IMF och Världsbanken

Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken är två internationella organ i nära samarbete...

Sh
Logga

WTO

Världshandelsorganisationen (WTO) i Genève är en internationell organisation som arbetar med...

Hi
bell

Telefonens historia

Telefonen uppfanns på 1870-talet och var i allmänt bruk i slutet av seklet. Sverige intog tidigt en...

Hi
Första datorn

Datorns historia

Världens första elektroniska datamaskin var ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator...

Hi
Gammal grammofon

Fonografer och grammofoner

I dagens samhälle är det ingen som tycker det är konstigt eller storslaget att spela upp musik från...

Hi
Radiosändning

Radio- och TV-historia

Radions historiaRadioutsändning, som från början kallades trådlös telegrafi, fungerar med hjälp av...

Sh
EU

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...

Hi
Soldat vid ett kors.

Första världskrigets följder

Första världskriget 1914-1918 var den dittills största och blodigaste konflikten som någonsin...

Hi
lenin

Ryska revolutionens följder

Den ryska revolutionen 1917, som bestod av två händelser under samma år, kom att få långtgående...

Hi
Källor

Historiskt källmaterial

I de historiska arkiven finns spåren kvar efter människorna som fanns här före oss. Genom att ta...

Sh
Konjunktur

Konjunkturer

Konjunktur är ett begrepp som syftar på det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi.En...

Sh
Balansvåg i ovikt.

Ekonomiska system

Statens ekonomi handlar först och främst om vilket ekonomiskt system som används. Det finns två...

Sh
Massaker

Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

Folkfördrivning är precis som begreppet antyder en tvångsförflyttning av en viss folkgrupp från det...

Hi
Tysk stad i ruiner.

Andra världskrigets följder

Andra världskriget (1939-1945) är den största och mest omfattande militära konflikten i...