M
Kategori

Fortsätter vi konsumera och leva som vi gör idag så kommer världens inlandsisar att smälta bort i allt snabbare takt.

Global uppvärmning

I avsnittet berörs de vanligaste vetenskapliga förklaringarna till klimatförändringar. Vi ska också titta närmare på hur klimatförändringar påverkar naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor - både lokalt och globalt.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Naturliga eller mänskligt skapade klimatförändringar?

Naturliga förändringar i jordens klimat - det vill säga att det infallit betydligt varmare eller kallare perioder - har varit vanligt under jordens långa existens.

I avsnittet berörs de vanligaste vetenskapliga förklaringarna till klimatförändringar. Vi ska också titta närmare på hur klimatförändringar påverkar naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor - både lokalt och globalt.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Naturliga eller mänskligt skapade klimatförändringar?

Naturliga förändringar i jordens klimat - det vill säga att det infallit betydligt varmare eller kallare perioder - har varit vanligt under jordens långa existens.

ANNONS

ANNONS

Naturliga klimatförändringar har genom årtusendena inträffat både regelbundet och oregelbundet, långt innan den industriella revolutionen och den efterföljande befolkningsexplosionen kunde påverka miljön negativt. Om vi utgår ifrån svenska förhållanden så var det till exempel mycket varmare under yngre stenåldern och äldre bronsåldern (för 5 000 - 3 000 år sedan) än vad det är idag. Och under 1600-talet var det betydligt kallare än idag. Tåget över Bält 1658, då den svenske kungen Karl X Gustav och armén marscherade på isarna över lilla och stora Bält, möjliggjordes av det kalla klimatet som då rådde.

Dagens klimatforskare är i stort sett överens om att de klimatförändringar vi ser idag har mänskliga orsaker. Det är människans utsläpp av växthusgaser (främst koldioxid) som anses vara orsaken till den ökade växthuseffekten. Detta har lett till global uppvärmning, vilket kan få katastrofala konsekvenser för framtida generationer.

Innan vi tittar närmare på hur människors livsvillkor kan påverkas av den globala uppvärmningen, ska vi först se vilka naturliga respektive mänskligt skapade klimatförändringar som lyfts fram inom forskningen.

Naturliga orsaker bakom klimatförändringar

Förändring av jordens bana runt solen

Under den senaste istiden (ca 100 000 - 10 000 f.Kr) låg stora delar av den europeiska kontinenten under ett tjockt lager av is. Liknande perioder av extrem kyla och nedisningar har förekommit upprepade gånger under jordens historia. Orsakerna till dessa stora klimatförändringar har enligt forskningen koppling till avståndet mellan solen och jordaxelns lutning. Jordens bana runt solen skiftar nämligen under en längre tidsperiod och detta påverkar i sin tur klimatet på jorden. Läs mer >

Havsströmmar som förändras

Även de havsströmmar som för med sig och fördelar värme (t.ex. från varmare områden till kallare) är viktiga för klimatet. I vår del av världen har Golfströmmen störst betydelse. Det är tack vare Golfströmmens uppvärmande effekt som klimatet här i Norden är ganska milt. Stockholm ligger egentligen på samma breddgrad som Grönlands sydspets och norra Kanada. Då havsströmmar hamnar i obalans och ändrar riktning kan klimatförändringar uppstå i berörda områden.

Förändrad strålningsnivå från solen

Solen är som energikälla avgörande för allt liv på jorden. Solens aktivitet påverkar bland annat molnbildningen i jordens atmosfär vilket har stor inverkan på temperaturen vid jordytan. Ett flertal forskare lyfter fram att det finns en koppling mellan solens oregelbundna aktivitet (mängden solfläckar) och klimatet på jorden. Solfläckar är områden av magnetfläckar på solen, vilka skiftar i antal över tid. Solfläckarna varierar vanligtvis i cykler på mellan 9-13 år. Fläckarna påverkar mängden energi som lämnar solens yta. Är det många solfläckar så sänder solen ut mindre strålning vilket leder till att jordens klimat påverkas. Den lilla istiden, som var perioder av nedkylning i Europa från omkring 1430 till 1850, berodde troligtvis på ökad molnmängd och minskad solvärme.

Kraftiga vulkanutbrott eller stora meteoritnedslag

Men det kan också ske mer tillfälliga klimatförändringar under kortare perioder. En orsak kan vara enorma vulkaniska utbrott, där aktiva vulkaner kastar upp ofantliga mängder stoff och aska i atmosfären vilket sedan förhindrar en del av solens energi från att nå jordytan, ibland under flera år.

ANNONS

ANNONS

Många forskare anser också att stora meteoritnedslag har haft förödande inverkan på klimatet och livet på jorden. Ett känt exempel är dinosauriernas utdöende som ofta kopplas samman med en stor asteroid som slog ner på jorden för ca 65 miljoner år sedan. Nedslaget var så kraftigt att himlen förmörkades under flera år, vilket påverkade hela jordens klimat och fick många djurarter att dö ut.

Människors påverkan på klimatet

Under de senaste 100 åren har jordens medeltemperatur ökat med nästan 1 grad. Denna temperaturökning och globala uppvärmning, beror på en onaturlig växthuseffekt som är skapad av oss människor.

Genom växthuseffekten stannar en del av solens värme kvar på jorden - likt värmen i ett växthus.

Med växthuseffekt menas de växthusgaser (t.ex. koldioxid och metangas) som finns i atmosfären och som påverkar jordens värmebalans. I atmosfären fungerar växthusgaserna på samma sätt som glaset i ett växthus som ser till att behålla en del av den värme som kommer från solen. Utan växthusgaser i atmosfären skulle all solvärme (solens strålningsenergi) reflekteras tillbaka ut i rymden. Jorden skulle vara en kall isplanet. En naturlig växthuseffekt är därför nödvändig för att det ska kunna existera liv på jorden.

Problemet är att människans användning av fossila bränslen (stenkol, olja och naturgas) har ökat markant efter industrialismens genombrott på 1800-talet. Detta har lett till att utsläppen av växthusgaser (främst koldioxid) har ökat, särskilt sedan 1900-talet och framåt.

Eftersom lagret med växthusgaser (glaset) i atmosfären (växthuset) blivit tjockare, stannar mer solvärme (solens strålningsenergi) kvar på jorden. Temperaturen i atmosfären har därmed höjts. Det är den här onaturliga ökningen av växthuseffekten som ligger bakom den globala uppvärmningen och som uppmärksammas i miljödebatten.

ANNONS

ANNONS

Följder av den globala uppvärmningen

De långsiktiga följderna av en global uppvärmning kan vara svåra att förutse, men forskarna är överens om att en ökad medeltemperatur kommer att påverka både kulturlandskap samt människor och djurs livsvillkor, både lokalt och globalt.

Den mest uppenbara följden av den globala uppvärmningen är att havsnivåerna stiger. Hur mycket världshaven kommer att stiga då glaciärer och is vid polerna smälter går inte att säga exakt, men vissa forskare menar att det kan röra sig om en höjning på 80 centimeter under 2000-talet. Dessutom ökar vattnets volym då det blir varmare (det kallas för termisk expansion). Det gör att vattennivån stiger ännu mer. Om världshavens vattennivå stiger med 80 centimeter, så kommer det få katastrofala konsekvenser för många landområden och de människor som bor där. I många länder skulle stora ytor läggas under vatten och bli obeboeliga. Miljontals människor skulle bli klimatflyktingar. Även områden i Sverige, exempelvis i södra delen av landet, skulle komma att påverkas.

Forskarna tror också att den globala uppvärmningen bidrar till extremare väder, att orkaner och andra former av oväder kommer att öka i omfattning. Under de senare åren har delar av Europa drabbats årligen av återkommande översvämningar till följd av riklig nederbörd. Detta menar forskarna är något som vi måste vänja oss vid när klimatet blir varmare. När temperaturen stiger i atmosfären leder det till att mängden vattenånga ökar vilket i sin tur skapar extremare väder.

Det är inte bara vi människor som påverkas av denna typ av extremväder, utan även djur- och växtliv. Skulle dessutom världens glaciärer smälta bort och världshaven fortsätta stiga, samtidigt som befolkningsökningen fortsätter i samma takt som idag, så står mänskligheten inför enorma utmaningar. Det är därför viktigare än någonsin att vi idag fokuserar på hållbar utveckling.
 

Smältande inlandsisar och stigande havsnivåer

På jorden finns det drygt 21 miljoner kubikkilometer is.

Det skulle troligtvis ta flera tusen år för all den isen att smälta. Vissa forskare tror att det rör sig om över fem tusen år.  Ingen vet säkert.

Om all världens is smälter och rinner ner i havet, skulle havsnivån stiga med 80 meter. Men det stoppar inte där. Eftersom varmt vatten tar större plats än kallt, skulle vattnets värmeutvidgning göra så att havsnivån steg ytterligare 30 meter. Vi kommer i så fall att få en havsnivå som är 110 meter högre än vad vi har idag.

Nästan all is på jorden (99 procent) finns bunden i tre stora ismantlar:

 1. Grönlands inlandsis motsvarar cirka sju meters ökning av havsnivån.
   
 2. Västantarktis motsvarar omkring åtta meters ökning av havsnivån.
   
 3. Östantarktis motsvarar ungefär 65 meters ökning av havsnivån.

I en rapport från FN:s klimatpanel framgår att det bara kommer att ta omkring 1000 år för hela Grönlands inlandsis att smälta bort om temperaturen ökar ytterligare någon grad.
 

LÄS MER: Hållbar utveckling

LÄS MER: Miljö och hållbarhet

LÄS MER: Ekologism

LÄS MER: Klimat

LÄS MER: Växthuseffekten

PODCAST: Klimatflyktingar

PODCAST: Global uppvärmning - orsaker, konsekvenser och lösningar

PODCAST: Parisavtalet

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Global uppvärmning: Uppvärmning av jordens atmosfär och hav som huvudsakligen orsakas av människans utsläpp av växthusgaser. Den globala uppvärmningen beror på förstärkningen av den naturliga växthuseffekten.

Golfströmmen: Havsström som tar med varmt vatten från Mexikanska golfen upp till Norden och gör så att klimatet där blir varmare.

Klimat: Den typ av väder som finns i ett visst område över en längre tid.

Koldioxidutsläpp: Då fossila bränslen förbränns frigörs den koldioxid som finns i dessa.

Solfläckar: Solfläckar är områden av magnetfläckar på solen, vilka skiftar i antal över tid. Fläckarna påverkar mängden energi som lämnar solens yta.

Utsläpp: Avgaser från fabriker och fordon innehåller ofta växthusgaser. Detta leder till att öka växthuseffekten vilket inte är bra eftersom jordens klimat då blir allt varmare.

Väder: Vinden, molnigheten, nederbörden och temperaturen på en viss plats under en kortare tid.

Växthuseffekten: En del av den värme som når jorden hindras från att studsa ut i rymden. En naturlig (lagom) växthuseffekt är nödvändig för att det ska finnas värme och liv på jorden, men sedan drygt hundra år tillbaka har växthusgaserna ökat genom utsläpp vilket har lett till en ökad och onaturlig växthuseffekt.

Växthusgaser: Gaser (naturliga eller tillförda) i atmosfären som fångar och håller kvar värmestrålningen från solen.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilka är de vanligaste naturliga orsakerna till klimatförändringar som forskningen lyfter fram?
   
 2. Hur fungerar växthuseffekten?
   
 3. Vad skulle hända med jorden om det inte fanns någon naturlig växthuseffekt?
   
 4. Vad beror den temperaturökning som vi sett de senaste hundra åren på?
   
 5. Vilka följder får den globala uppvärmningen för människor, djur och växtliv på lång sikt?

Ta reda på:

 1. Vilka av de 17 globala målen handlar om klimatförändringar?
   
 2. Finns det någon beredskapsplan för en högre vattennivå i din kommun? Har det vidtagits förebyggande åtgärder?

Diskutera:

 1. Hur skulle du påverkas där du bor om vattennivån steg med 80 cm. Skulle det innebära någon förändring för dig och din familj?
   
 2. Vad kan vi som privatpersoner göra för att bidra till en minskad växthuseffekt?
   
 3. Vi befinner oss en bit in i framtiden. Vattennivån har stigit med 2 meter. Vilka följder har det fått för världens befolkning?
   
 4. Tänker du ofta på vad som kommer att hända om temperaturen ökar och världshaven stiger? Motivera.
   

 

Litteratur
Bert Bolin, Hotet om klimatförändring, Bokförlaget nya Doxa, 1993
Fredrik Charpentier Ljungqvist, Klimatet och människan under 12 000 år, Dialogos förlag, 2017
J Donald Hughes, Världens miljöhistoria, SNS Förlag, 2005
Jörgen Bogren m.fl., Klimatförändringar - Naturliga och antropogena orsaker, Studentlitteratur AB, 2014
Olle Torpman, Miljöetik: från problem till lösning, Studentlitteratur AB, 2017
Torsten Persson, Christel Persson, Hållbar utveckling: Människa, miljö och samhälle, Studentlitteratur AB, 2015
Veronica Stoehrel, Klimatförändringar och den mänskliga civilisationen: Ett holistiskt perspektiv, Norpus förlag, 2016
 

FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, SO-lärare och skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

 

Koppling till skolans styrdokument

Innehållet är kopplat till grundskolans kursplan för Geografi åk 7-9, samt till gymnasiets ämnesplaner för Geografi 1 och Naturkunskap 1a1.

Sidan uppdaterad: 13 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 11 september 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Klimatförändringar och global uppvärmning

Om klimat för elever och lärare

av: SMHI
Högstadiet, Gymnasiet

På SMHI.se finns en utbildningssida om klimat för grundskolan (7-9) och gymnasiet. Sidan innehåller såväl faktatexter som poddar, spel och filmer.

+ Läs mer

Influence the future - Vår stad 2030

av: WWF
Högstadiet, Gymnasiet

Engagera unga för en hållbar framtid! Med WWF:s handledning Influence the future - Vår stad 2030 får ni stöd att arbeta med utmaningar i det omgivande samhället, där eleverna tar aktiv del.

+ Läs mer

Vatten på hållbar väg - fem dilemman och ett case

av: WWF
Gymnasiet

Stärk ungas kunskaper och handlingskomptens i frågor berör vårt livsviktiga vatten.

+ Läs mer

Vad är problemet med klimatet?

av: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Inledande diskussionsfrågor, skrivuppgift, muntlig presentation, praktisk handling och arbeta vidare.

+ Läs mer

Geografens testamente - världen

av: UR, Sveriges Utbildningsradio
Mellanstadiet

Häng med på ett gastkramande äventyr genom öken och savann till regnskog och glaciärer – och gör dina elever nyfikna på jordens klimat- och vegetationszoner.

+ Läs mer

Hållbarhet genom kreativitet

av: Sveriges Konsumenter
Mellanstadiet

Vill du utforska hållbarhetsfrågorna på ett kreativt sätt tillsammans med dina elever? I ett Omskaparprojekt odlar ni hopp och handlingskraft för en hållbar värld med kreativitet som utgångspunkt.

+ Läs mer

Artiklar om Klimatförändringar och global uppvärmning

M

Miljö, energi och energikällor

av: Energimyndigheten
2019-05-06

En energikälla är något vi får energi från, till exempel muskelkraft, bränsle och elektricitet. Idag skiljer vi på förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. Förnybara energikällor kan inte ta slut, till skillnad från de icke förnybara energikällorna som det bara finns en viss mängd av och som kommer ta slut...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om regnskogar

av: Carsten Ryytty
2017-10-22

Jordens regnskogar har funnits i 60 miljoner år, men nu håller de på att försvinna för gott. Varje år försvinner ca 50 000 km² regnskog, vilket motsvarar en yta större än Danmark. Varje minut försvinner en areal som motsvarar ungefär 35 fotbollsplaner...

+ Läs mer

Podcast om Klimatförändringar och global uppvärmning

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Läs mer

Länkar om Klimatförändringar och global uppvärmning

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Klimat

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt...

Ge

Energikällor

Om olika typer av energikällor och vad som kännetecknar dessa samt vilka skillnaderna är mellan förnybara och icke-...

Ge
Karta

Antarktis och Arktis geografi

Geografiska fakta och skildringar med fokus på Antarktis och Arktis, områdena kring Sydpolen och Nordpolen.

Re

Ekosofi

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i...

Sh

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Ge

Miljö och hållbarhetsfrågor

Miljö och hållbarhetsfrågor handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en...

Sh

Ekologism

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Sh
Karta

Världens länder - samhällskunskap

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till olika världsdelar och världens länder.

Ge
glob

Världsdelar och länder - geografi

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

Sh

Internationell politik och globala samhällsfrågor

Här kan du läsa om aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i världen. Avsnittet handlar också om...

Ge

Jordens resurser och handelsmönster

Om människans behov av naturresurser och hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Ge

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och...

Ge

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Relaterade taggar

Ge
Snölandskap

Klimatförändringar genom historien

Klimatet förändras ständigt. Vissa perioder är kallare, såsom istider, medan andra är varmare. Så...

Ge
Slädekipage

Arktis

Arktis är området runt nordpolen innanför den nordliga polcirkeln. Det består mest av hav, Norra...

Ge
Antarktis

Antarktis

Antarktis räknas som en världsdel och består av området kring Sydpolen. Antarktis är den högsta,...

Ge
glaciär

Glaciärer

Omkring tio procent av jordens yta täcks av glaciärer. Närmare 75 procent av världens...

Ge
skiss

Växthuseffekten

Växthuseffekten är ett sammanfattande begrepp för växthusgaserna (t.ex. koldioxid och metangas) i...

Ge
Ozonhål

Ozonskiktet

Ozon är en form av syre, men som innehåller fler syreatomer (molekylerna har tre syreatomer...

Sh
Konsument

Konsumentmakt

De varorna vi köper produceras ofta i andra länder än Sverige, ofta i låglöneländer där...

Sh
FN:s emblem

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den...

Ge
Atmosfären

Atmosfären

Jorden är den enda planet i vårt solsystem som är omgivet av ett tunt lager av livgivande gaser,...

Sh
Logga

Globala målen

Tidigare historiaPrecis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål för...

Ge
Karta

Golfströmmen

Golfströmmen är en varm havsström i Nordatlanten. Den börjar vid Mexikanska golfen (som gett...

Hi
Industrialism

Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

Den industriella revolutionen har skapat det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle med...

Hi
Forntida stridsvagn

Teknikhistoria

Mycket av människans tidiga teknik har gått ut på att göra det lättare att flytta föremål. Det kan...