Bild:
Fortsätter vi konsumera och leva som vi gör idag så kommer världens inlandsisar att smälta bort i allt snabbare takt.
M

Klimatförändringar och global uppvärmning

I avsnittet berörs de vanligaste vetenskapliga förklaringarna till klimatförändringar. 

Vi ska också titta närmare på hur klimatförändringar påverkar naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor - både lokalt och globalt.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Naturliga eller mänskligt skapade klimatförändringar?

Naturliga förändringar i jordens klimat - det vill säga att det infallit betydligt varmare eller kallare perioder - har varit vanligt under jordens långa existens.

Naturliga klimatförändringar har genom årtusendena inträffat både regelbundet och oregelbundet, långt innan den industriella revolutionen och den efterföljande befolkningsexplosionen kunde påverka miljön negativt. Om vi utgår ifrån svenska förhållanden så var det till exempel mycket varmare under yngre stenåldern och äldre bronsåldern (för 5000-3000 år sedan) än vad det är idag. Och under 1600-talet var det betydligt kallare än idag. Tåget över Bält 1658, då den svenske kungen Karl X Gustav och armén marscherade på isarna över lilla och stora Bält, möjliggjordes av det kalla klimatet som då rådde.

Dagens klimatforskare är i stort sett överens om att de klimatförändringar vi ser idag har mänskliga orsaker. Det är människans utsläpp av växthusgaser (främst koldioxid) som anses vara orsaken till den ökade växthuseffekten. Detta har lett till global uppvärmning, vilket kan få katastrofala konsekvenser för framtida generationer.

Innan vi tittar närmare på hur människors livsvillkor kan påverkas av den globala uppvärmningen, ska vi först se vilka naturliga respektive mänskligt skapade klimatförändringar som lyfts fram inom forskningen.

Naturliga orsaker bakom klimatförändringar

Förändring av jordens bana runt solen
Under den senaste istiden (ca 100 000 - 10 000 f.Kr) låg stora delar av den europeiska kontinenten under ett tjockt lager av is. Liknande perioder av extrem kyla och nedisningar har förekommit upprepade gånger under jordens historia. Orsakerna till dessa stora klimatförändringar har enligt forskningen koppling till avståndet mellan solen och jordaxelns lutning. Jordens bana runt solen skiftar nämligen under en längre tidsperiod och detta påverkar i sin tur klimatet på jorden. Läs mer >

Havsströmmar som förändras
Även de havsströmmar som för med sig och fördelar värme (t.ex. från varmare områden till kallare) är viktiga för klimatet. I vår del av världen har Golfströmmen störst betydelse. Det är tack vare Golfströmmens uppvärmande effekt som klimatet här i Norden är ganska milt. Stockholm ligger egentligen på samma breddgrad som Grönlands sydspets och norra Kanada. Då havsströmmar hamnar i obalans och ändrar riktning kan klimatförändringar uppstå i berörda områden.

Förändrad strålningsnivå från solen
Solen är som energikälla avgörande för allt liv på jorden. Solens aktivitet påverkar bland annat molnbildningen i jordens atmosfär vilket har stor inverkan på temperaturen vid jordytan. Ett flertal forskare lyfter fram att det finns en koppling mellan solens oregelbundna aktivitet (mängden solfläckar) och klimatet på jorden. Solfläckar är områden av magnetfläckar på solen, vilka skiftar i antal över tid. Solfläckarna varierar vanligtvis i cykler på mellan 9-13 år. Fläckarna påverkar mängden energi som lämnar solens yta. Är det många solfläckar så sänder solen ut mindre strålning vilket leder till att jordens klimat påverkas. Den lilla istiden, som var perioder av nedkylning i Europa från omkring 1430 till 1850, berodde troligtvis på ökad molnmängd och minskad solvärme.

Kraftiga vulkanutbrott eller stora meteoritnedslag
Men det kan också ske mer tillfälliga klimatförändringar under kortare perioder. En orsak kan vara enorma vulkaniska utbrott, där aktiva vulkaner kastar upp ofantliga mängder stoff och aska i atmosfären vilket sedan förhindrar en del av solens energi från att nå jordytan, ibland under flera år.

Många forskare anser också att stora meteoritnedslag har haft förödande inverkan på klimatet och livet på jorden. Ett känt exempel är dinosauriernas utdöende som ofta kopplas samman med en stor asteroid som slog ner på jorden för ca 65 miljoner år sedan. Nedslaget var så kraftigt att himlen förmörkades under flera år, vilket påverkade hela jordens klimat och fick många djurarter att dö ut.

Människors påverkan på klimatet

Under de senaste 100 åren har jordens medeltemperatur ökat med nästan 1 grad. Denna temperaturökning och globala uppvärmning, beror på en onaturlig växthuseffekt som är skapad av oss människor.

Genom växthuseffekten stannar en del av solens värme kvar på jorden - likt värmen i ett växthus.

Användbara begrepp

Väder: Vinden, molnigheten, nederbörden och temperaturen på en viss plats under en kortare tid.

Klimat: Den typ av väder som finns i ett visst område över en längre tid.

Golfströmmen: Havsström som tar med varmt vatten från Mexikanska golfen upp till Norden och gör så att klimatet där blir varmare.

Solfläckar: Solfläckar är områden av magnetfläckar på solen, vilka skiftar i antal över tid. Fläckarna påverkar mängden energi som lämnar solens yta.

Växthuseffekten: En del av den värme som når jorden hindras från att studsa ut i rymden. En naturlig (lagom) växthuseffekt är nödvändig för att det ska finnas värme och liv på jorden, men sedan drygt hundra år tillbaka har växthusgaserna ökat genom utsläpp vilket har lett till en ökad oh onaturlig växthuseffekt.

Växthusgaser: Gaser (naturliga eller tillförda) i atmosfären som fångar och håller kvar värmestrålningen från solen.

Utsläpp: Avgaser från fabriker och fordon innehåller ofta växthusgaser. Detta leder till att öka växthuseffekten vilket inte är bra eftersom jordens klimat då blir allt varmare.

Global uppvärmning: Uppvärmning av jordens atmosfär och hav som huvudsakligen orsakas av människans utsläpp av växthusgaser. Den globala uppvärmningen beror på förstärkningen av den naturliga växthuseffekten.

Koldioxidutsläpp: Då fossila bränslen förbränns frigörs den koldioxid som finns i dessa.

Med växthuseffekt menas de växthusgaser (t.ex. koldioxid och metangas) som finns i atmosfären och som påverkar jordens värmebalans. I atmosfären fungerar växthusgaserna på samma sätt som glaset i ett växthus som ser till att behålla en del av den värme som kommer från solen. Utan växthusgaser i atmosfären skulle all solvärme (solens strålningsenergi) reflekteras tillbaka ut i rymden. Jorden skulle vara en kall isplanet. En naturlig växthuseffekt är därför nödvändig för att det ska kunna existera liv på jorden.

Problemet är att människans användning av fossila bränslen (stenkol, olja och naturgas) har ökat markant efter industrialismens genombrott på 1800-talet. Detta har lett till att utsläppen av växthusgaser (främst koldioxid) har ökat, särskilt sedan 1900-talet och framåt.

Eftersom lagret med växthusgaser (glaset) i atmosfären (växthuset) blivit tjockare, stannar mer solvärme (solens strålningsenergi) kvar på jorden. Temperaturen i atmosfären har därmed höjts. Det är den här onaturliga ökningen av växthuseffekten som ligger bakom den globala uppvärmningen och som uppmärksammas i miljödebatten.

Följder av den globala uppvärmningen

De långsiktiga följderna av en global uppvärmning kan vara svåra att förutse, men forskarna är överens om att en ökad medeltemperatur kommer att påverka både kulturlandskap samt människor och djurs livsvillkor, både lokalt och globalt.

Den mest uppenbara följden av den globala uppvärmningen är att havsnivåerna stiger. Hur mycket världshaven kommer att stiga då glaciärer och is vid polerna smälter går inte att säga exakt, men vissa forskare menar att det kan röra sig om en höjning på 80 centimeter under 2000-talet. Dessutom ökar vattnets volym då det blir varmare (det kallas för termisk expansion). Det gör att vattennivån stiger ännu mer. Om världshavens vattennivå stiger med 80 centimeter, så kommer det få katastrofala konsekvenser för många landområden och de människor som bor där. I många länder skulle stora ytor läggas under vatten och bli obeboeliga. Miljontals människor skulle bli klimatflyktingar. Även områden i Sverige, exempelvis i södra delen av landet, skulle komma att påverkas.

Forskarna tror också att den globala uppvärmningen bidrar till extremare väder, att orkaner och andra former av oväder kommer att öka i omfattning. Under de senare åren har delar av Europa drabbats årligen av återkommande översvämningar till följd av riklig nederbörd. Detta menar forskarna är något som vi måste vänja oss vid när klimatet blir varmare. När temperaturen stiger i atmosfären leder det till att mängden vattenånga ökar vilket i sin tur skapar extremare väder.

Det är inte bara vi människor som påverkas av denna typ av extremväder, utan även djur- och växtliv. Skulle dessutom världens glaciärer smälta bort och världshaven fortsätta stiga, samtidigt som befolkningsökningen fortsätter i samma takt som idag, så står mänskligheten inför enorma utmaningar. Det är därför viktigare än någonsin att vi idag fokuserar på hållbar utveckling.
 

Smältande inlandsisar och stigande havsnivåer

På jorden finns det drygt 21 miljoner kubikkilometer is.

Det skulle troligtvis ta flera tusen år för all den isen att smälta. Vissa forskare tror att det rör sig om över fem tusen år.  Ingen vet säkert.

Om all världens is smälter och rinner ner i havet, skulle havsnivån stiga med 80 meter. Men det stoppar inte där. Eftersom varmt vatten tar större plats än kallt, skulle vattnets värmeutvidgning göra så att havsnivån steg ytterligare 30 meter. Vi kommer i så fall att få en havsnivå som är 110 meter högre än vad vi har idag.

Nästan all is på jorden (99 procent) finns bunden i tre stora ismantlar:

 1. Grönlands inlandsis motsvarar cirka sju meters ökning av havsnivån.
 2. Västantarktis motsvarar omkring åtta meters ökning av havsnivån.
 3. Östantarktis motsvarar ungefär 65 meters ökning av havsnivån.

I en rapport från FN:s klimatpanel framgår att det bara kommer att ta omkring 1000 år för hela Grönlands inlandsis att smälta bort om temperaturen ökar ytterligare någon grad.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilka är de vanligaste naturliga orsakerna till klimatförändringar som forskningen lyfter fram?
   
 2. Hur fungerar växthuseffekten?
   
 3. Vad skulle hända med jorden om det inte fanns någon naturlig växthuseffekt?
   
 4. Vad beror den temperaturökning som vi sett de senaste hundra åren på?
   
 5. Vilka följder får den globala uppvärmningen för människor, djur och växtliv på lång sikt?

Ta reda på:

 1. Vilka av de 17 globala målen handlar om klimatförändringar?
   
 2. Finns det någon beredskapsplan för en högre vattennivå i din kommun? Har det vidtagits förebyggande åtgärder?

Diskutera:

 1. Hur skulle du påverkas där du bor om vattennivån steg med 80 cm. Skulle det innebära någon förändring för dig och din familj?
   
 2. Vad kan vi som privatpersoner göra för att bidra till en minskad växthuseffekt?
   
 3. Vi befinner oss en bit in i framtiden. Vattennivån har stigit med 2 meter. Vilka följder har det fått för världens befolkning?
   
 4. Tänker du ofta på vad som kommer att hända om temperaturen ökar och världshaven stiger? Motivera.

 

Litteratur
Bert Bolin, Hotet om klimatförändring, Bokförlaget nya Doxa, 1993
Fredrik Charpentier Ljungqvist, Klimatet och människan under 12 000 år, Dialogos förlag, 2017
J Donald Hughes, Världens miljöhistoria, SNS Förlag, 2005
Jörgen Bogren m.fl., Klimatförändringar - Naturliga och antropogena orsaker, Studentlitteratur AB, 2014
Olle Torpman, Miljöetik: från problem till lösning, Studentlitteratur AB, 2017
Torsten Persson, Christel Persson, Hållbar utveckling: Människa, miljö och samhälle, Studentlitteratur AB, 2015
Veronica Stoehrel, Klimatförändringar och den mänskliga civilisationen: Ett holistiskt perspektiv, Norpus förlag, 2016
 

Text: Carl-Henrik Larsson, SO-lärare och skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli
 

Koppling till skolans styrdokument

Innehållet är kopplat till grundskolans kursplan för Geografi åk 7-9, samt till gymnasiets ämnesplaner för Geografi 1 och Naturkunskap 1a1.
 

I avsnittet berörs de vanligaste vetenskapliga förklaringarna till klimatförändringar. 

Vi ska också titta närmare på hur klimatförändringar påverkar naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor - både lokalt och globalt.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Naturliga eller mänskligt skapade klimatförändringar?

Naturliga förändringar i jordens klimat - det vill säga att det infallit betydligt varmare eller kallare perioder - har varit vanligt under jordens långa existens.

Uppdaterad: 24 oktober 2018
Publicerad: 11 september 2018

Annons

Lärarmaterial om Klimatförändringar och global uppvärmning

av:
UNICEF Sverige
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet
Skolmaterial från UNICEF Sverige där du och dina elever i tio fristående lektioner kan arbeta med frågor kring de globala målen och vad de betyder för oss i Sverige.
av:
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.
av:
Utbildningsradion (UR)
Målgrupp:
Gymnasiet
UR:s serie "Perspektiv på världen" ser på frågor om demokrati, makt, rättigheter och miljö ur nya perspektiv och från olika delar i världen.
av:
Naturskyddsföreningen
Målgrupp:
Högstadiet
Vad vet klassen om energi och hållbar utveckling? Låt bildspelet bli en utgångspunkt för samtal om viktiga hållbarhetsfrågor.
av:
Hornbill och AMP film
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Det här är en spännande dokumentär med tillhörande studiematerial som handlar om regnskog, urfolks livsvillkor och rättigheter, regnskogsskövling, korruption, miljöförstö­ring, global rättvisa, mänskliga rättigheter och konsumentmakt.
av:
Naturskyddsföreningen
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet
Energifallet är ett utbildningsmaterial om energi och hållbar utveckling från Naturskyddsföreningen. Ett material som inte bara ger eleverna teoretiska kunskaper utan även låter dem använda verkligheten utanför klassrummet för att undersöka hur hållbar utveckling hänger ihop med alla ämnen i skolan.

Artiklar om Klimatförändringar och global uppvärmning

L
Carsten Ryytty
2017-10-22
Jordens regnskogar har funnits i 60 miljoner år, men nu håller de på att försvinna för gott. Varje år försvinner ca 50 000 km² regnskog, vilket motsvarar en yta större än Danmark. Varje minut...

Podcast om Klimatförändringar och global uppvärmning

SO-rummet podcast icon
M
av:
Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-16

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om klimatflyktingar. Vad är en klimatflykting? Varför finns det klimatflyktingar?

SO-rummet podcast icon
M
av:
Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-02

Mattias, Kristoffer och Anna pratar om global uppvärmning, dess orsaker och konsekvenser och möjliga lösningar.

Länkar om Klimatförändringar och global uppvärmning

Sortera efter:
          

Naturskyddsföreningens skolsidor hittar du en ordlista med viktiga begrepp kopplade till energi, klimat och hållbar utveckling.

 Obs!  Ordlistan ligger länkad i högerspalten. Notera även de jättefina ordkorten.

Spara som favorit
          

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.

Spara som favorit
          

UR:s serie "Perspektiv på världen" ser på frågor om demokrati, makt, rättigheter och miljö ur nya perspektiv och från olika delar i världen. Det finns 22 kortdokumentärer som är mellan 5 och 10 minuter långa. Här möter vi personer med olika åsikter, möjligheter och perspektiv, blandat med förklarande grafik. Avsnitten avslutas alltid med tankeväckande frågor som sammanfattar innehållet. Varje avsnitt har ett eget, avgränsat tema.

Serien är indelad i åtta huvudteman med 22 underteman:

 1. Miljö: Hotet mot miljön | Kampen för miljön | Solenergi
 2. Ekonomi: Pengar, makten och demokratin | Global ekonomi
 3. Mänskliga rättigheter: När de mänskliga rättigheterna kränks | Dödsstraff | Hbtq – Rättigheter | Hbtq - Hatbrott
 4. Konflikter: Krigets offer | Terrorism
 5. Statsskick: Viral påverkan | Demokrati till varje pris? | Världens största demokrati
 6. Samhälle: Högerextremism | Sverige, ett extremland | Hijras, Indiens tredje kön | Kvotering
 7. Resurser: Människovärde | Bistånd
 8. Sverige och världen: EU | Nato

Här hittar du lärarhandledningen till Perspektiv på världen
Obs! Till varje avsnitt finns dessutom ett arbetsblad att ladda ner.

Spara som favorit
          

Faktatext på Aftonbladet där du ges insikt i hur den globala uppvärmningen påverkar den för oss i Norden så viktiga Golfströmmen. Vad är det egentligen som pågår i norra Atlanten? Hela världen blir varmare, men ett område strax söder om Grönland och Island trotsar uppvärmningen – där blir det kallare...

Spara som favorit
          

Genomgång (17:25 min) där SO-läraren Raz Mohamad berättar kortfattat om olika viktiga begrepp inom geografi som berör klimat och klimatförändringar. Här förklaras: klimatdiagram, årstider, havsströmmar (inkl Golfströmmen), kust- och inlandsklimat, lågtryck, högtryck, vattnets kretslopp, nederbörd, klimatzoner, vegetationszoner, havsnivåförändringar och ökenspridning.

Spara som favorit
          

Interaktiv sida på SVT:s webbplats där du kan se vilken klimatpåverkan ditt köttätande har. Hur långt kan du resa med din köttkonsumtion?

Spara som favorit
          

Interaktiv sida på SVT:s webbplats där du kan gissa kring olika företeelser som har att göra med global uppvärmning. Smältande glaciärer, stigande havsnivåer, en temperatur som höjs. Den globala uppvärmningen är en av vår tids ödesfrågor.

- Hur mycket tror du temperaturen har stigit med sedan 1850? Dra i grafiken och gissa...

Spara som favorit
          

Här hittar du Naturskyddsföreningens skolanpassade faktablad och faktatexter. De behandlar allt ifrån energins kretslopp och transporter till mat, växthuseffekten och fakta om djur och växter. Faktabladen kan användas som stöd till pedagoger och underlag för äldre elever.

Se även: Energifallets ordlista för lärare och elever  Öppnas som PDF

Spara som favorit
          

Naturskyddsföreningens skolsidor hittar du ett avsnitt som handlar om klimatförändringarna och hur vi ska bekämpa dem. Att vi lyckas begränsa klimatförändringarna är en förutsättning för att möta flera av de utmaningar världen står inför idag.  I Arktis ser vi klimatförändringarna tydligast. Äventyrarna Glenn och Sören tänker ro genom vatten som brukar vara täckta av havsis, men som nu öppnar sig och blottlägger öppet hav. Det är dåliga nyheter för bland annat isbjörnar som jagar säl på isarna...

Se även: Energifallets ordlista för lärare och elever  Öppnas som PDF

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (4:03 min) som handlar om dagens klimatförändringar och dess konsekvenser för växter, djur och människor. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:09 min) där SO-läraren Stefan Bäcklund tar sig an klimathotet och växthuseffekten. Vilka följder får uppvärmningen av jorden, den s.k. växthuseffekten? Vad kan vi göra åt klimathotet? Powerpoint med begripliga fakta att läsa själv eller lyssna till.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:15 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega går igenom några viktiga begrepp som berör arbetsområdet "Klimatförändringar och energi" i geografi. Här förklaras: klimatförändring, global uppvärmning, växthusgaser, växthuseffekten, permafrost, Golfströmmen, icke förnybar energi, fossila bränslen, koldioxidutsläpp, klimatpolitik, förnybar energi, solenergi, vindkraft, vågkraft, vattenkraft, biobränsle, kärnkraft m.m.

Passa också på att titta på Naturskyddsföreningens ordlista om energi, klimat och hållbar utveckling

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (1:19 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar vad FNs klimatpanel IPCC är och hur de arbetar. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (1:25 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar temperaturökningen på jorden. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (1:04 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar växthuseffekten. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (1:24 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar hur människan bidrar till den globala uppvärmningen. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

Spara som favorit
          

Film (9:07 min) från Klimatfakta - Naturvårdsverkets utbildningspaket - om klimatförändringen (från 2009).

Spara som favorit
          

Genomgång (7:57 min) av NO-läraren Eva Bjerding som berättar om olika saker som bidrar till miljöförstöring och vad vi kan göra för att skapa en hållbar utveckling och rädda världen.

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (1:07 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar om den globala uppvärmningen kan beror på annat än mänskliga utsläpp av växthusgaser. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

Spara som favorit
          

Kortfattad genomgång (1:10 min) där Vetenskapsradion ritar och förklarar den globala uppvärmningen. Vill du veta mer? bit.ly/vemärIPCC

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt människans påverkan på klimatet....

Avsnittet kommer snart få en ny text...

Geografiska fakta och skildringar med fokus på Antarktis och Arktis, områdena kring Sydpolen och Nordpolen.

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i miljöfrågor. Ekosofin betonar...

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur...

Miljö och hållbarhetsfrågor handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en hållbar utveckling kan vi...

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är ekologisk balans och en...

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika stater och andra internationella...

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till olika världsdelar och världens länder.

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och prioriteringar i vardagen...

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan förebygga naturgivna risker och...