M
Kategori

Under nya tiden skedde en enorm utveckling i Europa på en mängd olika plan. I samband med det kunde Europa komma ifatt och gå förbi andra kulturer. Detalj från en målning av Henri Testelin (1616-1695).

Nya tiden (tidigmodern tid) 1500-1776

Europeisk kolonialism och ökad handel

Vid slutet av 1400-talet hade bättre fartygstyper och navigationskonst gjort det möjligt att korsa oceanerna. Stora upptäcktsexpeditioner sändes nu iväg av sjöfararnationerna Portugal och Spanien för att finna nya handelsvägar mellan kontinenterna. Resultatet blev lyckat - en helt ny kontinent påträffades som fick namnet Amerika, dessutom upptäcktes sjövägen till Indien.

Europeisk kolonialism och ökad handel

Vid slutet av 1400-talet hade bättre fartygstyper och navigationskonst gjort det möjligt att korsa oceanerna. Stora upptäcktsexpeditioner sändes nu iväg av sjöfararnationerna Portugal och Spanien för att finna nya handelsvägar mellan kontinenterna. Resultatet blev lyckat - en helt ny kontinent påträffades som fick namnet Amerika, dessutom upptäcktes sjövägen till Indien.

ANNONS

ANNONS

I det nyupptäckta Amerika fanns enorma naturresurser och rikedomar. Det dröjde därför inte länge förrän de ledande europeiska staterna hade lagt under sig större delen av kontinenten. Européernas jakt på rikedomar och råvaror blev en katastrof för Amerikas urinvånare som till stor del utplånades eller förslavades.

Handeln till sjöss knöt samman världsdelarna samtidigt som kontrollen av handelsvägarna gav Europa väldiga rikedomar. Med hjälp av dem kunde Europa komma ifatt och gå förbi andra kulturer.

Många av de europeiska staterna skaffade sig nu kolonier runt om i världen för att stärka sina länders inkomster och handelsutbyte. I och med det lades också grunden för den europeiska kolonialismen.

Konkurrensen om kontrollen över handeln ledde ofta till stora konflikter mellan de europeiska staterna. Den nya tidens krig utkämpades inte bara i Europa, utan även på världshaven och i de nya kolonierna.

Europas kungariken började förändras till nationalstater

Från början av 1500-talet till slutet av 1700-talet genomgick det europeiska samhället kraftiga förändringar. Statsmakten centraliserades i många länder runt om i Europa och nationalstater formades. Den politiska utvecklingen ledde till att det förekom en ständig maktkamp mellan Europas stormakter.

År 1492 upptäckte Columbus Amerika och strax därefter hittade portugiserna sjövägen runt Afrika till Indien. Dessa händelser påbörjade en utveckling mot en mer sammanhållen värld, där kontinenterna fortsättningsvis förenades med hjälp av sjöfart.

För att en regering skulle inta en respektabel plats bland Europas statsmakter krävdes stora resurser. Det var därför viktigt att ha en pålitlig stab av statliga ämbetsmän som kunde samla och fördela landets tillgångar. Därtill behövdes en stark krigsmakt som kontrollerades av staten. En respektabel stat skulle också ha en kår av diplomater som kunde sköta kontakten med andra stater - viktigt var att värva allierade och splittra motståndarna.

Något förenklat kan man säga att Spanien var den starkaste europeiska stormakten under 1500-talet, Frankrike under 1600-talet och Storbritannien under 1700-talet.

ANNONS

ANNONS

Kyrkans makt minskade

Även på det idémässiga planet skedde stora förändringar under perioden. Vid 1500-talets början hade en ny världsbild växt fram där jorden inte längre var universums mittpunkt. Kyrkans makt hade minskat och folk intresserade sig mer för livets goda möjligheter och mindre för vad som hände efter döden. Samtidigt höjdes kritiska röster i Nordeuropa som protesterade mot kyrkans makt och inskränkthet. Vågen av protester ledde till att kyrkan reformerades i flera länder i norra Europa. Kyrkan i Västeuropa som tidigare fungerat som en stark och mäktig enhet splittrades därmed i två grenar – katolicismen och protestantismen.
 

Luther
Bild: Wikimedia Commons
I början av 1500-talet fick den katolska kyrkan ta emot skarp kritik av en tysk munk vid namn Martin Luther. Under stridsropet: "Nåden allena, tron allena, skriften allena" - gick han till storms mot det andliga och moraliska förfallet i den katolska kyrkan. Luther kritiserade främst den katolska kyrkans maktlystenhet och inskränkthet som enligt honom inte överensstämde med den ursprungliga kyrkans ideal. Luthers kritik fördömdes genast av påven och den katolska kyrkan. Men kritiken uppmärksammades också från andra håll där hans idéer föll i god jord. Med hjälp av boktryckarkonsten kunde därefter Luthers protester spridas till allmänheten.

Världen blev större

Tidigare under medeltiden påverkades folket i byarna väldigt lite av vad som hände utanför byn eller i regionen. Oftast levde och dog man i den by där man råkat födas. Kungars och furstars beslut och åtgärder trängde bara till viss del ut till människor på landet.

Men under 1500-talet började synen på omvärlden förändras även för folket i byarna. Kungar och furstar försökte nu skapa enhetliga stater där befolkningen kunde känna att de tillhörde samma land.

Förändringarna märktes även på ett större geografiskt plan då de olika civilisationerna i världen som tidigare hade varit isolerade från varandra, nu började knytas samman genom sjöfart och handel. Världen började bli en helhet.Sammantaget blev många av de händelser och förändringar som skedde under den här tiden så epokgörande att perioden ofta kallas för ”nya tiden”

Användbara begrepp

Allierad: Stat som knyts till en annan stat genom avtal. Vanligtvis medför detta att staterna lovar att hjälpa varandra i krig.

Centralisering (av statsmakten): När kungamakten/staten får mer kontroll genom förbättrad och utökad byråkrati och förvaltning - d.v.s. att statens organisation blir mer effektiv och lättare att styra vilket medför ökad kontroll av landet.

Diplomat: En statstjänsteman som företräder (representerar) sitt lands regering, periodvis placerad i ett annat land.

Koloni: Ett geografiskt område eller en bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. Staters strävan efter att bilda eller upprätthålla kolonier kallas för kolonialism.

Nation: Människor som förenas av gemensamma faktorer såsom språk, religion, etnicitet, härstamning, historia, kultur, traditioner, gemensam styrelseform och sociala normer. En stat uppbyggd runt och förknippad med en nation är en nationalstat.

Reform/era: Omforma och/eller förbättra - något som för med sig förändring till ett nytt och bättre tillstånd i samhället.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet blev världen större. Vad tror du menas med det?
   
 2. Europa blev rikare under perioden. Förklara kortfattat hur gick det till?
   
 3. Förklara begreppet koloni.
   
 4. Europas makt i världen ökade under nya tiden. Resonera kring vad det berodde på.
   
 5. Hur märktes det att Europas kungariken under nya tiden började förändras till nationalstater?
   
 6. Vilka var de tre starkaste europeiska staterna under följande respektive århundrade: 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet?
   
 7. Under medeltiden var kyrkans makt enormt stark. Men under nya tiden minskade kyrkans inflytande i samhället. Ge några exempel som talar för det.

Ta reda på:

 1. Perioden efter omkring 1500 brukar kallas för nya tiden. Försök sammanfatta några punkter som visar att det skedde stora förändringar vid denna tid.

Diskutera:

 1. De klyftor som finns idag mellan rika och fattiga länder beror till viss del på händelser som ägde rum under nya tiden. Varför?
   

Obs! I avsnittet Nya tidens huvudlinjer hittar du mer fakta och frågor som behandlar nya tiden på ett övergripande sätt.
 

 

Litteratur:
Kurt Ågren, Bra Böckers världshistoria, del 8 – Ett nytt Europa, Bokförlaget Bra Böcker, 1985
Gunnar Eriksson & Tore Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer, Wahlström & Widstrand, 1995
John P McKay m.fl., A History of World Societies, Bedford/St. Martins, 2009
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)
 

Läs mer om

Nya tidens huvudlinjer

Kartor

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Nya tiden

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om enskilda staters och rikens utveckling under tidsperioden.

+ Läs mer

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

+ Läs mer

Reformationen

Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

+ Läs mer

Vasatidens Sverige

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521 fram till 1611 då Gustav II Adolf besteg tronen brukar kallas för Vasatiden.

+ Läs mer

Stormaktstidens Sverige

Den svenska stormaktstiden var en turbulent period i Sveriges historia då Sverige agerade som stormakt i norra Europa (1611-1718).

+ Läs mer

Häxprocesserna

Om häxjakt och häxprocesser i Sverige och västvärlden tiden 1450- 1750-talet. Avsnittet fokuserar på Sveriges häxprocesser 1668-1676 då hundratals oskyldiga människor blev dömda och avrättade för häxeri.

+ Läs mer

Frihetstidens Sverige

Frihetstiden (1719-1772) var en period i Sveriges historia då den kungliga makten minskade och Sverige fick sina första politiska partier.

+ Läs mer

Upplysningen

Upplysningen, även kallad upplysningstiden, var en idéhistorisk strömning i Europa under 1700-talet. Upplysningens idéer förändrade världen.

+ Läs mer

Livet på landet och i staden 1500-1776

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under den nya tiden.

+ Läs mer

Ekonomi och handel 1500-1776

Ekonomi och handel i Europa och världen under den nya tiden.

+ Läs mer

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

Nya tidens vetenskapliga och tekniska utveckling och kommunikationer.

+ Läs mer

Slaveri och triangelhandel

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor deras frihet i utbyte mot slaveri.

+ Läs mer

Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under den nya tiden. Här berättas om sjökrigföring, sjöslag, långväga handel och livet ombord.

+ Läs mer

Krig och försvar 1500-1776

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under den nya tiden.

+ Läs mer

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

+ Läs mer

Länkar om Nya tiden

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Historia

Historia om allt för alla. Innehållet är indelat i olika historiska perioder från stenåldern till nutid. Här finns...

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Historieteori

Om historieämnets vetenskapliga och källkritiska bakgrund och de metoder som används för att framställa och betrakta...

Hi
Karta

Världens länder - historia

Intressant och spännande historia som handlar om världsdelarna och världens länder. Välj en världsdel så visas länderna...

Hi

Historiska teman

Historia indelad i olika ämnen. Här finns intressant historia för alla smaker.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Adel under 1600-talet

Adel och aristokrati

Adel och aristokrati är benämningar som syftar på det översta och mäktigaste sociala...

Hi
Borgare i olika tider.

Borgare

Från början var begreppet borgare (från tyskans bürger; borginnevånare) synonymt med att vara...

Hi
bönder med hölass

Bönder

Benämningen bonde har använts (och används fortfarande) på olika sätt och vi ska här på ett...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Absolutism

Absolutism

Absolutism är en benämning för det kungliga envälde som präglade många av Europas länder under 1500...

Hi
Ätten Habsburgs flagga

Habsburg

Släkten Habsburg var en fursteätt (ursprungligen från nuvarande Schweiz) som regerade i många...

Hi
Fartyg i hamn.

Merkantilism

Merkantilism är ett samlingsnamn på de ekonomiska idéer som dominerade i Europa under 1600-talet...

Hi
Turkar i Konstantinopel

Osmanska riket

Osmanska riket, eller Ottomanska riket, var turkarnas imperium som varade i drygt 600 år fr.o.m....

Hi
Fartyg

Upptäckare och upptäcktsresor

En upptäcktsresa är en resa med syfte att upptäcka, kartlägga eller göra anspråk på (göra till sina...

Hi
Källor

Historiskt källmaterial

I de historiska arkiven finns spåren kvar efter människorna som fanns här före oss. Genom att ta...

Hi
Galileo

Vetenskapliga revolutionen

1600-talet var det århundrade i Europa då naturvetenskapliga metoder och idéer om hur världen...