M
Kategori
Karta

Egyptens historia

Pyramiderna vittnar än idag om en av världens äldsta civilisationer: faraonernas rike som uppstod 3000 f Kr och dominerade i två årtusenden. Småningom hamnade Egypten under främmande styre och vid vår tideräknings början blev det en del av romarriket. Kristendomen slog rot tidigt. På 600-talet kom arabiska erövrare och med dem islam. Från 1500-talet ingick Egypten i det löst sammanhållna Osmanska riket. Från 1800-talet dominerade europeiska makter, och 1882–1922 fungerade landet som en brittisk koloni. Även därefter var britternas inflytande stort.

Pyramiderna vittnar än idag om en av världens äldsta civilisationer: faraonernas rike som uppstod 3000 f Kr och dominerade i två årtusenden. Småningom hamnade Egypten under främmande styre och vid vår tideräknings början blev det en del av romarriket. Kristendomen slog rot tidigt. På 600-talet kom arabiska erövrare och med dem islam. Från 1500-talet ingick Egypten i det löst sammanhållna Osmanska riket. Från 1800-talet dominerade europeiska makter, och 1882–1922 fungerade landet som en brittisk koloni. Även därefter var britternas inflytande stort.

ANNONS

ANNONS

Nilen är Egyptens moder. Floden gav upphov till en av världens äldsta civilisationer, när nomader och samlarfolk för tusentals år sedan slog sig ner på dess bördiga stränder. Behovet av att samarbeta för att reglera de årliga översvämningarna gav upphov till den centralstyrda staten.

Omkring 3000 f Kr enades Övre och Nedre Egypten (Nildeltat) och kom att styras av en kung, farao, som sågs som en gud och garant för välstånd och fred. Landet var rikt på sten för byggnationer, lera för krukmakeri och guld för utsmyckning.

Det faraoniska Egypten delas in i tre perioder som benämns Gamla riket, Mellersta riket och Nya riket. Kulturlivet blomstrade under den faraoniska tiden och otaliga minnesmärken vittnar om en högtstående kultur. Under denna tid uppfördes bland annat pyramiderna och sfinxen vid Giza.

Vid en mellanperiod av inre splittring erövrades Egypten av hyksos, ett asiatiskt folk, ca 1650 f Kr. Dess välde varade inte länge och med Nya riket (1550–1085 f Kr) inleddes en ny stor blomstringstid. Då erövrades Syrien, Nubien (Sudan) och Palestina, och Egypten utvecklades till historiens första världsmakt.

På Nya rikets slut följde förfall, då Egypten först hamnade under assyriskt och sedan i ett par århundraden under persiskt styre. Tiden som persisk provins tog slut 332 f Kr då den grekiske härskaren Alexander den store intog Egypten och utropade sig till farao. Han grundade Alexandria, som blev centrum för hellenistisk bildning och kultur. Efter Alexanders död tillföll landet makedoniern Ptolemeus, vars ätt styrde Egypten till 30 f Kr, då romarna besegrade Egyptens flotta och armé. Som en följd av nederlaget begick drottningen Kleopatra självmord genom att låta sig bitas av en giftorm.

Egypten inlemmades som provins i det romerska riket och exploaterades som kornbod och skattekälla. Kristendomen slog rot. De kristna utsattes först för Roms förföljelse och sedan makten i kejsardömet på 400-talet förskjutits till Konstantinopel och det östromerska riket (Bysans) kom de kristna i konflikt med den bysantinska kyrkan. Religiös ofrihet och hårt skattetryck från Konstantinopel gjorde att egyptierna inte bjöd mycket motstånd när de arabiska erövrarna nådde landet år 642.

En omfattande arabisk invandring ägde rum och arabiska språket tog överhanden. Under den fatimidiska dynastin grundades år 969 den nya huvudstaden Kairo (al-Qahira, den segerrika). Under kurden Saladins styre på 1100-talet var Egypten centrum i ett större välde. Saladin blev en hjälte då han erövrade Jerusalem från de kristna korsfararna.

Från 1250-talet till början av 1500-talet styrdes Egypten av de så kallade mamlukerna. De var från början turkiska slavar (mamluk = slav) i arabiska arméer som kunnat avancera och bygga sig en egen maktställning. Baybars I, som spelade en viktig roll när mamlukerna år 1260 besegrade en anstormande mongolarmé, räknas som mamlukväldets grundare.

ANNONS

ANNONS

År 1517 intogs Egypten av den turkiske sultanen Selim I och kom därefter formellt att ingå i det Osmanska riket fram till 1914. Men från senare delen av 1700-talet gjorde sig landet till stor del oberoende.

När den franske kejsaren Napoleon inledde sin erövring 1798 var Egypten utfattigt efter upprepad missväxt och svält. Den franska ockupationen varade bara tre år men fransmännen lämnade efter sig ett västligt inflytande i form av nygrundade skolor och vetenskapliga institutioner.

En modernisering av landet inleddes under Mohammad Ali, en makedonisk officer i turkisk tjänst, som tog makten 1805.

Storbritannien stödde de osmanska härskarnas ambition att behålla kontrollen över Egypten och gjorde därigenom handelsvinster på Egyptens bekostnad. Den egyptiska marknaden öppnades för europeiska varor vilket ledde till att landets textilindustri slogs ut.

På 1860-talet genomfördes många projekt för att förbättra infrastrukturen i landet. Med fransk ingenjörskonst och egyptiskt tvångsarbete byggdes Suezkanalen från Medelhavet till Röda havet. Kanalen stod klar 1869. Kanalbolaget dominerades av Frankrike och Storbritannien. Britternas inblandning i Egyptens affärer växte med tiden vilket ledde till en nationalistisk revolt bland jordägare, köpmän och officerare. Revolten slogs ner 1882 genom en brittisk invasion och Storbritannien ockuperade landet.

Britterna satsade på bomullsodling för export till Storbritannien och försummade den inhemska ekonomiska utvecklingen. Britterna lade därmed grunden till Egyptens underutveckling. Den hårda ockupationen gav bränsle åt nationalistiska känslor, och 1907 bildades två egyptiska politiska partier. Egyptier beslöt att forma en egen delegation, al-Wafd, för att kräva självständighet vid fredskonferensen i Versailles efter första världskriget.

al-Wafd utvecklades till ett nationalistparti för både muslimer och kristna under slagordet "Halvmånen och korset". Britterna fängslade och deporterade ledaren Zaghlul Pasha och hans medarbetare, vilket ledde till folkligt uppror 1919 med strejker och våldsamheter som krävde över åttahundra människors liv.

ANNONS

ANNONS

Britterna gav upp och förklarade Egypten självständigt 1922, men behöll ansvaret för landets försvar och skydd av utländska intressen i landet. Fuad I, tidigare sultan, blev kung och den nya författningen föreskrev parlamentsval. Det första valet 1924 gav al-Wafd egen majoritet i parlamentet, men partiet tvingades bort från makten efter hårda krav från britterna till följd av mordet på den brittiske befälhavaren över egyptiska armén. 1928 grundades det religiöst inspirerade Muslimska brödraskapet och 1933 skapades Det unga Egypten, en radikal nationalistisk organisation med fascistiska och nazistiska sympatier.

Genom en överenskommelse 1936 började britterna ta hem sina trupper men fick behålla en styrka i kanalzonen. Evakueringen försenades av andra världskriget (1939–1945) då Egypten blev ett viktigt brittiskt basområde. Några avgörande slag stod där, till exempel slaget vid el-Alamein 1942.

Kriget delade egyptierna. Fuads son, kung Farouq, tillhörde de egyptier som hade sympatier för Tyskland och Italien medan Wafdpartiet stod bakom britterna till priset av sitt folkliga stöd då allt fler egyptier slöt upp kring de militanta högerorganisationerna.

Läs i Landguiden om Egyptens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

"Relaterade ämneskategorier" längst ned på sidan innehåller fler kategorier som behandlar Egyptens historia.

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Egyptens historia

M
Båt på en flod.

Floderna och de första stora civilisationerna

av: Kaj Hildingson
2023-02-15

Världens första stora civilisationer uppstod i dalarna längs stora floder. Vid floderna Eufrat och Tigris i Mesopotamien, i Nildalen i Egypten, runt Indusdalen i Indien och Pakistan och vid Gula floden i Kina började riken växa fram för 5 000 år sedan. Gemensamt för dessa riken var att människorna där lärde sig att leda flodvatten ut över den torra åkerjorden och att använda floderna för transporter. Därmed skapades de första stora civilisationerna. Det var sumererna vid Eufrat och Tigris som var först...

+ Läs mer

L

Handelsförbindelser över Medelhavet under forntiden: minoerna, mykenarna, egyptierna och fenicierna

av: Kaj Hildingson
2022-07-03

På den bergiga Medelhavsön Kreta som ligger mellan Grekland och Egypten bodde ett folk som kallades minoerna. Deras civilisation var helt beroende av havet. Minoerna sökte bland annat efter stenarten obsidian på öarna i Egeiska havet utanför Grekland. Den hårda stenen användes till skär- och huggverktyg innan konsten att smida metall blivit känd. Från 3500 år f.Kr finns det bevis på handel mellan Kreta och Egypten...

+ Läs mer

L

Pyramiderna

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2021-10-26

För flera tusen år sedan ansåg egyptierna att kroppen måste bevaras efter döden. De trodde att livet bara var ett förspel inför nästa liv. Eftersom nästa liv var evigt, gällde det att förbereda sig väl. Speciellt viktigt var det att bevara faraos, härskarens, kropp. Farao ansågs nämligen vara gudomlig. Egyptierna trodde att själen delades upp i flera delar efter döden. En del kallades ba och avbildades som en fågel med människohuvud. Ba kunde förflytta sig vart den ville men återvände till kroppen med jämna mellanrum, ungefär som en fågel till sitt bo. Om ba skulle kunna återvända, måste alltså kroppen finnas kvar. En annan del av själen kallades ka. Ka var den som tog emot de gåvor som lämnades till den döde...

+ Läs mer

M

Rosettastenen löste hieroglyfernas gåta

av: Magnus Västerbro
2021-08-09

Fransmannen Jean-François (1790-1832) var otroligt språkbegåvad. Som barn behärskade han flera forntida språk och redan som elvaåring var han fast besluten att så småningom kunna dechiffrera det gamla Egyptens mystiska hieroglyfer. Han visste att det var möjligt om man bara lyckades tyda alla inskriptioner på den s.k. Rosettastenen - en stor, svart granodioritplatta som hittats 1799 av Napoleons trupper i Egypten. På Rosettastenen fanns tre liknande texter på tre olika forntida språk inristade, varav det ena var hieroglyfer. Rosettastenen var språknyckeln till hieroglyfernas gåta! År 1822 lyckades till sist Jean-François tyda samtliga inskriptioner på Rosettastenen. Därmed var hieroglyferna dechiffrerade och kunde nu tydas. En port till en svunnen tid öppnades och det antika Egypten väcktes till liv...

+ Läs mer

S

Egyptiska civilisationen - från arkaisk tid till sentid

av: Lars Hammarén
2020-11-22

Den egyptiska civilisationen är den enda som i ålder kan mäta sig med sumerernas. Liksom i Sumer ledde behovet av konstbevattning till ett mer organiserat samarbete. Konstbevattningen i Nildalen började senare än i Mesopotamien men åtminstone mot slutet av 3000-talet f.Kr hade man börjat gräva kanaler. Efterhand skapades ett behov av reglering av floden. Städer med omgivande landsbygd bildade stadsstater som slogs ihop till mindre riken. Omkring 3000 f.Kr enades Egypten till en stat. Genom enandet möjliggjordes skapandet av en stark stat och en utveckling av den egyptiska civilisationen...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om sfinxen

av: Carsten Ryytty
2017-11-15

I tusentals år har sand täckt den stora sfinxen vid Gizaplatån utanför Kairo ända upp till halsen. Sanden skyddade sfinxen ända tills arkeologerna grävde fram den på 1920-talet. Nu anser forskarna att statyn har förfallit mer sedan dess än under alla de föregående seklen...

+ Läs mer

Länkar om Egyptens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Hi

Forntidens Egypten

Det egyptiska riket längs med Nilen varade i flera tusen år. Invånarna i forntidens Egypten styrdes av en farao som...

Hi

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Ge
Karta

Egyptens geografi

Fördjupa dig i Egyptens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Re

Egyptisk mytologi

Den egyptiska mytologin var en religion i forntidens Egypten som existerade i omkring 3000 år. Egyptierna tillbad många...

Re

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Sh
Karta

Fakta om Egypten

Aktuell samhällsfakta om Egypten. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Egyptier med oxar

Flodkulturer

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars...

Hi
Porträtt

Kleopatra

Kleopatra (69-30 f.Kr) var en egyptisk drottning som är känd för sina romanser med några av sin...

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Karta

Mellanösternkonflikten

Bakgrunden till MellanösternkonfliktenSionismen, d.v.s. idén om en judisk stat, har funnits sedan...

Hi
Soldater

Ökenkriget

Ökenkriget är en benämning på striderna som utkämpades i Nordafrika 1940-1943 under andra...

Hi
karta

Suezkrisen

Suezkrisen är en benämning på den väpnade konflikt som uppstod 1956 efter att Egyptens president...

Re
Pyramiderna vid Giza.

Egyptens pyramider

Egyptens pyramider är de största byggnadsverk människan någonsin skapat förutom kinesiska muren....

Hi
Tutankhamun

Tutankhamun

År 1922 fann forskare farao Tutankhamuns orörda grav i Egypten. Det skulle visa sig att det var...

Hi
Karta

Suezkanalen

Frankrike hade under 1800-talet stora intressen i Nordafrika. De hade bland annat kolonier i de...

Hi
tanks

Sexdagarskriget

Sexdagarskriget utkämpades från 5 juni till 10 juni 1967 mellan å ena sidan Israel och på andra...

Re
Ramses II

Mumier

De forntida egyptiska mumierna har beundrats i mer än 2 000 år. Under medeltiden utsatte européerna...

Hi
Israeliska trupper

Oktoberkriget

Oktoberkriget, eller Jom kippurkriget, ägde rum mellan 6 och 25 oktober 1973. Konflikten utkämpades...