M
Kategori
Karta

Danmarks historia

I dansk jord har arkeologer funnit enstaka spår av människor från mellanistiden för cirka 100 000 år sedan. Efter den senaste istiden cirka 10 000 f Kr började renjägare att dyka upp i området, och då skog några årtusenden senare täckte landet fanns en bofast befolkning bestående av jägare och fiskare.

Omkring 4 000 f Kr började invånarna att bruka jorden. Från 2 000 f Kr kunde de framställa vapen och redskap av importerad brons (se bronsåldern) och från cirka 500 f Kr av järn (se järnåldern).

I dansk jord har arkeologer funnit enstaka spår av människor från mellanistiden för cirka 100 000 år sedan. Efter den senaste istiden cirka 10 000 f Kr började renjägare att dyka upp i området, och då skog några årtusenden senare täckte landet fanns en bofast befolkning bestående av jägare och fiskare.

Omkring 4 000 f Kr började invånarna att bruka jorden. Från 2 000 f Kr kunde de framställa vapen och redskap av importerad brons (se bronsåldern) och från cirka 500 f Kr av järn (se järnåldern).

ANNONS

ANNONS

Kanske enades landet under en enda kung redan vid vikingatidens början på 700-talet e Kr. I varje fall skedde det senast under mitten av 900-talet då kung Harald (Blåtand) enligt egen utsago (som finns inristad på en runsten i Jellinge) vann hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna.

1013 erövrade hans son Sven (Tveskägg) hela England. Då hade danska vikingar i över hundra år styrt delar av östra och mellersta England (det så kallade Danelagen) med huvudstad i York. Svens son Knut (den store) härskade 1018-1035 över ett "Nordsjöimperium" som omfattade Danmark, Norge och England.

Medeltiden präglades av interna fejder och krig med tyska Hansaförbundet och med Sverige. 1103 etablerades ett nordiskt ärkebiskopssäte i Lund som på den tiden tillhörde Danmark. I början av 1200-talet erövrades bland annat Estland, landskapslagarna nedtecknades och kung Valdemar Sejr lät upprätta en ”jordabok” som innehöll en förteckning över all egendom i riket. Hundra år senare, 1330-1340, var Danmark nästan upplöst och under administration av nordtyska grevar.

Kung Valdemar Atterdag och inte minst hans dotter Margrethe (Margareta) återuppbyggde det splittrade danska riket och stärkte kungamakten gentemot adeln. 1397 lyckades Margrethe genom Kalmarunionen samla de tre nordiska kungarikena under sitt styre: Danmark, Norge (med Orkney, Shetland, Färöarna, Island och Grönland) samt Sverige med Finland. Sverige lämnade unionssamarbetet 1523.

Med det stora inbördeskriget i Danmark 1534-1536 genomfördes reformationen vilket innebar att Danmark antog den protestantiska läran, bröt med påven och tog kyrkans omfattande besittningar i beslag. Adeln ägde nu huvuddelen av all mark.

På 1600-talet försvagades unionen Danmark-Norge väsentligt i förhållande till Sverige och efter krig under åren 1643-1645 och 1658-1659 hade Danmark-Norge förlorat de norska områdena Jämtland, Härjedalen och Bohuslän samt de danska områdena Skåne, Halland och Blekinge - Danmarks rikaste tredjedel. Vid fredsslutet 1720 hade Danmark-Norge och Sverige i realiteten krigat mot varandra i nästan 80 år. Läs mer i avsnittet om stormaktstidens Svreige >

Adelsmännen hade fått sina privilegier och sin makt i utbyte mot att de bar huvudansvaret för landets försvar. De dramatiska nederlagen i krigen mot Sverige gav kung Fredrik III anledning att införa envälde 1660. Det skedde efter en statskupp mot adeln, där kungen fick stöd av borgarna, vilka under kungens ledning hade lyckats försvara Köpenhamn och därmed hela Danmark mot fullständig svensk erövring.

Under enväldet genomfördes en omfattande utbyggnad av armén och flottan. Samtidigt förändrades administrationen för att bli effektivare och landet fick en enhetlig och i europeiska sammanhang avancerad lagstiftning: Danske Lov år 1683 och Norske Lov år 1687.

ANNONS

ANNONS

Efter 1720 följde en lång period av fred som medförde ekonomisk framgång. 1788 genomfördes omfattande reformer inom jordbruket. Livegenskapen, som tvingat bönderna att stanna och arbeta på den gård där de var födda, avskaffades. Samtidigt förvandlades den medeltida byagemenskapens ineffektiva och splittrade jordbruk då bönderna fick mark runt den egna gården.

Den dansk-norska unionen upplöstes under Napoleonkrigen i början av 1800-talet. England som låg i krig med Frankrikes kejsare Napoleon tvingade det neutrala Danmark-Norge över på den franska, förlorande sidan genom att bombardera Köpenhamn 1807 så att flottan inte skulle falla i Frankrikes händer. Danmarks sjöfart, handel och ekonomi förstördes av kriget och segerherrarna överlät 1814 Norge till Sverige, medan de tidigare norska områdena Island, Grönland och Färöarna förblev danska.

Trots nederlaget blev det närmaste halvseklet oerhört dynamiskt och kreativt för Danmarks del. Denna period kallas i dansk historia för guldåldern.

Med den franska februarirevolutionen 1848 svepte liberala och nationalistiska idéer genom Europa. Danska intellektuella, borgare och bönder samarbetade för att få ett slut på enväldet, samtidigt som den tyska majoriteten i Slesvig-Holstein tog till vapen och krävde självständighet.

Den nye, svage kung Fredrik VII kunde inte hantera situationen, och enväldet avskaffades 1848 lika oblodigt som det hade införts 1660. Landet fick en demokratisk författning när kungen skrev under den så kallade junigrundlagen sommaren 1849. I kriget mot Slesvig-Holstein fick Danmark stöd av Sverige och lyckades efter tre år av strider kväsa upproret.

Men segern blev kortvarig. Genom ett kort, blodigt krig 1864 mot Preussen förlorade Danmark, inte bara det tysktalande Holstein, utan också hela det till hälften dansktalande Slesvig. Det danska riket miste cirka 30 procent av sin yta, omkring 40 procent av sin befolkning (om man inte räknar in danska besittningar i andra världsdelar) och en stor del av sitt nationella självförtroende.

I och med nederlaget 1864 hade Danmark på allvar blivit en europeisk småstat. Många norska, svenska och finska frivilliga hade deltagit i kriget på dansk sida, men trots att århundraden av fiendskap med Sverige ersatts av en gryende känsla av skandinavisk gemenskap kunde varken en försvarsallians eller en ny nordisk union etableras. Danmark stod ensamt mot sin nya jättelika granne i söder, och en försvarsmässig resignation kom att prägla utrikes- och försvarspolitiken i mer än hundra år.

Men på hemmaplan tog den danska nationen ändå i med nya krafter under mottot ”Vad som utåt förlorats, ska inåt vinnas”. De stora jylländska hedarna odlades upp eller förvandlades till trädplanteringar och jordbruket utvecklades kraftigt. Reformerna från 1788 hade öppnat möjligheter som de efterhand bättre utbildade bönderna förstod att utnyttja. De bildade en kooperativ rörelse med bland annat andelsmejerier och andelsslakterier vilka drev på moderniseringen. Kött- och mjölkproduktionen mångdubblades. Under dessa år fick också industrialismen sitt genombrott i Danmark i takt med att staten avskaffade en rad regler kring handel och företagsamhet, byggde ut vägar och hamnar samt moderniserade finanssektorn.

ANNONS

ANNONS

Efter nederlaget mot Preussen 1864 förlorade de nationalliberala akademikerna och ämbetsmännen från Köpenhamn makten. Det godsägardominerade högerpartiet Højre kom att styra landet från 1866 till 1901. Till konflikten mellan stad och land kom också en konflikt mellan de välbärgade och de fattiga. 1871 bildades arbetarpartiet Socialdemokratiet, men strejker och arbetardemonstrationer slogs ned med hård hand. Ledarna fängslades och fick senare betalt för att emigrera till Amerika.

År 1901 bildade bondepartiet Venstre regering i överensstämmelse med folketingets majoritet. Detta accepterande av parlamentarismen, det vill säga principen att en regering måste ha parlamentets förtroende för att kunna regera, var en politisk vändpunkt i Danmark och kallades redan då för ett systemskifte.

Nu följde en lång rad reformer, bland dem införandet av allmän rösträtt 1915 för både män och kvinnor. Därmed blev Socialdemokratiet invalt i parlamentet och kunde för första gången bilda regering 1924 under Thorvald Stauning.

Danmark hade lyckats hålla sig neutralt under första världskriget 1914-1918, och 1920 fick man tillbaka den norra delen av Slesvig efter en folkomröstning. Den nya gränsen drogs så att minoriteterna på bägge sidor skulle bli så små som möjligt.

Den ekonomiska världskrisen på 1930-talet drabbade det exportberoende Danmark hårt. Jordbruket hamnade i allvarlig kris och inom industrin steg arbetslösheten till 40 procent. Detta gjorde en rad statliga ingrepp i ekonomin nödvändiga, och med genomförandet av ett stort socialpolitiskt reformprogram lades grunden till det danska välfärdssamhället.

Under 1920- och 1930-talet hade koalitionsregeringar mellan socialdemokraterna och det pacifistiska mittenpartiet Radikale Venstre kommit att uppfatta militärt försvar mot Tyskland som utsiktslöst, och försvaret hade minskats drastiskt. När Hitlers trupper den 9 april 1940 gick in i Danmark blev därför kampen mot angreppet mycket kortvarig. Det lilla danska motståndet hade ett visst symbolvärde. Sedan Danmark ockuperats av Tyskland ockuperade Storbritannien i förebyggande syfte Färöarna och Island, och Danmarks ambassadör i Washington ställde på eget ansvar Grönland under amerikanskt beskydd.

En dansk samlingsregering under Stauning styrde landet under krigets första år, men från augusti 1943 var landet i praktiken under tysk diktatur. I oktober 1943 beordrade Berlin att alla danska judar skulle gripas, men danskarna lyckades varna och gömma nästan alla landets 8 000 judar. 481 greps, varav 52 dog i koncentrationsläger. Drygt 7 000 smugglades till Sverige.

Samtidigt växte motståndsrörelsen till att omfatta cirka 20 000 aktiva, och den blev bättre organiserad. Danmarks Frihetsråd fungerade som ett slags illegal regering, en illegal armé bildades och motståndsgrupper utförde sabotage. Befrielsen kom den 4 maj 1945, utom för Bornholm som Sovjetunionen höll ockuperat till april 1946.

Läs i Landguiden om Danmarks historia - tiden efter andra världskriget och framåt.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Danmarks historia

Podden Vikingar

av: Sveriges Radio (SR)
Högstadiet

Poddar från Sveriges Radio kan användas på en rad olika sätt i undervisningen och med det här skolmaterialet kan du som pedagog på ett enkelt och spännande sätt börja inkludera poddar i din undervisning.

+ Läs mer

Artiklar om Danmarks historia

M

Hvidstengruppen

av: Lars Hildingson
2024-03-01

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens Kro, 10 km norr om staden Randers på Jylland. Gruppens uppgift var att ta hand om sprängämnen och vapen som nattetid kastades ner från brittiska flygplan. Krigsmaterielen spreds sedan över hela landet och spelade en viktig roll för motståndsrörelsen...

+ Läs mer

S

Margareta - drottning och politiskt geni

av: Stefan Högberg
2023-06-02

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark, Norge (inkl. Island) och Sverige (inkl. Finland) under en krona. I den här artikeln kan du läsa om kvinnan och maktspelaren Margareta, som av flera historiker omnämnts som en av de skickligaste makthavarna på det medeltida politiska spelbrädet...

+ Läs mer

M

Snapphanarna och kampen mellan Danmark och Sverige om Skånelandskapen

av: Annelie Ingvarsson
2023-03-10

För flera hundra år sedan var gränstrakterna i nordöstra Skåne en scen för obarmhärtiga strider om frihet och herravälde. Grannländerna Sverige och Danmark låg i långvarig fejd med varandra och tusentals människor fick sätta livet till i kampen om makten över Östersjön. Under 1600-talet nådde kriget sin kulmen. Arméernas närvaro i Skåne spred skräck bland befolkningen. Många tvingades lämna sina hem och söka skydd i de djupa skogarna. En del tog anställning i de danska friskyttekompanierna, andra förde sin egen desperata kamp för överlevnad. Det var nu som snapphanarna tog plats i den skånska historien...

+ Läs mer

M

Medeltidens sillmarknad i Skanör

av: Lars Hildingson
2022-04-26

Den 24 augusti varje år började sillfisket i Öresund. Det pågick till den 9 oktober. Den danske historieskrivaren Saxo Grammaticus berättar att stimmen var så täta att skeppen fastnade i dem. Man kunde ösa upp sill med händerna. Exempelsamlingen på skepparhistorier kan göras lång. Men faktum är att sillen varje höst kom i ofantliga mängder. Hansans köpmän organiserade sillhandeln som hade en stor europeisk marknad. Omkring 300 000 tunnor sill skeppades varje år ut från Skanör. Mot slutet av 1600-talet försvann de stora stimmen. Det är oklart varför...

+ Läs mer

S

Den blodiga kampen om Skånelandskapen

av: Carl-Henrik Larsson
2020-12-05

Idag är Öresundsregionen en av de mest dynamiska och expansiva regionerna i Europa och vänskapen mellan Sverige och Danmark har aldrig varit starkare. Öresundsbron som invigdes år 2000 har bidragit till att stärka denna sammanhållning ännu mer. Men relationen mellan länderna har inte alltid varit bra. Under flera århundraden var Sverige och Danmark ärkefiender, och en avgörande faktor i denna bittra ovänskap var kampen om Skånelandskapen...

+ Läs mer

S

Kronborgs och Öresundstullens historia

av: Torbjörn Nilsson
2020-05-28

Otaliga svenskar har från färjan Helsingborg – Helsingör sett slottet Kronborg, Danmarks mest kända byggnad. När unionskungen Erik av Pommern uppförde Kronborg på 1420-talet stod tullintresset i centrum. För Danmark, som behärskade sundets båda stränder, kunde tullavgifter från passerande fartyg bli en guldgruva. Trots denna insats är kung Erik i mångas ögon en tragisk gestalt som till slut förlorade sina danska, norska och svenska kungakronor, kanske lika tragisk som Shakespeares grubblande prins Hamlet på just Kronborgs slott...

+ Läs mer

Podcast om Danmarks historia

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Danmarks historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-16

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Danmarks historia från de första människorna i Danmark till idag.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Läs mer

Länkar om Danmarks historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Bronsåldern i Norden

Nordens bronsålder (1800-500 f.Kr) omfattar tiden då bronsredskap användes i Norden.

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Vikingatiden

Vikingatiden (800-1050) var en period i Nordens historia då nordbor, ofta kallade vikingar, begav sig ut på långa...

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Hi

Reformationen

Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Hi
Karta

Norges historia

Få en helhetsbild av Norges historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...

Ge
Karta

Danmarks geografi

Fördjupa dig i Danmarks geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Re

Fornnordisk religion och asatro

Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna...

Sh
Karta

Fakta om Danmark

Aktuell samhällsfakta om Danmark. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi

Järnåldern i Norden

Nordens järnålder (500 f.Kr - 1050 e.Kr) omfattar tiden då järnredskap började användas i Norden.

Re

Nordens kristnande

Under vikingatiden började kristendomen införas i Norden av europeiska missionärer. På 1000-talet fick kristendomen...

Hi

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Avrättning

Stockholms blodbad

Stockholms blodbad är benämningen på avrättningarna av över 80 svenskar som den danske unionskungen...

Ge
Sattelitbild

Grönland

Grönland är världens största ö och är idag en självstyrande dansk provins (se karta). Ön är nästan...

Hi
snapphane

Snapphanar

Genom freden i Roskilde 1658 tvingades Danmark avvara de danska landskapen Skåne, Halland och...

Hi
soldater

Stora nordiska kriget

Det stora nordiska kriget var en väpnad konflikt som utspelades i norra och östra Europa 1700-1721...

Hi
soldater

Nordiska sjuårskriget

Nordiska sjuårskriget var ett krig som utkämpades 1563-1570 mellan å ena sidan Sverige, å andra...

Hi
Slaget vid Lund

Skånska kriget

Det skånska kriget (1675-1679) utkämpades mellan Danmark (med stöd från Nederländerna och...

Hi
Skandinavism

Skandinavismen

Skandinavismen var en rörelse och idéströmning under mitten av 1800-talet som ville närma och ena...

Hi
Tyska trupper i Oslo.

Operation Weserübung

Operation Weserübung var det tyska namnet på deras invasion av Danmark och Norge som inleddes den 9...

Hi
soldater

Slaget vid Visby

År 1361 anföll den danske kungen Valdemar Atterdag Gotland med en välutrustad krigshär. Det...

Ge
Karta

Färöarna

Det lilla öriket Färöarna ligger mellan Skottland, Norge och Island ute i norra Atlanten (se karta...

Hi
Strid

Slaget vid Lund

Slaget vid Lund ägde rum den 4 december 1676 och var en del av det skånska kriget. Striden stod...

Hi
Karl X Gustav

Tåget över Bält

Tåget över Bält var en våghalsig militär operation som drevs igenom av den svenske kungen Karl X...

Hi
Porträtt

Margareta I av Danmark

Margareta I (1353-1412) var dansk, norsk och svensk (1389-1412) drottning och låg bakom bildandet...

Hi
Karta

Freden i Roskilde

År 1657 befann sig den svenska armén under ledning av Karl X Gustav i Polen. Den danske kungen...

Hi
Porträtt

Kristian I

Kristian I (1426-1481) var dansk, norsk och svensk (1457-1464) kung och grundare av den...

Hi
Erik av Pommern

Erik av Pommern

Erik av Pommern (1382-1459) svensk kung 1412-1439. Erik av Pommern var systerdotterson till...

Hi
Porträtt

Kristian II

Kristian II (1481-1559), dansk, norsk och svensk (1520-1521) kung, traditionellt känd i Sverige som...

Hi
Porträtt

Kung Hans

Hans (1455-1513) var dansk, norsk och svensk (1497-1501) kung. Hans var son till Kristian I och...

Hi
Vikingar

Vikingatåg

Vikingatåg var krigståg från Norden mot det övriga Europa under vikingatiden (ca 800-1050). Ordet "...

Hi
belägring

Älvsborgs lösen

Älvsborgs lösen var en summa om 150 000 daler silvermynt som Sverige enligt Stettinfreden 1570 (...

Hi
fartyg

Freden i Brömsebro (Brömsebrofreden)

Freden i Brömsebro (Brömsebrofreden) slöts mellan Sverige och Danmark den 13 augusti 1645 vid...

Hi
Tecknande av fredsfördrag.

Freden i Knäred

Freden i Knäred eller Knäredsfreden avslutade 1613 - två år efter Gustav II Adolfs trontillträde -...

Hi
Målning

Freden i Köpenhamn

Freden i Köpenhamn eller Köpenhamnsfreden 1660 avslutade det danska kriget 1658-1660. Den tidigare...

Hi
Belägringen av Köpenhamn.

Grevefejden

Grevefejden var ett danskt inbördeskrig 1534-1536 som handlade om den danska tronföljdsfrågan och...

Hi
Tecknande av fredsfördrag.

Freden i Stettin

Freden i Stettin eller Stettinfreden var den fred som slöts den 13 december 1570 efter nordiska...

Hi
Fartyg

Sveriges krig mot Danmark (1611-1660)

Under åren 1611-1660 utkämpade Sverige fyra krig mot Danmark. Vid periodens början behärskade...

Hi
Möte

Kielfreden

Kielfreden 1814 var den traktat som efter det korta kriget mellan Sverige och Danmark innebar att...