M

Danmarks historia

I dansk jord har arkeologer funnit enstaka spår av människor från mellanistiden för cirka 100 000 år sedan. Efter den senaste istiden cirka 10 000 f Kr började renjägare att dyka upp i området, och då skog några årtusenden senare täckte landet fanns en bofast befolkning bestående av jägare och fiskare.

Omkring 4 000 f Kr började invånarna att bruka jorden. Från 2 000 f Kr kunde de framställa vapen och redskap av importerad brons (se bronsåldern) och från cirka 500 f Kr av järn (se järnåldern).

Kanske enades landet under en enda kung redan vid vikingatidens början på 700-talet e Kr. I varje fall skedde det senast under mitten av 900-talet då kung Harald (Blåtand) enligt egen utsago (som finns inristad på en runsten i Jellinge) vann hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna.

I dansk jord har arkeologer funnit enstaka spår av människor från mellanistiden för cirka 100 000 år sedan. Efter den senaste istiden cirka 10 000 f Kr började renjägare att dyka upp i området, och då skog några årtusenden senare täckte landet fanns en bofast befolkning bestående av jägare och fiskare.

Omkring 4 000 f Kr började invånarna att bruka jorden. Från 2 000 f Kr kunde de framställa vapen och redskap av importerad brons (se bronsåldern) och från cirka 500 f Kr av järn (se järnåldern).

Kanske enades landet under en enda kung redan vid vikingatidens början på 700-talet e Kr. I varje fall skedde det senast under mitten av 900-talet då kung Harald (Blåtand) enligt egen utsago (som finns inristad på en runsten i Jellinge) vann hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna.

ANNONS

ANNONS

1013 erövrade hans son Sven (Tveskägg) hela England. Då hade danska vikingar i över hundra år styrt delar av östra och mellersta England (det så kallade Danelagen) med huvudstad i York. Svens son Knut (den store) härskade 1018-1035 över ett "Nordsjöimperium" som omfattade Danmark, Norge och England.

Medeltiden präglades av interna fejder och krig med tyska Hansaförbundet och med Sverige. 1103 etablerades ett nordiskt ärkebiskopssäte i Lund som på den tiden tillhörde Danmark. I början av 1200-talet erövrades bland annat Estland, landskapslagarna nedtecknades och kung Valdemar Sejr lät upprätta en ”jordabok” som innehöll en förteckning över all egendom i riket. Hundra år senare, 1330-1340, var Danmark nästan upplöst och under administration av nordtyska grevar.

Kung Valdemar Atterdag och inte minst hans dotter Margrethe (Margareta) återuppbyggde det splittrade danska riket och stärkte kungamakten gentemot adeln. 1397 lyckades Margrethe genom Kalmarunionen samla de tre nordiska kungarikena under sitt styre: Danmark, Norge (med Orkney, Shetland, Färöarna, Island och Grönland) samt Sverige med Finland. Sverige lämnade unionssamarbetet 1523.

Med det stora inbördeskriget i Danmark 1534-1536 genomfördes reformationen vilket innebar att Danmark antog den protestantiska läran, bröt med påven och tog kyrkans omfattande besittningar i beslag. Adeln ägde nu huvuddelen av all mark.

På 1600-talet försvagades unionen Danmark-Norge väsentligt i förhållande till Sverige och efter krig under åren 1643-1645 och 1658-1659 hade Danmark-Norge förlorat de norska områdena Jämtland, Härjedalen och Bohuslän samt de danska områdena Skåne, Halland och Blekinge - Danmarks rikaste tredjedel. Vid fredsslutet 1720 hade Danmark-Norge och Sverige i realiteten krigat mot varandra i nästan 80 år. Läs mer i avsnittet om stormaktstidens Svreige >

Adelsmännen hade fått sina privilegier och sin makt i utbyte mot att de bar huvudansvaret för landets försvar. De dramatiska nederlagen i krigen mot Sverige gav kung Fredrik III anledning att införa envälde 1660. Det skedde efter en statskupp mot adeln, där kungen fick stöd av borgarna, vilka under kungens ledning hade lyckats försvara Köpenhamn och därmed hela Danmark mot fullständig svensk erövring.

Under enväldet genomfördes en omfattande utbyggnad av armén och flottan. Samtidigt förändrades administrationen för att bli effektivare och landet fick en enhetlig och i europeiska sammanhang avancerad lagstiftning: Danske Lov år 1683 och Norske Lov år 1687.

Efter 1720 följde en lång period av fred som medförde ekonomisk framgång. 1788 genomfördes omfattande reformer inom jordbruket. Livegenskapen, som tvingat bönderna att stanna och arbeta på den gård där de var födda, avskaffades. Samtidigt förvandlades den medeltida byagemenskapens ineffektiva och splittrade jordbruk då bönderna fick mark runt den egna gården.

Den dansk-norska unionen upplöstes under Napoleonkrigen i början av 1800-talet. England som låg i krig med Frankrikes kejsare Napoleon tvingade det neutrala Danmark-Norge över på den franska, förlorande sidan genom att bombardera Köpenhamn 1807 så att flottan inte skulle falla i Frankrikes händer. Danmarks sjöfart, handel och ekonomi förstördes av kriget och segerherrarna överlät 1814 Norge till Sverige, medan de tidigare norska områdena Island, Grönland och Färöarna förblev danska.

Trots nederlaget blev det närmaste halvseklet oerhört dynamiskt och kreativt för Danmarks del. Denna period kallas i dansk historia för guldåldern.

Med den franska februarirevolutionen 1848 svepte liberala och nationalistiska idéer genom Europa. Danska intellektuella, borgare och bönder samarbetade för att få ett slut på enväldet, samtidigt som den tyska majoriteten i Slesvig-Holstein tog till vapen och krävde självständighet.

Den nye, svage kung Fredrik VII kunde inte hantera situationen, och enväldet avskaffades 1848 lika oblodigt som det hade införts 1660. Landet fick en demokratisk författning när kungen skrev under den så kallade junigrundlagen sommaren 1849. I kriget mot Slesvig-Holstein fick Danmark stöd av Sverige och lyckades efter tre år av strider kväsa upproret.

Men segern blev kortvarig. Genom ett kort, blodigt krig 1864 mot Preussen förlorade Danmark, inte bara det tysktalande Holstein, utan också hela det till hälften dansktalande Slesvig. Det danska riket miste cirka 30 procent av sin yta, omkring 40 procent av sin befolkning (om man inte räknar in danska besittningar i andra världsdelar) och en stor del av sitt nationella självförtroende.

I och med nederlaget 1864 hade Danmark på allvar blivit en europeisk småstat. Många norska, svenska och finska frivilliga hade deltagit i kriget på dansk sida, men trots att århundraden av fiendskap med Sverige ersatts av en gryende känsla av skandinavisk gemenskap kunde varken en försvarsallians eller en ny nordisk union etableras. Danmark stod ensamt mot sin nya jättelika granne i söder, och en försvarsmässig resignation kom att prägla utrikes- och försvarspolitiken i mer än hundra år.

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Men på hemmaplan tog den danska nationen ändå i med nya krafter under mottot ”Vad som utåt förlorats, ska inåt vinnas”. De stora jylländska hedarna odlades upp eller förvandlades till trädplanteringar och jordbruket utvecklades kraftigt. Reformerna från 1788 hade öppnat möjligheter som de efterhand bättre utbildade bönderna förstod att utnyttja. De bildade en kooperativ rörelse med bland annat andelsmejerier och andelsslakterier vilka drev på moderniseringen. Kött- och mjölkproduktionen mångdubblades. Under dessa år fick också industrialismen sitt genombrott i Danmark i takt med att staten avskaffade en rad regler kring handel och företagsamhet, byggde ut vägar och hamnar samt moderniserade finanssektorn.

  Efter nederlaget mot Preussen 1864 förlorade de nationalliberala akademikerna och ämbetsmännen från Köpenhamn makten. Det godsägardominerade högerpartiet Højre kom att styra landet från 1866 till 1901. Till konflikten mellan stad och land kom också en konflikt mellan de välbärgade och de fattiga. 1871 bildades arbetarpartiet Socialdemokratiet, men strejker och arbetardemonstrationer slogs ned med hård hand. Ledarna fängslades och fick senare betalt för att emigrera till Amerika.

  År 1901 bildade bondepartiet Venstre regering i överensstämmelse med folketingets majoritet. Detta accepterande av parlamentarismen, det vill säga principen att en regering måste ha parlamentets förtroende för att kunna regera, var en politisk vändpunkt i Danmark och kallades redan då för ett systemskifte.

  Nu följde en lång rad reformer, bland dem införandet av allmän rösträtt 1915 för både män och kvinnor. Därmed blev Socialdemokratiet invalt i parlamentet och kunde för första gången bilda regering 1924 under Thorvald Stauning.

  Danmark hade lyckats hålla sig neutralt under första världskriget 1914-1918, och 1920 fick man tillbaka den norra delen av Slesvig efter en folkomröstning. Den nya gränsen drogs så att minoriteterna på bägge sidor skulle bli så små som möjligt.

  Den ekonomiska världskrisen på 1930-talet drabbade det exportberoende Danmark hårt. Jordbruket hamnade i allvarlig kris och inom industrin steg arbetslösheten till 40 procent. Detta gjorde en rad statliga ingrepp i ekonomin nödvändiga, och med genomförandet av ett stort socialpolitiskt reformprogram lades grunden till det danska välfärdssamhället.

  Under 1920- och 1930-talet hade koalitionsregeringar mellan socialdemokraterna och det pacifistiska mittenpartiet Radikale Venstre kommit att uppfatta militärt försvar mot Tyskland som utsiktslöst, och försvaret hade minskats drastiskt. När Hitlers trupper den 9 april 1940 gick in i Danmark blev därför kampen mot angreppet mycket kortvarig. Det lilla danska motståndet hade ett visst symbolvärde. Sedan Danmark ockuperats av Tyskland ockuperade Storbritannien i förebyggande syfte Färöarna och Island, och Danmarks ambassadör i Washington ställde på eget ansvar Grönland under amerikanskt beskydd.

  En dansk samlingsregering under Stauning styrde landet under krigets första år, men från augusti 1943 var landet i praktiken under tysk diktatur. I oktober 1943 beordrade Berlin att alla danska judar skulle gripas, men danskarna lyckades varna och gömma nästan alla landets 8 000 judar. 481 greps, varav 52 dog i koncentrationsläger. Drygt 7 000 smugglades till Sverige.

  Samtidigt växte motståndsrörelsen till att omfatta cirka 20 000 aktiva, och den blev bättre organiserad. Danmarks Frihetsråd fungerade som ett slags illegal regering, en illegal armé bildades och motståndsgrupper utförde sabotage. Befrielsen kom den 4 maj 1945, utom för Bornholm som Sovjetunionen höll ockuperat till april 1946.

  Läs i Landguiden om Danmarks historia - tiden efter andra världskriget och framåt.
   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  Sidan uppdaterad: 13 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Artiklar om Danmarks historia

  M

  Stockholms blodbad blev slutet för Kalmarunionen

  av: Magnus Västerbro
  2018-07-28

  Stockholms blodbad blev kulmen på många år av politiska intriger och öppna krigshandlingar. Ända sedan Kalmarunionen grundades av drottning Margareta drygt 120 år tidigare har en dragkamp pågått mellan Stockholm och Köpenhamn. Formellt har regenten i Danmark varit unionens överhuvud, men konflikter har hela tiden uppstått...

  + Läs mer

  SO-rummet bok
  M

  Judarnas historia i Danmark, Norge och Finland

  av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
  2015-11-23

  Danmark, Norge och Finland skiljer sig något åt vad gäller judisk invandring. Snabbast att tillåta judar var Danmark. Norge däremot släppte inte in några judar i landet förrän efter 1850. Till Finland kom judar i någon omfattning först in på 1800-talet...

  + Läs mer

  SO-rummet bok
  M

  Den 9 april 1940 - Hitler anfaller Danmark och Norge

  av: Carsten Ryytty
  2015-09-24

  Den 9 april 1940 gick startskottet för operation Weserübung som var kodnamnet på den tyska anfallsplanen mot Danmark och Norge. Danskarna var illa förberedda och kapitulerade på en gång. Tyskarna hade räknat med att erövringen av Norge skulle gå lika snabbt, men så blev det inte...

  + Läs mer

  SO-rummet bok
  S

  Kristian II och Sten Sture den yngre

  av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
  2014-02-08

  Kristian II av Danmark hade stora planer för Norden. I Danmark ville han skydda bönderna och allmogen från stormännens övergrepp. Tyska Hansans handelsövervälde skulle brytas. Sverige skulle tvingas tillbaka in i unionen...

  + Läs mer

  SO-rummet bok
  M

  Engelbrektsupproret - bakgrund och orsaker

  av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
  2014-01-11

  I början av 1430-talet pyrde oron hos den svenska allmogen. Även de svenska stormännen kände sin makt hotad av den danske unionskungen Erik och hans utländska fogdar. Missnöjet blev snart så stort att bönderna gjorde uppror. Upprorets ledare hette Engelbrekt Engelbrektsson och händelsen har inom svensk historieskrivning fått namnet Engelbrektsupproret.

  + Läs mer

  Podcast om Danmarks historia

  SO-rummet podcast icon
  M

  Danmarks historia

  av: Julia, Mattias och Kristoffer
  2018-10-16

  Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Danmarks historia från de första människorna i Danmark till idag.

  + Läs mer

  SO-rummet podcast icon
  M

  Nordens historia

  av: Julia, Mattias och Kristoffer
  2018-10-02

  Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

  + Läs mer

  Länkar om Danmarks historia

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Bronsåldern i Norden

  Nordens bronsålder (1800-500 f.Kr) omfattar tiden då bronsredskap användes i Norden.

  Medeltiden

  Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

  Vikingatiden

  Vikingatiden (800-1050) var en period i Nordens historia då nordbor, ofta kallade vikingar, begav sig ut på långa...

  Nya tidens huvudlinjer

  Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

  Reformationen

  Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

  Det långa 1800-talet

  Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

  Det korta 1900-talet

  Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

  Andra världskriget

  Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

  Norges historia

  Få en helhetsbild av Norges historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...

  Danmarks geografi

  Fördjupa dig i Danmarks geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

  Fornnordisk religion och asatro

  Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna...

  Fakta om Danmark

  Aktuell samhällsfakta om Danmark. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

  Järnåldern i Norden

  Nordens järnålder (500 f.Kr - 1050 e.Kr) omfattar tiden då järnredskap började användas i Norden.

  Nordens kristnande

  Under vikingatiden började kristendomen införas i Norden av europeiska missionärer. På 1000-talet fick kristendomen...

  Sverige och Norden på medeltiden

  Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

  Relaterade taggar

  SO-rummet tag typ

  Skånes historia

  Här hittar du material som kan relateras till Skånes historia från stenåldern och framåt.

  Kalmarunionen

  Det tyska handelsförbundet Hansan hade under medeltidens gång vuxit sig allt starkare och mäktigare...

  Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad är benämningen på avrättningarna av över 80 svenskar som den danske unionskungen...

  Grönland

  Grönland är världens största ö och är idag en självstyrande dansk provins (se karta). Ön är nästan...

  Snapphanar

  Genom freden i Roskilde 1658 tvingades Danmark avvara de danska landskapen Skåne, Halland och...

  Stora nordiska kriget

  Det stora nordiska kriget var en väpnad konflikt som utspelades i norra och östra Europa 1700-1721...

  Nordiska sjuårskriget

  Nordiska sjuårskriget var ett krig som utkämpades 1563-1570 mellan å ena sidan Sverige, å andra...

  Skånska kriget

  Det skånska kriget (1675-1679) utkämpades mellan Danmark (med stöd från Nederländerna och...

  Skandinavismen

  Skandinavismen var en rörelse och idéströmning under mitten av 1800-talet som ville närma och ena...

  Operation Weserübung

  Operation Weserübung var det tyska namnet på deras invasion av Danmark och Norge som inleddes den 9...

  Slaget vid Visby

  År 1361 anföll den danske kungen Valdemar Atterdag Gotland med en välutrustad krigshär. Det...

  Färöarna

  Det lilla öriket Färöarna ligger mellan Skottland, Norge och Island ute i norra Atlanten (se karta...

  Slaget vid Lund

  Slaget vid Lund ägde rum den 4 december 1676 och var en del av det skånska kriget. Striden stod...

  Tåget över Bält

  Tåget över Bält var en våghalsig militär operation som drevs igenom av den svenske kungen Karl X...

  Margareta I av Danmark

  Margareta I (1353-1412) var dansk, norsk och svensk (1389-1412) drottning och låg bakom bildandet...

  Freden i Roskilde

  År 1657 befann sig den svenska armén under ledning av Karl X Gustav i Polen. Den danske kungen...

  Kristian I

  Kristian I (1426-1481) var dansk, norsk och svensk (1457-1464) kung och grundare av den...

  Erik av Pommern

  Erik av Pommern (1382-1459) svensk kung 1412-1439. Erik av Pommern var systerdotterson till...

  Kristian II

  Kristian II (1481-1559), dansk, norsk och svensk (1520-1521) kung, traditionellt känd i Sverige som...

  Kung Hans

  Hans (1455-1513) var dansk, norsk och svensk (1497-1501) kung. Hans var son till Kristian I och...

  Vikingatåg

  Vikingatåg var krigståg från Norden mot det övriga Europa under vikingatiden (ca 800-1050). Ordet "...

  Älvsborgs lösen

  Älvsborgs lösen var en summa om 150 000 daler silvermynt som Sverige enligt Stettinfreden 1570 (...

  Freden i Brömsebro (Brömsebrofreden)

  Freden i Brömsebro (Brömsebrofreden) slöts mellan Sverige och Danmark den 13 augusti 1645 vid...

  Freden i Knäred

  Freden i Knäred eller Knäredsfreden avslutade 1613 - två år efter Gustav II Adolfs trontillträde -...

  Freden i Köpenhamn

  Freden i Köpenhamn eller Köpenhamnsfreden 1660 avslutade det danska kriget 1658-1660. Den tidigare...

  Grevefejden

  Grevefejden var ett danskt inbördeskrig 1534-1536 som handlade om den danska tronföljdsfrågan och...