M
Tagg
Porträtt
Vid riksdagen 1680 blev Karl XI enväldig, med stod ändå under lagen och fick alltså inte överträda den.

Karl XI

Karl Xl (1655-1697) var det enda barnet till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora och var myndig kung av Sverige 1672-1697. Under hans regeringstid infördes det kungliga enväldet i Sverige. Karl kunde därmed genomföra reformer, främst den s.k. reduktionen, som minskade adelns besittningar (ägande) samtidigt som staten (inkl. armén och flottan) stärktes.

Karl XI är också känd för sitt framgångsrika krig mot Danmark, skånska kriget 1675-1679. Efter kriget lät Karl förbättra hela det svenska militärväsendet och skapade bland annat det s.k. indelningsverket som gav Sverige en större och bättre armé.

ANNONS

ANNONS

Karl XI:s stora satsningar på landets armé och örlogsflotta skördades senare av hans son Karl XII som ärvde en av världens modernaste och mest effektiva krigsapparater - den karolinska armén.

Historikerna är i stort sett eniga om att den administrativt begåvade och flitige kungen var väl lämpad som envåldshärskare. Under sina 23 år vid makten lät han reformera försvarets organisation och omorganisera och styra upp statsförvaltningen. Reduktionen (indragningen av en stor del av adelns besittningar till staten) gjorde att statens inkomster ökade och att statsbudgeten kom i balans. Därtill främjades både gruvnäringen och den svenska exportindustrin under Karl XI:s regeringsperiod.

Kungen levde sparsamt och arbetade från morgon till kväll. Han belönade dugliga medarbetare med befordran eller adelskap. På så vis skaffade han sig en skara tacksamma och extra lojala anhängare. Odugliga medarbetare avskedades eller bestraffades.Karl XI dog 1697 i magcancer, endast 41 år gammal. Han efterträddes av sin son Karl XII som däremot inte hade ärvt sin pappas intresse för civil förvaltning.

ANNONS

S  Fördjupning

Karl XI var bara fyra år när fadern (Karl X Gustav) dog, och hans uppfostran gav anledning till oro hos samtiden. Kungens ordblindhet medförde att många ansåg att han var obegåvad. Han var inte heller särskilt intresserad av teoretiska ämnen, och en präst klagade i en predikan över att den blivande kungen uppfostrades till att höra pukor och trummor och bygga skansar men inte fick lära sig tillräckligt om rikets tillstånd och ekonomi.

Karl XI fick en uppfostran som förberedde honom för att bli en enväldig monark. Inte minst bidrog modern Hedvig Eleonora till detta. Utomlands saknades inte förebilder. I Danmark hade enväldet införts 1660 och i Frankrike härskade Ludvig XIV symbolen för en absolut monark.

Den koncentration av makten till kungen som eftersträvats av fadern skulle fullföljas av sonen - efter den parentes som förmyndarregeringen kom att utgöra. Under Karl XI infördes vad som senare har kallats det karolinska enväldet. All makt samlades hos kungen och hans tjänstemän. Samtidigt genomfördes en omfattande räfst med förmyndarregeringen och en reduktion av adelns godsinnehav.

De första åren av Karl XI:s regeringsperiod dominerades av krig. För Sverige gällde det att söka försvara vad som tidigare erövrats, framför allt de danska landskapen. Kungen ledde själv trupperna under det blodiga slaget vid Lund 1676 och visade att svenskarna kunde hävda sig mot fienden. Sammandrabbningen fick stor betydelse i propagandan - Karl XI utmålades som Gustav II Adolfs och Karl X Gustavs like. Historikern Ingvar Andersson skriver att de drag han visade på slagfältet i Lund "får närmast sägas vara vågsamhet och obetänksamhet, jämte ett okuvligt personligt mod".

Genom fredsperioden, reduktionen och indelningsverket jämnade Karl XI marken för sonen Karl XII, som till fullo skulle utnyttja den ställning det karolinska enväldet gav honom.

Gråkappan

Gråkappan var allmogens namn på Karl XI, som sades ha varit klädd i en enkel grå kappa då han reste omkring i landet och inspekterade olika befattningshavare. Många av historierna om kungen är sena anekdoter. Poängen var alltid att denne avslöjade missförhållanden och omedelbart ingrep och ställde till rätta.

Riktigt är att Karl XI var medveten om vikten av att ha kontakt med folket, att propagera för sina förslag och att vinna stöd för de olika reformer han genomförde. Att färdas bland vanligt folk och bevista marknader var ett sätt för kungen att skaffa sig information och statuera exempel.
 

LÄS MER: Karl XI:s tid - riket organiseras och kontrollen ökar

LÄS MER: Den karolinska tiden 1654-1718

LÄS MER: Karl XI:s reduktion och förmyndarräfts

LÄS MER: Reduktionen och adelns opposition mot enväldet

LÄS MER: Karolinska enväldet

LÄS MER: Ulrika Eleonora (d.ä.)
 

Litteratur:
Sten Carlsson m.fl., Den svenska historien, del 7, Bonniers, 1993
Sten Carlsson & Jerker Rosén, Svensk historia, del 2, Bonniers, 1961
Christer Kuvaja, Karolinska krigare 1660-1721, Schildts Förlags AB, 2008
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Karl XI.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Karl XI

S

Karolinska enväldet

av: Stig Hadenius
2021-11-11

Det karolinska enväldet infördes under Karl XI:s regering under helt lagliga former genom beslut vid flera riksdagar. Karl XI gjordes till enväldig kung. Kungen fick därmed rätt att stifta lagar, ta ut skatter och inleda krig. Utomlands saknades inte förebilder. I Danmark hade enväldet införts 1660 och i Frankrike härskade Ludvig XIV, symbolen för en absolut monark...

+ Läs mer

S

Den blodiga kampen om Skånelandskapen

av: Carl-Henrik Larsson
2020-12-05

Idag är Öresundsregionen en av de mest dynamiska och expansiva regionerna i Europa och vänskapen mellan Sverige och Danmark har aldrig varit starkare. Öresundsbron som invigdes år 2000 har bidragit till att stärka denna sammanhållning ännu mer. Men relationen mellan länderna har inte alltid varit bra. Under flera århundraden var Sverige och Danmark ärkefiender, och en avgörande faktor i denna bittra ovänskap var kampen om Skånelandskapen...

+ Läs mer

S

Armén och flottan under stormaktstiden

av: Stig Hadenius
2020-01-09

Det var den framgångsrika svenska krigsapparaten som gjorde Sverige till en stormakt i Nordeuropa. I början av 1600-talet effektiviserades armén under Gustav II Adolfs ledning, vilket ledde till stora framgångar på slagfälten i Tyskland. Sveriges nya roll som stormakt var dock oerhört kostsam, framförallt gällande allt manskap som behövdes både inom armén och flottan. Detta löstes genom en rad nya militära reformer under Karl XI:s tid, vilket skapade förutsättningar för Karl XII att utkämpa det stora nordiska kriget (1700-1721), som slutligen ledde till den svenska stormaktens fall. Landets befolkningsmässiga och ekonomiska resurser räckte i slutändan inte till för att försvara stormaktsväldets vidsträckta gränser runt Östersjön...

+ Läs mer

M

Karl XI:s tid - riket organiseras och kontrollen ökar

av: Herman Lindqvist
2019-03-06

Festen är över. Efter drottning Kristinas glans och prakt och Karl X Gustavs chanstagningar med land och folk kommer vardagen. Kungen heter Karl XI, och kallas ibland för "Gråkappan". Han umgicks aldrig med utländska filosofer, han höll inga slösande fester. Han tog inga risker...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Den karolinska tiden 1654-1718

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-30

Perioden i Sveriges historia mellan 1654-1718 kallas ibland för den karolinska tiden, då Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII, i tur och ordning, var Sveriges regenter. Den karolinska tiden täcker den senare hälften av stormaktstiden då Sverige var inblandat i flera stora krig mot framförallt Danmark och Ryssland...

+ Läs mer

S

Reduktionen och adelns opposition mot enväldet

av: John Chrispinsson
2015-09-26

Den svenska adeln drabbades hårt av XI:s reduktion på 1680-talet. Det adliga missnöjet mot den enväldiga kungamakten växte sig därmed allt starkare. När sedan Karl XI dog och slottet brann ner 1697 sipprade kritiken upp till ytan. Kritiska röster gjorde sig nu hörda och med dem trädde en opposition mot kungamakten fram...

+ Läs mer

Podcast om Karl XI

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Läs mer

Länkar om Karl XI

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS