M

Sveriges historia

Ett enhetligt rike med gemensam kung har funnits i landskapen kring de stora sjöarna i söder sedan 1100-talet. Från 1500-talet framträdde en stat med mer centralstyrd förvaltning och ärftlig kungamakt, och på 1600-talet gjordes erövringar utomlands. Stormaktsväldet kollapsade på 1700-talet och i början av 1800-talet förlorade Sverige även Finland, som ingått i riket i 500 år. I slutet av århundradet fick Sverige en tvåkammarriksdag och allmän rösträtt var infört 1921. Från 1930-talet var Socialdemokraterna dominerande parti. Sverige lyckades hålla sig utanför 1900-talets båda världskrig.

Ett enhetligt rike med gemensam kung har funnits i landskapen kring de stora sjöarna i söder sedan 1100-talet. Från 1500-talet framträdde en stat med mer centralstyrd förvaltning och ärftlig kungamakt, och på 1600-talet gjordes erövringar utomlands. Stormaktsväldet kollapsade på 1700-talet och i början av 1800-talet förlorade Sverige även Finland, som ingått i riket i 500 år. I slutet av århundradet fick Sverige en tvåkammarriksdag och allmän rösträtt var infört 1921. Från 1930-talet var Socialdemokraterna dominerande parti. Sverige lyckades hålla sig utanför 1900-talets båda världskrig.

ANNONS

ANNONS

Tidig historia

De första fynden av mänskligt liv i det område som idag utgör Sverige har påträffats i Skåne och är upp till 13 000 år gamla. Den romerske historikern Tacitus är den första som i skrift omkring år 100 e Kr refererar till svenskarna, de vapenföra svionerna i norr, vilka romarna hade handelsutbyte med.

Vikingatiden

De arkeologiska lämningarna efter handelsstaden Birka i Mälarregionen ger en bild av den blomstrande handeln på 700- och 800-talen. Svenska vikingar kontrollerade då handelsvägarna i östra Europa ända ner till Konstantinopel. Den förste kristne missionären, Ansgar, hade Birka som bas när han på 830-talet försökte kristna Sverige.

Ett svenskt rike växer fram

Kärnan till dagens Sverige – Svealandskapen, Östergötland och Västergötland – framträdde som en enhet under gemensam kung från 1100-talet. 1350 fick Sverige en landslag som gällde hela riket. Sveriges gränser var dock inte desamma som idag; efter 200 år av expansion längs den finska kusten hade Finland vid början av 1300-talet infogats under den svenska kronan.

Kalmarunionen

År 1397 inlemmades Sverige i en union med de nordiska länderna under danska drottningen Margareta – den så kallade Kalmarunionen. Unionen var främst en försvarsallians riktad mot tyska furstar och de nordtyska städerna i Hansaförbundet, som kontrollerade handeln i Östersjöområdet. Konflikten, som drabbade svensk export, ledde till flera uppror mot unionen under 1400-talet.

Vasaätten

I början av 1520-talet besegrades den danske kungen Kristian II i en resning ledd av Gustav Vasa, som 1523 valdes till Sveriges kung. Det nya kungadömet bestod av Sverige-Finland men däri ingick inte Skåne, Halland och Blekinge samt Bohuslän, Jämtland-Härjedalen och Gotland, som erövrades från Danmark-Norge först under 1600-talet. Gustav Vasa regerade till sin död 1560.

Under Gustav Vasa, hans söner och framför allt sonsonen Gustav II Adolf (regent 1611–1632) lades grunderna till den svenska riksadministrationen, rättsväsendet, militärorganisationen och utbildningsväsendet. Då inleddes också den svenska expansionen i Baltikum. Vid 1600-talets mitt – efter seger över Danmark och framgångar i det trettioåriga kriget på europeiska kontinenten – kunde man i Stockholm betrakta Östersjön som ett innanhav.

ANNONS

ANNONS

Stormaktsväldets undergång

År 1700 inleddes det stora nordiska kriget med att Sverige anfölls av koalitionen Ryssland, Sachsen-Polen och Danmark. En lång rad svenska segrar bröts 1709 vid Poltava sedan Karl XII gett sig på att försöka invadera Ryssland. Det svenska stormaktsväldet föll nu samman och besittningarna i Baltikum gick förlorade. Efter Karl XII:s död 1718 skedde en fullständig omorganisering av statsstyret; makten gled över från kungen till riksrådet och riksdagens utskott. Den så kallade frihetstiden präglades av utrikespolitiska motgångar, men också av ekonomisk utveckling och kulturell blomstring.

Gustavianska tiden

Maktkamp mellan olika politiska partier ledde till frihetstidens slut 1772. Kungamakten återupprättades under Gustav III, vars viktigaste insatser kom att ligga på det kulturella området. Kritik mot det nya styrelseskicket bidrog dock till att han mördades 1792. Hans son, Gustav IV Adolf, inledde krig mot Napoleons Frankrike 1805. Detta fick till följd att svenskarna först förlorade de nordtyska besittningarna och senare Finland genom kriget 1808–1809 mot Ryssland (allierat med Frankrike). Missnöjet med Gustav IV Adolfs envåldsstyre och misslyckade krigspolitik ledde till att han 1809 tvingades lämna över tronen till sin farbror Karl XIII. Samtidigt upprättades en regeringsform som minskade kungens makt.

Union med Norge

Karl XIII saknade legitima arvingar. Den franske marskalken Jean-Baptiste Bernadotte utsågs därför till tronföljare. Han ledde den svenska slutstriden mot Napoleon men blev kung först 1818. Genom freden i Kiev 1814 tvingades Danmark, som stod på fransmännens sida, avträda Norge till Sverige. Dessa förenades i en personalunion under den svenske kungen. Unionen bestod fram till 1905.

Demokratisering

Det politiska systemet förändrades när den gamla ståndsriksdagen (med fyra stånd: adel, präster, borgare och bönder) avlöstes av en tvåkammarriksdag 1865–1866. Kring sekelskiftet bildades de moderna politiska partierna: Socialdemokratiska arbetarpartiet 1889, Liberala samlingspartiet 1900 och Högerpartiet 1904. Kungen hade successivt retirerat från sina maktbefogenheter. Den så kallade borggårdskrisen 1914 blev sista gången som en svensk regering föll därför att den inte hade kungens förtroende. Krisen växte fram ur motsättningar om försvarspolitiken och utmynnade i en konstitutionell konflikt mellan regeringen under ledning av den liberale Karl Staaff och kung Gustav V. Krisen ledde slutligen till regeringens avgång. Samtidigt bidrog den till utvecklingen av parlamentarismen, som liksom allmän rösträtt för män och kvinnor infördes under perioden 1917–1921.

ANNONS

ANNONS

Socialdemokraterna kommer till makten

Under första världskriget stod Sverige neutralt. År 1920 tillträdde den första socialdemokratiska regeringen under Hjalmar Branting. Det blev en kortlivad ministär och perioden 1920–1936 karakteriserades av minoritetsregeringar och skiftande politiska allianser. Under 1930-talets första år drabbades Sverige av den internationella ekonomiska krisen. Samma årtionde utarbetades också riktlinjer för den framtida reform– och välfärdspolitiken, då sammanfattad i begreppet ”folkhemmet”.

Sverige under andra världskriget

Andra världskrigets utbrott ledde till en samlingsregering under socialdemokraten Per Albin Hansson. Sverige ställde sig neutralt. Samlingsregeringen lyckades hålla Sverige utanför kriget inte minst genom eftergifter till Hitlertyskland. Sverige exporterade järnmalm till Tyskland, som behövde råvaran för sin krigsindustri. Dessutom tilläts obeväpnad tysk trupp att resa genom Sverige till Norge och den fullt utrustade tyska Engelbrechtdivisionen fick 1941 transporteras från Norge till Finland genom norra Sverige.

Läs i Landguiden om Sveriges historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Sveriges historia

Riksdagen under 500 år – från kungamakt till folkstyre

av: Sveriges riksdag
Mellanstadiet

Från kungamakt till folkstyre är ett pedagogiskt material om riksdagens utveckling under 500 år. Det lyfter händelser och förändringar som skett, källor och historiebruk.

+ Läs mer

Möt källorna - historia i original

av: Riksarkivet
Högstadiet, Gymnasiet

"Möt källorna" är Riksarkivets digitala läromedel för skolan. Här finns unika källor till den svenska historien, anpassade för högstadiet och gymnasiet.

+ Läs mer

Sveriges historia

av: Statens historiska museer
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Ge dina elever en lärorik historisk upplevelse och ta dem med på en resa genom Sveriges historia.

+ Läs mer

Sveriges historia från istid till EU

av: Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Textfrågor, skapa tidslinje och skriv personporträtt.

+ Läs mer

Varför rösträtt? - Olika faktorer till rösträttens införande

av: Stockholmskällan
Högstadiet, Gymnasiet

Vad var orsakerna till att Sverige införde allmän och lika rösträtt för kvinnor och män 1918-1919? Och vilka faktorer var viktigast?

+ Läs mer

Artiklar om Sveriges historia

L

Östersjön - Sveriges viktigaste vattenväg

av: Lars Hildingson
2022-11-13

Från Helsingborg till Haparanda har Sverige kust mot Östersjön. Till Östersjön gränsar våra grannländer: Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen, Tyskland och Danmark. Vägarna från Östersjön ut mot världshaven går mellan de danska öarna Fyn och Själland och genom Öresund - vattnet mellan Sverige och Danmark. Under 1900-talets sista år byggdes en bro över Öresund. En motorväg och en järnväg korsar nu den urgamla vattenvägen. Rullande hjul konkurrerar med vattenfarkosterna...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

När jordbruket kom till Sverige

av: Lars Hildingson och Kaj Hildingson
2022-10-15

För 14 000 år sedan började den stora inlandsis som täckte södra Sverige sakta smälta. Efter hand blev land synligt längst ner i söder. Efter några hundra år började det växa lavar och videbuskar slog rot. Björkar som grönskade kom några tusen år senare. Ännu senare kom renarna och efter dem kom människorna som jagade renarna. Under flera tusen år var renjägarna bara tillfälliga besökare i det land som långt senare skulle kallas Sverige...

+ Läs mer

M

Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet

av: Armémuseum
2022-06-17

1900-talet är förmodligen det blodigaste århundradet i mänsklighetens historia men för Sveriges del var det en fredlig period. Vi förklarade oss alliansfria i fred och neutrala i krig. Sverige lyckades genom en svår balansgång stå utanför de båda världskrigen och behålla alliansfriheten under det efterföljande kalla kriget...

+ Läs mer

S

Skolans och läraryrkets historia i Sverige

av: Esbjörn Larsson
2022-06-13

Kan du läsa det här har du säkert gått i skola. Eller så går du i skolan nu. Idag går alla i skolan när de är barn och de flesta tycker inte att det är något konstigt med det. Men så har det inte alltid varit. För 400 år sedan, på 1600-talet, var det till exempel bara några få av pojkarna som gick i skolan. För flickor fanns det inga skolor alls. När man läser om hur barn hade det i skolan förr så upptäcker man snart att skolor kan se ut på många olika sätt och att den skola vi har idag fungerar på ett annat sätt än skolan gjorde förr...

+ Läs mer

S

Sveriges politiska historia 1905-1995

av: Stig Hadenius
2022-04-19

Den 31 augusti 1905 möttes en norsk och en svensk delegation i Karlstad för överläggningar. Bakgrunden till sammankomsten var den konflikt som rådde mellan de båda länderna sedan Norge ensidigt sagt upp den union som gällt sedan 1814. Stämningen var upprörd, och militär hade dragits samman vid gränsen. Men det skulle bli en uppgörelse i godo. Sedan dess och under resten av 1900-talet har inte Sverige gått med i några allianser utan utvecklat en stark tro på den egna förmågan. Sverige lyckades på så vis stå utanför de båda världskrigen och förbli neutralt under det kalla kriget...

+ Läs mer

S

Det moderna Sveriges framväxt 1809-1905

av: Torbjörn Nilsson
2021-12-21

Få årtal i den svenska historien är så tydliga nationella brytningspunkter som 1809 och 1905. Båda förknippas med förluster. Med Finland försvann 1809 över en tredjedel av rikets yta och en fjärdedel av dess befolkning. Med den svensk-norska unionens upplösning 1905 förvandlades 1814 års kompensation för Finland till en självständig norsk stat. De båda årtalen pekar emellertid samtidigt framåt. Statskuppen 1809 raserade enväldet, och året därpå inkallades Bernadotte, Napoleons marskalk, som tronföljare. Unionsupplösningen 1905 skedde under fredliga former, även om risken för krigshandlingar hela tiden fanns där. På så sätt blev händelsen också internationellt ett positivt exempel på att mellanstatliga konflikter kunde lösas utan våld...

+ Läs mer

Podcast om Sveriges historia

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Läs mer

Länkar om Sveriges historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Bronsåldern i Norden

Nordens bronsålder (1800-500 f.Kr) omfattar tiden då bronsredskap användes i Norden.

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Vikingatiden

Vikingatiden (800-1050) var en period i Nordens historia då nordbor, ofta kallade vikingar, begav sig ut på långa...

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Reformationen

Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

Vasatidens Sverige

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521...

Stormaktstidens Sverige

Den svenska stormaktstiden var en turbulent period i Sveriges historia då Sverige agerade som stormakt i norra Europa (...

Häxprocesserna

Om häxjakt och häxprocesser i Sverige och västvärlden tiden 1450- 1750-talet. Avsnittet fokuserar på Sveriges...

Frihetstidens Sverige

Frihetstiden (1719-1772) var en period i Sveriges historia då den kungliga makten minskade och Sverige fick sina första...

Slaveri och triangelhandel

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor...

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Gustavianska tidens Sverige

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige...

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Emigrationen

Under emigrationen på 1800-talet och början av 1900-talet emigrerade omkring en miljon svenskar och fler än 50 miljoner...

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Sverige under 1900-talet

Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-...

Sverige under andra världskriget

Sverige gick en svår balansgång under andra världskriget men lyckades förbli neutralt och undvika kriget.

Samernas historia

Samerna är ett urfolk i norra Skandinavien med en egen historia.

Svenska högtider och traditioner förr och idag

Historia om svenska traditioner, högtider och symboler. Högtidernas firande har sitt ursprung i religionen och i...

Fornnordisk religion och asatro

Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna...

Järnåldern i Norden

Nordens järnålder (500 f.Kr - 1050 e.Kr) omfattar tiden då järnredskap började användas i Norden.

Sveriges geografi

Geografi med fokus på Sverige. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Sveriges geografi ur olika...

Fakta om Sverige

Aktuell samhällsfakta om Sverige. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Nordens kristnande

Under vikingatiden började kristendomen införas i Norden av europeiska missionärer. På 1000-talet fick kristendomen...

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Kalmarunionen

Det tyska handelsförbundet Hansan hade under medeltidens gång vuxit sig allt starkare och mäktigare...

Engelbrektsupproret

Engelbrektsupproret (1434-1436) leddes av Engelbrekt Engelbrektsson och riktade sig mot den...

Stockholms blodbad

Stockholms blodbad är benämningen på avrättningarna av över 80 svenskar som den danske unionskungen...

Gustav Vasa

Gustav Vasa, född 1496, var Sveriges kung från 1523 fram till sin död 1560. Under sin tid som...

Stockholms historia

Stockholm grundades vid mitten av 1200-talet av Birger jarl, men det var inte förrän på 1600-talet...

Dackefejden

Dackefejden utspelades 1542-1543 och var ett svenskt bondeuppror i Småland med omnejd som riktades...

Heliga Birgitta

Heliga Birgitta (ca 1303-1373) blev berömd för sin fromhet redan under sin livstid. Hon grundade en...

Sturarna

Med Sturarna avses här Sten Sture den äldre (1440-1503) och Sten Sture den yngre (1492-1520) som...

Birger jarl

Birger jarl (ca 1210-1266), egentligen Birger Magnusson, tillhörde den mäktiga Folkungaätten och...

Nyköpings gästabud

Nyköpings gästabud var ett kalas på Nyköpingshus 1317 varefter kung Birger Magnusson lät fängsla...

Gotlands historia

Gotland utgjorde ett centrum för Östersjöhandeln från vikingatiden och framåt. Gotland har genom...

Karl XI

Karl Xl (1655-1697) var det enda barnet till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora och var myndig kung...

Karl XII

Karl XII (1682-1718) var son till Karl XI och Ulrika Eleonora (d.ä.) och Sveriges kung fr.o.m. 1697...

Axel Oxenstierna

Rikskansler Axel Oxenstierna (1583-1654) är en av Sveriges mest betydelsefulla statsmän genom...

Gustav III

Gustav III (1746-1792) var son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika av Preussen. Gustav fick en...

Karl Knutsson

Karl Knutsson Bonde (ca 1408-1470) levde under en ovanligt turbulent period i Nordens historia (...

Karl X Gustav

Karl X Gustav (1622-1660) blev kung av Sverige 1654 efter att drottning Kristina hade abdikerat....

Gustav II Adolf

Gustav II Adolf (1594-1632) var son till Karl IX och Kristina av Holstein. Han var Sveriges kung i...

Olof Palme

Olof Palme (1927-1986) är en av Sveriges mest kända och internationellt ryktbara politiker genom...

Karl XIV Johan

Det misslyckade kriget med Ryssland 1808-1809 innebar att Sverige förlorade Finland. Innan...

Drottning Kristina

Kristina (1626-1689) var dotter till kung Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg....

Trettioåriga kriget

Trettioåriga kriget var en europeisk storkonflikt 1618-1648 som i huvudsak utspelade sig på tysk...

Snapphanar

Genom freden i Roskilde 1658 tvingades Danmark avvara de danska landskapen Skåne, Halland och...

Erik XIV

Erik XIV (1533-1577) var äldste sonen till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen-Lauenburg. Erik var...

Johan III

Johan III (1537-1592) var son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud och efterträdde sin äldre...

Karl IX

Karl IX (1550-1611) var den yngste sonen till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud. Han är känd...

Stora nordiska kriget

Det stora nordiska kriget var en väpnad konflikt som utspelades i norra och östra Europa 1700-1721...

Carl Michael Bellman

Diktaren och visförfattaren Carl Michael Bellman (1740-1795) är en av Sveriges mest kända skalder...

Gustav IV Adolf

Gustav IV Adolf (1778-1837) var son till Gustav III och Sofia Magdalena av Danmark. Han var...

Svensk-norska unionen

När Napoleon anföll Ryssland 1812 trodde många att kronprins Karl Johan skulle ställa upp på...

Göteborgs historia

Under medeltiden och ända fram till och med freden i Roskilde 1658 ägde Danmark landskapen Halland...

Regalskeppet Vasa

Vasaskeppet eller regalskeppet Vasa började byggas 1626 men kantrade och förliste på sin jungfrutur...

Regalskeppet Kronan

Regalskeppet Kronan (Stora Kronan) var ett svenskt örlogsfartyg som kantrade, exploderade och sjönk...

Ostindiska kompaniet

Svenska Ostindiska kompaniet (SOIC) var ett handelskompani från Göteborg som bildades 1731 och...

Folkhemmet

Det svenska folkhemmet är ett begrepp som statsministern Per Albin Hansson myntade i ett radiotal...

Carl von Linné

Naturvetaren och botanikern Carl von Linné (1707-1778) är Sveriges mest kände vetenskapsperson...

Lars Gathenhielm

Lars Gathenhielm (1689-1718) eller Andersson som han hette innan han adlades, var en skepparson...

Nordiska sjuårskriget

Nordiska sjuårskriget var ett krig som utkämpades 1563-1570 mellan å ena sidan Sverige, å andra...

Skånska kriget

Det skånska kriget (1675-1679) utkämpades mellan Danmark (med stöd från Nederländerna och...

Finska kriget

Finska kriget utgjorde en del av Napoleonkrigen och utkämpades mellan Sverige och Ryssland 1808-...