Bild:
Sverige har en parlamentarisk demokrati. Bilden visar riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm.
M

Demokratiska system och olika statsskick

I det här avsnittet presenteras några stats- och styrelseskick i världen. Vi ska också titta på maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika demokratiska och odemokratiska system.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Vad är statsskick och styrelseskick?

Hur styrs de olika länderna runt om i världen? Vilka faktorer avgör hur ett land styrs? Vad ska undersökas?

Begreppen statsskick och styrelseskick hänger ihop. Styrelseskick är en del av och ingår i begreppet statsskick. Det är egentligen ganska enkelt, vi ska här reda ut det hela.

Statsskicket förklarar vem som är statschef i landet. Det finns två statsskick att välja mellan: monarki och republik. Dessa två statsskick kan i sin tur kombineras med inslag av både demokrati och diktatur vilket påverkar den grad av makt som statschefen får.

Då är vi inne på hur landet styrs - dess styrelseskick. Med styrelseskick menar vi här hur makten i landet är fördelad och organiserad samt hur makthavarna ansvarar inför lagen och folket.

De flesta av oss är redan bekanta med begreppen demokrati och diktatur, så vi börjar i den änden - d.v.s vilka styrelseskick (demokratiska eller diktatoriska system) länder kan ha och hur de fungerar.

Demokrati vs diktatur

I begreppet statsskick ingår hur makten är fördelad. Här brukar man först och främst skilja mellan: demokrati (folkvälde) och diktatur (envälde).

Demokrati är ett styrelseskick där makten ligger hos folket. Ordet demokrati kommer från grekiskan. Begreppet härstammar från orden demos som betyder “folk” och kratos som betyder “styre”. Demokrati betyder därför “folkstyre” och användes ursprungligen som ett styrelseskick i antikens Aten. I en modern mening är det också vad som avses med begreppet. Alla former av moderna demokratier kräver medverkan av vanliga människor. Idag är demokrati så väl etablerat i samhället att det även inom företag och organisationer pratas om demokrati. Läs mer >

Diktatur är motsatsen till demokrati. Begreppet kommer från antikens Rom där man i tider av fientliga hot eller andra kriser valde en diktator för att styra den romerska republiken ensamt under ett halvårs tid. Idag används begreppet diktatur för att beskriva ett samhälle som styrs av en eller flera personer som inte är folkvalda, och där lite eller inget demokratiskt inflytande finns. Läs mer >

Olika former av demokrati

I grunden finns två olika typer av demokrati. Den första formen är direkt demokrati (direktdemokrati) där alla medborgare är med och deltar i de beslut som ska fattas. Den andra formen är indirekt demokrati eller representativ demokrati som den också kallas - där folket väljer representanter som ska styra åt dem under en begränsad period, vanligtvis på fyra år. Läs mer >

Många stater har inslag av både det ena och det andra, även om en absolut majoritet av världens demokratiska länder tillämpar representativ demokrati. Anledningen till det är att det skulle vara svårt och olämpligt att styra ett helt land med direkt demokrati eftersom det skulle kräva ett konstant och totalt politiskt engagemang av alla röstberättigade i landet.

Även i Schweiz som är det land med högst andel direkt demokrati i världen är detta begränsat till lokal nivå eller till speciella folkomröstningar. Folkomröstningar förekommer även i Sverige, men till skillnad från Schweiz är de inte bestämmande utan fungerar endast som rekommendationer till riksdagen som fattar de avgörande besluten.

Olika sätt att organisera demokrati i en stat

Ytterligare en faktor som bestämmer ett lands styrelseskick är frågan om ansvarighet inför lagen och folket.

I länder som tillämpar demokrati finns det flera olika sätt att organisera demokratin beroende på hur makten fördelas oavsett om det rör sig om monarki eller republik (se nedan). De två vanligaste formerna är parlamentarism och presidentialism vilka bygger på två olika typer av maktfördelning (som hänger ihop med ansvarsfrågan).

Parlamentarism betyder att ett land styrs med stöd av ett parlament (riksdag) vars ledamöter (medlemmar) är valda av folket. Den regering som har ansvaret för landets styre måste alltså ha stöd av parlamentet. Vanligen får det parti eller de partier som har flest röster möjligheten att bilda regering, vilken sedan styr landet under den mandatperiod som gäller (vanligtvis under fyra år) eller tills att den blir avsatt av parlamentet.

I ett parlamentariskt system är det parlamentet som fattar beslut om lagar och regeringen som verkställer parlamentets beslut. Regeringen måste rätta sig efter vad parlamentet beslutar eller avgå.

Förenklat kan man säga att regeringen är ansvarig inför parlamentet (riksdagen - folkrepresentationen).

I Sverige har vi s.k. negativ parlamentarism eller minoritetsparlamentarism som det också kallas. Det betyder att regeringen kan styra så länge som den inte har en majoritet i parlamentet (riksdagen) mot sig. På så vis är det möjligt att bilda en regering även om regeringspartierna inte har ideologiskt stöd av en majoritet i riksdagen. Men regeringen måste tolereras av en majoritet i riksdagen.

Motparten till parlamentarism är presidentialism.

Presidentialism bygger på ett system med maktdelning där den lagstiftande makten är strikt åtskild från den verkställande makten. Väljarna utser genom regelbundna och landsomfattande val vem som ska vara president (statschef och regeringschef), som i till exempel Frankrike eller USA. Statschefen utses därmed direkt av väljarna och kan sedan själv välja sin regering.

Oftast utgör den lagstiftande församlingen av en kongress som består av två kammare med folkvalda representanter.

Eftersom systemet med presidentialism inte är beroende av val till ett parlament, så kan presidenten tillsätta sin egen regering utan att behöva ta hänsyn till partipolitik. En president har därför betydligt mer personlig makt jämfört med en statsminister eller motsvarande regeringschef i ett parlamentariskt system.

Två grundläggande former av statsskick: monarki och republik

Utöver olika styrelseskick måste vi också titta på själva grunden eller utgångspunkten för ett statsskick.

Det finns två slags statsskick: monarki och republik. De kan inte kombineras med varandra, utan är oförenliga. Övriga statsskick betraktas i regel som olika varianter av dessa två ursprungliga.

Med monarki menas att landet har en kung eller drottning som statschef. Kungamakten är i regel ärftlig.

I en republik saknar staten kung och drottning och har istället en folkvald regeringschef (t.ex. en statsminister eller president) som statschef. Läs mer >

Runt om i världen förekommer många olika statsskick - från renodlade monarkier, som Saudiarabien, till utpräglade republiker som USA. Dessa är ofta knutna till varierande uppfattningar om demokrati.

Vissa stater har en konstitutionell monarki, som till exempel Sverige. Det innebär att staten formellt är en monarki men att monarken saknar politisk makt. I andra fall kan man ha en republik, men där istället den valda statschefen har begränsad politisk makt. Ett sådant exempel är Tyskland.

Alla "demokratier" är inte demokratiska

Idag kallar sig nästan alla länder för demokratiska, oavsett om de är det eller inte. En grundregel brukar vara att de länder som har med ordet “demokrati” i sitt officiella namn, vanligtvis inte är demokratiska länder. Ibland kan det vara en renodlad diktatur som Demokratiska folkrepubliken Nordkorea.

Det finns flera organisationer som brukar rangordna länder efter hur demokratiska de är. Två av dessa är tidskriften The Economist, som rangordnar enligt Democracy index; och Freedom House som också gör rangordning av världens demokratier.

Andra styrelseskick och statsskick

Utöver traditionella former för demokrati finns en rad olika sätt att styra en stat.

Anarki förknippas ibland med ett tillstånd av kaos där ingen styr. För en anarkist betyder det dock snarare ett samhälle där ingen stat existerar och där alla människor samarbetar fritt, men som jämlika. På så sätt är anarkismen motståndare till all makt och alla typer av klasskillnader.

Geniokrati är idén om att samhället ska styras av genier vilka utses genom att man helt enkelt mäter deras intelligens. Bara de med tillräckligt hög intelligens får vara med och rösta och styra över samhället. På så vis kan man kalla idén för en blandning av demokrati och diktatur. Idén är nära besläktad med meritokrati där individer och deras inflytande rangordnas efter meriter, vanligen i form av utbildning eller liknande. Till skillnad från geniokrati, där intelligens är det som avgör, är det här istället formella meriter och prestationer som ligger till grund för individens inflytande. Klass eller kön ska inte vara avgörande, endast individens duglighet. Detta är en idé som är vanligt förekommande inom näringslivet.

I en teokrati anses den gudomliga makten var överordnad och grunden för hur samhället styrs. De som styr landet anses vara det gudomligas ställföreträdande på jorden. Genom historien har detta ofta kombinerats med enväldig kungamakt där regenten ansetts vara gudomligt utvald eller ibland till och med en levande gud, som i forntidens Egypten. Ett exempel på en teokrati i vår egen tid är Vatikanstaten.

Ett närbesläktat styrelseskick med teokrati är hierokrati, vilket är ett system där präster styr. Hierokratier har varit vanliga under historisk tid, till exempel bland de syd- och centralamerikanska högkulturerna. I vår egen tid utgör Iran ett exempel på en hierokrati, där staten styrs av ett mäktigt prästerskap bestående av mullor och ayatollor vilka har ett stort och övergripande inflytande över det iranska folkvalda parlamentet.

I en plutokrati fördelas den politiska makten efter människors ekonomiska tillgångar. Historiskt har detta varit förekommande på många ställen i världen och även Sverige hade inslag av plutokrati när rösträtten var graderad på 1800-talet och början av 1900-talet. Då fick bara vissa välbärgade rösta.

Även oligarki har liknande drag. Medan en plutokrati kan vara delvis demokratisk, är en oligarki styrd av ett fåtal mycket rika människor. Dessa oligarker behöver inte nödvändigtvis ha politiska maktpositioner, men kan ändå ha stor påverkan på politiken, som i dagens Ryssland. I ett historiskt perspektiv har dessa grupper ofta utgjorts av en markägande mycket rik aristokrati.

Slutligen kan vi också nämna begreppet kleptokrati som beskriver ett styrelseskick där makthavarna i samhället utnyttjar regeringens möjligheter, naturresurser och folket för att berika sig själva. De kan därför ses som tjuvar. Begreppet kleptokrati brukar ibland koppas till statsskick med diktatur eller bristfällig demokrati med en hög grad av korruption.
 

Användbara begrepp

Statsskick: På vilket sätt ett land styrs. Här utgår man från antingen monarki eller republik. Båda dessa kan i sin tur kombineras med olika styrelseskick (demokratiska eller diktatoriska system).

Diktatur. Motsatsen till demokrati. I en diktatur kan väljarna inte välja vem eller vilka som ska styra. Inte heller kan de styrande röstas bort från makten i allmänna val.

Direktdemokrati: Alla röstar på en och samma gång om ett beslut, t.ex. i klassrummet. Majoriteten ”vinner”.

Representativ demokrati: Kallas även indirekt demokrati. Folket väljer ut vilka som ska representera dem och bestämma, t.ex. i riksdagen.

Folkomröstning: Omröstning där alla röstberättigade medborgare får delta. Folkomröstningar kan anordnas i vissa frågor både på lokal nivå och i hela landet. Det är riksdagen som fattar beslut om en folkomröstning ska hållas i hela landet. Man skiljer mellan rådgivande folkomröstningar och folkomröstningar i grundlagsfrågor. Hittills har sex rådgivande folkomröstningar ägt rum i Sverige.

Monarki: Sverige är en monarki. Det innebär att en kung eller en regerande drottning är landets statschef. Sedan 1810 är det släkten Bernadotte som har varit statschefer. Statschefen har ingen politisk makt. Kung Carl XVI Gustav deltar inte i regeringens sammanträden. Kungens viktigaste uppgift är att representera Sverige som dess statschef. Han tar emot främmande länders sändebud, och genomför statsbesök i andra länder.

Republik: En stat vars politiska makt innehas av eller utgår från en folkvald statschef som företräder folket. En republik kan inte ha ett kungahus. Republik och monarki ställs ofta emot varandra som oförenliga.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Förklara hur begreppen statsskick och styrelseskick hänger ihop.
   
 2. Vilka två grundläggande styrelseskick finns?
   
 3. Vilka fördelar finns med direktdemokrati jämfört med representativ (indirekt) demokrati?
   
 4. Varför förekommer nästan enbart representativ demokrati och INTE direktdemokrati i världens alla demokratiska stater?
   
 5. En demokratisk stat brukar i regel organiseras genom antingen parlamentarism eller presidentialism. Beskriv skillnaden mellan de två demokratiska systemen.
   
 6. Vad menas med ett statsskick?
   
 7. Det finns två olika grundläggande statsskick - monarki och republik. Beskriv skillnaden mellan de två typerna.

Ta reda på:

 1. Vilket statskick har följande länder:
      a) Finland
      b) Storbritannien
      c) Iran
      d) Thailand
      e) USA
      f) Nederländerna
   
 2. Nämn minst tre stater med diktatoriska inslag som kallar sig för demokrati eller folkrepublik.
   
 3. Hur förändrades Sveriges styrelseskick under frihetstiden?

Diskutera:

 1. Tycker du att Sverige ska vara en monarki eller en republik? Ska vi avskaffa kungahuset? Motivera.
   
 2. Varför kallar sig många diktaturer för demokratier?

 

Källor:
The world factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
David Held, Demokratimodeller. Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, Daidalos, 2005
Olof Petersson, Vår demokrati, SNS förlag, 2009
Mikael Gilljam och Jörgen Hermansson, Demokratins mekanismer, Liber, 2003
Stefan Ewald, Religionslexikonet, Bokförlaget Forum, 1996
https://sv.wikipedia.org/wiki/Demokratiindex
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018


Text: Mikael Bruér, SO-lärare, universitetsadjunkt, författare och föreläsare

Webbplats: gothiafortbildning.se

Boken SO-ämnena i blickfånget av Mikael Bruér innehåller konkreta tips på hur du kan utveckla din undervisning. Tillsammans med lektionsförslag och didaktiska reflektioner presenteras en tydlig och nytänkande modell för användningen av Lgr 11 i arbetet med de fyra SO-ämnena.. Med utgångspunkt i författarens eget förhållningssätt till SO-ämnet behandlas historik, styrdokument och bedömning.

SO-ämnena i blickfånget är i första hand inriktad mot lärare på högstadiet, men även lärare på mellanstadiet och gymnasiet kan ha nytta av boken. Den har en tydlig koppling till skolans styrdokument och är skriven för att passa alla som jobbar med SO.


Koppling till skolans styrdokument

Innehållet är kopplat till grundskolans kursplan för samhällskunskap åk 7-9 samt till gymnasiets ämnesplaner för Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1b.
 

I det här avsnittet presenteras några stats- och styrelseskick i världen. Vi ska också titta på maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika demokratiska och odemokratiska system.

Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.

Vad är statsskick och styrelseskick?

Hur styrs de olika länderna runt om i världen? Vilka faktorer avgör hur ett land styrs? Vad ska undersökas?

Begreppen statsskick och styrelseskick hänger ihop. Styrelseskick är en del av och ingår i begreppet statsskick. Det är egentligen ganska enkelt, vi ska här reda ut det hela.

Statsskicket förklarar vem som är statschef i landet. Det finns två statsskick att välja mellan: monarki och republik. Dessa två statsskick kan i sin tur kombineras med inslag av både demokrati och diktatur vilket påverkar den grad av makt som statschefen får.

Då är vi inne på hur landet styrs - dess styrelseskick. Med styrelseskick menar vi här hur makten i landet är fördelad och organiserad samt hur makthavarna ansvarar inför lagen och folket.

De flesta av oss är redan bekanta med begreppen demokrati och diktatur, så vi börjar i den änden - d.v.s vilka styrelseskick (demokratiska eller diktatoriska system) länder kan ha och hur de fungerar.

Demokrati vs diktatur

I begreppet statsskick ingår hur makten är fördelad. Här brukar man först och främst skilja mellan: demokrati (folkvälde) och diktatur (envälde).

Uppdaterad: 01 december 2018
Publicerad: 11 september 2018

Annons

Lärarmaterial om Demokratiska system och olika statsskick

av:
Sverok och Sveriges elevråd
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
I spelen "Republiken skolan" och "Rådet" ställs eleverna inför scenarion som engagerar och skapar debatt; demokratiarbete i skolan efter ett landsomfattande elevuppror och en omskakande framtid i yttre rymden.
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Information och tips på material och aktiviteter till dig som är lärare i åk 7-9 och gymnasiet och som undervisar om val, demokrati och politik.
av:
Sveriges riksdag
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Ett fördjupande studiehäfte som tar upp vad demokrati är och hur demokratin genomsyrar samhället.
av:
Sveriges riksdag
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Ett fördjupande studiehäfte som beskriver riksdagens uppgifter och dess roll i samhället.
av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Med hjälp av statistikverktyget factlab kommer vi här att tydliggöra och synliggöra skillnaden mellan demokrati och diktatur. Dessa båda begrepp kommer att ställas mot varandra för att eleverna ska få en uppfattning om demokratins fördelar och diktaturens nackdelar. De mänskliga rättigheterna kommer att vara i centrum.

Artiklar om Demokratiska system och olika statsskick

M
Studentlitteratur
2017-06-20
Eleverna ska i kursen samhällskunskap 1b arbeta med komplexa samhällsfrågor och analysera dem utifrån olika perspektiv. I den här artikeln kopplas ledarskap och demokrati samman. Du kommer också...
M
Carsten Ryytty
2016-01-23
Del 1 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s president är en av världens mäktigaste personer. Han eller hon är landets statsminister och utser landets regering. Presidenten är dessutom...
M
Carsten Ryytty
2016-01-23
Del 2 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s riksdag heter Kongressen. Den består av Representanternas hus med 435 ledamöter samt Senaten med 100 ledamöter...
M
Carsten Ryytty
2016-01-23
Del 3 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s högsta domstol (Supreme Court) har stor politisk makt i USA. Domstolen har nio ledamöter som sitter där på livstid...
M
Carsten Ryytty
2016-01-23
Del 4 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA består av 50 delstater. Dessa delstater har ett stort mått av självständighet men lyder i vissa frågor under federala lagar (på riksnivå)...

Podcast om Demokratiska system och olika statsskick

SO-rummet podcast icon
S
av:
Juia, Mattias och Kristoffer
2017-05-16

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur Tysklands politiska system fungerar.

SO-rummet podcast icon
S
av:
Juia, Mattias och Kristoffer
2017-05-09

Julia, Mattias och Kristoffer fördjupar sig i hur olika länder styrs, t.ex. skillnaden mellan demokrati och diktatur, skillnaden mellan parlamentarism och presidentstyre och varför det finns olika typer av partier.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-29

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det franska politiska systemet med president, parlament och partier fungerar.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-10-12

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om folkomröstningar i Sverige.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-20

Julia, Mattias och Kristioffer reder ut hur presidenten i USA väljs.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-16

USA är ett land vars politiska system skiljer sig mycket från t.ex. det svenska. Mattias, Julia och Kristoffer reder ut vad som är vad.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-09

Apropå att prins Oscar fötts pratar Mattias, Kristoffer och Julia om successionsordningen i Sverige - alltså vem som ärver tronen och hur det går till.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-06

Julia, Mattias och Kristoffer försöker att reda ut varför det i USA bara finns två stora partier. Vi benar ut hur valsystemet (majoritetsval) fungerar och varför det leder till att Demokraterna och Republikanerna dominerar politiken i USA. Vi förklarar också skillnaderna mellan de två partierna.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-09

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an demokrati och de demokratiska principerna. Det pratas om demokratisk pluralism, yttrandefrihet, valhemlighet och en hel del annat. Vad krävs för att ett land ska kallas för en “demokrati”?

Länkar om Demokratiska system och olika statsskick

Sortera efter:
          

Ny omfattande webbplats som drivs av Sveriges riksdag där du tas med på en resa genom vår demokratis historia. Här finns studiematerial (inkl lärarhandleding) i form av filmer och massor av fakta efter olika TEMAN som är relaterade till DEMOKRATINS GENOMBROTT:
Vad är demokrati? Folkstyrets grundläggande frågor, Demokratins kännetecken, Synen på medborgarskapet
Tidiga tecken på folkstyre: Ting och stämmor, Landlagar, Edsöres- och fridslagar, Ståndssamhället, Ståndsriksdagen
Sverige förändras: Enväldets slut och ny regeringsform, Från stånd till klass, Förberedande beslut och reformer under 1800-talet, Vägen till tvåkammarriksdagen, Höga inkomster gav fler röster, Revolutionstider, Politiska partier växer fram
Folkrörelsernas tid: Människorna samlar sig och ställer krav, Den tidiga rösträttsrörelsen, Kvinnorörelsen tar form, LKPR bildas
Argumentationen om rösträtten: Rösträtt - ett stående inslag i riksdagen, Värnplikten som argument för rösträtt, Männen får rösträtt, Argument - för eller emot?
Överenskommelsen om rösträtten: Kungens löfte om parlamentarism, Fortsatt konservativt motstånd,  Revolution innebär dåliga affärer, En oväntad öppning, Den 17 december 1918, Ett avgörande klubbslag, Några personer runt överenskommelsen om allmän och lika rösträtt
Det första demokratiska valet: Valarbetet, Nya skiljelinjer i politiken, De fem första kvinnorna, Demokratiska utmaningar
Grupper utan rösträtt: Varför uteslöts människor från att få rösta?, Begränsningar i rösträtten
Rösträtt i en globaliserad värld: Var ska man ha rösträtt? Emigrationen från Sverige, Invandringen ökar, Utlandssvenskar, Nya svenskar i politiken, Övernationell demokrati

Spara som favorit
          

Genomgång (5:52 min) där du ges en översikt av hur demokratin ser ut i andra länder.  Här jämförs bl.a. det svenska demokratiska systemet med de franska, brittiska, tyska och amerikanska systemen.

Spara som favorit
          

En fördjupande genomgång (6:28 min) där samhällskunskapsläraren Janne Mitterer tillsammans med en kollega redogör för hur ett majoritetsvalsystem (som t.ex. används i Storbritannien och USA) samt ett proportionellt valsystem (som man bl.a. har i Sverige) fungerar.

Spara som favorit
          

Föreläsning (9:47 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om svensk parlamentarism. Vad är parlamentarism egentligen och hur fungerar det? Vad är skillnaden mellan riksdag och regering?

Spara som favorit
          

UR:s serie "Perspektiv på världen" ser på frågor om demokrati, makt, rättigheter och miljö ur nya perspektiv och från olika delar i världen. Det finns 22 kortdokumentärer som är mellan 5 och 10 minuter långa. Här möter vi personer med olika åsikter, möjligheter och perspektiv, blandat med förklarande grafik. Avsnitten avslutas alltid med tankeväckande frågor som sammanfattar innehållet. Varje avsnitt har ett eget, avgränsat tema.

Serien är indelad i åtta huvudteman med 22 underteman:

 1. Miljö: Hotet mot miljön | Kampen för miljön | Solenergi
 2. Ekonomi: Pengar, makten och demokratin | Global ekonomi
 3. Mänskliga rättigheter: När de mänskliga rättigheterna kränks | Dödsstraff | Hbtq – Rättigheter | Hbtq - Hatbrott
 4. Konflikter: Krigets offer | Terrorism
 5. Statsskick: Viral påverkan | Demokrati till varje pris? | Världens största demokrati
 6. Samhälle: Högerextremism | Sverige, ett extremland | Hijras, Indiens tredje kön | Kvotering
 7. Resurser: Människovärde | Bistånd
 8. Sverige och världen: EU | Nato

Här hittar du lärarhandledningen till Perspektiv på världen
Obs! Till varje avsnitt finns dessutom ett arbetsblad att ladda ner.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (9:28 min) för där SO-läraren Magnus Söderbom berättar om Sveriges fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (5:19 min) där det berättas om hur valet i Tyskland går till. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (2:20 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om diktatur. Vilka typer av diktatur finns det? Vad kännetecknar en diktatur?

Spara som favorit
          

Genomgång (6:28 min) där du får lära dig lite om två olika valsystem: majoritetsvalsystem och proportionellt valsystem. Filmen är gjord av samhällskunskapsläraren Janne Mitterer och en kollega.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (5:46 min) som handlar om demokrati och val i Storbritannien. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (5:27 min) som handlar om fransk demokrati - om val i Frankrike och hur går till. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Ska ni arbeta med demokrati och riksdagen i skolan? Beställ gärna deras broschyrer, eller ladda ner dem som pdf. Riksdagen erbjuder studiematerial för olika kunskapsnivåer. Materialet är kan beställas i klassuppsättningar och hålls ständigt aktuellt. Studiematerialet är helt kostnadsfritt.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (4:19 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander förklarar vilka typer av majoritetsbeslut som tillämpas inom olika former av demokratiskt beslutsfattande.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:31 min) där SO-läraren Anders Larsson berättar om presidentvalet USA 2016 och hur USA styrs.

Spara som favorit
          

Genomgång (3:19 min) där mellanstadieläraren Kristina Lundgren berättar om demokrati på ett lättförståeligt sätt. Begreppen demokrati, direkt demokrati, klassråd, representativ demokrati, elevråd, majoritet och minoritet förklaras.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (7:23 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson reder ut hur presidenten i USA väljs.

Spara som favorit
          

Genomgång (6:03 min) där SO-läraren Mikael Larsson går igenom begreppen rättsstat, polisstat och rättsäkerthet. Genomgången startar med att ta upp demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:31 min) där SO-läraren Martin Södertörn ger en lättförståelig sammanfattning av vad demokrati och diktatur är. Ljudet är bra men lite lågt inspelat.

Spara som favorit
          

En power point presentation (12:00 min av Jakob Björkengren. FIlmen tar upp begrepp som t. ex stat, diktatur, demokrati och diskuterar vart gränsen går mellan demokrati och diktatur.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:40 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om demokrati och val i Sverige. Här får du bl.a. lära dig mer om direkdemokrati, indirekt (representativ) demokrati, grundlagarna, val, riksdag, regering o.s.v.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några av de mest kända politiska...

Om demokrati i allmänhet och hur demokratin fungerar i Sverige. Avsnittet är delvis under uppbyggnad och beräknas vara helt klart ht 2018.

Avsnittet handlar om demokratins grundläggande principer. Vad är demokrati och vad får den att fungera?

Här kan du lära dig mer om svensk demokrati på rikstäckande nivå. Avsnittet handlar om hur Sverige styrs, med fokus på riksdag, regering,...

I avsnittet ska vi titta på den moderna partipolitikens uppkomst samt sambandet mellan de politiska ideologierna och partipolitik.

Historia om demokratins utveckling och kampen för rösträtt.

Avsnittet handlar om individers och gruppers möjligheter att påverka politiska beslut på olika demokratiska nivåer. Här berörs demokratiska fri-...