M

Malaysia idag

Antal invånare: 31 624 260 (2017)
Huvudstad: Kuala Lumpur

Befolkning

Omkring fyra femtedelar av malaysierna bor i det mer urbaniserade Västmalaysia, framför allt på västkusten. Östmalaysias invånare är ganska jämt fördelade mellan de två delstaterna Sarawak och Sabah.

Antal invånare: 31 624 260 (2017)
Huvudstad: Kuala Lumpur

Befolkning

Omkring fyra femtedelar av malaysierna bor i det mer urbaniserade Västmalaysia, framför allt på västkusten. Östmalaysias invånare är ganska jämt fördelade mellan de två delstaterna Sarawak och Sabah.

ANNONS

ANNONS

Religion

Omkring tre femtedelar av Malaysias befolkning är muslimer, och islam är statsreligion. Författningen garanterar religionsfrihet, men då islam är så nära förbundet med malajernas etniska identitet gynnas islam i praktiken framför andra religioner.

Politiskt system

Malaysia är en monarki med parlamentarisk demokrati, men partierna bygger mer på etnisk tillhörighet än på politisk ideologi.

Det finns ett parallellt civilrättsligt system med sharialagar. Spöstraff är utbrett. Rättsväsendet är inte helt oberoende och det finns brister i yttrandefrihet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Malaysias flagga.

Utrikespolitik och försvar

Efter att vid självständigheten 1957 ha varit uttalat västvänligt intog Malaysia från 1970-talet en mer neutral hållning.

Landet är medlem av en rad internationella och regionala organisationer, med tonvikt på den sydöstasiatiska gemenskapen Asean. Malaysia är också aktivt inom FN och har deltagit i många fredsbevarande insatser i världen. Landet vill vara en brobyggare mellan den muslimska och den icke muslimska delen av världen.

Ekonomi

Malaysia har sedan självständigheten 1957 utvecklats från ett råvaruproducerande utvecklingsland till ett övre medelinkomstland vars ekonomi domineras av industrin och tjänstesektorn.

Före den internationella finanskrisen 2008 var Malaysia under många år en av världens snabbast växande ekonomier. Landets bruttonationalprodukt (BNP) växte med i genomsnitt 6,2 procent per år mellan 1957 och 2007. Tillväxten har till en del bidragit till en utjämning av de ekonomiska klyftorna, men regionala skillnader består.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Malaysias geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Malaysia har länge haft överskott i både handelsbalansen och bytesbalansen med utlandet. Tack vare en framgångsrik export och en stor inhemsk efterfrågan återhämtade sig landet förhållandevis snabbt efter såväl Asienkrisen 1997–1998 som den globala finanskrisen 2008–2009.

Sociala förhållanden

Malaysia klassas som ett högt utvecklat land av FN:s utvecklingsorgan UNDP. Sedan 1970 har Malaysia upplevt en snabb ekonomisk tillväxt som förvandlat det till ett framgångsrikt industriland. Tillväxten har till en del utjämnat de ekonomiska klyftorna och andelen fattiga har minskat.

1970 levde nära hälften av malaysierna under fattigdomsstrecket. 2012 var andelen fattiga knappt två procent enligt UNDP.
 

Besök Landguiden och läs mer om Malaysia.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Malaysia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Malaysias geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Malaysias geografi ur olika perspektiv.

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Malaysias historia

Få en helhetsbild av Malaysias historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...