L

Torget i Wittenberg år 1520. Martin Luther protesterar mot kyrkans maktmissbruk genom att bränna bullan som sänts till honom av påven. Målning av Karl Aspelin (1857-1922).

Protestantism

Erkänner inte påven

Den protestantiska kyrkan är en samlingsbeteckning för en mängd olika kyrkor och samfund vars viktigaste gemensamma nämnare är att de inte accepterar påven i Rom som ledare för kyrkan.

De protestantiska kyrkornas tolkning av kristendomen kallas för protestantism.

Protestantismen grundar sig på de protester mot kyrkan och de tolkningar av den kristna läran som utformades under reformationen på 1500-talet.

I samband med dessa protester mot den katolska kyrkan bildades en helt ny kyrka - den protestantiska - som snabbt vann många anhängare. Kyrkan i Västeuropa splittrades därmed i två grenar. Hur och varför det hände kan du läsa om här nedan.

Erkänner inte påven

Den protestantiska kyrkan är en samlingsbeteckning för en mängd olika kyrkor och samfund vars viktigaste gemensamma nämnare är att de inte accepterar påven i Rom som ledare för kyrkan.

De protestantiska kyrkornas tolkning av kristendomen kallas för protestantism.

Protestantismen grundar sig på de protester mot kyrkan och de tolkningar av den kristna läran som utformades under reformationen på 1500-talet.

I samband med dessa protester mot den katolska kyrkan bildades en helt ny kyrka - den protestantiska - som snabbt vann många anhängare. Kyrkan i Västeuropa splittrades därmed i två grenar. Hur och varför det hände kan du läsa om här nedan.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Avlatshandeln: Prästerna fick sälja bevis på syndernas förlåtelse till enskilda individer. Bevisen kallades avlatsbrev. Med avlatsbrev kunde rika människor köpa sig en plats i himlen.

Reform (era) innebär omforma, omgestalta, förbättra och förändring till ett nytt och bättre tillstånd i samhället. I länder som genomförde den s.k. reformationen innebar det främst att kyrkans organisation och detaljer kring kristendomens utförande förändrades, t.ex. riter, regler och andra praktiska detaljer.

Sakrament: Heliga handlingar instiftade av Gud. Den protestantiska kyrkan har två sakrament - dopet och nattvarden - medan den katolska kyrkan räknar sju sakrament.

Kyrka i kris

Den katolska kyrkan befann sig i en djup moralisk och ekonomisk kris på 1500-talet. Många munkar och nunnor ogillade celibatet och de hände att vissa höll sig med älskarinnor eller älskare. I Vatikanen såg det inte bättre ut. En av påvarna, Alexander VI, hade till och med en son. Biskopar utnämndes sällan för att de var dugliga och lämpliga för ämbetet, utan istället för att de hade rika familjer.

Vid Martin Luthers tid satt Leo X på påvestolen. Under Leos tid på påvestolen nådde den katolska kyrkans finanser botten. Anledningen var att ombyggnaden av S:t Peterskyrkan i Rom kostade enorma summor pengar. Påven uppmanade då alla sina biskopar runt om i världen att öka avlatshandeln.

Avlatshandeln innebar att prästerna fick sälja bevis på förlåtelse för mindre synder som olika människor hade begått. De kallades avlatsbrev. Med avlatsbrev kunde rika människor köpa sig en plats i himlen.

Martin Luther var rasande över dessa avlatsbrev. Förlåtelse för synd fick ju människan först om hon uppriktigt ångrade sina synder och ville bättra sig - inte genom att köpa sig fri som påven uppmanade.

Martin Luther (1483-1546)

Martin Luther föddes den 10 november 1483 i Eisleben i Tyskland. Efter studier vid universitetet i Eisennach gick han i kloster. 1507 prästvigdes han och år 1511 blev han professor. Det var när han läste Romarbrevet 1:17 som Luther insåg att människan inte kunde vinna frälsning genom fromma gärningar utan att det endast var tron som var viktig.

Den 31 oktober 1517 spikade Luther upp sina berömda 95 teser om avlatshandeln på kyrkporten i Wittenberg, där han gick hårt åt katolska kyrkans handel med avlatsbrev. Men det var genom den nya boktryckarkonsten som Luthers idéer fick stor spridning.

ANNONS

ANNONS

När påven Leo X fick reda på det lär han ha sagt att det hela var "ett bråk av en berusad tysk. När han blir nykter kommer han att ändra mening". Men denna handling ledde inom kort till att en ny kyrka uppstod, den protestantiska kyrkan. Då beskrev påven Martin Luther som ”satans avföda, fördärvets son och ett ogräs i vingården”.

1520 förklarade påven att Luther var skyldig till kätteri (en lära som strider mot den sanna läran). I en bulla (påvebrev) bannlystes (uteslöts ur katolska kyrkan) Luther. Luther svarade då med att bränna bannbullan utanför Wittenbergs stadsport (se bild). Brytningen med den katolska kyrkan var därmed total.

Fram till mars 1522 hölls Luther i skyddsförvaring på Wartburgs slott. I princip var han dödsdömd. Men tack vare sina vänner klarade han sig. På slottet levde han anonymt. Under tiden översatte Luther Nya testamentet från latin till tyska. Luther ansåg att alla - inte bara präster som kunde latin - skulle kunna få möjlighet att läsa Bibeln. Bibeln skulle översättas till folkets modersmål. Prästerna skulle därtill hålla sig borta från latinet i kyrkorna och prata så att folk förstod vad de sa. Kristendomen skulle helt enkelt göras mer begriplig för folket.

Reformationen

Luther ville förändra den katolska kyrkan och återupprätta den riktiga kristendomen. Han hade inga planer på att grunda en ny kyrka. Ordet reformation betyder både att förnya och att återställa.

Luthers arbete medförde att påven och kejsaren i Tyskland (som lydde under påven) fick ge med sig. Från 1526 fick varje furste i Tyskland bestämma om deras medborgare skulle tillhöra den katolska kyrkan eller acceptera Luthers idéer.

LÄS MER: Reformationen

LÄS MER: Martin Luther och inledningen på reformationen

LÄS MER: Reformationen i Sverige

Den protestantiska läran

I de protestantiska gudstjänsterna är det läsningen och tolkningen av texterna som står i centrum. Därför är predikstolen den mest dominerande inredningsdetaljen i en protestantisk kyrka.

Det finns bara två sakrament i de protestantiska kyrkorna. Dessa är dopet och nattvarden. Luther ansåg att det bara var dessa som det fanns bestämmelser om i Bibeln.

De protestantiska ledarna menade att alla människor har sitt kall, d.v.s. sin särskilda uppgift i vardagen. I vardagslivet ska man alltid göra sitt bästa. Inför Gud kan människan bara bli rättfärdig genom tron. Bibeln var viktig. Den ska vara det främsta rättesnöret för kyrkan och de kristna.

ANNONS

ANNONS

Protestantiska kyrkor

Alla de nordiska länderna har idag lutherska statskyrkor. I Tyskland är den evangelisk-lutherska kyrkan den största vid sidan av den katolska. Utvandringen av tyskar och nordbor till USA har medfört att det också finns flera miljoner lutheraner i USA.

De lutherska kyrkorna har ingen gemensam högste ledare, men de samarbetar i Lutherska Världsförbundet som idag omfattar mer än 70 miljoner medlemmar.

Protestantismens utbredning i världen
Karta som visar protestantismens utbredning i världen baserat på antalet anhängare i varje land.

Reformerta kyrkor

Fransmannen Jean Calvin (1509-1564) som verkade i Genève i Schweiz påverkades av Luthers idéer. Hans efterföljare kallas för reformerta kristna. Calvin gick längre i sina angrepp mot den katolska kyrkan än vad Luther gjorde.

Calvin avskaffade den gamla gudstjänstordningen. Altarna togs bort och kyrkorna rensades från bilder. Kvar i kyrkorna var bara bänkar och en talarstol. Dessutom avskaffades både biskopar och präster. Varje församling skulle styra sig själv och utse sina predikanter. Calvin tog avstånd från tanken att brödet och vinet i nattvarden förvandlades till Kristi kropp och blod.

Än idag firas inte nattvarden så ofta i reformerta kyrkor. Nattvarden uppfattas bara som en minnesmåltid där deltagarna inom sig kan uppleva Jesus närvaro.

I dagens reformerta kyrkor är det enkelt. Det finns inga utsmyckningar eller altare. Prästerna bär inga praktfulla kläder. Predikan är det viktigaste inslaget i gudstjänsten. Man läser också ofta ur Bibeln och sjunger psalmer och ber.

Den reformerta kyrkan spred sig från Schweiz till Nederländerna, Frankrike, England och Skottland. Även i Nordamerika och Sydafrika finns många reformert kristna. Totalt har de reformerta kyrkorna i världen drygt 75 miljoner anhängare.

Anglikanska kyrkan

Anglikanska kyrkan betyder "engelska kyrkan" och drygt hälften av Englands befolkning tillhör den. Anglikanska kyrkan uppstod i början av 1500-talet då den engelska kungen Henrik VIII ville skilja sig och gifta om sig. Men eftersom påven inte godkände det bröt Henrik med påven och gjorde sig själv till engelska kyrkans styresman. Så småningom förändrades kyrkans lära och en slags protestantisk kyrka uppstod som kallas för anglikanska kyrkan.

Den anglikanska kyrkan är en blandning av katolicism, lutherdom och calvinism. Denna blandning medför att den anglikanska kyrkan kallas för medelvägen. Idag finns det anglikaner över hela världen. Det beror på Storbritanniens kolonialvälde då många missionärer for ut i världen.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Martin Luther

LÄS MER: Kristendomens tre huvudriktningar

PODCAST: Reformationen och kyrkans splittring

PODCAST: De tre stora inriktningarna inom kristendomen

Gudstjänsten skulle hållas på folkets modersmål

Inom de protestantiska kyrkorna var det viktigt att engagera församlingen i gudstjänsten. Prästerna fick därför inte prata latin utan skulle istället hålla gudstjänsten på församlingens modersmål. Samma gällde psalmsången som nu blev en viktig del av gudstjänsten.

Det första svenska psalmhäftet gavs ut 1526 och innehöll åtta psalmer. Men det dröjde till 1698 innan Sverige fick sin första officiella psalmbok.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Ge exempel på att kyrkan befann sig i en kris på 1500-talet.
   
 2. Vad innebar avlatshandeln?
   
 3. Vilken betydelse hade boktryckarkonsten för spridandet av Luthers protester och nya idéer?
   
 4. Hur reagerade påven på Luthers protester?
   
 5. På vilket sätt ville Luther förändra den katolska kyrkan?
   
 6. Vad betyder ordet reformation?
   
 7. Vad är det viktiga i de protestantiska kyrkornas organisation och lära?
   
 8. Vilka två sakrament finns det i protestantiska kyrkor?
   
 9. Hur skiljer sig den reformerta kyrkan från den protestantiska kyrkan?
   
 10. Hur uppfattas nattvarden inom den reformerta kyrkan?
   
 11. Nämn fakta om den anglikanska kyrkan.

Ta reda på:

 1. Påven är ledare för den katolska kyrkan, men vem är ledare inom protestantiska kyrkan?

Diskutera:

 1. Nämn minst fem likheter mellan protestantismen och katolicismen?
   
 2. Vilka är de största skillnaderna mellan protestantismen och katolicismen?

Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

 

Sidan uppdaterad: 7 september 2020
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Protestantismen

Kristendomen och islam - intressant fakta om två världsreligioner

av: Factlab och SO-rummet
Högstadiet, Gymnasiet

Syftet med den här uppgiften är att tydligt visa i vilka länder i världen som kristendomen och islam är dominerande religioner, samt under vilka levnadsförhållanden människor lever i länder där religionen är dominerande i samhället.

+ Läs mer

Artiklar om Protestantismen

S

Reformationen i Sverige

av: Gunnar Åselius
2020-07-22

Reformationen genomfördes under Gustav Vasas tid genom de båda riksdagarna i Västerås 1527 och 1544. I Sverige innebar reformationen en övergång från den katolska kyrkan till den lutherska. Katolsk kristendom ersattes med den protestantiska, som utformats av Martin Luther i Tyskland och förts till Sverige av bland andra Olaus Petri. Nu var det kungen och inte längre påven i Rom som bestämde över den svenska kyrkan. Det innebar att kyrkans alla gårdar och andra rikedomar överläts i kronans ägo. Nytt var också att prästerna hädanefter skulle predika på svenska och inte på latin som tidigare. Gustav Vasa, som nu var svenska kyrkans överhuvud, kunde därför utnyttja prästernas predikningar till att förmedla information och sprida propaganda till folket. Kyrkan blev därför under Vasatiden en viktig del av det svenska riksbygget...

+ Läs mer

M

Kristendomens tre huvudriktningar

av: Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-04-13

Från början fanns det bara en kyrka, den katolska kyrkan, den allmänna kyrkan. På 1000-talet sker den första stora brytningen inom kristenheten då kyrkan splittras i en västlig gren, den katolska kyrkan med Rom som centrum, och en östlig gren, den ortodoxa kyrkan med Konstantinopel som centrum. På 1500-talet sker nästa stora brytning inom kristenheten då den protestantiska kyrkan bryter sig loss, eller stängs ute, från den katolska kyrkan...

+ Läs mer

M

Martin Luther och inledningen på reformationen

av: Magnus Västerbro
2017-08-26

Många innan honom hade tystats genom att de i rädsla för straff fogade in sig i ledet eller genom att de mindre uppror som ibland startade slogs ner med brutalt våld. Inte särskilt mycket talade för att just Martin Luther skulle bli den som välte kyrkans koloss upp och ner. Men om han stod emot trycket, då fanns i varje fall chansen. Då skulle han kunna bli det baner som motståndet mot påvedömet kunde samlas under...

+ Läs mer

M

Husförhör, kyrklig kontroll och väckelserörelsernas framväxt

av: Carsten Ryytty
2014-01-07

I mitten av 1800-talet hade kyrkan och prästerna stor makt. Alla som bodde i Sverige måste tillhöra den evangelisk-lutherska statskyrkan. Alla böcker som trycktes i landet måste klara statens censur. Det som inte stod i överensstämmelse med den lutherska läran fick inte spridas...

+ Läs mer

Podcast om Protestantismen

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Reformationen och kyrkans splittring

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-13

Julia, Mattias och Kristoffer berättar om händelserna bakom reformationen och vilka följderna blev. Varför ville Martin Luther förändra kyrkan? Varför gillade många kungar och furstar Martin Luthers nya idéer om kyrkans roll?

+ Läs mer

Länkar om Protestantismen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Reformationen

Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

Kristendomen

Kristendomen är världens största religion och utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet...

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Katolicismen

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har...

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Kristendomens riter

Dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravning är några av kristendomens heligaste och viktigaste ritualer.

Andra kyrkor och samfund

Andra kyrkor och kristna samfund som inte tillhör Svenska kyrkan.

Kristet liv och människosyn

"Du ska älska din nästa som dig själv." Det är framförallt medmänniskans behov av hjälp som, enligt Jesus, avgör...

Relaterade taggar

Dop

Dopet är ett sakrament (en viktig helig handling) och en ritual inom kristendomen som innebär att...

Martin Luther

Martin Luther (1483-1546) var professor i teologi och församlingspräst i den tyska staden...

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Konfirmation

Konfirmationen en kristen ritual som fungerar som en bekräftelse av dopet. Ordet konfirmation...

Kristen etik

Förenklat kan man säga att det kristna livet ska präglas av att den kristne lever i Jesu efterföljd...

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...

Hustavlan

Hustavlan var det avsnitt i Luthers lilla katekes som innehöll treståndsläran, grundideologin för...

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...