M
Kategori
Karta

Nederländernas historia

Området för dagens Nederländerna har under tidernas lopp erövrats av en rad olika folk. I mitten av 1500-talet fick kalvinister ett stort inflytande och inledde under bland andra Wilhelm av Oranien ett 80 år långt uppror mot det katolska Spanien. I westfaliska freden 1648 erkände Spanien Nederländernas självständighet. Landet utvecklades till en handels- och sjöfartsnation med kolonier i Sydostasien, Västindien och Afrika. Under de två världskrigen förklarade sig Nederländerna neutralt men ockuperades av Nazityskland 1940.

Området för dagens Nederländerna har under tidernas lopp erövrats av en rad olika folk. I mitten av 1500-talet fick kalvinister ett stort inflytande och inledde under bland andra Wilhelm av Oranien ett 80 år långt uppror mot det katolska Spanien. I westfaliska freden 1648 erkände Spanien Nederländernas självständighet. Landet utvecklades till en handels- och sjöfartsnation med kolonier i Sydostasien, Västindien och Afrika. Under de två världskrigen förklarade sig Nederländerna neutralt men ockuperades av Nazityskland 1940.

ANNONS

ANNONS

Området under forntiden och antiken

Under mellanstenåldern levde jägarfolk i det område som i dag utgör Nederländerna. Åkerbruk infördes österifrån omkring 4000 f Kr. Strax före vår tideräknings början erövrade romarna större delen av området. Endast delar av de frisiska områdena i nordväst stod emot romarna. Det folk som då bodde i Nederländerna kallades bataver. De trängdes på 200-talet e Kr undan av franker och saxare. Följande århundrade gjorde kristendomen sitt intåg när Sankt Servatius etablerade ett biskopsdöme i staden Maastricht.

Det nederländska området blev efter romarrikets sönderfall en del av ett frankiskt storrike som vid sin höjdpunkt under Karl den store (Charlemagne) och hans söner sträckte sig från Pyrenéerna i söder till Nordsjön i norr. Frankerna kuvade också friserna år 734. Då detta välde delades 843 kom Nederländerna att ingå i riket Lotharingia, som även omfattade den nuvarande franska regionen Lorraine.

Medeltiden

På 900-talet övergick området till Östfrankiska riket, kärnland i tysk-romerska riket som upprättades 962. Men varken tyskar, franker eller romare kunde i praktiken styra de avlägsna nederländska provinserna, som hade en självständig ställning under ledning av lokala adelsmän.

Under medeltiden stärkte grevskapet Holland i mellersta Nederländerna sin ställning på bekostnad av det tidigare dominerande Utrecht. Efter en kort men kulturellt och ekonomiskt betydelsefull period på 1400-talet som en del av hertigdömet Burgund tillföll Nederländerna den tysk-romerska kejsarätten Habsburg. 1556 kom Nederländerna under den spanske kungen Filip II och den spanska grenen av huset Habsburg.

Genom sitt geografiska läge och sin textilindustri, baserad på ull från England, blev Nederländerna ett handelscentrum som hade kontakter både med den tyska handelsorganisationen Hansan i norr och med italienska handelsstäder i söder. De rika provinserna beskattades hårt av de habsburgska härskarna.

Vägen mot självständighet

Efter reformationen i Tyskland och Schweiz hade den kalvinistiska kyrkan vunnit många anhängare i Nederländerna, särskilt bland borgerskapet i städerna. En rad katolska kyrkor plundrades av fanatiska kalvinister, så kallade bildstormare. Plundringarna ledde till en häftig motreaktion från det katolska Spanien. Kung Filip II av Spanien försökte krossa den självständiga nederländska adeln. 1568 inleddes en revolt mot de spanska härskarna och 1579 utropade sju nederländska provinser en självständig union, Förenade Nederländerna. Under adelsmannen Vilhelm av Oranien och hans son Moritz fördes en självständighetskamp mot Spanien som kom att pågå i stort sett oavbrutet i 80 år.

ANNONS

ANNONS

Formellt var Nederländerna en republik, ledd av ett parlament, generalstaterna, som bestod av representanter för de sju provinserna och de stora städerna. Borgarna i städerna hade stort inflytande i parlamentet. Ätten Oranien behöll dock en stor del av makten genom ett i praktiken ärftligt ståthållarskap, en position som liknade en kungs. I början av 1600-talet rådde, trots kriget mot spanjorerna, en öppen maktkamp mellan Moritz av Oranien och Jan van Oldenbarnevelt som företrädde den rika provinsen Holland. Maktkampen slutade med att Oldenbarnevelt avrättades 1619.

Vid Westfaliska freden i Münster 1648 erkände Spanien Nederländernas självständighet. Det ursprungliga landet hade då delats mellan en övervägande katolsk och spansktrogen del i söder (nuvarande Belgien) och en huvudsakligen protestantisk del i norr.

Nederländerna blir en ekonomisk stormakt

De nederländska provinserna upplevde ett kraftigt ekonomiskt uppsving under självständighetskriget. Landet behärskade stora delar av den europeiska handeln men även den nya handeln med kolonier i framför allt Afrika och Asien. Nederländerna skaffade sig besittningar i Afrika, Sydöstasien och Västindien. Enorma rikedomar samlades i städerna och kulturen blomstrade. Denna period av ekonomiskt välmående brukar betecknas som Nederländernas ”guldålder”. När ståthållaren Vilhelm II dog 1650 utan någon vuxen efterträdare övertog borgerskapet makten fram till 1672 då sonen Vilhelm III utsågs till ståthållare.

Nederländernas välstånd var beroende av frihandel och öppna vatten. Landet ville därför se en jämvikt mellan de stater som behärskade viktiga vattenvägar. Man stödde omväxlande Sverige och Danmark i krigen i Östersjöområdet. Med England fördes flera krig om herraväldet över haven. Den konflikten löstes dock när Vilhelm III av Oranien, som var gift med den engelske kungens dotter, 1688 besteg den engelska tronen. Han regerade över båda länderna fram till sin död 1702. Under perioden kom tyngdpunkten i både handel och politik att förskjutas mot London. För Nederländerna inleddes en tillbakagång som skulle bestå under hela 1700-talet.

Napoleonkrigen

När franska revolutionsarméer i slutet av seklet marscherade in i Nederländerna kunde dess svaga armé inte bjuda motstånd. Den gamla unionen ersattes av en enhetsstat under namnet Bataviska republiken. 1806 utropade den franske kejsaren Napoleon sin bror Ludvig (Louis) till kung av Holland. När Ludvig fyra år senare tvingades abdikera inlemmades landet i det franska kejsardömet. Efter Napoleons fall utropades 1814 Kungariket Nederländerna med Vilhelm I, son till en tidigare ståthållare, som kung. I riket ingick även Belgien och Luxemburg.

ANNONS

ANNONS

Nationalism splittrade riket

Religiösa motsättningar och belgarnas missnöje med att styras från Amsterdam och Haag ledde 1830 till uppror. Belgarna lyckades omedelbart upprätta ett eget styre, men först nio år senare erkändes Belgiens självständighet av Nederländerna. Luxemburg fick sin självständighet 1890.

Under 1800-talet industrialiserades Nederländerna. Ekonomin förbättrades och frihandel återinfördes. Författningen demokratiserades och regeringen blev ansvarig inför parlamentet. Samtidigt befästes kolonialväldet i Sydöstasien. Slaveriet avskaffades i kolonierna.

Samhället delas in i pelare

När de politiska partierna började växa fram under 1800-talet kom både det politiska livet och samhället i stort att delas in i skilda så kallade pelare. Dessa förenade människor av samma trosriktning eller politiska åskådning. Till huvudgrupperna hörde katoliker, kalvinister, liberaler och socialister. De skilda grupperna bildade inte bara egna politiska partier utan även egna skolor, fackföreningar, affärsorganisationer, ungdomsklubbar, tidningar etc. Inget av de politiska partierna lyckades vinna egen majoritet, och tvingades därmed till kompromisser.

Nederländerna under första och andra världskriget

Under 1800-talet och första halvan av 1900-talet strävade Nederländerna efter att genom neutralitet hålla sig utanför internationella konflikter. Landet lyckades också undvika att dras in i första världskriget, trots att Belgien ockuperades. Efter kriget genomfördes en rad demokratiska reformer. Män fick allmän rösträtt 1917 och kvinnor 1919.

Vid andra världskrigets inledning förklarade sig Nederländerna neutralt. I maj 1940 gick dock Nazityskland till angrepp mot Nederländerna utan krigsförklaring. Det nederländska motståndet var besegrat efter en knapp vecka. Drottning Vilhelmina och regeringen flydde till London. När Japan gick in i kriget 1941 intogs också de nederländska områdena i Sydostasien, däribland Indonesien. I Nederländerna bildades en motståndsrörelse som omfattade allt från konservativa grupper till kommunister. Större delen av landets judiska befolkning utplånades i tyska koncentrationsläger. Efter fem års ockupation befriades Nederländerna i maj 1945.

ANNONS

Efter Japans kapitulation i augusti samma år utropade Indonesien sin självständighet men de allierade valde att återlämna området till Nederländerna. Detta ledde till strider mellan indonesiska nationalister å ena sidan och nederländare, britter och japaner å den andra. Britterna och japanerna drog sig tillbaka 1946 men Nederländerna fortsatte kriget.

Läs i Landguiden om Nederländernas historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 11 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Nederländernas historia

M

Bakgrunden till holländarnas kolonisering av Sydafrika

av: Magnus Västerbro
2022-07-16

Efter att holländarna år 1652 anlagt ett fort i närheten av Godahoppsudden vid Afrikas sydspets, gick den europeiska koloniseringen av Afrika in i en ny fas. I början, när det holländska ostindiska kompaniet kom till området, fanns inga planer på att kontrollera stora territorier. Tvärtom, den ursprungliga planen var enkel - man skulle anlägga en befäst bosättning som skulle fungera som provianteringsstation för kompaniets fartyg under deras seglatser mellan Europa och Asien. Men bosättningen växte snabbt, och snart togs allt mer mark i beslag. Ursprungsbefolkningen trängdes undan. Den europeiska kolonisationen av södra Afrika hade inletts...

+ Läs mer

M

Sökandet efter Nordvästpassagen ledde till kolonisation av Nordamerika

av: Kaj Hildingson
2021-07-18

Nordvästpassagen kallades den sjöväg till Asiens rikedomar som många européer hoppades finna norr om Amerika. Men de som sökte efter Nordvästpassagen stoppades gång på gång av ismassor. Många upptäckare försvann spårlöst och kom aldrig tillbaka Trots detta fortsatte sökandet i århundraden. Efter mer än fyrahundra år lyckades en norrman hitta passagen - det visade sig att det tog tre år att ta sig igenom...

+ Läs mer

S

Amsterdam - en viktig handelspartner för Sverige under 1600-talet

av: Torbjörn Nilsson
2021-04-11

Fartygen hade namn som Venus, Kärleken, Blå Liljan, Gotländske Gumsen, David och Goliat, Brune Hästen, Röda Stjärnan och Gröne Jägaren. Lasten – järn, koppar, tjära, trä – var på väg till Amsterdams penningstinna marknad. Vid Damtorget och det nybyggda Rådhuset mötte besättningarna köpmän och sjöfolk från världens alla hörn. Främmande språk surrade i luften och exklusiva kryddor gav egenartade dofter. Stadens magnifika köpmannahus med sina rikt dekorerade fasader imponerade på besökarna under en tid när Sveriges ekonomi var nära knuten till kontinentens och när samverkan mellan handelsmakten Holland och militärmakten Sverige gav god ekonomisk utdelning på ömse håll.

+ Läs mer

M

Holland får tulpanfeber - världens första finansbubbla

av: Daniel Rydén
2021-02-01

Hur många gånger har inte historien och börstabellerna lärt oss att en uppgång inte varar i evighet? Ändå hoppas vi varje gång. Under några januariveckor 1637 sattes ett än idag svårslaget rekord i denne genre – med lökar...

+ Läs mer

S

Vallonernas betydelse för svensk järnindustri

av: Torbjörn Nilsson
2020-01-07

Under 1600-talet var Nederländerna – dagens Belgien och Holland – Europas ekonomiska kraftcentrum. Amsterdam framstod som tidens stora handelsstad dit internationellt kapital sökte sig. Inom järnindustrin var Nederländerna ledande med sin avancerade teknik och sina moderna produktionsformer. Vallonien, det fransktalande området mot gränsen till Frankrike, blev en guldgruva också för Sverige. Härifrån rekryterades ett par tusen yrkesarbetare, företagare och köpmän – vallonerna – som genom sin insats för bruksnäringen i vårt land kan sägas vara den mest lönsamma importen någonsin...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Sydafrikas historia, del 1: Boerna anländer

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-14

När dina föräldrar och farföräldrar växte upp, talade man mycket om Sydafrika. Men det var ett annorlunda Sydafrika mot idag. Sedan flera århundraden stod europeiska kulturer mot afrikanska kulturer. Den dominerande vita kulturen utgjordes av boerna...

+ Läs mer

Länkar om Nederländernas historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Ge
Karta

Nederländernas geografi

Fördjupa dig i Nederländernas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Nederländerna

Aktuell samhällsfakta om Nederländerna. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
EUs flagga

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Hi
Ätten Habsburgs flagga

Habsburg

Släkten Habsburg var en fursteätt (ursprungligen från nuvarande Schweiz) som regerade i många...

Hi
Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam är Nederländernas huvudstad med omkring en miljon invånare. Haag är dock residensstad där...

Hi
Strider

Spanska tronföljdskriget

Det spanska tronföljdskriget var en väpnad storkonflikt mellan de europeiska stormakterna 1701-1714...