M
Tagg
Luther
1517 satte Martin Luther upp en lista med 95 teser där han kritiserar kyrkan.

Martin Luther

Martin Luther (1483-1546) var professor i teologi och församlingspräst i den tyska staden Wittenberg. Han är känd för sina protester mot dåtidens traditionella (katolska) kyrka och dess försäljning av avlatsbrev.

Ett avlatsbrev var ett dokument - eller en slags kvitto - som (förenklat uttryckt) gav syndernas förlåtelse. Eftersom de var dyra att köpa innebar det att rika personer hade lättare att komma till himlen än resten av folket. (Avlatsbreven såldes av påven för att få in pengar till det dyra bygget av den nya Peterskyrkan i Rom.)

ANNONS

ANNONS

Luther ansåg att det var Bibelns budskap och tron som var det enda viktiga - inte att följa påven och kyrkans direktiv eller regler. Läror och bruk som inte nämndes i Bibeln skulle tas bort.

Bibeln skulle översättas till folkens hemspråk. Viktigt var också att prästerna skulle sluta hålla gudstjänst på latin och istället använda det språk som talades i landet, så att alla förstod.

Martin Luther tog därmed avstånd från kyrkans dåvarande organisation - som den hade varit i tusen år, under hela medeltiden.

Luther förkastade påveämbetet, klosterlivet och minskade dessutom antalet sakrament (grundläggande heliga kristna riter). Tron skulle hädanefter vara viktigare än ritualer.

Martin Luthers idéer spreds med hjälp av den nya boktryckarkonsten. Hans protester fick därför mycket uppmärksamhet, särskilt i Nordeuropa.

Luthers protester resulterade i att en ny kyrka bildades - den protestantiska kyrkan - som bröt med påven och katolicismen. Den katolska kyrkan hade splittrats.

Martin Luthers idéer fick stora historiska följder, dels religiöst genom protestantismen och dels politiskt med den efterföljande reformationen i Nordeuropa. Därtill kom kyrkans splittring senare under 1600-talet att utmynna i en omfattande europeisk konflikt - det trettioåriga kriget - som till stor del var en kraftmätning mellan protestantiska och katolska länder i norra Europa.

LÄS MER: Protestantismen

LÄS MER: Martin Luther och inledningen på reformationen

LÄS MER: Orsaker till reformationen

PODCAST: Reformationen och kyrkans splittring


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)
 

Här hittar du material som kan relateras till Martin Luther.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Martin Luther

S

Den senmedeltida kyrkans förfall, reformationen och splittringen

av: Carl-Henrik Larsson
2022-05-02

Under senmedeltiden förföll den katolska kyrkan. Flera av påvarna levde på ett sätt som stod i bjärt kontrast till den lära som kyrkan predikade. Kritiken mot kyrkan kom under 1500-talet att växa och omfattade inte bara påvarnas och prästernas leverne utan alltifrån kyrkans handel med avlatsbrev till synen på nattvardsfirande och barndop. Reformationen splittrade katolska kyrkan inifrån...

+ Läs mer

S

Wittenbergs lärda spred protestantismens idéer till Sverige

av: Torbjörn Nilsson
2021-04-10

Om några månader skulle Olof Petersson ta sin magisterexamen i teologi. Nu i oktober 1517 var han och hundratals andra studenter på väg till en föreläsning av doktor Martin Luther om Romarbrevet och andra bibeltexter. Luther var en populär föreläsare, känd för sin svidande kritik av påvekyrkan. Olaus Petri, som studenten egentligen kallade sig, tog liksom sina kamrater djupa intryck av Luther. Han och hans studiekamrater blev reformationens unga stridsmän när den nya tidens humanism, renässans och protestantism stöpte om Europas idévärld samtidigt med den slutliga uppgörelsen mellan kyrka och statsmakt. Olaus möte med Luther blev avgörande för Sveriges kulturella orientering under många hundra år framåt...

+ Läs mer

S

Orsaker till reformationen

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-03-12

Tiden från och med 1500 brukar ofta kallas den nya tiden. Stora omvälvningar skedde politiskt, ekonomiskt och kulturellt i Europa. Nya idéer bröt in med en ny syn på människan och genom upptäcktsfärderna blev den kända världen mycket större. Till dessa omvälvningar kan reformationen läggas. På kort tid blev den enhetliga katolska kyrkan splittrad i flera delar. Reformatorerna - framför allt Martin Luther - gav upphov till flera nya kyrkobildningar. Men vilka orsaker låg bakom protestantismen och reformationen?

+ Läs mer

M

Kristendomens tre huvudriktningar

av: Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-04-13

Från början fanns det bara en kyrka, den katolska kyrkan, den allmänna kyrkan. På 1000-talet sker den första stora brytningen inom kristenheten då kyrkan splittras i en västlig gren, den katolska kyrkan med Rom som centrum, och en östlig gren, den ortodoxa kyrkan med Konstantinopel som centrum. På 1500-talet sker nästa stora brytning inom kristenheten då den protestantiska kyrkan bryter sig loss, eller stängs ute, från den katolska kyrkan...

+ Läs mer

M

Martin Luther och inledningen på reformationen

av: Magnus Västerbro
2017-08-26

Många innan honom hade tystats genom att de i rädsla för straff fogade in sig i ledet eller genom att de mindre uppror som ibland startade slogs ner med brutalt våld. Inte särskilt mycket talade för att just Martin Luther skulle bli den som välte kyrkans koloss upp och ner. Men om han stod emot trycket, då fanns i varje fall chansen. Då skulle han kunna bli det baner som motståndet mot påvedömet kunde samlas under...

+ Läs mer

L

Historiska kändisar - som du aldrig har sett dem

av: Robert de Vries
2017-06-09

Du kanske inte har tänkt på det, men är inte de flesta personerna på museernas tavlor ofta allvarliga eller rent av dystra? På SO-rummet har vi nu ändrat på detta. Välkommen in på en annorlunda och lite gladare gallerivisning...

+ Läs mer

Podcast om Martin Luther

SO-rummet podcast icon
M

Reformationen och kyrkans splittring

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-13

Julia, Mattias och Kristoffer berättar om händelserna bakom reformationen och vilka följderna blev. Varför ville Martin Luther förändra kyrkan? Varför gillade många kungar och furstar Martin Luthers nya idéer om kyrkans roll?

+ Läs mer

Länkar om Martin Luther

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS