Bild:
Bahá'í är en världsomfattande rörelse som verkar för fred, samarbete och harmoni mellan jordens alla folk.
M

Bahá'í

Vad är bahá'í ?

Bahá'í är en monoteistisk religion som växte fram i Mellanöstern under mitten av 1800-talet och sedan spreds runt hela världen. Målet är att skapa ett fredligt världssamfund. Anhängarna kallas bahá'íer. Enligt deras tro är grundaren, Bahá'u'lláh (1817-1892), Guds budbärare för vår tidsålder. Bahá'íreligionen är en självständig religion, inte en sekt av någon annan religion och inte heller någon blandning av olika religioner.

Det centrala temat i bahá'íläran är

mänsklighetens enhet. Bahá'u'lláh förklarar att mänskligheten idag står på tröskeln till sitt enande. För att detta ska kunna ske måste emellertid mänskligheten komma till en insikt om sin enhet som är så stark, att den kan övervinna alla rasåtskillnader, nationsgränser, trosavvikelser och kulturbarriärer. Att skapa denna anda av enhet är det huvudsakliga syftet med Bahá'u'lláhs lära.

Bahá'u'lláh lär att världens stora religiösa traditioner har en gemensam kärna av eviga etiska sanningar som kretsar kring den gyllene regeln - att vi ska handla gentemot andra som vi vill att de ska handla gentemot oss. Det som skiljer religionerna åt (förutom skiljaktiga tolkningar och vidskepliga föreställningar som tillkommit under historiens lopp) är sociala principer och rituella föreskrifter som svarat mot de olikartade sociala och kulturella förhållandena under olika stadier av mänsklighetens utveckling. Det nya i bahá'í är de sociala principer som utgör grundläggande drag i Bahá'u'lláhs vision om en fredlig världsordning - en federation av världens nationer.

Bahá'í har anhängare över hela världen

Framträdandet av denna nya troslära i Iran i mitten av 1800-talet, gav upphov till en våldsam reaktion från de religiösa ledarna. Det beräknas att ca 20 000 anhängare av den nya religionen omkom i en serie pogromer. Förföljelserna har sedan dess fortsatt periodvis och varit särskilt svåra under 1980-talet, då över 200 avrättades enbart för att de inte velat avsäga sig sin tro. Trots denna opposition har bahá'íreligionen gått framåt och spridits över hela världen. Bahá'íer är bosatta i nästan alla länder och utgör ett enda globalt samfund som försöker förverkliga Bahá'u'lláhs vision om en enad mänsklighet. Omkring 2000 etniska grupper och nationaliteter är representerade. Totalt finns omkring 6 - 7 miljoner bahá'íer bosatta på över 100 000 orter i mer än 200 länder och territorier.

Enligt senaste upplagan av Encyclopedia Britannica är bahá'íreligionen näst efter kristendomen den mest spridda av de stora världsreligionerna (vad gäller till antalet länder). I många länder är bahá'í den religion som ökar snabbast. Bahá'ílitteratur finns översatt till över 800 olika språk. Det Svenska Bahá'ísamfundet omfattar ca 900 personer. Antalet etablerade lokala samfund är 30.

Bahá'í genomsyras av tre grundtankar

1. Guds enhet
Människan, livet, världsalltet har en gemensam urgrund, skapelsens källa, vad vi kallar Gud. Det finns bara en Gud, men olika religioner har närmat sig denna gemensamma källa på olika sätt.

Betrakta den Gud såsom en som är skild från och upphöjd över alla skapade ting. Hela universum återspeglar Guds härlighet, medan Gud själv är oberoende av och höjer sig över sina skapelser. Detta är den gudomliga enhetens sanna mening.

2. Religionernas grundläggande enhet
Alla de stora religionerna härstammar från en och samma Gud, den gemensamma källan till skapelsen. Kunskapen om Gud har förmedlats genom gudomliga lärare (profeter) som återspeglat de gudomliga egenskaperna (fullkomlig kärlek, rättvisa, medkänsla, visdom, styrka, etc) på sätt som människor kunnat ta till sig i de olika kulturer och tidsåldrar där de gudomliga lärarna framträtt.

Från historien känner vi Abraham, Krishna, Moses, Zarathustra, Buddha, Jesus, Mohammed och Bahá'u'lláh. Olikheterna mellan religionerna beror dels på att det gudomliga budskapet givits just på det sätt som bäst passat den tidsålder då läraren framträtt, dels på att människor efter hand lagt till egna tolkningar och vidskepliga föreställningar.

Varje tidsålder behöver ett nytt mått av Guds ljus. Varje gudomlig uppenbarelse har sänts ned på det sättet som passade förhållandena i den tid då den framträdde.

3. Mänsklighetens enhet
De olika historiska religionerna har var och en bidragit till att göra människor medvetna om en vidare solidaritet än den egna familjen. Därigenom har samhällsformer utvecklats från stam, stadsstat, nation till det globala samhälle som vi nu står inför att förverkliga. Bahá'íreligionens syfte är att göra människor medvetna om att vi alla tillhör ett och samma släkte, trots olika hudfärg, språk och kultur, eftersom vi alla har samma skapare, Gud.

Guds gåva till denna upplysta tidsålder är insikten om mänsklighetens enhet och om religionen grundläggande enhet. Krig mellan nationer ska upphöra och genom Guds vilja ska den största freden komma - världen ska bli som en ny värld och alla människor som bröder.


Litteratur:
Att vandra den rätta vägen, Bahai förlaget AB, 2009
Daniel Jordan, Att förverkliga sitt rätta jag, Bahai Förlaget AB, 1998
 

Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.
 

Vad är bahá'í ?

Bahá'í är en monoteistisk religion som växte fram i Mellanöstern under mitten av 1800-talet och sedan spreds runt hela världen. Målet är att skapa ett fredligt världssamfund. Anhängarna kallas bahá'íer. Enligt deras tro är grundaren, Bahá'u'lláh (1817-1892), Guds budbärare för vår tidsålder. Bahá'íreligionen är en självständig religion, inte en sekt av någon annan religion och inte heller någon blandning av olika religioner.

Det centrala temat i bahá'íläran är

Uppdaterad: 23 september 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Bahá'í

Sortera efter:
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om Bahá'í ur olika perspektiv. Är du intresserad av religion så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Bahá'í. Här berättas om dess organisation, tro, religiösa regler, lärosatser, ritualer, historia, personer m.m.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Svenska Bahá'i-samfundets hemsida där du kan läsa om deras tro och verksamhet.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild med tonvikt på människans...

Enighetskyrkan, Moonrörelsen, grundades i Sydkorea 1954 av Sun Myung Moon. Rörelsen är inspirerad av kristendomen men betraktar Moon som Messias...

Relaterade taggar