M
Kategori

Från och med 1000-talet och framåt började en genuint europeisk civilisation framträda med kristendomen som den viktigaste enande ingrediensen.

Medeltidens huvudlinjer

Europas medeltid varade i tusen år

Antiken övergick omkring 500 e.Kr i medeltiden som varade i tusen år till 1500 e.Kr då en ny tid (nya tiden) påbörjades.

Medeltiden var en tid då kungar, drottningar och riddare förde krig och for iväg på korståg till det Heliga landet. Det var en tid då endast kristendomen ansågs vara den enda rättmätiga religionen. Det var också en tid då katolska kyrkan och dess påvar kämpade med världsliga kejsare om makten över Europa. Romarnas språk, latinet, fanns kvar som kyrkans och kunskapens språk och maktens centrum fanns vid påven i Rom.

Europas medeltid varade i tusen år

Antiken övergick omkring 500 e.Kr i medeltiden som varade i tusen år till 1500 e.Kr då en ny tid (nya tiden) påbörjades.

Medeltiden var en tid då kungar, drottningar och riddare förde krig och for iväg på korståg till det Heliga landet. Det var en tid då endast kristendomen ansågs vara den enda rättmätiga religionen. Det var också en tid då katolska kyrkan och dess påvar kämpade med världsliga kejsare om makten över Europa. Romarnas språk, latinet, fanns kvar som kyrkans och kunskapens språk och maktens centrum fanns vid påven i Rom.

ANNONS

ANNONS

Karl den store

Karl den store (742-814) var kung över frankerriket. Han kröntes år 800 av påven till "romersk kejsare". I propagandan inför kröningen lanserades begreppet "Europa" som en politisk, kulturell och religiös gemenskap för de romerska och germanska folken. Europa blev därmed ett samlingsnamn för Karl den stores rike.

Under sin levnad skapade karl den store ett rike som sträckte sig över stora delar av Väst- och Sydeuropa. Efter hans död splittrades det väldiga riket och ur delarna växte senare Frankrike, Tyskland och Italien fram.

LÄS MER: Karl den store

LÄS MER: Europatanken genom tiderna

Äldre medeltiden (500-1000) 

Medeltidens första århundraden kallas ibland för folkvandringstiden. Det var en orolig period då krigarföljen drog fram över Europa och stora folkgrupper bytte bosättningsområde. Det västromerska riket föll sönder och förvandlades till ett lapptäcke av germanska kungadömen. Även om stormännen i dessa riken försökte bevara den antika kulturen blev resultatet så småningom att samhället föll tillbaka till en mera primitiv nivå. Skrivkonsten föll nästan i glömska och bevarades ibland bara inom kyrkan.

Ett kyligare klimat och pestens härjningar medförde också att folkmängden gick tillbaka i Europa. Däremot blomstrade handel och kultur i det arabiska väldet som sträckte sig från Spanien i väster, över Nordafrika och Mellanöstern ända till floden Indus i öster. Där bevarades arvet från antikens kultur och vetenskap.

Man kan se vikingatågen som den sista av folkvandringarna. Vikingarna ägnade sig både åt plundring och handel. Österut for de med sina drakskepp på de ryska floderna ända till Kaspiska havet. I västerled sökte de sig ner utmed Europas kuster och över Atlanten till Grönland och Amerika. På flera ställen, till exempel i England och Normandie, grundade vikingarna egna riken.

Högmedeltiden (1000-1300)

Under högmedeltiden skedde stora framsteg inom jordbruket. Med hjälp av hjulplog och kragsele på dragdjuren kunde bönderna bearbeta jorden effektivare. Åkerarealen ökade också genom att man odlade upp ny mark och i det att man övergick från tvåskifte till treskifte. Samtidigt som jordbruket blev effektivare ökade befolkningen kraftigt.

Det medeltida kristna klosterväsendet var en viktig beståndsdel i den europeiska samhällsutvecklingen under perioden. Klostren fungerade inte bara som andliga vistelseorter utan var samtidigt centrum för vetenskap och lärande vilket bidrog till att sprida både gamla och nya idéer till folket.

Också handeln fick ett uppsving under högmedeltiden, något som underlättades av att en större mängd pengar kom i omlopp. Genua, Florens och Venedig i Norditalien blev viktiga handelsstäder för exklusiva varor från Orienten, medan det tyska handelsförbundet Hansan fraktade fisk, salt, pälsar och järn över haven i norr. De allt rikare städerna bröt sig fria från feodalismen och styrde sig i stor utsträckning själva. Handelsmän och hantverkare (borgerskapet) var organiserade i gillen och skrån som övervakade varornas kvalitet och pris.

ANNONS

ANNONS

Senmedeltiden (1300-1500)

Omkring 1300 började folkökningen stanna av. Flera svältkatastrofer svepte fram över kontinenten, bland annat därför att klimatet åter blev kyligare med missväxt som följd. Det var alltså en redan försvagad befolkning som drabbades när digerdöden 1347 nådde Europa. En tredjedel av befolkningen dog. Men de som överlevde fick det bättre ställt. Bristen på arbetskraft gjorde att lönerna steg. Bönderna gjorde ibland även uppror och kunde tilltvinga sig bättre villkor på godsen.

Under senmedeltiden stärkte kungarna sin ställning på adelns bekostnad. Genom att ta upp skatter i form av pengar kunde de anställa soldater och ämbetsmän mot lön istället för att dela ut jord till vasaller. Även den vapentekniska utvecklingen gynnade kungarna. Fotsoldater utrustade med långbågar visade sig överlägsna adelns riddarhärar under hundraårskriget mellan England och Frankrike.

Även kyrkan råkade in i en kris under senmedeltiden. Påven förlorade striden mot kungar och kejsare om den världsliga makten, och i flera länder uppträdde "kättare" som vände sig mot den prakt och rikedom som de kyrkliga ledarna omgav sig med. De ville återgå till enkelheten och fattigdomen hos de första kristna och menade att Bibeln innehöll allt som behövdes för att en människa skulle få frälsning.

Medeltiden var en dynamisk epok i Europas historia

Över lag ägde stora förändringar rum i Europa under de tusen åren som medeltiden varade. Jordbruket blev allt bättre i takt med att nya jordbruksmetoder och jordbruksredskap infördes. Europas befolkning blev större, och mot slutet av medeltiden ökade också handeln vilket medförde att stora handelsstäder växte fram. Det var också en tid då nya idéer uppstod inom vetenskap och teknik vilket i slutet av tidsperioden bidrog till att skapa en ny världsbild.

En europeisk identitet uppstår

Under medeltidens gång förändrades även Europas förhållande till omvärlden. Efter att i århundraden drabbats av angrepp utifrån gick nu det kristna Europa till offensiv både ekonomiskt och militärt. Från och med 1000-talet och framåt började också en genuint europeisk civilisation framträda med kristendomen som den viktigaste enande ingrediensen.

Avgränsare
LÄS MER: Medeltiden

LÄS MER: Kyrkan och klostren på medeltiden

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Skriv en kort sammanfattning av äldre medeltiden.
   
 2. Skriv en kort sammanfattning av högmedeltiden.
   
 3. Skriv en kort sammanfattning av senmedeltiden.
   
 4. Nämn några tendenser (t.ex. händelser, idéer) som visar att kyrkans makt och inflytande minskade under slutet av medeltiden.

Ta reda på:

 1. Vid sidan av kristendomen spelade folktron en stark roll i folks medvetanden. Skogarna befolkades av en mängd olika väsen: älvor, troll och vättar. Och bland människorna fanns både trollkarlar och häxor. Berätta mer om allt detta. Använd t.ex. länkar härifrån >

Diskutera:

 1. Europas medeltid varade i tusen år (500-1500). Jämför det europeiska samhället efter romarrikets fall med det europeiska samhället vid medeltidens slut. Vilka likheter och skillnader kan du komma på?
   
 2. Vad betydde det för Europa att romarriket gick under?
   
 3. Hur kan historikerna veta något om medeltiden?
   

Obs! I huvudavsnittet om medeltiden hittar du mer fakta och frågor som behandlar perioden på ett övergripande sätt.
 

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Knut Helle, Bra Böckers världshistoria, del 5 – Nomadfolk och högkulturer, Bokförlaget Bra Böcker, 1984
Harald Gustafsson, Nordens Historia, Studentlitteratur, 2007
Dick Harrison, Europa i världen - Medeltiden, Liber AB, 2003
Dick Harrison, Sveriges historia - Medeltiden, Liber AB, 2002
Eva Queckfeldt, Medelhavsvärlden. 3000 år av historia, Studentlitteratur, 2010
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.
Faktagranskad av: Lin Annerbäck, antikvarie på Stockholms Medeltidsmuseum
 

Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Medeltidens huvudlinjer

M

Slaveri i Europa under äldre medeltiden

av: Jan-Olof Fallström
2023-02-10

De flesta av oss idag känner till att slaveriet var utbrett i antikens Grekland och Rom. Men visste du att slaveri även var ett utmärkande samhällsdrag i stora delar av Europa under äldre medeltiden (500-1000)? Till och med kyrkan använde sig av slavar.

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Araberna, del 3: Ett världsvälde skapas

av: Lars Hammarén
2021-06-19

Tredje delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om det arabiska väldets expansion under det umayyadiska kalifatet 661-750. Vid den här tiden växte riket i öster till Indusdalen och in i Centralasien. I väster blev hela Nordafrika intaget 665 och merparten av Iberiska halvön erövrades...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Araberna, del 2: De första kaliferna

av: Lars Hammarén
2021-05-14

Andra delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om de fyra första kaliferna, deras erövringar och expansion av det islamiska väldet. Du kan också läsa kortfattat om det tidiga kalifatets uppbyggnad och organisation samt den inre religiösa splittringen som uppstod under kalif Alis tid vid makten (656-661)...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Araberna, del 1: Islams uppkomst

av: Lars Hammarén
2021-05-13

Första delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här berörs geografiska förutsättningar och det rådande politiska läget på den arabiska halvön under 500-talet innan Muhammeds tid vid makten. Du kan också läsa om Muhammeds tid i Mekka, flykten till Medina och islams framväxt...

+ Läs mer

M

Bakgrunden till de europeiska upptäcktsresorna på 1400-talet

av: Kaj Hildingson
2021-03-18

I början av 1400-talet fanns det åtminstone åtta civilisationer som hade utforskat och kartlagt delar av sin omvärld. De åtta civilisationerna var Kina, Japan, Polynesierna i Stilla havet, Indien, aztekernas i Mexiko, Inkariket i Peru, arabvärlden och Europa. Om någon vid denna tidpunkt skulle ha gissat vilken av dessa kulturer som skulle upptäcka de vägar som kom att binda samman dessa åtta till ett handelsområde är det ytterst osannolikt att det kristna Europa skulle ha utpekats. Ändå skulle det bli européerna som gjorde det, mot alla odds. De var instängda av Atlanten i väster och det muslimska väldet i öster. I söder fanns det svårgenomträngliga Afrika...

+ Läs mer

M

Karl den store och den karolingiska renässansen

av: Lars Hammarén
2019-05-14

Genom en skicklig erövringspolitik skapade Karl den store ett rike som innefattade stora delar av dagens västra Europa. I detta väldiga frankiska rike fungerade den kristna kulturen som ett sammanhållande kitt. Karl den store lät därför gynna kyrkan och genomförde flera stora kulturella reformer...

+ Läs mer

Länkar om Medeltidens huvudlinjer

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Folkvandringstiden

Folkvandringstiden (350-600) utgör en övergång i Europas historia från antiken till medeltiden då många folkgrupper...

Hi

Livet på landet och i staden på medeltiden

Vardagsliv och andra företeelser i det medeltida samhället (500-1500).

Hi

Feodalismen

Feodalismen var ett medeltida system av skyldigheter och rättigheter mellan samhällets medlemmar.

Hi

Ekonomi och handel på medeltiden

Ekonomi och handel i Europa och världen på medeltiden (500-1500).

Hi

Kyrkan och klostren på medeltiden

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen...

Hi

Medeltida krig och försvar

Vapen, krigföring, uppror och krig under medeltiden (500-1500).

Hi

Medeltida vetenskap, teknik och kommunikationer

Vetenskaplig och teknisk utveckling och om att resa på medeltiden (500-1500).

Hi

Digerdöden

Digerdöden (ca 1350) var en medeltida pandemi av böldpest och lungpest som dödade omkring en tredjedel av Europas...

Hi

Kända personer på medeltiden

Historia om några av medeltidens mest kända personer och deras levnadsöden (500-1500).

Hi
Karta

Europas historia

Få en överblick av Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora...

Relaterade taggar

Hi
Adel under 1600-talet

Adel och aristokrati

Adel och aristokrati är benämningar som syftar på det översta och mäktigaste sociala...

Hi
Konstantinopel

Östromerska riket

Östromerska riket, eller det bysantinska riket, uppstod genom romarrikets delning år 395 och varade...

Hi
smedja

Skråväsendet

Under medeltiden fram till 1800-talet var alla företagare och affärsmän i Europa tvungna att vara...

Hi
Borgare i olika tider.

Borgare

Från början var begreppet borgare (från tyskans bürger; borginnevånare) synonymt med att vara...

Hi
bönder med hölass

Bönder

Benämningen bonde har använts (och används fortfarande) på olika sätt och vi ska här på ett...

Hi
Olofsborg

Borgar och fästningar

Människor har i alla tider känt behov av att uppföra olika typer av försvarsanläggningar för att...

Hi
Hamnaktivitet

Hansan

Hansan, eller Hanseförbundet, grundades under 1100-talet av nordtyska köpmän som slöt sig samman i...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Upptäckten av Tutankhamuns grav.

Arkeologi

Arkeologi handlar inte bara om skatter och berömda upptäckter kring forntida kungar och drottningar...