Bild:
Under medeltiden genomgick det europeiska samhället en kraftig utveckling både materiellt och andligt.
M

Medeltidens huvudlinjer

Europas medeltid varade i tusen år

Antiken övergick omkring 500 e.Kr i medeltiden som varade i tusen år till 1500 e.Kr då en ny tid (nya tiden) påbörjades.

Medeltiden var en tid då kungar, drottningar och riddare förde krig och for iväg på korståg till det Heliga landet. Det var en tid då endast kristendomen ansågs vara den enda rättmätiga religionen. Det var också en tid då katolska kyrkan och dess påvar kämpade med världsliga kejsare om makten över Europa. Romarnas språk, latinet, fanns kvar som kyrkans och kunskapens språk och maktens centrum fanns vid påven i Rom.

Äldre medeltiden (500-1000) 

Medeltidens första århundraden kallas ibland för folkvandringstiden. Det var en orolig period då krigarföljen drog fram över Europa och stora folkgrupper bytte bosättningsområde. Det västromerska riket föll sönder och förvandlades till ett lapptäcke av germanska kungadömen.

Även om stormännen i dessa riken försökte bevara den antika kulturen blev resultatet så småningom att samhället föll tillbaka till en mera primitiv nivå. Skrivkonsten föll nästan i glömska och bevarades ibland bara inom kyrkan.

Ett kyligare klimat och pestens härjningar medförde också att folkmängden gick tillbaka i Europa. Däremot blomstrade handel och kultur i det arabiska väldet som sträckte sig från Spanien i väster, över Nordafrika och Mellanöstern ända till floden Indus i öster. Där bevarades arvet från antikens kultur och vetenskap.

Bild:
Det medeltida kristna klosterväsendet var en viktig beståndsdel i den europeiska samhällsutvecklingen under perioden. Klostren fungerade inte bara som andliga vistelseorter utan var samtidigt centrum för vetenskap och lärande vilket bidrog till att sprida både gamla och nya idéer till folket.

Karl den store

Karl den store (742-814) var kung över frankerriket. Han kröntes år 800 av påven till "romersk kejsare". I propagandan inför kröningen lanserades begreppet "Europa" som en politisk, kulturell och religiös gemenskap för de romerska och germanska folken. Europa blev därmed ett samlingsnamn för Karl den stores rike.

Under sin levnad skapade karl den store ett rike som sträckte sig över stora delar av Väst- och Sydeuropa. Efter hans död splittrades det väldiga riket och ur delarna växte senare Frankrike, Tyskland och Italien fram.

Mer om Europatanken genom tiderna >

Man kan se vikingatågen som den sista av folkvandringarna. Vikingarna ägnade sig både åt plundring och handel. Österut for de med sina drakskepp på de ryska floderna ända till Kaspiska havet. I västerled sökte de sig ner utmed Europas kuster och över Atlanten till Grönland och Amerika. På flera ställen, till exempel i England och Normandie, grundade vikingarna egna riken.

Högmedeltiden (1000-1300)

Under högmedeltiden skedde stora framsteg inom jordbruket. Med hjälp av hjulplog och kragsele på dragdjuren kunde bönderna bearbeta jorden effektivare. Åkerarealen ökade också genom att man odlade upp ny mark och i det att man övergick från tvåskifte till treskifte. Samtidigt som jordbruket blev effektivare ökade befolkningen kraftigt.

Också handeln fick ett uppsving under högmedeltiden, något som underlättades av att en större mängd pengar kom i omlopp. Genua, Florens och Venedig i Norditalien blev viktiga handelsstäder för exklusiva varor från Orienten, medan det tyska handelsförbundet Hansan fraktade fisk, salt, pälsar och järn över haven i norr. De allt rikare städerna bröt sig fria från feodalismen och styrde sig i stor utsträckning själva. Handelsmän och hantverkare (borgerskapet) var organiserade i gillen och skrån som övervakade varornas kvalitet och pris.

Senmedeltiden (1300-1500)

Omkring 1300 började folkökningen stanna av. Flera svältkatastrofer svepte fram över kontinenten, bland annat därför att klimatet åter blev kyligare med missväxt som följd. Det var alltså en redan försvagad befolkning som drabbades när digerdöden 1347 nådde Europa. En tredjedel av befolkningen dog. Men de som överlevde fick det bättre ställt. Bristen på arbetskraft gjorde att lönerna steg. Bönderna gjorde ibland även uppror och kunde tilltvinga sig bättre villkor på godsen.

Under senmedeltiden stärkte kungarna sin ställning på adelns bekostnad. Genom att ta upp skatter i form av pengar kunde de anställa soldater och ämbetsmän mot lön istället för att dela ut jord till vasaller. Även den vapentekniska utvecklingen gynnade kungarna. Fotsoldater utrustade med långbågar visade sig överlägsna adelns riddarhärar under hundraårskriget mellan England och Frankrike.

Även kyrkan råkade in i en kris under senmedeltiden. Påven förlorade striden mot kungar och kejsare om den världsliga makten, och i flera länder uppträdde "kättare" som vände sig mot den prakt och rikedom som de kyrkliga ledarna omgav sig med. De ville återgå till enkelheten och fattigdomen hos de första kristna och menade att Bibeln innehöll allt som behövdes för att en människa skulle få frälsning.

Medeltiden var en dynamisk epok i Europas historia

Över lag ägde stora förändringar rum i Europa under de tusen åren som medeltiden varade. Jordbruket blev allt bättre i takt med att nya jordbruksmetoder och jordbruksredskap infördes. Europas befolkning blev större, och mot slutet av medeltiden ökade också handeln vilket medförde att stora handelsstäder växte fram. Det var också en tid då nya idéer uppstod inom vetenskap och teknik vilket i slutet av tidsperioden bidrog till att skapa en ny världsbild.

En europeisk identitet uppstår

Under medeltidens gång förändrades även Europas förhållande till omvärlden. Efter att i århundraden drabbats av angrepp utifrån gick nu det kristna Europa till offensiv både ekonomiskt och militärt. Från och med 1000-talet och framåt började också en genuint europeisk civilisation framträda med kristendomen som den viktigaste enande ingrediensen.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Skriv en kort sammanfattning av äldre medeltiden.
   
 2. Skriv en kort sammanfattning av högmedeltiden.
   
 3. Skriv en kort sammanfattning av senmedeltiden.
   
 4. Nämn några tendenser (t.ex. händelser, idéer) som visar att kyrkans makt och inflytande minskade under slutet av medeltiden.

Ta reda på:

 1. Vid sidan av kristendomen spelade folktron en stark roll i folks medvetanden. Skogarna befolkades av en mängd olika väsen: älvor, troll och vättar. Och bland människorna fanns både trollkarlar och häxor. Berätta mer om allt detta. Använd t.ex. länkar härifrån >

Diskutera:

 1. Europas medeltid varade i tusen år (500-1500). Jämför det europeiska samhället efter romarrikets fall med det europeiska samhället vid medeltidens slut. Vilka likheter och skillnader kan du komma på?
   
 2. Vad betydde det för Europa att romarriket gick under?
   
 3. Hur kan historikerna veta något om medeltiden?
   

Obs! I huvudavsnittet om medeltiden hittar du mer fakta och frågor som behandlar perioden på ett övergripande sätt.

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Knut Helle, Bra Böckers världshistoria, del 5 – Nomadfolk och högkulturer, Bokförlaget Bra Böcker, 1984
Harald Gustafsson, Nordens Historia, Studentlitteratur, 2007.
Dick Harrison, Europa i världen - Medeltiden, Liber AB, 2003.
Dick Harrison, Sveriges historia - Medeltiden, Liber AB, 2002
Eva Queckfeldt, Medelhavsvärlden. 3000 år av historia, Studentlitteratur, 2010.

Text: Robert de Vries (red.) och Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.
Faktagranskad av: Lin Annerbäck, antikvarie på Stockholms Medeltidsmuseum
 

Läs mer om

Kartor

Europas medeltid varade i tusen år

Antiken övergick omkring 500 e.Kr i medeltiden som varade i tusen år till 1500 e.Kr då en ny tid (nya tiden) påbörjades.

Medeltiden var en tid då kungar, drottningar och riddare förde krig och for iväg på korståg till det Heliga landet. Det var en tid då endast kristendomen ansågs vara den enda rättmätiga religionen. Det var också en tid då katolska kyrkan och dess påvar kämpade med världsliga kejsare om makten över Europa. Romarnas språk, latinet, fanns kvar som kyrkans och kunskapens språk och maktens centrum fanns vid påven i Rom.

Äldre medeltiden (500-1000) 

Medeltidens första århundraden kallas ibland för folkvandringstiden. Det var en orolig period då krigarföljen drog fram över Europa och stora folkgrupper bytte bosättningsområde. Det västromerska riket föll sönder och förvandlades till ett lapptäcke av germanska kungadömen.

Uppdaterad: 16 april 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Medeltidens huvudlinjer

M
Stefan Högberg
2018-01-28
Hur levde kvinnor i medeltidens Europa? Det beror förstås på exakt var och när i medeltidens Europa vi menar, men det finns likheter mellan olika tider och platser. Medeltida kvinnor gifte sig...
L
Bengt Almgren och Hans Thorbjörnsson
2017-06-16
På de stora grässlätterna i Västafrika bildades under medeltiden flera mäktiga och välorganiserade riken. Det första var Ghana som hade sin storhetstid i början av 1000-talet. Därefter uppstod...
L
Hans Thorbjörnsson
2016-02-26
Under de tusen åren som vi idag kallar för medeltiden stod den tekniska utvecklingen inte stilla. Även om kyrkan hade stor makt och försökte stoppa spridningen av nya idéer som gick emot deras...
M
Per Höjeberg
2015-09-22
Redan då romarriket fortfarande existerade kom de första judarna till Västeuropa. Åren efter romarrikets fall på 400-talet bodde alla européer på landsbygden och det fanns ingen handel att tala...
S
Per Höjeberg
2014-10-01
Finns det en särskild europeisk identitet? Finns det kanske rent utav en europeisk nationalism? Kommer Europas stater så småningom att bilda en stat, kommer den europeiska unionen att bli likt...

Länkar om Medeltidens huvudlinjer

Sortera efter:
          

Genomgång (15:01 min) där historialäraren Max Gullberg ger en kort sammanfattning av den europeiska medeltidens huvuddrag.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:58 min) där historialäraren Max Gullberg ger en kort sammanfattning av den svenska medeltidens huvuddrag.

Spara som favorit
          

Genomgång (25:41 min) där historieläraren Niklas ger en överblick över det politiska läget i världen (utanför Europa) under medeltiden. Här berättas om arabiska expansionen och kalifatet i Mellanöstern, Songdynastin och konducianismen i Kina, Ghanariket i Afrika.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om hur Tysklands historia och hur landet blev Europas mäktigaste rike. Tysklands väg mot att bli Europas ledande nation är både krokig och krigisk. Under medeltiden blomstrade handeln och tysk kultur påverkade hela kontinenten. Men genom inre splittring och det förödande trettioåriga kriget föll Tysklands betydelse. Först när en preussisk godsägare trädde in på scenen i mitten av 1800-talet förändrades allt...

Spara som favorit
          

Genomgång (10:44 min) där du ges en sammanfattning av Europas medeltid. Här behandlas kortfattat kristendomen, bysantiska riket, islam, korstågen, feodalismen, medeltidens kvinnor, handel, Hansan o.s.v.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:58 min) om medeltiden. Här berättas bl.a. om medeltiden som begrepp och vår syn på medeltiden idag. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (14:52 min) om medeltiden - äldre medeltiden. Här berättas om Muhammed, det arabiska väldets framväxt och den arabiska handeln. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (5:50 min) om medeltiden - äldre medeltiden och högmedeltiden. Här berättas om arabernas storhetstid med fokus på vetenskap (främst medicin). Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (14:51 min) om medeltiden - äldre medeltiden. Här berättas om utvecklingen i Europa efter romarrikets fall, katolska krýrkan och påven samt om det östromerska riket (bysantinska riket). Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (15:00 min) om medeltiden - äldre medeltiden. Här berättas främst om frankerna och Karl den store, riddare, präster och kyrkan. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (15:00 min) om medeltiden - äldre medeltiden. Här berättas främst om medeltidens samhällsklasser, jordbrukets utveckling och feodalismen. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (14:58 min) om medeltiden - högmedeltiden. Här berättas främst om städerna, korstågen och handeln. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (15:00 min) om medeltiden - högmedeltiden. Här berättas främst om handelsvägar mellan Europa och Asien, musik och digerdöden med dess följder. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (13:08 min) om medeltiden - kunskapsrevolutionen på 1400-talet. Här berättas främst om boktryckarkonsten och renässansen. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Enkel och kortfattad sammanfattning (7:09 min) där mellanstadieläraren Eva Kleveholt berättar om Nordens medeltid. 

Spara som favorit
          

Föreläsning (14:52 min) där gymnasieläraren Anders Larsson ger en introduktion till medeltiden. Här berättas bl.a. om feodalismen och de fyra stånden.

Spara som favorit
          

Genomgång (6:05 min) av SO-läraren Christopher Sköld som berättar om utvalda delar av medeltidens historia på ett lättförståeligt och underhållande sätt. Du får bland annat lära dig mer om: medeltida kvinnan, stormakter under medeltiden, feodalism, medeltida staden, jordbruksutvecklingen... Här går det undan, håll i hatten.

Spara som favorit
          

Genomgång (5:03 min) av SO-läraren Christopher Sköld som på ett lättförståeligt och underhållande sätt berättar om utvalda delar av medeltidens historia: kyrkan, digerdöden, korstågen m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om Europas tidiga medeltid.

Spara som favorit
          

En kortfattad genomgång (13:46) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som berättar om epoken medeltiden. När? Var? Hur? Genomgången tar upp några av de viktigaste händelserna under europeisk medeltid och även något kort om svensk medeltid.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Folkvandringstiden (350-600) utgör en övergång i Europas historia från antiken till medeltiden då många folkgrupper vandrade till nya...

Vardagsliv och andra företeelser i det medeltida samhället (500-1500).

Feodalismen var ett medeltida system av skyldigheter och rättigheter mellan samhällets medlemmar.

Ekonomi och handel i Europa och världen på medeltiden (500-1500).

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen människornas liv.

Vapen, krigföring, uppror och krig under medeltiden (500-1500).

Vetenskaplig och teknisk utveckling och om att resa på medeltiden (500-1500).

Digerdöden (ca 1350) var en medeltida pandemi av böldpest och lungpest som dödade omkring en tredjedel av Europas befolkning.

Historia om några av medeltidens mest kända personer och deras levnadsöden (500-1500).

Få en överblick av Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora drag.

Relaterade taggar