M
Kategori

Davidsstjärnan är en sexuddig stjärna formad av två trianglar. Den är judarnas viktigaste symbol.

Judendomens grunder

Gud har valt ut judarna till sitt folk. Detta är den centrala tanken i judendomen. Inga händelser i det förflutna eller i nutid kan ändra på det. I Tanak (som i stort sett har samma innehåll som Gamla testamentet, första delen i de kristnas bibel) finns många berättelser om hur Gud på olika sätt hjälpt och räddat sitt folk.

I judendomen finns inte något system av lärosatser. Det handlar istället om tro omsatt i handling. Vägen till frälsning är goda gärningar.

Gud har valt ut judarna till sitt folk. Detta är den centrala tanken i judendomen. Inga händelser i det förflutna eller i nutid kan ändra på det. I Tanak (som i stort sett har samma innehåll som Gamla testamentet, första delen i de kristnas bibel) finns många berättelser om hur Gud på olika sätt hjälpt och räddat sitt folk.

I judendomen finns inte något system av lärosatser. Det handlar istället om tro omsatt i handling. Vägen till frälsning är goda gärningar.

ANNONS

ANNONS

Israel - Guds folk

Det finns idag omkring 15 miljoner judar i världen. Av dessa lever ca 6 miljoner i USA och ca 6 miljoner i Israel. Övriga är spridda över hela världen. Trots utspriddheten och skiftande öden är judarna ett folk - sammanknutna genom sin historia, sina religiösa traditioner och sina gemensamma förfäder, patriarkerna Abraham, Isak, Jakob och Mose. Till Abraham, som levde för ca 4 000 år sedan, knyts tron på Israels folk som Guds utvalda folk.
 

Judendomens heliga skrifter

Tanak, den hebreiska Bibeln, är judendomens viktigaste urkund. Dess innehåll är i stora drag samma som första delen i kristendomens urkund, men kallas då Gamla testamentet eftersom den kristna Bibeln innehåller ytterligare en del, Nya testamentet.

Tanak kan delas upp i tre delar:

 • Toran (lagen), de fem Moseböckerna
   
 • Profeterna, de historiska och de profetiska böckerna
   
 • Skrifterna, böcker som Psaltaren, Ordspråksboken och Job

Utöver Tanak är Talmud den viktigaste skriften. Den innehåller rabbinernas tolkningar av Toran. Talmud är sammanställd av två andra skriftsamlingar: Mishna med lagar och regler för livets alla tillfällen och Gemara med utläggningar för att anpassa lagarna till tidens behov.
 

Gud och människan

Judendomen är en absolut monoteistisk religion. Dess viktigaste lärosats är tron på en enda Gud. Detta framgår av den judiska trosbekännelsen:

Hör Israel. Herren, vår Gud. Herren är en.  [5 Mos 6:4]

Gud är inte bara det judiska folkets Gud utan hela världens. Judendomens särställning ligger i att Gud har utvalt just detta folk och uppenbarat sig för det.

Gud är den Helige som människan måste närma sig i vördnad och ödmjukhet. Gud är så helig, att ingen jude får uttala namnet. I texterna står ordet Jahve, men man läser Adonaj, som betyder Herren. Gud får inte heller avbildas.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.  [1 Mos 1:1]

Så lyder inledningsorden till en av skapelseberättelserna i Bibeln. De orden utgör också utgångspunkten för judendomens tro på den ende guden. Hela skapelsen är Guds verk och i detta ligger Guds storhet.

Eftersom Gud har skapat allt finns det, enligt judendomen, ingen skillnad mellan heligt och världsligt - allt är Guds. Det går inte för människan att helt utforska Guds storhet. Därför förstår inte heller människan alltid Guds handlande.

En jude skulle kunna säga till Gud: "Du är min Gud". Så personligt uppfattas förhållandet.

Herren! Herren - en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet, som bevarar nåd mot tusenden...  [2 Mos 34:6-7]

ANNONS

ANNONS

Människan har fri vilja att göra gott eller ont

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.  [1 Mos 1:27]

Du ska älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft.  [5 Mos 6:5]

Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa, han är din like.  [3 Mos 19: 18]

Människans höga ställning är en grundtanke inom judendomen. Hon är skapad till Guds avbild. En konsekvens av detta är mänsklighetens broderskap och kärleken till medmänniskan. Eftersom alla människor är skapade av Gud måste de höra ihop. Att göra gott mot medmänniskan blir därför att göra gott mot Gud.

Enligt Talmud är människan Guds medhjälpare som med sitt arbete ska fullfölja skapelsen och arbeta för det mål som heter Guds rike. Detta rike ska byggas här på jorden under gudomlig ledning av människohänder.

Idealet för människan är att leva i överensstämmelse med Guds vilja. I Toran har Gud uppenbarat sin vilja för Israels folk. Människan har dock fått en fri vilja i förhållandet till Gud. Hon har frihet att välja mellan gott och ont.

Genom att inte följa Guds bud drar människan på sig synd inför Gud. Och för detta bär hon själv ansvaret.

Därmed har judendomen gjort klart att den inte står för någon ödestro där människans framtid är förutbestämd. Den som syndat kan ångra sig och bättra sig. Människan har frihet att själv bestämma över sitt liv. Och Gud är barmhärtig och "förlåter missgärningar och överträdelser och synd" [2 Mos 34:7]. Någon medlare mellan Gud och människa är inte nödvändig. Omvändelsen består i erkännande, bekännelse och goda gärningar.

Eftersom människan inte är fullkomlig kan hon inte helt undgå att göra onda handlingar. Därför måste hon alltid studera livets frågor och skaffa sig så mycket kunskap som möjligt om Gud och om livets villkor på jorden. Då kan hon undvika mycket ont.

Vänd om till mig, så vill jag vända om till er, säger Herren. [Mal 3:7]

ANNONS

ANNONS

Med de profetorden betonar judendomen att målet för människan är att

 • nå försoning med Gud
   
 • leva harmoniskt med medmänniskan.

Messias - ett hopp i framtiden

Judisk framtidstro är knuten till tron på Messias, som betyder "den smorde". Hoppet om en framtid utan ondska, krig och lidande har genom århundraden varit en hjälp för det judiska folket att klara förtryck och förnedring. Messias, gudakungen av Davids hus, ska vid denna tidsålders slut uppträda och förändra Israel och världen.

Det var Tanaks profeter som med kraft påminde det judiska folket om Guds speciella kallelse och som på olika sätt predikade löftet om det messianska riket. Messias är dock inte någon gudomlig varelse. Han är en människa som med Guds hjälp ska återupprätta Israel och skapa ett fridsrike med fred och harmoni på jorden.

Det finns idag många judar som ivrigt väntar på att profeten Elia ska komma och förkunna (missionera om) Messias ankomst. Men i en tid där rationellt tänkande dominerar är utrymmet litet för en tro på att Messias skulle vara en gestalt med övermänskliga egenskaper. Istället har messiastanken formats som en framtida messiansk tidsålder med fred, frihet och framsteg i mänsklighetens tjänst.

Den tanken förstärks ytterligare av en mångfald visioner om framtidens härlighet som burits fram genom judarnas historia. Det vittnar, menar man, om en bestående kraft som till slut måste leda till en messiansk tidsepok.

Under judendomens historia har det uppträtt många som gjort anspråk på att vara Messias. En av dem var Jesus från Nasaret. Men han överensstämde inte med de förväntningar judarna enligt skriften hade.

LÄS MER: Judendomen (huvudtexten om judendomen)

LÄS MER: Judendomens lära

LÄS MER: Judiskt vardagsliv

LÄS MER: Olika riktningar inom judendomen

LÄS MER: Den judiska läran

LÄS MER: Judendom och identitet

LÄS MER: Judarnas och judendomens historia

PODCAST: Att jämföra religioner

PODCAST: Världsreligionernas gudsuppfattning

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Buden: De tio budorden i 2 Mos 20:1-17. Enligt judisk tro är människan skyldig att lyda Guds vilja och hålla buden. Det viktigaste budet är att älska Gud, vilket samtidigt innebär att man ska älska sina medmänniskor. Gud straffar dem som bryter mot buden men förlåter den som ångrar sig.

Frälsning: Enligt judisk tro blir människan frälst enbart genom att göra goda gärningar.

Förbundet: Enligt Gamla testamentet slöt Gud ett förbund med Israels folk vid Sinai berg. Det är detta som kallas "förbundet'. Judarna är Guds utvalda folk.

Försoning: Enligt judisk tro finns ingen medlare mellan människan och Gud. Människan syndar men behöver inte göra det. Genom att bekänna sina synder och ångra sig kan människan försonas med Gud.

Liv efter döden: Inom judisk tradition förekommer stor variation gällande uppfattningen om livet efter döden samt tron på paradiset och helvetet. Tankar om paradiset eller helvetet är inte särskilt vanliga inom judendomen. I Toran (de fem Moseböckerna) finns inget alls skrivet om ett liv efter döden. Judendomen fokuserar på livet här och nu.

Menoran: Den sjuarmade ljusstaken som fanns i templet i Jerusalem. Den är judendomens viktigaste religiösa symbol.

Messias är hebreiska och betyder "den smorde". Det är en judisk kungatitel som knyts till tanken på Guds rikes upprättande på jorden.

Omskärelse innebär att man skär bort förhuden på könsorganet. På åttonde dagen efter födelsen omskärs judiska pojkar som ett tecken på att de är medlemmar i Guds förbund [1 Mos 17:10-14]. Vid ceremonin får pojkarna sitt namn. Traditionen med omskärelse går tillbaka tusentals år och är ett sätt att upprätthålla judisk identitet.

Ondska: Enligt judisk tro finns det onda i Guds makt och används för att pröva människan. Gud vill det goda men människan orsakar det onda genom att inte lyda lagen.

Rabbin: Judisk lärare och predikant.

Synagoga: Judisk gudstjänstlokal.

Torarullar: Bokrullar som innehåller Toran. De används vid gudstjänster i synagogan och förvaras i ett särskilt skåp.

Trosbekännelsen: Judendomen har ingen särskilt formulerad trosbekännelse men ofta används följande: "Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en". Bekännelsen brukar kallas Shema efter det hebreiska "Shema Israel" (Hör Israel).
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad innebär det att judendomen är en monoteistisk religion?
   
 2. Enligt judisk tro är en av de viktigaste uppgifterna för en jude att behandla sina medmänniskor på rätt sätt. Varför?
   
 3. Hur ska människan kunna undvika onda handlingar?
   
 4. Vad är Tanak och vilka är dess viktigaste delar?
   
 5. Vad är Talmud?

Diskutera:

 1. Hur skulle ett framtida messianskt rike kunna se ut utifrån dagens situation för judarna?
   

 

FÖRFATTARE

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop), Sören Levén (läromedelsförfattare och f.d. lärarutbildare), Börje Andersson (läromedelsförfattare) och Åke Magnusson (läromedelsförfattare) 
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).
 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 13 augusti 2020

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Judendomens grunder

Mångkulturella almanackan

av: Mångkulturellt centrum
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Låt dig inspireras till att använda Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor i din undervisning.

+ Läs mer

Artiklar om Judendomens grunder

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Höga Visan

av: Lars Hildingson
2024-04-05

Kärlekslyriken från Höga Visan i Gamla testamentet fångar glädjen och njutningen i kärleken. Författaren hyllar kärleken mellan man och kvinna utan moraliska pekpinnar. Höga Visan ger en glimt av en forntida kultur där kärleken blomstrade bland herdarna, vinodlarna och de älskande, trots att de levde i en tid där arrangerade äktenskap var vanligt...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Judendomens lära

av: Görel Byström Janarv
2021-11-19

Judendomen är en av världens äldsta religioner. Tanak (ungefär samma som Gamla testamentet i den kristna Bibeln) med sina 39 böcker, är judendomens heliga skrift och skildrar hur Gud följt det judiska folkets liv, i glädje och sorg under tusen år. Hälften av de dryga tusen sidorna består av prosaliknande texter, hälften av texter som är ren poesi. En helig skrift med många tonlägen och röster, historiska, poetiska och profetiska. I Tanak har bokrullen med de fem Moseböckerna, den skrivna läran som kallas Toran, en särskild plats. Det är där grunden för det judiska livet i helg och vardag finns nedtecknad...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Argument mot Guds existens

av: Lennart Koskinen och Sören Levén
2021-02-13

De vanligaste sätten att argumentera mot Guds existens är de som utmynnar i agnosticism eller ateism. En agnostiker (agnosticism = "icke vetande") är en person som anser att man inte kan veta något om Guds existens. En ateist (ateism = icke gudstroende, gudsförnekare) menar att det inte finns några skäl att tro på Guds existens. Båda dessa synsätt grundar sig på uppfattningen att det inte finns några rationella skäl att tro på existensen av en gud, eftersom det inte har påträffats några objektivt konstaterbara spår av en gud i vårt universum...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Argument för Guds existens

av: Lennart Koskinen och Sören Levén
2021-02-13

Det finns flera försök att "logiskt" bevisa att det finns en gud. Man hänvisar bl.a. till den mänskliga erfarenheten av upplevelser utanför tid och rum. Mest kända av dessa s.k. "logiska bevis" är kanske den medeltida teologen Thomas av Aquinos "fem vägar till Gud". Vi kan bland "vägarna" urskilja två olika resonemang som ofta anförs av troende människor än idag. Vi kallar dem planeringsargumentet och det kosmologiska argumentet...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Finns Gud?

av: Lennart Koskinen och Sören Levén
2021-02-13

Få ord i vårt språk har så många betydelser som ordet "Gud". Frågan om man kan tro på Gud är därför beroende av följdfrågan: Vilken Gud? Det är inte ovanligt att två personer som båda säger sig tro på Gud i själva verket är djupt oeniga om vad de tror på. Eller att en person som säger sig förneka Guds existens vid en närmare granskning visar sig ha en gudstro, men i en annan mening än den person hon talar med. Detta kan verka konstigt, antingen så tror man väl på Gud eller så gör man det inte...

+ Läs mer

M

Förbjuden frukt har format synen på våra könsroller

av: Daniel Rydén
2020-09-21

Enligt Bibeln är det Evas handlingar - när hon låter sig övertalas av ormen att smaka på förbjuden frukt - som ligger bakom syndafallet och mänsklighetens vedermödor. Det var till stor del tack vare Evas blunder i Edens trädgård som svenska kvinnor kunde hållas borta från universiteten till 1873, från röstbåsen till 1919, gymnasieskolorna till 1927 och predikstolarna till 1958. Än idag går det bara tre kvinnliga verkställande direktörer på nittiosju manliga. Få texter har haft större inflytande på mänsklighetens könsroller än slutsatsen i Första Moseboks tredje kapitel: ve den man som låter sig luras att lyssna på en kvinna...

+ Läs mer

Podcast om Judendomens grunder

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Läs mer

Länkar om Judendomens grunder

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Judendomen

Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är...

Re

Judisk historia

Judendomens och judarnas historia började för ca 4 000 år sedan i Mesopotamien då Gud uppenbarade sig för Abraham och...

Re

Judiskt vardagsliv

Inom judendomen bör människan sträva efter att följa Guds vilja och de religiösa lagar som genomsyrar vardagslivet....

Re

Olika riktningar inom judendomen

Den judiska traditionen omfattar lagen (Toran), tolkningar till de gudomliga orden, historiska berättelser, etiska...

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
helvetet

Satan (djävulen) och helvetet

Satan är en gestalt som omnämns med många olika namn. Satan kallas också för djävulen, Beelsebul,...

Re
staty

Änglar

Änglar omnämns på många ställen i Bibeln och de förekommer flitigt inom bildkonsten, inte minst som...

Re
Judisk skrift

Judiska feståret och helgdagar

Det judiska året börjar i slutet av september och de judiska helgerna är fastställda i en kalender...

Re
Bibeln

Gamla testamentet

Ordet bibel kommer av det grekiska ordet biblia som betyder "böcker". Den kristna Bibeln består av...