Bild:
Sverige och Norden förknippas ofta med vikingar. Men vilka var de egentligen och hur levde folk uppe i Norden under vikingatiden? Detalj från en gotländsk runsten.
M

Vikingatiden

År 793 anföll danska vikingar ett kloster i Lindisfarne i nordöstra England. Därmed inleddes en period som inom svensk historieskrivning brukar kallas för vikingatiden, ca 800-1050 e.Kr.

Vikingar i västerled och österled

Vikingarna var de nordbor som under den här tiden gav sig ut på långa sjöfärder för att plundra, driva handel och kolonisera nya områden. Varuutbytet hade pågått långt innan dess, men det som hände i början av 800-talet var att de politiska förutsättningarna förändrades och gjorde det möjligt för nordborna att breda ut sig.

Vid tiden för vikingarnas erövringar var de stora rikena i Västeuropa politiskt splittrade och svaga. Frankernas rike, som bestod av stora delar av Västeuropa, var inget undantag. Frankrike saknade bland annat en stark härskare som kunde hålla ihop riket. Frankerna hade därför inte tillräckliga resurser för att slå tillbaka vikingarnas attacker från havet.

Det samma gällde för England varför motståndet var svagt även där. Det politiska läget var samma i öst där Ryssland ännu inte var något enhetligt rike som kunde stå emot vikingarnas expansion (utbredning).

Norska och danska vikingar färdades västerut med sina skepp och sökte sig ner utmed Europas kuster till bland annat England, Irland och Frankrike. De seglade också över Atlanten till Island, Grönland och Amerika. På flera ställen, till exempel i England och Normandie, grundade vikingarna egna riken.

Vikingarnas grundgående och snabba skepp var avgörande för deras framgångar. Skeppen kunde vid ett överraskningsanfall snabbt dras upp på land.

Svenska vikingar reste främst österut över Östersjön och på de ryska floderna ända ner till Kaspiska havet och det östromerska riket och dess huvudstad Konstantinopel (se karta).

Viktiga handelsplatser

Under perioden fanns det flera stora handelsplatser i Norden som kan liknas vid städer. Handelsplatserna var mötesplatser för såväl varor och betalningsmedel som för människor, idéer och vanor. Några av de största var Hedeby i Danmark, Birka på Björkö i Mälaren och Kaupang i södra Norge (se karta).

En viktig anledning till att handeln i Norden blomstrade under vikingatiden var att muslimerna under 700-talet hade erövrat stora delar av Medelhavsområdet. Därmed försvårades handelsutbytet mellan Medelhavsländerna och Västeuropa. Detta ledde till att köpmännen sökte nya handelsvägar. Handeln ökade därför i Nordeuropa och de ryska floderna blev nu en viktig ekonomisk länk mellan Europa och Österlandet. De som kontrollerade sjöfarten och floderna från Finska viken i norr ner mot Svarta havet och Kaspiska havet i söder, hade möjlighet att tjäna stora pengar. Detta var något som vikingarna från Svealand (svearna) och Gotland (gutarna) utnyttjade.

Bild:
Birka på Björkö i Mälaren var en viktig handelsplats i Östersjöområdet under vikingatiden.

Relevanta begrepp

Vikingatåg: När flera vikingaskepp gav sig ut på resa tillsammans.

I västerled/österled: Västerut/österut

Träl: Det nordiska ordet för slav. En ofri person som ägs av någon annan.

Ätt: Släkt

Ting: Ett möte och en plats där fria män löste gemensamma ärenden och tvister. En slags kombinerad riksdag och domstol.

Vikingarna var skickliga skeppsbyggare

Vikingarna var duktiga sjömän och byggde snabba båtar. I slutet av 700-talet byggde nordborna så bra skepp att de överglänste samtidens övriga. Deras skepp var utrustade med både åror och segel och hade dessutom fördelen att kunna färdas i grunda vatten. Vikingarna kunde därför bedriva handel och utföra överraskningsanfall längs med floder där andra stora skepp hade svårt att ta sig fram (se faktarutan längre ner för mer fakta om skeppen).

Vikingatidens släktsamhälle

Under vikingatiden var det nordiska samhället indelat i tre olika samhällsklasser. Kungarna, hövdingarna och stormännen var de som härskade. Mellanklassen utgjordes av storgodsägare, handelsmän, jordbrukare, hantverkare och krigare. Dessa var fria män och hade en egen röst på tinget (en slags mötesplats där man fattade politiska beslut, skapade lagar och hade rättegångar).

Längst ner i den sociala skalan fanns trälarna som betraktades som en handelsvara. Som träl var man ofri och fick inte bära vapen.

Vikingatidens samhälle var ett ättesamhälle som baserades på släktband. Släkterna utgjorde samhällets kärna. Det var därför livsviktigt att tillhöra en släkt. De täta släktbanden ställde hårda krav på ättens medlemmar som förväntades beskydda och hämna sina egna. Det var endast som del i en stor släkt som individen kunde nå makt och ställning i vikingatidens samhälle. Människor som uteslutits från sin släkt och hamnat utanför ättesamhällets ramar var i regel dömda till ett svårt liv eller undergång. Till dessa hörde bland annat de rättslösa trälarna och de fredlösa som fördrivits från samhället.

Bild:
Hos de hedniska vikingarna var kvinnan inte underordnad mannen. Det blev hon först när kristendomen kom till Norden.

Oberoende kvinnor

Vikingatidens kvinnor var oberoende och betraktades i det närmaste som jämbördiga med männen. Kvinnor kunde vara allt från husmor och prästinna till gårdens överhuvud, köpman, hantverkare, piga och så vidare.

Att kvinnorna hade hög status märktes bland annat då männen var ute på långväga resor. Kvinnorna skötte då gården med hjälp av husfolk och trälar.

Kvinnans starka ställning under vikingatiden innebar inte att hon ägnade sig åt vad vi idag betraktar som typiskt manliga sysslor. Liksom i andra äldre tider ägnade sig dåtidens mammor, mostrar, systrar och mormödrar åt att ta hand om barnen, ordna med mat, städa, tvätta, sköta djuren, mjölka, arbeta med jordbruk, väva kläder och så vidare.

De typiskt kvinnliga sysslorna hindrade dock inte kvinnorna från att utöva idrott. Kvinnor kunde ofta både rida och simma, dessutom tränade de ibland brottning, löpning och åkte skidor.

Den nordiska kvinnans starka ställning väckte stor uppmärksamhet och förvåning hos utländska handelsmän som besökte Norden. I deras berättelser framgår att vikingakvinnan kunde vara både hantverkare och landägare. Hon hade dessutom full rätt att begära skilsmässa från sin man, varefter hon kunde gifta om sig. Hon var även fri att känna lust och om hon fick ett barn utanför äktenskapet så var det ingen skam.

När sedan kristendomen bredde ut sig i Norden minskade kvinnans status. Då fick kvinnor bland annat näringsförbud (yrkesförbud) i flera viktiga yrken.

Läs mer om vikingarnas jordbruk, upptäcktsresor och kolonisation m.m. >

Nordens kristnande avslutar vikingatiden

Man brukar säga att vikingatiden slutade vid mitten av 1000-talet i samband med att den fornnordiska religionen hade trängts undan av kristendomen samtidigt som den europeiska kulturen spritt sig i Norden.

Under den tid som hade gått sedan vikingarnas första anfall mot klostren på de brittiska öarna under 700-talet och början av 800-talet hade mycket hänt i Europa. Vikingarnas skeppstekniska kunnande och militära försprång till havs hade under 1000-talet minskat betydligt. De nordbor som hade utvandrat under tidigare århundraden hade nu också blivit en del av de främmande ländernas befolkning och identifierade sig inte längre i lika hög grad med sina gamla hemtrakter. Kontakterna med Norden kom därför att försvagas.

När sedan kristendomen fick status som den "gällande" religionen i Norden blev de nya kristna rikskungarna och kyrkan en överlägsen politisk maktfaktor. Därmed minskade ättens betydelse. Nu var även småkungarnas och vikingahövdingarnas tid förbi.

Vikingatiden räknas både till järnåldern och medeltiden

I svensk historieskrivning brukar man skilja mellan europeisk medeltid och nordisk medeltid. Anledningen därtill är att det tog lång tid för de nya idéerna och levnadssätten som utmärker medeltiden att få fäste uppe i Norden. Det finns dessutom mycket få skriftliga källor bevarade i Norden innan kristendomen nådde upp hit. När den nordiska historien delas in i epoker brukar man därför låta vikingatiden utgöra den sista delen av Nordens järnålder (500 f.Kr - 1050 e.Kr) som därefter följs av Nordens medeltid (1050-1520 e.Kr). Men inom europeisk historieskrivning hör vikingatiden hemma i Europas medeltidshistoria.

Två grundläggande förutsättningar för vikingatågen

Forskare vet idag att den befolkningsmässiga expansionen (utbredningen) och koloniseringen som ägde rum under vikingatiden hänger ihop med de två stora katastroferna - fimbulvintern och den justinianska pesten - som drabbade stora delar av världen under 500-talet. Antalet invånare minskade då kraftigt i Norden. Modern arkeologi och DNA-teknik visar att troligtvis mer än halva befolkningen i Sverige dog till följd av den stora klimatförändringen (missväxt, svält och sjukdomar) och den efterföljande pesten under 500-talet. Läs mer om fimbulvintern och justinianska pesten >

Men på 700-talet hade befolkningen hunnit växa till sig igen, och i slutet av århundradet började det bli brist på bra jordbruksmark i Norden. Det var framförallt i samband med det som nordbor började söka rikedom och mark på andra sidan havet.

En annan viktig orsak till vikingatågen var utvecklandet av båtbyggarkonsten - den s.k. klinkertekniken där skrovets plankor lades omlott. Dessa nya skepp var både snabbare och lättare än andra samtida liknade båtar.

När vikingatiden inleddes fanns därmed både tekniska och sociala förutsättningar för långa resor över havet. Ett stort vikingaskepp kunde ha plats för minst ett femtiotal roddare, och under vikingatiden fanns många unga män och kvinnor som gärna ville bli besättning på båtarna.

Intressanta fakta om vikingarna

Visste du att:

 • I filmer förr i tiden brukade vikingar bära hornförsedda hjälmar. En sådan hjälm hade en viking aldrig ens sett, än mindre använt.
 • Vikingatågen kunde omfatta allt från ett enda till tusen skepp när man drog ut på härjningar i Europa.
 • Vikingen trodde att om han hade kämpat bra och dött i strid, så blev han väl omhändertagen i livet efter detta. Då kom vackra valkyrior och hämtade honom på slagfältet och tog honom till Valhall. Där i Asgård kunde de som dött hjältedöden i strid äta och dricka så mycket de ville. De stupade krigarna ägnade dagarna åt att strida och kvällarna till att festa. En sådan tillvaro efter döden ansågs vara värt att sträva efter. Nordmännens kampvilja och brist på rädsla vilade således på en djup religiös övertygelse. Detta var ofta skrämmande för fienden.
 • De grundgående snabba skeppen var avgörande för vikingarnas framgångar. Dessa klinkerbyggda farkoster kunde vid ett överraskningsanfall snabbt dras upp på land.
 • Vikingarna använde varken kartor eller kompass när de färdades på havet. Istället navigerade de efter solen och stjärnorna. De iakttog också sjöfåglarnas beteende för att bedöma avståndet till land.
 • De vikingaskelett man funnit avslöjar att männen sällan blev över 50 år, kvinnorna blev oftare 60 år
 • I de nordfranska kyrkorna läste prästerna en speciell bön när vikingarna närmade sig: ”För nordmännens raseri bevare oss, milde Herre Gud.”
 • I Sverige har man funnit fler än 200 000 silvermynt från vikingatiden. Av dessa är omkring 80 000 arabiska – vikingarna måste alltså ha haft en omfattande kontakt med araberna.
 • De flesta av de vikingar som reste till Ryssland var svenskar. Av de över 85 000 arabiska silvermynt som har hittats i Skandinavien fanns drygt 80 000 i Sverige. Många runstenar beskriver färder i öster. De berättar att vikingar hur vikingar har dött i Ryssland, Grekland, Bysans och till och med i muslimska länder.
 • Även vikingarna klottrade. På ett marmorlejon i den grekiska staden Pireus har man funnit klotter av vikingar. Där stod det: ”Svear anbragte detta på lejonet.”
 • Om bebyggelsens täthet i Uppland under vikingatiden vittnar Riksantikvarieämbetes fornminnesinventering. Landskapet uppvisar över 100 000 registrerade fasta fornlämningar från yngre järnåldern. Mälardalen har också det största antalet runstenar i landet, de flesta är resta under 1000-talet.
 • Det fanns trälar i Sverige in på 1300-talet. De flesta trälarna var ättlingar till de fångar som vikingarna tog under sina färder. En del brottslingar dömdes att bli trälar och en del personer blev frivilligt trälar på grund av att de inte kunde försörja sig.
 • Man hade länge spekulerat om den isländske vikingen Leif Erikson egentligen kom till Amerika i slutet av 900-talet, eller om det bara var påhittade historier. 1963 fann man bevis för att vikingar verkligen hade besökt Nordamerika. Forskarna fann rester av bebyggelse i typisk vikingastil som kunde dateras till den aktuella tiden. Leif Eriksons upptäckt av Amerika anses därför numera vetenskapligt bestyrkt.
 • Mynt började tillverkas i Sverige cirka 995 e Kr. Dessa mynt var alltid av gott silver och kallades penningar. Mynten bär i vissa fall inskrifter som berättar att de slagits av “Olof svearnas konung” eller “Olof konung i Sigtuna.  Det är Olof Skötkonung som avses och han regerade cirka 995–1022.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn några orsaker till att vikingarna kunde plundra och erövra ganska stora delar av Europa.
   
 2. Utgå från våra nordiska länder idag och nämn i vilka väderstreck och mot vilka länder som vikingarna färdades när de begav sig ut på handels- och plundringsfärder.
   
 3. Varför ökade handeln i Norden under vikingatiden?
   
 4. Nämn några fördelar med vikingarnas skepp.
   
 5. Släktgemenskapen var mycket viktig under vikingatiden. Vad kunde hända om man inte längre var välkommen i sin släkt?
   
 6. Många kristna köpmän blev förvånade över att vikingakvinnorna var så självständiga. Hur märktes det tror du? Jämför gärna med den medeltida kyrkans syn på kvinnan.
   
 7. Varför slutar vikingatiden kring mitten av 1000-talet?
   
 8. I faktarutan här ovan nämns två grundläggande förutsättningar för att vikingatågen kunde äga rum. Vilka två orsaker var det?

Ta reda på:

 1. Vad är du skyldig att göra om du hittar en silverskatt från vikingatiden i jorden?
   
 2. Nämn spår av vikingatiden och dess gudar som finns runt omkring oss i dagens Sverige. Tänk t.ex. på gatunamn, namn på platser, veckodagar m.m.
   
 3. Titta på bilder av Bayeuxtapeten. Har kan man se att Vilhelm Erövrarens normander var släkt med nordbor?

Diskutera:

 1. Var alla människor i Norden vikingar?
   
 2. Hur kan historiker veta något om vikingatiden?
   
 3. Varför är vikingarna så kända - även internationellt?
   
 4. Hur framställs vikingarna och deras värld i böcker, film, tv-serier och dokumentärer?
   
 5. Varför trodde vikingatidens nordbor på många olika gudar och mystiska väsen?
   
 6. Hur var det att leva på vikingatiden tror du? På vilket sätt var det bättre eller sämre?


Obs! I avsnitten om järnåldern, fornnordisk religion och Nordens kristnande finns mer fakta och frågor som berör ämnet.

 

Litteratur:
Folke Ström, Nordisk hedendom - tro och sed i förkristen tid, Akademiförlaget, 1997
Anna Lihammer, Vikingatidens härskare, Historiska Media, 2013
Catharina Ingelman-Sundberg, Boken om vikingarna, Prisma, 1998
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Lars Berggren,
En svensk historia från vikingatid till nutid, Studentlitteratur, 2009
Karin Bojs och Peter Sjölund, Svenskarna och deras fäder, Albert Bonniers Förlag, 2016
 

Text: Robert de Vries (red.)
Faktagranskad av: Lin Annerbäck, antikvarie på Stockholms Medeltidsmuseum

Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler fascinerande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld.

Läs mer om

Kartor

År 793 anföll danska vikingar ett kloster i Lindisfarne i nordöstra England. Därmed inleddes en period som inom svensk historieskrivning brukar kallas för vikingatiden, ca 800-1050 e.Kr.

Vikingar i västerled och österled

Vikingarna var de nordbor som under den här tiden gav sig ut på långa sjöfärder för att plundra, driva handel och kolonisera nya områden. Varuutbytet hade pågått långt innan dess, men det som hände i början av 800-talet var att de politiska förutsättningarna förändrades och gjorde det möjligt för nordborna att breda ut sig.

Vid tiden för vikingarnas erövringar var de stora rikena i Västeuropa politiskt splittrade och svaga. Frankernas rike, som bestod av stora delar av Västeuropa, var inget undantag. Frankrike saknade bland annat en stark härskare som kunde hålla ihop riket. Frankerna hade därför inte tillräckliga resurser för att slå tillbaka vikingarnas attacker från havet.

Det samma gällde för England varför motståndet var svagt även där. Det politiska läget var samma i öst där Ryssland ännu inte var något enhetligt rike som kunde stå emot vikingarnas expansion (utbredning).

Uppdaterad: 16 april 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Vikingatiden

av:
Regionmuseet Kristianstad
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Omfattande studiematerial med nyanserade och lärorika övningar om historisk källkritik och historiebruk.

Artiklar om Vikingatiden

L
Herman Lindqvist
2018-11-20
Svearnas resor söderut var inte alltid fredliga handelsfärder. I början av 800-talet spred sig ryktet på de brittiska öarna, sedan längs den franska och holländska kusten om vildsinta nordmän...
L
Magnus Västerbro
2017-10-27
Harald Hårdråde var den sista av de stora vikingakungarna. I början av september 1066 landsteg han med 15 000 krigare i norra England, men besegrades efter bara några veckor av en engelsk armé...
M
Leif Löwegren
2016-05-09
Vikingatiden innefattar järnålderns slutfas och kännetecknas främst av en ökad verksamhet med handels- och plundringsresor från Sveariket, Danmark och Norge - både österut och västerut.
M
Hans Thorbjörnsson
2016-02-19
Från omkring år 800 till 1050 reste många nordbor ut i världen. De kallades vikingar. De flesta av dem var duktiga och fredliga köpmän, som byggde handelsstationer och grundade städer. Men andra...

Podcast om Vikingatiden

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-05-23

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur det gick till när Sverige blev kristet.

Länkar om Vikingatiden

Sortera efter:
          

Artikelserie i tre delar på Stefan Högbergs webbplats "Kvinnliga krigare" där du kan läsa om vikingakvinnorna Gudrid och Frejdis som var två av huvudpersonerna i en expedition till Amerika. Erik Rödes saga skildrar ett vikingatida försök att kolonisera Amerika. Två kvinnor ska ha spelat centrala roller. Vad vet vi om dem?
Del 2
Del 3

Spara som favorit
          

Artikelserie i fyra delar på Stefan Högbergs webbplats "Kvinnliga krigare" där du kan läsa om kvinnliga krigare under vikingatiden. Fanns det kvinnliga krigare bland vikingarna? Vilka var möjligheterna för vikingatida kvinnor att inta en aktiv roll, och vågar vi säga något om deras genustänkande med de isländska sagorna som grund? Under de närmaste veckorna kommer vi titta närmare på aktiva kvinnor under den del av medeltiden som skandinaver kallar för vikingatid...
Del 2
Del 3
Del 4

Spara som favorit
          

Artikel på Stefan Högbergs webbplats "Kvinnliga krigare" där du kan läsa om kvinnliga bärsärkar. Bärsärkar: elitkrigare med kopplingar till förkristen kult. Men vad betyder det när en fornnordisk sång nämner kvinnliga bärsärkar?

Spara som favorit
          

Artikel på Stefan Högbergs webbplats "Kvinnliga krigare" där du kan läsa om kvinnor som begravdes med vapen under både vikingatiden och tidigare perioder, men kan vi veta om de använde dem i strid?

Spara som favorit
          

På Fotevikens museum hittar du en databas med fakta om vikingatidens Sverige och dess landskap.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om staden York i norra England. York grundades redan av romarna och styrdes under nästan ett sekel av vikingarna. Staden är även berömd för sin storslagna katedral från 1400-talet. Under den har arkeologerna gjort många fynd från Jorvik, som vikingarna kallade staden. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om Harald Hårdrådes (1015-1066) liv. Harald Hårdrådes liv bestod till stor del av krig. Som ung kämpade han vid Olof den heliges sida i slaget vid Stiklestad. Senare blev han legosoldat hos den bysantinske kejsaren innan han återvände för att återerövra Norge med eld och svärd...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om vikingatidens slaveri - ett ganska outforskat ämne i den svenska historien. Genom att kombinera olika källor har professor Stefan Brink skapat en bild av trälarnas hårda verklighet i Norden...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om vikingarnas tio viktigaste gudar. Asarna är, enligt Eddadiktningen,de främsta gudarna i den nordiska mytologin. De flesta av dem har mycket komplexa karaktärer...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om vikingarnas världsbild - mytologin och makten. Den förkristna religionen i Norden var i högsta grad en del av människors vardag. Fynd och forskning visar att mytologins värld speglades i byggnader och levnadssätt. En viktig del av kulten stod de kvinnliga sierskorna – völvorna – för...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om makt och myt i Gamla Uppsala. Gamla Uppsala är ett av Skandinaviens mest kända fornlämningsområden. Vad utspelade sig egentligen i skuggan av de sägenomspunna gravhögarna? Vad är myt och vad är verklighet? De senaste årens utgrävningar ger resultat som får arkeologerna att häpna...

Spara som favorit
          

Genomgång (14:24 min) där läraren Viktor Sundelius tar dig med till vikingatiden. Här berörs epoker, livet på vikingatiden och det berättas om människor ur olika samhällsgrupper, från trälar till hövdingar.

Spara som favorit
          

Artikel på sajten Forskning.se där du hittar arkeologiska bevis för att  det förekom kvinnliga krigare under vikingatiden. Även kvinnor hade höga positioner på slagfältet under vikingatiden. Det visar en ny DNA-undersökning av en vikingatida krigare från Birka som har gjorts av forskare vid Stockholms universitet och Uppsala universitet. Studien är den första i sitt slag som kan visa genetiska bevis för att krigaryrket var öppet för kvinnor under vikingatiden...

Spara som favorit
          

På SO-läraren Niklas Jonssons webbplats hittar du kortfattad fakta om livet på vikingatiden.
Läs även om:
Vikingatiden - boplatser och levnadsregler

Spara som favorit
          

Geomgång (11:21 min) där mellanstadieläraren Catharina Glaas berättar om vikingatiden. Skapad för år 4, men funkar för alla..

Spara som favorit
          

Ett filmklipp (14:57 min) för åk 4-6 med lite tankar och fakta om hur det kunde vara att leva på vikingatiden. I klippet ligger fokus mera på livet på gården och i bygden eftersom de flesta vikingar faktiskt levde som bönder. Filmen är gjord av mellanstadieläraren Johan P.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om pengarnas tidiga historia i Norden under slutet av vikingatiden och början av den nordiska medeltiden.

Spara som favorit
          

Militärhistorisk artikel i tidningen Pennan & Svärdet där du kan läsa om vikingarnas stridskonst. Även om vi nära nog dagligen stöter på vikingarna i radio, TV, film, tidningar, böcker och serier så är det förtvivlat svårt att få tag i uppgifter om det som gjorde dem så fruktade. Stridskonsten.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Kopieringsunderlag i form av faktablad och arbetsblad (pdf i utskriftsformat, 2 sid) om vikingafärder. Materialet riktar sig till åk 4-6 och är ett smakprov från Tengnäs Läromedel.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Historiepolisen (program från UR, 8:55 min) har anhållit en person som utger sig för att vara vikingen Leif Eriksson. Det finns starka misstankar om att den anhållne helt enkelt har stulit Leif Erikssons identitet. I förhöret berättar han bland annat om sitt liv och sin spännande upptäcktsresa till Nordamerika. Han tvingas också berätta allt han vet om vikingatiden och runstenar. Frågan är om den anhållne ljuger eller talar sanning?

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

Här hittar du material som behandlar Danmarks historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Få en helhetsbild av Islands historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets...

Få en helhetsbild av Norges historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets...

Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna i Midgård. Asatron är en...

Nordens järnålder (500 f.Kr - 1050 e.Kr) omfattar tiden då järnredskap började användas i Norden.

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Under vikingatiden började kristendomen införas i Norden av europeiska missionärer. På 1000-talet fick kristendomen fäste och började tränga undan...

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden att få fäste.

Relaterade taggar