M

Argentina idag

Antal invånare: 44 271 040 (2017)
Huvudstad: Buenos Aires

Befolkning

Drygt nio av tio argentinare bor i städer. Ungefär en tredjedel av invånarna bor i och kring huvudstaden Buenos Aires. I övrigt är landet relativt glest befolkat. Födelsetalen är låga samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar (drygt var tionde argentinare är äldre än 65 år).

Antal invånare: 44 271 040 (2017)
Huvudstad: Buenos Aires

Befolkning

Drygt nio av tio argentinare bor i städer. Ungefär en tredjedel av invånarna bor i och kring huvudstaden Buenos Aires. I övrigt är landet relativt glest befolkat. Födelsetalen är låga samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar (drygt var tionde argentinare är äldre än 65 år).

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen. Den katolska kyrkan har en särställning som berättigar den ekonomiskt stöd från staten. Alla religiösa samfund måste registrera sig hos en särskild myndighet.

Det saknas tillförlitlig statistik om religiös tillhörighet, eftersom det är förbjudet att ställa frågor om religion vid folkräkningarna. Nästan åtta av tio argentinare räknas som katoliker.

Samhället är starkt sekulariserat och bara en mindre del av katolikerna utövar sin religion. Sedan 1980-talet har de protestantiska samfunden, särskilt pingstkyrkorna, vuxit.

Argentinas flagga.

Politiskt system

Efter militärdiktaturen 1976–1983 har Argentina haft ett demokratiskt styre. Presidenten har stor makt och är formellt både stats- och regeringschef. Den dominerande politiska kraften har länge varit peronistpartiet som dock är splittrat i en rad fraktioner, både till höger och vänster på den politiska skalan. Radikalpartiet, som traditionellt varit peronisternas starkaste utmanare om makten, har på senare år förlorat i inflytande. Sedan 2015 styrs Argentina av en borgerlig president, Mauricio Macri, och hans allians Cambiemos.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Efter militärregimens krig mot Storbritannien om Falklandsöarna (Islas Malvinas) 1982 fick Argentina kämpa länge för att förbättra sina internationella relationer. Från slutet av 1990-talet har kontakterna med grannländerna prioriterats. Efter maktskiftet 2015 har också stor vikt lagts vid ökade handelskontakter med USA och andra västländer samt försökte bibehålla goda relationer med både Kina och Ryssland.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Argentina har en av Latinamerikas största ekonomier. Landet har stora naturtillgångar, förutom bördig jord finns olja, naturgas, koppar, guld och uran samt en rad andra mineraler. Jordbruket och livsmedels­industrin är fortfarande viktiga för ekonomin och svarar för en stor del av export­inkomsterna. Industrialiseringen har kommit längre än i de flesta andra delar av Latinamerika. På senare år har tjänstenäringarna blivit allt viktigare. Det finns även en stor informell, svart, sektor av ekonomin.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Argentinas geografi >

Utrikeshandel

Argentina är en världens största exportörer av sojaprodukter (inklusive biobränsle) och majs, men även stora mängder vete och kött går på export. Motorfordon, kemikalier, olja och gas ger också viktiga exportinkomster.

Bilar exporteras i hög grad till Brasilien och Mexiko. Europa var länge den stora exportmarknaden, men under senare år har handeln med Kina och Brasilien blivit allt viktigare. USA är en annan viktig handelspartner.

Sociala förhållanden

Klyftorna mellan fattiga och rika är stora. Under den akuta krisen 1999–2002 räknades 60 procent av invånarna som fattiga. I takt med att ekonomin förbättrades sattes särskilda stöd­åtgärder in för att hjälpa utsatta familjer och fattigdomen minskade gradvis. Men 2017 beräknades ändå drygt var fjärde argentinare leva under fattigdomsgränsen, och läget såg ut att försämras, då landet 2018 gick in i en ny ekonomisk kris.

 

Besök Landguiden och läs mer om Argentina.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Argentina

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Argentinas geografi

Geografi med fokus på Argentina. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Argentinas geografi ur olika...

Argentinas historia

Här hittar du material som behandlar Argentinas historia i stora och små perspektiv.