M
Kategori
Karta

Österrikes historia

Dagens Österrike styrdes från 1276 av ätten Habsburg, vars rike expanderade under seklernas gång. 1867 bildades den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin. Vid ett besök i Sarajevo 1914 mördades dubbelmonarkins tronföljare Franz Ferdinand, vilket blev inledningen till första världskriget. Österrike-Ungern förlorade kriget 1918 och dubbelmonarkin upplöstes i nationalstater, däribland Österrike. På 1930-talet utvecklades landet till en fascistisk diktatur, och 1938 inlemmandes det i Tyska riket och deltog i andra världskriget på nazisternas sida.

Dagens Österrike styrdes från 1276 av ätten Habsburg, vars rike expanderade under seklernas gång. 1867 bildades den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin. Vid ett besök i Sarajevo 1914 mördades dubbelmonarkins tronföljare Franz Ferdinand, vilket blev inledningen till första världskriget. Österrike-Ungern förlorade kriget 1918 och dubbelmonarkin upplöstes i nationalstater, däribland Österrike. På 1930-talet utvecklades landet till en fascistisk diktatur, och 1938 inlemmandes det i Tyska riket och deltog i andra världskriget på nazisternas sida.

ANNONS

ANNONS

I de områden som idag utgör Österrike har det hittats bevis på att människor levde där för 30 000–50 000 år sedan. I de östra delarna fanns det jordbrukande folk på 4000-talet f Kr. Kelter kom till området på 400-talet f Kr och grundade 300 år senare ett kungadöme, Noricum, som underkuvades av romarriket år 9 f Kr.

Navet i det tysk-romerska riket

Under folkvandringstiden på 400-talet e Kr tog bl a hunner, ostrogoter och avarer kontroll över vissa delar. Germanska bajuvarer, bayrare, koloniserade området på 600-talet innan det år 788 införlivades i frankerriket. När detta delades 843 hamnade Österrike i det östfrankiska riket och när det tysk-romerska riket upprättades genom Otto den förstes kröning till kejsare av påven 962 blev Österrike en del av detta.

1156 fick Österrike status som hertigdöme inom tysk-romerska riket och kom från 1276 att styras av ätten Habsburg. Från 1452 fram till tysk-romerska rikets upplösning 1806 hämtades rikets kejsare med undantag för några år på 1700-talet från huset Habsburg.

Genom giftermål och arv expanderade riket. Under Karl V, som blev kejsare 1519, nådde riket sin största utbredning då även Nederländerna, delar av Italien samt Spanien med de spanskamerikanska kolonierna inkluderats. Karl V:s bror, Ferdinand I, förvärvade genom giftermål kungariket Böhmen och en del av Ungern. Under hela 1500-talet förekom strider med turkarna, vilka 1529 gjorde ett misslyckat försök att inta Wien.

Ett uppror i Böhmen mot kejsaren i Wien ledde 1618 till det trettioåriga krigets utbrott. 1630–1648 förde Österrike krig mot bland andra Sverige. I öster fortsatte konfrontationerna med det osmanska (turkiska) imperiet. 1699 tvingades turkarna avträda nästan hela Ungern och delar av dagens Kroatien till Österrike.

Revolutions- och Napoleonkrigen

I slutet av 1700-talet deltog Österrike i revolutions- och Napoleonkrigen som allvarligt skakade den habsburgska monarkin. I krigen mot den franske kejsaren Napoleon förlorade Österrike stora landområden, bland annat Belgien. 1806 valde kejsar Franz II att lägga ned den tysk-romerska kronan. Två år tidigare hade han utsetts till kejsare för Österrike som gjorts till ett ärftligt kejsardöme.

Missnöje mot centralstyret i Wien

Efter Wienkongressen 1814–1815 då Österrike fick tillbaka en del av de områden som förlorats till Napoleon, styrdes landet av en konservativ regim som tryckte ned alla ansatser till nationalism i de olika landsändarna. Missnöjet pyrde dock under ytan och 1848–1849 förekom folkresningar, bland annat i Ungern till följd av missnöje med centralstyret i Wien. Österrike ställdes efter ett nederlag mot Preussen i det tyska enhetskriget 1866 utanför det tyska enandet och förlorade därtill Venedig till Preussens bundsförvant Italien.

ANNONS

ANNONS

Dubbelmonarkin Österrike-Ungern

1867 reglerades förhållandet med ungrarna, då Österrike gick med på att bilda den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin. Därigenom likställdes Ungern med Österrike och fick en egen regering och eget parlament under den gemensamme habsburgske kejsaren.

Den följande perioden kännetecknades av industrialisering och vissa liberala reformer. Allmän och lika rösträtt för män infördes 1907, men parlamentet spelade en underordnad politisk roll.

Sionism och antisionism

I slutet av 1800-talet uppstod i Österrike den politiska sionismen, det vill säga den rörelse som hade som mål att ge världens judar ett eget land. Vid samma tid började österrikiska politiker att behandla judar som en underlägsen ras. I denna atmosfär växte den unge österrikaren Adolf Hitler upp. Enligt vad Hitler själv sa hade han tillägnat sig sin rasideologi just i Wien.

Skotten i Sarajevo

Utrikespolitiskt var Österrike-Ungern knutet till Tyskland. Motsättningar i relationerna med Ryssland skärptes efterhand och spänningarna inom det egna mångnationella landet ökade på Balkan, där en serbisk rörelse ville inkludera dubbelmonarkins sydslaviska områden i ett Storserbien. Österrike strävade å sin sida efter att där upprätta ett slaviskt kungadöme som skulle ingå som tredje part i dubbelmonarkin. Vid ett besök i Sarajevo 1914 mördades tronföljaren Franz Ferdinand som framträtt som den främste förespråkaren för dessa tankar. Österrike-Ungern förklarade krig mot Serbien, vilket blev inledningen till första världskriget.

Dubbelmonarkins upplösning

Tysklands och Österrike-Ungerns militära nederlag 1918 i kriget medförde kejsardömets fall och dubbelmonarkins upplösning i ett antal nya nationalstater. Den österrikiska republik som återstod hade endast 6,5 miljoner invånare, en åttondel av Österrike-Ungerns befolkning, men i gengäld var hela befolkningen nu tysktalande. 1920 fick Österrike en författning som stadgade att landet skulle vara en förbundsstat med nio delstater. Anpassningen till den nya situationen blev svår och de första efterkrigsåren präglades av stor livsmedelsbrist. Inom alla samhällsskikt önskade en majoritet att Österrike, som av många sågs som en rest av det habsburgska imperiet med små möjligheter att överleva, skulle anslutas till Tyskland. Detta förbjöds emellertid av segrarmakterna. För att klara de omfattande ekonomiska problemen stod landet periodvis under ekonomiskt förmyndarskap av Nationernas förbund, föregångare till dagens Förenta nationerna (FN).

ANNONS

ANNONS

Anschluss - Österrike införlivas i Stortyskland

Politiskt kännetecknades mellankrigstiden av en bitter polarisering. Starka motsättningar växte fram mellan det kristligt-sociala regeringspartiet som orienterade sig mot den italienska ledaren Mussolinis fascism och oppositionen som företrädde en radikal socialism. Förbundskansler Engelbert Dollfuss upprättade 1933 en auktoritär regim som efter ett kort arbetaruppror 1934 utvecklades till en fascistisk diktatur. Varken Dollfuss, som mördades under ett kuppförsök 1934, eller hans efterträdare Kurt von Schuschnigg kunde hantera landets sociala och ekonomiska problem. När tyska styrkor den 12 mars 1938 tågade in i Österrike möttes de på många håll av entusiasm och ett flertal österrikare välkomnade landets inlemmande (”Anschluss”) i Tyska riket. De österrikare som var öppet kritiska till händelseutvecklingen förföljdes i många fall.

Andra världskriget

Genom anslutningen till Tyskland blev Österrike indraget i andra världskriget. 300 000 österrikare stupade som soldater i den tyska krigsmakten och tiotusentals österrikiska judar dog i nazisternas förintelseläger. År 1943 förklarade de allierade att återupprättandet av ett självständigt Österrike var en av deras målsättningar med hänvisning bland annat till att Österrike var ”Hitlers första offer”. Därmed gav de allierade österrikarna ett centralt argument för att slippa göra upp med sitt eget nazistiska förflutna. Kriget och nazismen sågs som något som enbart tyskarna bar ansvar för och till följd av detta synsätt fick före detta nazister redan 1949 rätt att delta i val. Ett annat skäl var att de österrikiska nazisterna utgjorde en alltför stor grupp, över en halv miljon, för att man skulle våga ställa dem utanför samhället.

Efter andra världskrigets slut delades Österrike och Wien, liksom Tyskland och Berlin, i fyra ockupationszoner. Under åren närmast efter kriget brottades österrikarna med stora svårigheter när det gällde försörjning och återuppbyggnad av landet. Problemen förvärrades av att Sovjetunionen krävde krigsskadestånd. Österrike stöddes dock ekonomiskt av FN och USA (genom Marshallhjälpen).

Läs i Landguiden om Österrikes historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Österrikes historia

M

Mordet på Franz Ferdinand - gnistan som tände en världsbrand

av: Kaj Hildingson
2020-08-17

Det var nära att mordet på ärkehertig Franz Ferdinand i Sarajevo juni 1914 inte lyckades. En attentatsman vågade inte göra något, en annan kastade en bomb som inte exploderade och när attentatsmännen försökte ta livet av sig var deras gift för gammalt för att fungera. Men en polischef som inte lyssnade, en chaufför som inte fick nya order och en annan som bromsade på fel ställe gjorde att attentatsmannen Gavrilo Princip ändå kunde skjuta ihjäl ärkehertigen. Mordet förändrade världshistorien. Det inledde en kedja av händelser som ledde till första världskriget, ett krig som de inblandade länderna inte ville ha, inte visste vad de hade för mål med och som kostade nio miljoner människoliv...

+ Läs mer

M

Dubbelmonarkin Österrike-Ungern

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2018-02-24

Dubbelmonarkin, kejsardömet Österrike och kungariket Ungern var formellt en personalunion mellan åren 1867-1918 med Frans Josef (1830-1916) som österrikisk kejsare och ungersk kung...

+ Läs mer

S

Österrike och Wien under mellankrigstiden

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-04-15

Efter första världskriget var Österrike förblött och förlamat. Nöden var oerhörd. En stor del av landets befolkning, särskilt i huvudstaden Wien, levde under senare delen av 1919 på smulor av internationell välgörenhet. Wienarna svalt och frös. De saknade i princip allting...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Hitlers Östeuropapolitik

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-02

Adolf Hitler såg Tysklands framtid genom erövringen av Östeuropa och använde begreppet "Drang nach Osten" för att beskriva detta. Med stöd av det tyska folket och sin politik om "Lebensraum", arbetade han strategiskt för att först ta Österrike och Tjeckoslovakien innan han riktade sin uppmärksamhet mot Polen och Sovjetunionen. Trots internationella varningar och försök att förhandla från andra länder, fortsatte Hitler sin aggressiva expansion, vilket till slut ledde till andra världskrigets utbrott...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Flaggor

Fem europeiska länder som slutat att finnas de senaste hundra åren

av: Mattias Axelsson
2016-02-12

Europas karta har genomgått stora förändringar under det senaste århundradet. Länder som Östtyskland och Jugoslavien har delats och upplösts, medan andra, som Sovjetunionen, har försvunnit helt. Österrike-Ungern och det Osmanska riket är också exempel på stater som en gång var mäktiga men som inte längre existerar. Deras historier visar hur politiska och sociala omvälvningar kan förändra kartan och därmed också människors liv...

+ Läs mer

M

Hitlers barn- och ungdom

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-11-08

Utan Adolf Hitler hade sannolikt varken nazismen eller Tredje riket existerat och därmed inte heller Förintelsen. Men Hitler kom att göra verklighet av idéer som sedan lång tid legat i luften. I den här artikeln kan du läsa om Hitlers uppväxt som kom att prägla hans senare idéer...

+ Läs mer

Länkar om Österrikes historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Napoleontiden

Den händelserika tiden (1799-1815) som inkluderar Napoleonkrigen då Napoleon styrde Frankrike och nästan hela Europa...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Första världskriget

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Ge
Karta

Österrikes geografi

Fördjupa dig i Österrikes geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Hi
Karta

Ungerns historia

Här hittar du material som behandlar Ungerns historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Sh
Karta

Fakta om Österrike

Aktuell samhällsfakta om Österrike. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Ätten Habsburgs flagga

Habsburg

Släkten Habsburg var en fursteätt (ursprungligen från nuvarande Schweiz) som regerade i många...

Hi
Napoleon under ryska fälttåget.

Napoleonkrigen

Napoleonkrigen är ett samlingsnamn för de krig och väpnade konflikter som ägde rum i Europa och på...

Hi
Sjöslag

Sjuårskriget

Sjuårskriget (1756-1763) var en världsomspännande konflikt som utkämpades mellan å ena sidan...

Hi
Strider

Spanska tronföljdskriget

Det spanska tronföljdskriget var en väpnad storkonflikt mellan de europeiska stormakterna 1701-1714...

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Hi
Adolf Hitler 1933

Adolf Hitler

Adolf Hitler (1889-1945) var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands...

Hi
Deltagare

Wienkongressen

Wienkongressen var en internationell stor politisk konferens som hölls mellan ambassadörer från...

Hi
Porträtt

Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856-1939) var en judisk läkare och psykolog i Wien som lade grunden till...

Hi
attentat

Skotten i Sarajevo

Med skotten i Sarajevo menas morden på den österrikisk-ungerske tronföljaren ärkehertig Franz...

Hi
Porträtt

Franz Ferdinand

1815 genomfördes Wienkongressen - den säkerhetspolitiska överenskommelsen i slutet av och efter...