Klimatet blev kallare under järnåldern. Havre och råg odlades. Fähus byggdes för boskapen. Motiv av Martin Mörck.
M

Järnåldern i Norden

Järn började användas i Norden ungefär tusen år efter att det tagits i bruk i Mellanöstern. Nordens järnålder räknas vanligtvis från ca 500 f.Kr till omkring 1050 e.Kr då vikingatiden - som utgör slutet av järnåldern - övergår i nordisk medeltid.

Sämre klimat och mer krig än tidigare

Övergången från bronsåldern till järnåldern kännetecknas av en dramatisk klimatförsämring då bronsålderns milda väder övergick i ett mera kyligt, fuktigt och solfattigt klimat.

Klimatförändringen innebar en katastrof för både djur och människor. Växtligheten förändrades och områden som tidigare varit odlingsbara övergavs. Missväxt och hungersnöd slog hårt mot befolkningen. De försämrade levnadsvillkoren påverkade även kulturlivet som gavs mindre utrymme än tidigare.

Järnåldern var även en orolig och krigisk epok i Nordens och Europas historia. Detta bidrog till att den långväga handeln med områden utanför Norden och Europa minskade. Samtidigt skedde en ökning av handeln inom Norden.

Järn kunde användas till mycket

All brons som användes i Norden var importerad och dyr att köpa eller byta till sig. Men när nordborna lärde sig att tillverka järn och blev duktiga på att hitta och utvinna myrmalm och järnmalm (råvaror för järntillverkning), innebar det en enorm förändring för dåtidens människor.

Under den föregående bronsåldern hade bronset bara använts av ett fåtal som hade råd att köpa den dyrbara importerade metallen. När järnet blev allmänt förekommande i Norden kunde också vanligt folk börja använda metallredskap i det vardagliga arbetet.

Järnredskapen var både billigare och bättre än de som var gjorda av brons. Med de nya redskapen av järn blev det lättare att bruka jorden, arbeta i skogen, jaga, laga mat och bygga hus.

Man kan säga att det skedde en teknikrevolution i samhället under järnåldern när allt fler människor kunde skaffa sig saker av det nya materialet järn.

Järnet revolutionerade krigföringen

Järnet gjorde det också lättare att föra krig. De nya vapnen var lätta att framställa och kunde massproduceras för att utrusta större militära styrkor. Vapen av järn var dessutom farligare och mera hållbara än de dyra och mera sällsynta vapnen av brons.

Järnåldern blev därför en krigisk period som bland annat utmärks av folklig oro och stora folkomflyttningar (se t.ex. folkvandringstiden).

Om dessa orostider vittnar inte minst de hundratals fornborgar som finns bevarade runt om i Norden och som byggts av dåtidens människor för att utgöra skydd för bygden mot härjande fiender.

Bild:
Under oroliga tider sökte byborna skydd i sina fornborgar. Eketorps borg på Öland är en helt utgrävd fornborg från järnåldern där muren och husen idag har återskapats direkt på fornlämningen.

Stormannaätter

Samhällets sociala uppbyggnad förändrades också under den här tiden. En rad lokala stormannaätter (mäktiga släkter som ägde mycket mark) växte fram och många små bosättningar utvecklades till stora byar som styrdes av stormän. Deras höga ställning i samhället kom ofta att markeras med stora gravhögar.

Nordiska handelsstäder

I början av järnåldern var Norden fortfarande ett primitivt (outvecklat) landområde i utkanten av de kända civilisationerna, men stod genom handeln i kontakt med de mera utvecklade medelhavskulturerna. Detta ledde bland annat till att runalfabetet utvecklades.

Många arkeologiska fynd som gjorts vittnar om att det förekom ett betydande handelsutbyte mellan Norden och romarriket under den äldre delen av järnåldern.

Under senare delen av perioden började nordiska handelsmän istället att segla på Östersjön i större omfattning vilket ledde till att Gotland blev ett centrum för handeln.

Impulserna från kontinenten blev dessutom fler i järnålderns slutskede då nordiska vikingar drog ut på handels- och plundringståg. På 700-talet växte också andra handelscentra fram i Norden, varav Birka och Hedeby var några av de största. Dessa nya handelsplatser skulle senare få stor betydelse för ekonomin under vikingatiden.
 

Vendeltiden

Vendeltiden kallas järnåldersperioden i Sverige 550-800 e.Kr - strax innan vikingatiden. Perioden har fått sitt namn efter ett båtgravfält vid Vendels kyrka i Uppland. Vendeltiden kännetecknas bland annat av den allt fastare riksbildningen i Mälardalen (Sveariket) som börjat växa fram redan under den föregående perioden, folkvandringstiden (400-550).

De praktfulla krigargravarna från perioden vittnar om stormän och kungsgårdar. I båtgravarna vid Vendel, liksom även vid Valsgärde, Tuna och Ultuna har krigarna gravlagts med hjälmar, svärd, sköldar. Arkeologiska fynd från gravarna berättar också om inhemska och importerade lyxvaror som tyder på utvidgade internationella kontakter. Detta understryks av fynd vid handelsplatsen Helgö i Mälaren, också den från vendeltiden. Här finns gott om fynd av importvaror ända från Irland i väster till Indien i öster.

Under samma period grundades även en rad handelsstationer i Baltikum, exempelvis Seeburg (nutida Grobin i Estland). Dessa kolonier var viktiga för de senare vikingarnas handelsfärder i österled och utgjorde en förutsättning för dessa.

Ett exempel på internationella kontakter västerut är den praktfulla båtgraven vid Sutton Hoo på Englands östkust; den visar stora överensstämmelser med båtgravarna i Mälardalen, och den döde krigarens livvapen är tillverkade i Sveariket.

Under vendeltidens Norden utvecklades den germanska djurornamentiken (en utsmyckningsteknik) som kanske är den mest utsökta av våra förhistoriska konstarter. Även guldsmidestekniken nådde sin fulländning under perioden. Den gotländska bildstenskonsten blomstrade och nådde sin fulländning under yngre vendeltiden.

Under Vendeltiden stärktes svearikets ställning och det var egentligen endast Skåne, Halland och Blekinge som inte föll under Mälardalens överhöghet. I Uppland och Södermanland begravdes kungar och stormän - framförallt i båtgravar - där ingeting skulle saknas för krigaren i livet efter detta: hjälm, sköld, svärd, häst, mat och dryck och annan utrustning.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför kallas perioden för järnåldern? Jämför gärna med namnet på tidigare tidsåldrar.
   
 2. Under järnåldern blev klimatet kallare. Hur påverkade det folks levnadsförhållanden?
   
 3. På vilka sätt var/är järn bättre än brons?
   
 4. Järnåldern var en krigisk period i Europas historia. Vad var den främsta orsaken till det?
   
 5. Nämn några exempel som visar (eller berättar om) att järnåldern var en orolig tid.
   
 6. Berätta kortfattat hur handeln utvecklades i Norden från den äldre järnåldern till vikingatidens slut.

Ta reda på:

 1. Blicka ut över världen och beskriv några kulturer i Europa eller i andra världsdelar som var samtida med järnåldern i Norden.
   
 2. Beskriv i ett par meningar hur stål tillverkas. Vad är skillnaden mellan järn och stål?
   
 3. Under järnåldern lärde vi oss tillverka järn. Vad används järn till idag? Gör en lista med tio viktiga saker av järn (eller stål).

Diskutera:

 1. Historien är indelad i olika epoker för att förenkla för oss som studerar historia. Tidsperioderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern har t.ex. fått sina namn efter några material som användes under epoken. Försök komma på något lämpligt namn för vår egen tidsålder som framtidens historiker skulle kunna använda sig av.


Obs! I avsnittet om vikingatiden finns mer fakta och frågor som handlar om järnåldern.

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Bergström m.fl., Alla tiders historia, Gleerups, 1995
Lars Andersson m.fl., Hem till Jarlabanke - jord, makt och evigt liv i östra Mälardalen under järnålder och medeltid, Historiska Media, 2008

Text: Robert de Vries (red.)
 

Läs mer om

Kartor

Järn började användas i Norden ungefär tusen år efter att det tagits i bruk i Mellanöstern. Nordens järnålder räknas vanligtvis från ca 500 f.Kr till omkring 1050 e.Kr då vikingatiden - som utgör slutet av järnåldern - övergår i nordisk medeltid.

Sämre klimat och mer krig än tidigare

Övergången från bronsåldern till järnåldern kännetecknas av en dramatisk klimatförsämring då bronsålderns milda väder övergick i ett mera kyligt, fuktigt och solfattigt klimat.

Klimatförändringen innebar en katastrof för både djur och människor. Växtligheten förändrades och områden som tidigare varit odlingsbara övergavs. Missväxt och hungersnöd slog hårt mot befolkningen. De försämrade levnadsvillkoren påverkade även kulturlivet som gavs mindre utrymme än tidigare.

Uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Järnåldern i Norden

M
Hans Thorbjörnsson
2016-02-19
Från omkring år 800 till 1050 reste många nordbor ut i världen. De kallades vikingar. De flesta av dem var duktiga och fredliga köpmän, som byggde handelsstationer och grundade städer. Men andra...
L
Hans Thorbjörnsson
2016-02-19
Forntiden brukar vi kalla den långa period som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Det är tiden från de första människornas ankomst till Sverige ca 10 000 f.Kr. fram till slutet av...

Länkar om Järnåldern i Norden

Sortera efter:
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om när människan lärde sig använda järn.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (3:53 min) som riktar sig till mellanstadiet där det berättars om fornlämningar och ortsnamn etc som kan kopplas till järnåldern. Filmen är producerad av Studi.se.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (15:23 min) som riktar sig till mellanstadiet där läraren Jonas Kallberg berättar om bronsåldern och järnåldern i Norden.

Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där historieläraren Carl-Henrik Larsson berättar om Uppåkra. Upptäckten av järnåldersbyn i Uppåkra, belägen cirka fem kilometer sydväst om Lund i Skåne, måste anses som bland det mest spännande som någonsin har hänt den svenska och inte minst nordiska arkeologi- och historieforskningen! Uppåkra är inte enbart Nordens största och mest fyndrika järnåldersby...

Spara som favorit
          

Bildspel (12:35 min) om järnåldern. En livfull skildring av järnåldern i Norden: hur människor arbetade och bodde, handel, jordbruk, sjöfart osv. Manus av Ralph Turner och teckningar av Mohammad Ali. Uppläsare Barbro Lindström och Jan Nygren. Producerad av Pogo Pedagog 1969.

Spara som favorit
          

Avsnitt i pdf-format (18 sid) ur bokenserien Det svenska jordbrukets historia där du bl.a. kan läsa om handel och trälar men också om järnålderns och vikingatidens släktsamhälle. OBS! Vid den här länken hittar du andra avsnitt som handlar om jordbrukets första femtusen år - från yngre stenåldern fram till och med vikingatiden. Bakom materialet står Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som har skannat alla fem volymerna ur Det svenska jordbrukets historia (som publicerades 1998–2001) och gjort dom tillgänglig som pdf-filer.

Spara som favorit
          

Avsnitt i pdf-format (25 sid) ur bokenserien Det svenska jordbrukets historia där du kan läsa om mat, dryck och textil under järnåldern och vikingatiden. OBS! Vid den här länken hittar du andra avsnitt som handlar om jordbrukets första femtusen år - från yngre stenåldern fram till och med vikingatiden. Bakom materialet står Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som har skannat alla fem volymerna ur Det svenska jordbrukets historia (som publicerades 1998–2001) och gjort dom tillgänglig som pdf-filer.

Spara som favorit
          

Första delen ur bokserien Det svenska jordbrukets historia där du bl.a. kan läsa om jordbruket under järnåldern och vikingatiden. Skrolla ner till andra delen. Här berättas om järnet, odling, arbete och redskap, husdjur och grödor, boendet, gårdar, byar, myten om fimbulvintern, m.m. Bakom materialet står Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som har skannat alla fem volymerna ur Det svenska jordbrukets historia (som publicerades 1998–2001) och gjort dom tillgänglig som pdf-filer.

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i den katolska kulturtidningen Signum där du kan läsa om det romerska kulturinflytandet på barbarfolken i norra Europa under romartiden, folkvandringstiden och tidig medeltid. Det fanns inte någon djup klyfta mellan det romerska riket och de jordbrukande barbarfolken i norr. Sedan århundraden hade funnits täta kontakter, särskilt i gränsområdena, med ett livligt handelsutbyte...

Spara som favorit
          

Första delen (48:53 min) i en dokumentärserie om Sverige för tusen år sedan. Maja Hagerman berättar och Claes Gabrielsson filmar bland spår av en tid för länge sedan.

Spara som favorit
          

Grundskoleboken är en webbsida som riktar sig till elever på högstadiet. I det här avsnittet kan du läsa kortfattat om järnåldern. Webbsidan drivs av SO-läraren och IT-pedagogen Ingemar Wiklund.

Spara som favorit
          

I det här programmet i Vetenskapsradion Historia berättas om järnålderns offerriter i Nordens mossar. Forntidens människor försökte blidka de varelser som påstods ha dessa ogästvänliga platser som sitt hem. Skedemosse på Öland är Sveriges fyndrikaste mosse och i fokus för en aktuell avhandling av arkeologen Anne Monikander som menar att mossoffren hade karaktären av fruktbarhetsriter.

Spara som favorit
          

Visste du att runristarna skrev som dagisbarn? Runorna började användas i ett huvudsakligen talspråkligt samhälle där de få personer som kunde skriva gjorde det i liten omfattning. De kom så att säga aldrig över nybörjarstadiet. I den här artikeln i tidningen Populär Historia kan du läsa mer om runornas och runskriftens historia i Norden.

Spara som favorit
          

Faktahäfte (9 sid) i pdf-format där du kan läsa om begravningsseder, gravskick och vardagsliv i Jönköpingsregionen under  järnåldern och vikingatiden. Materialet är framtaget av Jönköpings läns museum.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Dominic Ingemark berättar om romerska dryckesvanor och dess spridning i norra Europa under järnåldern.

Spara som favorit
          

Artikel (5 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om hur forntidens nordbor levde sina liv, bodde och begravdes. Vi följer i våra förfäders spår. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

Artikel (5 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om den s.k. vendeltiden (550 - 800 e.Kr), uppkallad efter fyndorten Vendel i Uppland. Här får du bl.a. veta vad som kännetecknar perioden. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som belyser några seder och bruk under järnåldern och vid tiden kring Nordens kristnande. Forskningen kring den äldre nordiska kalendern och högtiderna före och under vikingatiden är snårig. Ännu på 1900-talet fanns rester efter en äldre nordisk kalender kvar i vårt land, trots att den gregorianska och dessförinnan julianska kalendern varit i bruk i nära ett årtusende...

Spara som favorit
          

Pohjola-Norden har producerat och presenterar här en transnationell historiebok som kortfattat beskriver Nordens historia från forntid till nutid. Här får man en snabb överblick över de viktigaste skeendena och processerna i Nordens historia.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Björn Ambrosiani berättar om vendeltiden. Vikingatiden betraktas av många som den mest spännande perioden i vår forntid. Men egentligen påbörjades denna nordiska högkultur under ett tidigare skede – det vi kallar för vendeltid. Någon gång efter mitten av 500-talet ser vi början till denna epok som vid 700-talets slut övergår i vikingatiden...

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Nordens bronsålder (1800-500 f.Kr) omfattar tiden då bronsredskap användes i Norden.

Folkvandringstiden (350-600) utgör en övergång i Europas historia från antiken till medeltiden då många folkgrupper vandrade till nya...

Vikingatiden (800-1050) var en period i Nordens historia då nordbor, ofta kallade vikingar, begav sig ut på långa sjöfärder för att plundra, driva...

Här hittar du material som behandlar Danmarks historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Fördjupa dig i Finlands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Få en helhetsbild av Norges historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets...

Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna i Midgård. Asatron är en...

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Relaterade taggar