Tagg om Gotlands historia under medeltiden

Gotlands historia

S
Gotland, detalj på Carta Marina, 1539.

Gotland utgjorde ett centrum för Östersjöhandeln från vikingatiden och framåt. Gotland har genom historien präglats av rika kontakter med omvärlden vilka bland annat innebar att ön kristnades tidigt. Kring 1030 besöktes Gotland av den norske helgonkungen Olav den helige (Olav Haraldsson), och detta anses ha haft betydelse i sammanhanget. I inledningen till Gutalagen slås fast att Gotland ska vara kristet, att nyfödda barn inte får sättas ut i ödemarken och att "ingen må åkalla varken lundar eller högar eller hedniska gudar, varken offerställen eller inhägnade platser".

Över 90 medeltida kyrkor med rika konstskatter vittnar om öns välstånd och om internationella kulturinfluenser.

ANNONS

ANNONS

Sjöfarten sköttes till en början av bönderna själva, som höll sig med ett eget handelskontor i Novgorod i Ryssland, Gotenhof. År 1161 undertecknades dock i Artlenburg ett handelsfördrag mellan gotlänningarna och den tyske hertigen Henrik Lejonet av Sachsen, varigenom vägen öppnades för en tysk bosättning på ön. Denna kom att koncentreras till Visby. Konkurrensen mellan staden och de handlande bönderna på landsbygden ledde 1288 till ett kortvarigt inbördeskrig, i vilket stadens borgare segrade.

Gotlands rikedom berodde inte bara på det geografiska läget mellan Novgorod och de tyska hansestäderna, utan också på att kungamaktens grepp var svagt. Knytningen till Sverige bestod mest i tillhörigheten till Linköpings stift (som bestod även efter den danska erövringen). Skatteuttaget var därför lågt, och ännu omkring år 1300 betalade en gotländsk bonde bara en femtedel av de skatter som ålåg bönderna i Mälardalen. Från fastlandet gjordes dock försök att knyta ön till sig hårdare: 1288 utnyttjade Magnus Ladulås sin medling i inbördeskriget i detta syfte, och hans son Birger Magnusson företog 1313 en väpnad expedition till Gotland.

Nedgången hade vid denna tid dock inletts, då Rysslandshandeln börjat gå direkt till de tyska städerna utan att ta vägen över Visby. Valdemar Atterdags brandskattning 1361 påskyndade utvecklingen. Stora delar av den manliga landsbygdsbefolkningen lär då ha stupat.

ANNONS

Under unionstiden kom ön oupphörligen att växla härskare, vilka lockades av Gotlands strategiska läge som sjörövarbas: vitalianerna 1394-1398, Tyska orden 1398-1408, Erik av Pommern 1436-1449, Axelssönerna 1449-1487. Under denna period började också uttaget av skatter och dagsverken, bland annat genom byggandet av Visborgs slott från ca 1400, att nå även senmedeltida rekordnivåer. Erik av Pommerns trontillträde ska ha inneburit en 1000-procentig skattehöjning.

LÄS MER: Slaget vid Visby

LÄS MER: Visbys historia

LÄS MER: Sverige och Norden på medeltiden 1050-1520

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material som handlar om Visbys och Gotlands historia under medeltiden.

Uppdaterad: 18 maj 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Gotlands historia

S

Lübeck och Hansans imperium

av: Torbjörn Nilsson
2019-07-23

Under medeltiden kontrollerade Hansan sjöfarten i Östersjön. I den ledande staden Lübecks mäktiga rådhus samlades Hansans ledande köpmän från en rad Östersjöstäder för att bevaka sina handelsintressen, ingå avtal med någon furste eller diskutera problemet med sjörövare...

+ Läs mer

Länkar om Gotlands historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS