Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet

1900-talet är förmodligen det blodigaste århundradet i mänsklighetens historia men för Sveriges del var det en fredlig period. Vi förklarade oss alliansfria i fred och neutrala i krig.
M

Sverige har haft 200 år av obruten fred. Men att undvika krig och ha en balanserad neutralitetspolitik har inte alltid varit lätt, särskilt inte under 1900-talets världsomfattande ideologiska kraftmätningar.

Sverige under första världskriget

Under första världskriget var Sverige neutralt, men kriget var hela tiden nära. Gång på gång gjorde utländska ubåtar och fartyg intrång på svenskt territorium. Flera strider mellan de krigförande länderna skedde på svenskt vatten och många svenska fartyg blev medvetet eller av misstag sänkta under krigsåren.

Sverige skärpte bevakningen av sina gränser och 1914 infördes passtvång för de som ville resa in i Sverige. En liknande utveckling skedde i hela Europa.

För Sverige innebar kriget matbrist. Under de sista krigsåren ledde matbristen till demonstrationer och upplopp. Demonstranterna krävde inte bara bröd utan också utökad rösträtt och demokrati.

ANNONS

ANNONS

Sverige under andra världskriget

Den svenska regeringens viktigaste uppgift under andra världskriget var att hålla landet utanför kriget. Sverige skulle förhålla sig neutralt till de krigförande länderna, men det var en svår balansakt.

Under krigets inledning befann sig Sverige under tyskt tryck. Efter långa diskussioner och stor tvekan gick den svenska regeringen med på den så kallade permittenttrafiken. Det innebar att tyska soldater i Norge som skulle hem på permission fick åka genom Sverige. Totalt transporterade Tyskland mer än två miljoner soldater på svenska järnvägar. 1941 reste fullt beväpnade tyska trupper genom Sverige för att delta i kriget mot Sovjetunionen.

De så kallade tysktågen var ett uppenbart brott mot neutralitetspolitiken. De eftergifter som Sverige gjorde mot tyska krav var också mycket omdiskuterade och föregicks av långa debatter inom regering och riksdag. Många ansåg att det skulle vara dumdristigt att öppet utmana det segerrika Tyskland och att det var bättre att gå med på tyska krav för att undvika en ockupation. Men det innebar även att Sverige i praktiken bistod Tyskland i kriget mot de allierade.

Efter vändpunkten i kriget 1943 när den tyska armén var försvagad av stora förluster upphörde trafiken av tyska soldater genom Sverige. Det upprustade svenska försvaret var nu också tillräckligt starkt för att man skulle våga säga nej till tyska krav.

Efter andra världskriget stod Sovjetunionen och Warszawapakten mot USA och Nato. De två blocken omringade de svenska gränserna. Norge och Danmark valde att gå med i Nato medan Sverige och Finland stod utanför. Sverige valde fortsatt neutralitet och alliansfrihet.

Sverige under kalla kriget

Under kalla kriget skulle det svenska försvaret förhindra en fientlig invasion. Det krävde stora mängder soldater, en folkarmé som skulle klara ett utdraget krig.

Under 1990-talet påbörjades därför en omorganisation och nedrustning av det svenska försvaret. Utvecklingen gick från det kalla krigets kärnvapenhot och risk för storkrig mellan supermakterna till internationella samarbeten med FN, Nato eller EU för att stoppa inbördeskrig och oroshärdar.
Om kriget kommer

I ett eventuellt storkrig mellan öst och väst räknade Sverige med att utsättas för ett kärnvapenanfall från Warszawapakten.

I skuggan av kärnvapenhotet skulle alla i Sverige ha tillgång till ett skyddsrum. Förstärkta källare och bombsäkra rum fanns på arbetsplatser, skolor och i bostäder. På centrala platser där mycket folk var i rörelse fanns befolkningsskyddsrum - vid ett kärnvapenanfall skulle alla ha nära till skydd.

ANNONS

I Stockholm byggdes Katarinabergets skyddsrum som när det stod klart 1957 var världens största kärnvapensäkra civila skyddsrum och kunde ge plats åt 20 000 människor. För att samhället fortfarande skulle fungera vid en attack fanns speciella civilförsvarsanläggningar byggda i skyddande bergsrum som skulle tåla en träff av en atombomb. Här skulle representanter från kommun, sjukvård och räddningstjänst leda det civila samhället i en krissituation.

ANNONS

Om kriget kommer var en skrift som delades ut till alla svenska hushåll. Skriften innehöll anvisningar och råd till allmänheten om hur man skulle agera i händelse av krig. Den berörde allt från det första flyglarmet till motståndskamp vid ockupation och hur man skyddar sig mot radioaktiv strålning och stridsgas. Från 1950-talet och årtionden framåt fanns Om kriget kommer också i slutet av telefonkatalogen.

LÄS MER: Sverige under första världskriget

LÄS MER: Sverige under andra världskriget

LÄS MER: Sverige och andra världskriget (artikelserie)

LÄS MER: Sverige under kalla kriget

LÄS MER: Svensk neutralitetspolitik

LÄS MER: Det svenska försvaret under 1900-talet

LÄS MER: Värnpliktens historia under 1900-talet

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Redogör kortfattat för några av de problem som Sverige fick utstå under första världskriget.
     
  2. För att kunna behålla sin neutralitet under andra världskriget genomgick Sverige en svår balansgång. Motivera.
     
  3. Hur såg hotbilden ut mot Sverige under kalla kriget och vad gjordes i landet för att motverka denna hotbild?
     


Text: Texten är ett sammandrag från Armémuseums utställning "Krig och fred 1900-talet".
En mer utförlig historisk beskrivning finns vid utställningen. 
Webbplats: Armémuseums utställningar

Senast uppdaterad: 26 november 2022
Publicerad: 17 juni 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska. För svenskar som...

L

Östersjön - Sveriges viktigaste vattenväg

Från Helsingborg till Haparanda har Sverige kust mot Östersjön. Till Östersjön gränsar våra...

S

Judarna och omvärlden under Förintelsen

Den amerikanske pansargeneralen Patton var en av de mest hårdföra generalerna under andra...

SO-rummet bok
L

När jordbruket kom till Sverige

För 14 000 år sedan började den stora inlandsis som täckte södra Sverige sakta smälta. Efter hand...

SO-rummet bok
M

Städningens historia i Sverige

Mot smuts och damm har kvinnorna fört en ojämn kamp i alla tider. Före dammsugarens tid var det en...

M

Det svenska försvaret under 1900-talet

Riksdagens beslut att bygga en fast försvarsanläggning i Norrland 1901 var ett resultat av en ny...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Sverige under andra världskriget

Sverige gick en svår balansgång under andra världskriget men lyckades förbli neutralt och undvika kriget.

Sverige under 1900-talet

Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-...

Relaterade taggar

Svensk neutralitetspolitik

Sverige har inte varit i krig sedan 1814 då Norge tvingades in i en mindre lyckad union med Sverige...

Sverige under kalla kriget

De nordiska länderna kom under efterkrigstiden att anpassa sin utrikespolitik efter det rådande...

Svensk säkerhetspolitik

Omvärlden är i ständig och ofta snabb förändring. Svensk säkerhet påverkas av både händelser i vårt...

Permittenttrafiken

Permittenttrafiken påbörjades sommaren 1940 då tyska soldater på permission tilläts passera genom...

Svenska samlingsregeringen under andra världskriget

Den svenska samlingsregeringen under andra världskriget (1939-1945) var en s.k. ministär som...

Kärnvapen

Kärnvapen är ett samlingsnamn för explosiva vapen vars förstörelsekraft skapas av kärnenergi. Den...

Värnplikt

Värnplikten var från 1901 ett sätt för den svenska staten att forma, fostra och utbilda majoriteten...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Skotten i Ådalen 1931

av: Mattias Axelsson
2022-02-24

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om bakgrunden till skotten i Ådalen 1931.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Lyssna