M
Tagg
Porträtt
Gustav IV Adolf

Gustav IV Adolf

Gustav IV Adolf (1778-1837) var son till Gustav III och Sofia Magdalena av Danmark. Han var Sveriges regent mellan 1796-1809. Under hans tid som kung genomfördes flera viktiga reformer, bland annat enskiftet.

Gustav IV Adolfs tid vid makten kännetecknades bland annat av hans avsky mot Napoleon och hans orealistiska syn på Sveriges militära styrka, vilket ledde till att Sverige blev indraget i Napoleonkrigen. Förtroendet för honom som regent minskade med tiden.

ANNONS

ANNONS

Gustav IV Adolfs utrikespolitik blev hans fall. Lite förenklat kan man säga att det hela började 1806 när Napoleon besegrat alla sina fiender på den europeiska kontinenten. Endast Storbritannien återstod som Napoleons motståndare. Storbritannien hade ett år tidigare besegrat den franska flottan under sjöslaget vid Trafalgar och därmed befäst sin ställning som världens mäktigaste sjöstridsmakt.

I ett försök att komma åt Storbritannien lät Napoleon 1806 införa en omfattande handelsblockad, det s.k. kontinentalsystemet, som gick ut på att stänga Europas alla hamnar för den brittiska flottan för att på så sätt tvinga landet till underkastelse. När sedan Napoleon skickade ut direktiv om den nya strategin till alla berörda länder, blev Sverige indraget på allvar i den stora europeiska konflikten.

Sverige hamnade i en mycket svår situation. De valmöjligheter som fanns till hands, var för Sveriges del att antingen fortsätta att bedriva handel med sin viktiga handelspartner Storbritannien - och därigenom hamna i krig med Frankrike som redan hade erövrat stora delar av Europa - eller att ge efter för Napoleons krav och istället formellt hamna i krig med Storbritannien som hade världens starkaste örlogsflotta.

För Gustav IV Adolf var valet inte svårt. Han hade med tiden kommit att avsky Napoleon och stod orubbligt fast vid sin personligt färgade antinapoleonska politik – Sverige skulle därför även i fortsättningen bedriva handel med Storbritannien. Efter att också Danmark tidigare tvingats över på Napoleons sida var nu Sverige omringat av fiender.

Sveriges framtida roll i det storpolitiska spelet avgjordes 1807 då Napoleon träffade sin nya allierade, tsar Alexander I - Rysslands härskare, för att göra upp om Europas framtid. Det föll på den ryske tsarens lott att reda ut problemet gällande Sveriges vägran att delta i Napoleons handelsblockad mot Storbritannien. Beslutet var fördelaktigt för Ryssland som sedan långt tidigare haft som mål att erövra områden av Finland för att skydda den ryska huvudstaden S:t Petersburg med sitt utsatta läge vid Finska viken.

Den 21 februari 1808 inleddes kriget mot Sverige i Finland genom att 24 000 ryska soldater gick över gränsfloden Kymmene älv. Anfallet kom överraskande och utan krigsförklaring. Den svensk-finska armén som var illa rustad drog sig steg för steg tillbaka norrut med ryssarna tätt efter.

ANNONS

ANNONS

På hösten 1809 slöts freden i Fredrikshamn. Det var den hårdaste fred Sverige någonsin hade slutit. Rikets yta minskades med drygt en tredjedel vilket resulterade i att nästan en miljon av Sveriges befolkning (en fjärdedel av invånarna) kom under ryskt välde.Gustav IV Adolf avsattes genom en statskupp i maj 1809. Därefter hamnade han så småningom i Schweiz där han levde fram till sin död 1837.

S  Fördjupning

Gustav IV Adolf var bara 14 år gammal när fadern Gustav III mördades. Först efter hertig Karls förmyndarstyrelse (se faktaruta nedan) tog Gustav Adolf över tronen 1796.

Jordbrukets skiftesrörelse och myntrealisationen 1803 finns på kungens pluskonto. Riksdagen möttes bara en gång (i Norrköping 1800). Makten samlades kring kungen och hans rådgivare. Tryckfriheten beskars ytterligare av Gustav Adolf, som avskydde upplysningen, vars idéer han ansåg orsakade mordet på fadern.

Övergivandet av neutraliteten 1805 under Napoleonkrigen liksom katastrofen under finska kriget 1808-1809 har grundlagt bilden av en misslyckad monark. Hans känslomässiga avsky mot Frankrike och Napoleon anses ha blockerat en nödvändig omläggning av utrikespolitiken. Även om hans personliga ledaregenskaper var begränsade bör dock motgångarna sättas i relation till tidens för Sverige ogynnsamma storpolitiska läge (alliansen Ryssland-Frankrike 1807), en sedan länge misskött armé och pågående upplösningstendenser bland officerare och civila ämbetsmän.

Efter statskuppen i mars 1809 överfördes Gustav Adolf, efter en tid på Gripsholm, med familjen till Tyskland. Äktenskapet med Fredrika av Baden upplöstes 1812. Sonen Gustav ("prinsen av Vasa"), som fortsatte att hävda sina anspråk på tronen, stödde fadern med pengar under dennes tragiska kringflackande som "överste Gustavsson" (det var vad Gustav Adolf själv kallade sig under senare delen av sin levnad).
 

ANNONS

ANNONS

S  Gustav IV Adolfs förmyndarregering

Gustav IV Adolfs förmyndarregering, eller den Reuterholmska regimen som den även kallas, leddes formellt av hertig Karl (XIII), men styrdes i praktiken av rådgivaren Gustaf Adolf Reuterholm. Denne föddes 1756 och tillhörde oppositionen mot Gustav III. Som frimurare fick han stort inflytande över hertig Karl (som också var frimurare). En mäktig säkerhetspolis inrättades, och både gustavianer som Armfelt och Reuterholms gamla radikala vänner förföljdes.

Ett experiment 1792 med vidsträckt tryckfrihet ersattes snabbt av en mer hämmande politik. Svenska Akademien suspenderades 1795 som hämnd för att Reuterholm inte invaldes.

Gustav IV Adolf blev myndig 1796, och sedan Reuterholm gjort utrikespolitiskt fiasko i ett försök att gifta bort kungen i Sankt Petersburg avskedades han. Reuterholm förde därefter ett kringflackande liv utomlands under namnet Tempelcreutz och avled 1813.
 


LÄS MER: Gustav IV Adolfs livsbana - från kungahus till värdshus

LÄS MER: Gustavianska tidens Sverige

LÄS MER: Sverige förlorar Finland 1808-1809
 

Litteratur:
Göran Behre m.fl., Sveriges historia 1521-1809, Almqvist & Wiksell, 1996
Bra Böckers Lexikon 2000, band 10, Bokförlaget Bra Böcker, 1996
Susanna Hedenborg, Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2006, Studentlitteratur AB, 2006
Carlsson & Rosén, Svensk historia 2, Bonniers, 1980
Allan Sandström, Det stora nederlaget. När Sverige och Finland delades 1808-1809, Gullers, 2008


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.). Fördjupningen och faktarutan om förmyndarregeringen är skrivna av Torbjörn Nilsson, professor i historia
Faktarutorna är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Gustav IV Adolf och hans liv.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Gustav IV Adolf

S

Gustav IV Adolfs livsbana - från kungahus till värdshus

av: Torbjörn Nilsson
2022-04-07

Mannen som avled efter ett slaganfall på det ruffiga schweiziska värdshuset i februari 1837 var 58 år gammal. Han titulerade sig överste men tillgångarna var ytterst begränsade: kläder, en tobakspung, enkla smycken och elva böcker, bland annat en skrift av Gustav III. Trots det uppmärksammades hans död i februari 1837 av Europas furstehov, mer än i Sverige där han ändå hade varit kung 1792–1809. Liksom storpolitikens virvelvindar hade lett till hans fall 1809 krävde monarkernas omsorg om sin egen legitimitet att han hedrades med artiga ceremonier – en kung, om än avsatt och förnedrad, var trots allt inte vem som helst...

+ Läs mer

S

Frihetstidens partivälde och gustavianska tidens envälde

av: Torbjörn Nilsson
2021-11-08

På ett plan är perioden 1719-1809 lättöverskådlig. Den omsluts av två katastrofer med såväl maktpolitiska nederlag som svåra lidanden för befolkningen. Stormakten Sverige, ett militariserat bondesamhälle med Östersjön som innanhav, upplöstes efter Karl XII:s död. Illa förberedda revanschkrig mot Ryssland - hattarnas ryska krig (1741-1743) och Gustav III:s ryska krig (1788-1790) - kan ses som bekräftelser på att storhetstiden var förbi. Med finska kriget 1808-1809 och förlusten av den östra rikshalvan, Finland, etablerades Sverige som en randstat i norr...

+ Läs mer

M

Sverige förlorar Finland 1808-1809

av: Robert de Vries
2018-10-05

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet stod Europa i brand. De franska revolutionskrigen efterföljdes av Napoleons erövringar. Den gamla fransk-svenska alliansen hade upplösts och den stora frågan för Sveriges del var hur landet i framtiden skulle manövrera sin utrikespolitik i det nya Europa som började ta form...

+ Läs mer

Länkar om Gustav IV Adolf

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS