M
Tagg
Birka i regn.
Birka i ett tidigt stadium. Bild från SVT:s Vetenskapens värld, om Birka (10/10 2016).

Birka

Birka på Björkö i Mälaren var Sveriges första handelsstad. Under vikingatiden var Birka ett viktigt internationellt handelscentrum som hade kontakter med både Västeuropa och arabvärlden.

Birka låg i korsningen mellan flera viktiga sjötransportleder och låg tillräckligt långt in i Mälaren för att vara någorlunda skyddad mot angrepp från sjörövare.

Staden var ett enda gytter av byggnader längs smutsiga, ibland träbelagda gator och torg, fulla av folk och husdjur som rörde sig mellan handelsbodar och stånd. Men i utkanterna av staden, just innanför stadsvallen, låg en rad större hus i avskildhet. Utanför stadens murar fanns åkermark och några stora gravfält.

ANNONS

ANNONS

På en höjd i utkanten av Birka låg en borg. Staden och borgen omgavs av en vall av sten och jord som kröntes av ett pålverk med trätorn. Också i vattnet fanns nedstuckna pålar som skydd mot anfall från sjösidan.

Utifrån antalet gravar i och runt omkring staden har arkeologer räknat ut att Birka hade mellan 500 och 1 000 invånare. Många av dem var hantverkare och köpmän som också bedrev jordbruk på ängarna utanför staden.

Invånarna i Birka gjorde affärer både med folk från trakten och från främmande länder. Att många av Birkas invånare sysslade med handel framgår bland annat av alla vågar och vikter som arkeologerna har hittat.

Till Birka kom varor som järn, pälsar och slavar som sedan såldes. Hit kom också lyxvaror i form av honung och salt i stora krukor, smycken och dyrbara kläder i siden.

Under sommaren levde staden upp. Då anlände fartyg från när och fjärran, och stadens befolkning fördubblades. På gatorna kunde man säkert höra många olika språk.

Det var hit, till Birka, som munken Ansgar (från Tyskland) anlände på 800-talet för att sprida kristendomen.

Någon egentlig hamn fanns inte i Birka. De grundgående vikingaskeppen behövde inga speciella anordningar. Strax utanför staden fanns dock några mindre hamnar där tyngre och mer djupgående handelsskepp kunde lägga till. På vintern gick transporterna över isen.

Staden hade sin blomstringstid ca 800-970 och lämnades åt sitt öde i slutet av 900-talet.

Utgrävningar har visat att Birkaborna prydligt städade ur sina hus och drog iväg. Arkeologerna vet fortfarande väldigt lite om varför staden övergavs så snabbt. I modern tid har stora utgrävningar gjorts på Björkö där Birka låg. På platsen finns idag ett museum om staden.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Birka - Sveriges första stad?

LÄS MER: Vikingatiden

LÄS MER: Ansgar och Birka

S  Fördjupning

Birka var en handelsplats på ön Björkö och hade ett strategiskt läge mitt emot Adelsö (f.d. Alsnö), vid korsningen av Mälarens nord-sydliga och öst-västliga segelleder. Staden, som hade 500-1 000 invånare, anlades vid 700-talets slut och övergavs 970. Orsaken kan ha varit försämrade segelleder, nya handelsvägar eller fientligt anfall. Rollen som Mälardalens handelscentrum övertogs sedan av Sigtuna.

Dåtidens stad på norra delen av ön hade en fornborg som försvar. Nedanför låg staden med dess låga trähusbebyggelse. Kulturlagren efter staden kallas av arkeologerna "svarta jorden", vilket syftar på det tjocka lager avfall blandat med kol som grävts upp. Öster om svarta jorden ligger det största gravfältet, hemlanden. Pålspärrar i vattnet utanför staden skyddade mot fientliga angrepp. Handeln, både långväga och lokal, var Birkas huvudsyssla, men även hantverken (järnsmiden, bronssmycken) var utvecklade.

Arkeologer har vid flera tillfällen undersökt ön. Hjalmar Stolpe ledde 1871-1895 en utgrävning av bland annat 1 100 gravar. Senare projektet där delar av svarta jorden undersökts minutiöst med den moderna arkeologins sofistikerade, datoriserade metoder har visat att Birka i högre grad än man tidigare trott var en medvetet planerad stad, inte successivt framväxt.

Andra orter, t.ex. Åland, Söderköping, Sigtuna och diverse platser i Väster- och Östergötland, har utan större framgång gjort anspråk på att vara det Birka som Ansgar besökte. Med sin stadsplanering och sitt rika fyndmaterial framstår Birka på Björkö som en betydande europeisk handelsstad under tidig vikingatid, en stad vars köpmän handlade såväl med Mälardalens bönder som Rysslands, Bysans och Kinas köpmän.
 


Litteratur:
Anna Lihammer, Vikingatidens härskare, Historiska Media, 2013
Catharina Ingelman-Sundberg, Boken om vikingarna, Prisma, 1998
Lars Berggren, En svensk historia från vikingatid till nutid, Studentlitteratur, 2009


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som handlar om vikingastaden Birka och dess historia.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Birka

L

Sex kända öar i svenska sjöar

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-03-31

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som ligger i Sveriges största sjöar har sin egen historia. Här följer några historiska fakta om sex öar i svenska sjöar...

+ Läs mer

M

Birka - Sveriges första stad?

av: Peter Fowelin
2022-11-04

Birka, på den lilla ön Björkö i Mälaren, var Sveriges första stad och en viktig handelsplats. Redan på 1600-talet var det känt att Björkös jord rymmer ett mycket stort antal forntida gravar och andra lämningar från en gammal stadsbebyggelse. Men många frågor har ända till vår tid varit obesvarade: När uppstod stadsbebyggelsen på Björkö? När försvann den? Och varför försvann den så plötsligt? Först efter de senaste decenniernas utgrävningar har forskarna fått svar på dessa frågor...

+ Läs mer

L

Ansgar och Birka

av: Herman Lindqvist
2018-11-20

Svearnas resor söderut var inte alltid fredliga handelsfärder. I början av 800-talet spred sig ryktet på de brittiska öarna, sedan längs den franska och holländska kusten om vildsinta nordmän som kom seglande i grundgående, snabba fartyg och plundrade och brände kloster och kyrkor. Vikingarna hade kommit...

+ Läs mer

Länkar om Birka

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS