M
Tagg
Porträtt
Erik XIV

Erik XIV

Erik XIV (1533-1577) var äldste sonen till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen-Lauenburg. Erik var Sveriges kung 1560-1568 och en typisk renässansfurste - politiskt handlingskraftig och samtidigt kulturellt intresserad.

Hans åtta år som regent utmärktes av flera stora och viktiga yttre händelser, som förvärvet av Estland och det nordiska sjuårskriget (1563-1570). Perioden präglades också av inre strider, som brytningen med hans halvbror hertig Johan som han lät hålla fängslad under flera år.

ANNONS

ANNONS

Under sina år vid makten gick han till våldsam aktion mot inre och yttre fiender - han beordrade bland annat de s.k. Sturemorden under våren 1567, då han bl.a. lät mörda tre medlemmar av ätten Sture som han trodde var fiender.

Senare samma år - i juli 1567 - gifte sig Erik med Karin Månsdotter som under lång tid hade varit hans frilla. Karin var av enkel börd och händelsen blev en stor skandal i samtiden.

Åren som regent slet hårt på Eriks mentala hälsa och resulterade slutligen i att hans halvbror, som senare fick kunganamnet Johan III, lät spärra in honom varefter han gjorde sig själv till kung.Erik hölls därefter fången i över åtta år på olika slott runt om i Sverige och Finland, tills han den 26 februari 1577 avled av arsenikförgiftning. Med största sannolikhet var det hans halvbror Johan III som till slut hade tröttnat på sin fånge och beslutat att göra sig av med honom.

S  Fördjupning

Erik XIV fick en bred uppfostran i renässansens anda och bevarade hela sitt liv intresset för teckning, musik, astrologi och historia. Hans ståtliga kröning med tornerspel och utdelning av adelstitlar markerade att en kontinental hovkultur hade etablerats i Sverige efter faderns kärva styre.

Hävdandet av den personliga furstemakten ingick också i programmet (om han var inspirerad av Niccolò Machiavellis bok Fursten är omdiskuterat).

Till skillnad från sina halvbröder var Erik son till en riktig prinsessa. Detta var han mycket medveten om, och det var ett av skälen till att han nogsamt inskränkte hertigdömenas självstyrelse. Hertig Johan (III) fängslades och adeln trängdes undan av utlänningar och ofrälse rådgivare.

Även utrikespolitiken rymde storstilade projekt. Införlivandet av Reval (nuvarande Tallinn) 1561 och frieriet till drottning Elisabet av England ingick i en plan för att ta kontrollen över handelsvägarna mellan Östersjöområdet och Västeuropa. Härigenom drogs Sverige in i nordiska sjuårskriget, och de påfrestningar som följde av kriget ökade det inre missnöjet.

Eriks misstänksamhet mot högadeln kulminerade med ett utbrott av sinnessjukdom vid Sturemorden 1567, varefter rådet under ett halvår kom att överta regeringen. När kungen tillfrisknat gifte han sig med den ofrälse Karin Månsdotter, vilket blev signalen till uppror under hertigarnas ledning (Eriks två halvbröder).

I september 1568 kapitulerade Erik för upprorsmännen och förklarades senare avsatt av en i hast sammankallad riksdag. Resten av sitt liv hölls han inspärrad på olika slott. Sinnessjukdomen tycks ha tilltagit när familjen skildes från honom 1573. Det kan inte beläggas att hans död på Örbyhus i Uppland orsakades av förgiftning, men säkert är att hans vakter hade stående instruktion att avliva honom med gift vid misstanke om fritagning.
 

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Vasasönerna: Erik XIV, Johan III och Karl IX

LÄS MER: Karin Månsdotter - kungafrillan som blev drottning

LÄS MER: Nordiska sjuårskriget

LÄS MER: Sturemorden
 

Visste du att:

  • Charles de Mornay (död 1574) var en fransk protestantisk adelsman som kom i svensk tjänst 1557 och blev en av Erik XIV.s nära förtrogna. Efter några år i diplomatisk tjänst sändes han ut i nordiska sjuårskriget och förde befäl bl.a. i Estland, Halland och Småland. Efter att ha varit dansk krigsfånge åren 1566-1571 återvände han till Sverige och försökte organisera en sammansvärjning för att befria den fängslade Erik med hjälp av skotska legotrupper. Han avslöjades dock och avrättades.
     


Litteratur:
Den svenska historien (Bonnier Lexikon), del 4 – Gustav Vasa. Riket reformeras, Bonniers, 1994
Jerker Rosén, Svensk historia 1, Bonniers, 1964
Claes-Göran Isacson, Vägen till stormakt - Vasaättens krig, Nordstedts, 2006


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Erik XIV och hans liv.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Erik XIV

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 4: Vasasönerna

av: Lars Hildingson
2023-06-22

Under mer än fem decennier (1560-1611) regerades Sverige av Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III och Karl IX samt av barnbarnet Sigismund...

+ Läs mer

S

Armén och flottan under Vasatiden

av: Gunnar Åselius
2021-07-30

Gustav Vasa var en av de mest framgångsrika företrädarna för det västeuropeiska nationalstatsprojektet. Det var under hans regering 1523-1560 som det moderna Sverige i väsentliga delar kom till. I Sverige, liksom i övriga Västeuropa, kom krigen att fungera som en drivande kraft bakom nationalstatsbygget. Gustav Vasa såg därför till att Sverige fick en stående armé och en permanent flotta som kunde försvara riket och och utmana dess fiender....

+ Läs mer

S

Vasatidens Sverige - ett statsbygge i Europas utkant

av: Gunnar Åselius
2020-08-19

Under Gustav Vasas regering 1523-1560 blev det moderna Sverige i väsentliga delar till. Det politiska alternativ som Kalmarunionen erbjudit i bortåt 150 år dömdes ut och valdes bort. Under perioden etablerades en luthersk statskyrka samtidigt som valkungadömet avskaffades till förmån för ett arvkungadöme av Guds nåde. Den medeltida svenska landskapsfederationen började med hårdhänta metoder omvandlas till en centralstyrd stat, där huvuddelen av jorden låg under direkt beskattning av kungliga fogdar. För historikerna är det under Gustav Vasa och hans söner som Sverige "träder fram ur dimman"...

+ Läs mer

S

Reformationen i Sverige

av: Gunnar Åselius
2020-07-22

Reformationen genomfördes under Gustav Vasas tid genom de båda riksdagarna i Västerås 1527 och 1544. I Sverige innebar reformationen en övergång från den katolska kyrkan till den lutherska. Katolsk kristendom ersattes med den protestantiska, som utformats av Martin Luther i Tyskland och förts till Sverige av bland andra Olaus Petri. Nu var det kungen och inte längre påven i Rom som bestämde över den svenska kyrkan. Det innebar att kyrkans alla gårdar och andra rikedomar överläts i kronans ägo. Nytt var också att prästerna hädanefter skulle predika på svenska och inte på latin som tidigare. Gustav Vasa, som nu var svenska kyrkans överhuvud, kunde därför utnyttja prästernas predikningar till att förmedla information och sprida propaganda till folket. Kyrkan blev därför under Vasatiden en viktig del av det svenska riksbygget...

+ Läs mer

S

Vasatidens statsfinanser och näringspolitik

av: Gunnar Åselius
2020-05-01

I början av 1500-talet finansierades statskassan i huvudsak genom grundskatter på jorden. Men under Gustav Vasa tillkom betydande extra inkomster genom reformationen och den nya näringspolitiken samt en rad extraskatter. Skatterna togs delvis upp i varor eftersom hushållens värdefulla tillgångar mest bestod av livsmedel och boskap. I Vasaättens nationalstatsbygge ingick central styrning av landets näringspolitik. När det gällde produktion och handel tillämpades detta i första hand genom tullar och koncentration av handeln till städerna. Även skråväsendet hamnade under kungamaktens beskydd och blev under Vasatiden centralstyrt och mer enhetligt över hela riket...

+ Läs mer

M

Vasasönerna: Erik XIV, Johan III och Karl IX

av: Herman Lindqvist
2018-04-30

Gustav Vasa var en produkt av medeltidens kultur. Hans nio barn - fyra söner och fem döttrar - uppfostrades till renässansmänniskor, lika konstälskande, mångsidigt bildade och hänsynslösa som någon renässanshärskare i Europa...

+ Läs mer

Podcast om Erik XIV

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Läs mer

Länkar om Erik XIV

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS