Tagg om franska revolutionens följder
Bild:
Ludvig XVI avrättades den 21 januari 1793 på Place de la Révolution, nuvarande Place de la Concorde, i Paris.

Franska revolutionens följder

Franska revolutionen som inleddes 1789 fick många både kort- och långsiktiga följder. Hela det franska samhällssystemet omdanades i sina grundvalar samtidigt som de revolutionära idéerna spreds långt utanför landets gränser. Ute i Europa kom dessa revolutionsidéer bland annat att förändra folkets syn på adelns, kyrkans och kungamaktens rätt att styra över alla andra.

Den franska revolutionens grundläggande tankar och orsaker kom att leva vidare mycket länge, trots att själva revolutionen avslutades i och med att Napoleon Bonaparte tog makten i Frankrike 1799.

De främsta följderna av franska revolutionen är:

 • Frankrike fick en ny författning (grundlag)
 • Adelns makt och privilegier avskaffades
 • Den franska kungamakten störtades
 • Kyrkans makt minskade
 • Skräckväldet under Maximilien de Robespierre
 • Kvinnorna fick ökade rättigheter
 • Borgarna kunde stärka sin makt
 • Press- och yttrandefrihet infördes
 • Napoleon tog makten i Frankrike
 • Medborgarna blev lika inför lagen

Frankrike fick en ny författning
Efter att den uppretade folkmassan stormat fästningen Bastiljen i Paris den 14 juli 1789, spred sig oroligheterna runt om i landet. Adeln flydde från Frankrike då hungriga och uppretade bönder brände ner deras gods. I oktober 1789 tågade 6 000 kvinnor från Paris till Versailles där kungen Ludvig XVI och drottningen Marie Antoinette levde i ofattbar lyx. Kvinnorna som protesterade mot de höga brödpriserna krävde att kungen skulle flytta in till Paris, vilket han också gjorde då nationalgardet ställde sig på kvinnornas sida. Sommaren 1791 gjorde kungen och drottningen ett misslyckat flyktförsök men greps och fördes tillbaka till Paris. Samma höst fick Frankrike en ny författning enligt vilken kungens makt blev mycket begränsad.

Adelns makt och privilegier avskaffades
I samband med Frankrikes nya författning upplöstes det gamla ståndssamhället som varit rådande i nästan tusen år. Därmed avskaffades adelns makt och privilegier. Skattefriheten för adel och präster togs bort redan i augusti 1789.

Den franska kungamakten störtades
Trots att kungens makt efter revolutionen var nästan obefintlig, ansågs kungahuset ändå som ett hot mot revolutionen. I januari 1793 avrättades Ludvig XVI genom giljotinering. Drottningen följde hans öde i oktober samma år. Även kyrkans makt minskade drastiskt efter revolutionen. Kyrkans inflytande skulle minska ännu mer efter att advokaten Maximilien de Robespierre (1758-1794) fick makten över Pariskommunen. I samband med detta gick den franska revolutionen in i en ny och blodigare fas som inom historieskrivningen ofta benämns som skräckväldet.

Kyrkans makt minskade
Robespierre och välfärdsutskottet som han representerade förbjöd kristendomen och manade i stället till fosterlandsdyrkan. Kyrkorna rensades på alla religiösa utsmyckningar och prästerna antingen mördades eller fördrevs då de sågs som motståndare till revolutionen.

Skräckväldet under Maximilien de Robespierre
Skräckväldet innebar att Robespierre allt mer framstod som en diktator. Alla som uppfattades som motståndare förlorade sina huvuden i giljotinen. Tiotusentals människor mördades under skräckväldet, vilket avslutades först i slutet av juli 1794 då Robespierre själv hamnade under giljotinen efter order av sin närmaste krets av medarbetare.

Kvinnorna fick ökade rättigheter
Men var det s.k. "skräckväldet" enbart dåligt? Faktum är att det under perioden i fråga genomdrevs flera viktiga reformer i revolutionens anda. Ett obligatoriskt skolväsende infördes i Frankrike. Även kvinnornas rättigheter stärktes i och med att lika arvsrätt infördes. Tidigare hade de franska kvinnorna saknat arvsrätt. Och för första gången i fransk historia kunde kvinnor ansöka om skilsmässa från sina män utan att ange ett skäl. Dessutom var kvinnorna för första gången tillåtna att ingå äktenskap utan sin faders samtycke. Det skulle dock dröja fram till 1944 innan de franska kvinnorna fick allmän rösträtt.

Borgarna kunde stärka sin makt
Franska revolutionen innebar att borgarna, den mest pådrivande gruppen bakom revolutionen, kunde öka sin makt. Borgerliga ideal och levnadsmönster skulle därefter komma att prägla utvecklingen i Europa under hela 1800-talet.

Press- och yttrandefrihet infördes
Efter skräckväldets slut genomfördes reformer för en ökad yttrande- och tryckfrihet. Detta var ett steg närmare det vi idag ser som de viktigaste hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle.

Napoleon tog makten i Frankrike
Generalen och överbefälhavaren i den franska armén, Napoleon Bonaparte (1769-1821), tog makten i Frankrike genom den så kallade Brumairekuppen i november 1799. Han blev först vad vi skulle kunna definiera som diktator, och senare kejsare (1804). Napoleons väg mot makten hade möjliggjorts av franska revolutionen och det värnpliktssystem som infördes i samband med de efterföljande franska revolutionskrigen. I enlighet med detta system var det lämplighet och personlig skicklighet som var avgörande för avancemang (tidigare hade börd varit viktigare). Under revolutionskrigen steg Napoleon snabbt i graderna och blev general redan vid 24 års ålder.

Medborgarna blev lika inför lagen
Napoleon kom att inskränka yttrande- och tryckfriheten i Frankrike, vilket kan ses som ett steg i fel riktning. Däremot var Napoleons politik starkt präglad av de revolutionära tankegångarna, vilket märktes i de lagar (Code Napoléon) som infördes 1804. Enligt Napoleons lag - som bland annat byggde på deklarationen om människans och medborgarens rättigheter som antagits redan i augusti 1789 av den franska nationalförsamlingen - var alla människor lika inför lagen, inga privilegier fick användas inför domstol och alla människor skulle fritt få välja religionstillhörighet.

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Se även huvudavsnittet om franska revolutionen för ytterligare analys av revolutionens följder.
Läs även om franska revolutionens orsaker >

Här nedan hittar du material om franska revolutionens följder.

Publicerad: 
01 mars 2018

Annons

Artiklar om Franska revolutionens följder

L
Magnus Västerbro
2017-09-25
Strax före klockan elva på förmiddagen den 16 oktober 1793 stiger bödeln in i Marie Antoinettes cell. Man läser upp dödsdomen på nytt. Mot hennes protester binds hennes händer bakom ryggen och...
M
Mattias Axelsson
2016-03-11
En politisk revolution är en händelse eller serie av händelser som förändrar ett samhälle i grunden. Ofta får de politiska revolutionerna betydelse inte bara i sin samtid, utan de ger avtryck...
S
Carl-Henrik Larsson
2014-09-26
I maj 1789 lät den franske kungen Ludvig XVI samla de tre stånden i Versailles utanför Paris. Frankrike hade drabbats av svår missväxt, och dessutom krävde borgarna ökad politisk makt. Men få...
S
Per Höjeberg
2014-02-27
Franska revolutionskrigen är en sammanfattande benämning på de krig som Frankrike och dess allierade förde mot skilda koalitioner 1792–1815. Här berättas om inledningsfasen i samband med att den...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-26
När krig bröt ut 1792 mellan Frankrike och grannländerna hårdnade det politiska klimatet. Kungafamiljen fängslades och mängder av kungatrogna dödades. Under revolutionsledarna Danton,...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-25
Girondisterna hade inte visat tillräcklig handlingskraft. De var poeter och talare inte handlingens män. Det var däremot jakobinerna. Och tiden var kritisk. Fiendens arméer stod vid landets...
S
Per Höjeberg
2014-02-23
Spanien och Frankrike stod först på samma sida mot Storbritannien. När franska trupper väl var i Spanien svängde dock den spanska inställningen till de allierade fransmännen. Mer och mer...
S
Per Höjeberg
2014-02-23
Under Napoleon Bonapartes ledning kom Frankrike att besätta stora delar av Europa. På sina håll hälsades de franska trupperna som befriare från det gamla samhällets orättvisor. På de flesta...

Podcast om Franska revolutionens följder

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-20

Julia, Mattias och Kristoffer synar de mänskliga rättigheterna i sömmarna och berättar om dess grundläggande innehåll och historia.

Länkar om Franska revolutionens följder

Sortera efter:
          

Kortfattad dokumentär (5:54 min) om franska revolutionen.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:45 min) där SO-läraren Magnus Söderbom går igenom den franska revolutionen på 11 minuter. Håll i hatten för här går det undan.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om Napoleons fiasko i Egypten. Sommaren 1798 anlände en stor fransk flotta till Egypten. Den leddes av den unge generalen Napoleon Bonaparte som genom att inta landet ville stoppa britternas inflytande i regionen. Han trodde att egyptierna skulle se honom som en befriare, men det blev inte som han tänkt sig.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (3:36 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander fortsätter berätta om franska revolutionen. Här berörs skräckväldet och konsekvenserna av den franska revolutionen.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där Unn Torell berättar om skräckväldet under franska revolutionen. Våren 1794 var Paris en stad i skräck. Fem år efter franska revolutionens utbrott styrde Robespierre landet med järnhand och hans främste utmanare Danton hotades av giljotinen. Maktkampen mellan de två hade pågått i flera år...

Spara som favorit
          

Genomgång (28:36 min) där SO-läraren Cecilia Düringer går igenom franska revolutionen. Här berättas om orsaker, händelser och följder.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:40 min) om franska revolutionen. Här berättas om revolutionskrigen, skräckväldet och slutligen Napoleons maktövertagande. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (14:50 min) om Napoleontiden. Här berättas om Napoleon, Napoleonkrigen och dess följder. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (7:04 min) om arvet efter franska revolutionen. Här berättas bl.a. om Wienkongressen och franska revolutionens följder som bl.a. utmynnade i demokratins framväxt under 1800-talet. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (13:01 min) där SO-läraren Stefan Holmström på ett lättförståeligt sätt berättar om den franska revolutionen och dess följder. Här besvaras följande frågor:

 1. Varför blev det revolution?
 2. Varför var det ekonomisk kris i Frankrike?
 3. Var hittade man inspiration till revolutionen?
 4. Mellan vilka år varade revolutionen?
 5. Vad hände under skräckväldet?
 6. Hur räddade Napoleon Frankrike?
 7. Nämn några arv från revolutionen.
Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (9:59 min) av gymnasieläraren Anders Larsson som ger en introduktion till det långa 1800-talets revolutioner.

Spara som favorit
          

Föreläsning (14:40 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om franska revolutionen och Napoleontiden, 1789-1815. Här behandlas orsaker, förlopp och följder.

Spara som favorit
          

Presentation (9:29 min) av gymnasieläraren Thomas Björkander som berättar om den franska revolutionens efterdyningar och den följande Napoleontiden.

Spara som favorit
          

En kortfattad genomgång (12:09) av historieläraren Mattias Axelsson som berättar om franska revolutionen (när, var och hur). Också om orsaker till och konsekvenser av revolutionen. Ingår i serien Det moderna samhället växer fram 1750-1900 (Historia 1).

Spara som favorit
          

Webbföreläsning (3:38 min) av Anna Hälinen, SO-lärare och IKT-pedagog, som berättar kortfattat om hur det var i Frankrike tiden innan franska revolutionen och strax efter. Här berörs bland annat en del orsaker och följder.

Spara som favorit
          

Presentation (15:13 min) där historieläraren Mattias Axelsson ger en kort sammanfattning av den franska revolutionens förutsättningar, händelser och konsekvenser.

Spara som favorit
          

Andra delen (9:53) av SO-läraren Peter Johannessons föreläsning om den franska revolutionen. Här berättas kortfattat om revolutionens förlopp, skräckväldet och följder.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (25:47 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om den franska revolutionens följder. Här berörs revolutionskrigen, Robespierres skräckvälde, Napoleon Bonaparte, Frankrikes erövring av Europa, Wienkongressen 1814-1815, följder på kort sikt, följder på längre sikt, politiska ideologier, nationalismens uppkomst, arvet efter franska revolutionen

Spara som favorit
          

På Khan Academys hemsida hittar du fyra lektioner i form av videoklipp (mellan 15-23 min per lektion) som handlar om franska revolutionens orsaker och händelseförlopp. Del 4 handlar om Napoleons väg till makten och slutet på revolutionen. Khan Academy är en amerikansk ideell organisation med syftet att lära ut kunskap gratis med hjälp av pedagogiska videoklipp. Allt material är på engelska.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om franska revolutionen. Här berättas om revolutionens orsaker, händelseförloppet och konsekvenser. Under 1780-talet spred sig den revolutionära yran till Europa. Revolutioner utbröt på flera håll, bland annat i Polen och Nederländerna. Men den mest kända och inflytelserika blev revolutionen i Frankrike 1789...

Spara som favorit

Sidor