M
Tagg
giljotin
Ludvig XVI avrättades den 21 januari 1793.

Franska revolutionens följder

Franska revolutionen som inleddes 1789 fick många både kort- och långsiktiga följder. Hela det franska samhällssystemet omdanades i sina grundvalar samtidigt som de revolutionära idéerna spreds långt utanför landets gränser. Ute i Europa kom dessa revolutionsidéer bland annat att förändra folkets syn på adelns, kyrkans och kungamaktens rätt att styra över alla andra.

Den franska revolutionens grundläggande tankar och orsaker kom att leva vidare mycket länge, trots att själva revolutionen avslutades i och med att Napoleon Bonaparte tog makten i Frankrike 1799.

ANNONS

ANNONS

De främsta följderna av franska revolutionen är:

  • Frankrike fick en ny författning (grundlag)
  • Adelns makt och privilegier avskaffades
  • Den franska kungamakten störtades
  • Kyrkans makt minskade
  • Skräckväldet under Maximilien de Robespierre
  • Kvinnorna fick ökade rättigheter
  • Borgarna kunde stärka sin makt
  • Press- och yttrandefrihet infördes
  • Napoleon tog makten i Frankrike
  • Medborgarna blev lika inför lagen

Frankrike fick en ny författning

Efter att den uppretade folkmassan stormat fästningen Bastiljen i Paris den 14 juli 1789, spred sig oroligheterna runt om i landet. Adeln flydde från Frankrike då hungriga och uppretade bönder brände ner deras gods. I oktober 1789 tågade 6 000 kvinnor från Paris till Versailles där kungen Ludvig XVI och drottningen Marie Antoinette levde i ofattbar lyx. Kvinnorna som protesterade mot de höga brödpriserna krävde att kungen skulle flytta in till Paris, vilket han också gjorde då nationalgardet ställde sig på kvinnornas sida. Sommaren 1791 gjorde kungen och drottningen ett misslyckat flyktförsök men greps och fördes tillbaka till Paris. Samma höst fick Frankrike en ny författning enligt vilken kungens makt blev mycket begränsad.

Adelns makt och privilegier avskaffades

I samband med Frankrikes nya författning upplöstes det gamla ståndssamhället som varit rådande i nästan tusen år. Därmed avskaffades adelns makt och privilegier. Skattefriheten för adel och präster togs bort redan i augusti 1789.

ANNONS

ANNONS

Den franska kungamakten störtades

Trots att kungens makt efter revolutionen var nästan obefintlig, ansågs kungahuset ändå som ett hot mot revolutionen. I januari 1793 avrättades Ludvig XVI genom giljotinering. Drottningen följde hans öde i oktober samma år. Även kyrkans makt minskade drastiskt efter revolutionen. Kyrkans inflytande skulle minska ännu mer efter att advokaten Maximilien de Robespierre (1758-1794) fick makten över Pariskommunen. I samband med detta gick den franska revolutionen in i en ny och blodigare fas som inom historieskrivningen ofta benämns som skräckväldet.

Kyrkans makt minskade

Robespierre och välfärdsutskottet som han representerade förbjöd kristendomen och manade i stället till fosterlandsdyrkan. Kyrkorna rensades på alla religiösa utsmyckningar och prästerna antingen mördades eller fördrevs då de sågs som motståndare till revolutionen.

Skräckväldet under Maximilien de Robespierre

Skräckväldet innebar att Robespierre allt mer framstod som en diktator. Alla som uppfattades som motståndare förlorade sina huvuden i giljotinen. Tiotusentals människor mördades under skräckväldet, vilket avslutades först i slutet av juli 1794 då Robespierre själv hamnade under giljotinen efter order av sin närmaste krets av medarbetare.

Kvinnorna fick ökade rättigheter

Men var det s.k. "skräckväldet" enbart dåligt? Faktum är att det under perioden i fråga genomdrevs flera viktiga reformer i revolutionens anda. Ett obligatoriskt skolväsende infördes i Frankrike. Även kvinnornas rättigheter stärktes i och med att lika arvsrätt infördes. Tidigare hade de franska kvinnorna saknat arvsrätt. Och för första gången i fransk historia kunde kvinnor ansöka om skilsmässa från sina män utan att ange ett skäl. Dessutom var kvinnorna för första gången tillåtna att ingå äktenskap utan sin faders samtycke. Det skulle dock dröja fram till 1944 innan de franska kvinnorna fick allmän rösträtt.

Borgarna kunde stärka sin makt

Franska revolutionen innebar att borgarna, den mest pådrivande gruppen bakom revolutionen, kunde öka sin makt. Borgerliga ideal och levnadsmönster skulle därefter komma att prägla utvecklingen i Europa under hela 1800-talet.

ANNONS

ANNONS

Press- och yttrandefrihet infördes

Efter skräckväldets slut genomfördes reformer för en ökad yttrande- och tryckfrihet. Detta var ett steg närmare det vi idag ser som de viktigaste hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle.

Napoleon tog makten i Frankrike

Generalen och överbefälhavaren i den franska armén, Napoleon Bonaparte (1769-1821), tog makten i Frankrike genom den så kallade Brumairekuppen i november 1799. Han blev först vad vi skulle kunna definiera som diktator, och senare kejsare (1804). Napoleons väg mot makten hade möjliggjorts av franska revolutionen och det värnpliktssystem som infördes i samband med de efterföljande franska revolutionskrigen. I enlighet med detta system var det lämplighet och personlig skicklighet som var avgörande för avancemang (tidigare hade börd varit viktigare). Under revolutionskrigen steg Napoleon snabbt i graderna och blev general redan vid 24 års ålder.

Medborgarna blev lika inför lagen

Napoleon kom att inskränka yttrande- och tryckfriheten i Frankrike, vilket kan ses som ett steg i fel riktning. Däremot var Napoleons politik starkt präglad av de revolutionära tankegångarna, vilket märktes i de lagar (Code Napoléon) som infördes 1804. Enligt Napoleons lag - som bland annat byggde på deklarationen om människans och medborgarens rättigheter som antagits redan i augusti 1789 av den franska nationalförsamlingen - var alla människor lika inför lagen, inga privilegier fick användas inför domstol och alla människor skulle fritt få välja religionstillhörighet.

LÄS MER: Franska revolutionen

LÄS MER: Franska revolutionens orsaker

PODCAST: Franska revolutionens orsaker


Litteratur:
E.J. Hobsbawm, Revolutionernas tidsålder, Tidens Förlag, 1997
Bengt Ankarloo, Franska revolutionen, Studentlitteratur, 1992
Carl-Göran Ekerwald, Frihet, jämlikhet, broderskap - ett försök att förstå franska revolutionen, Rabén & Sjögren, 1988
Kåre Tønnesson, Bra Böckers världshistoria, del 10 – Två revolutioner, Bokförlaget Bra Böcker, 1986


FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material om franska revolutionens följder.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
01 mars 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Franska revolutionens följder

M

Franska revolutionen, Marat och mordet i badkaret

av: Kaj Hildingson
2020-08-24

År 1793 hade den franska revolutionen pågått i fyra år. Grupper som från början samarbetat hade vänt sig mot varandra i en kamp som krävde mängder av dödsoffer. I Caen beslöt sig den 25-åriga Charlotte Corday för att ta sig till Paris och försöka mörda Jean Paul Marat, en av revolutionens främsta ledare. Genom ett listigt knep lyckades hon ta sig ända in i Marats badrum. Marat satt i badkaret på grund av en hudsjukdom, Corday slet fram en kniv och högg honom i bröstet. Inom några minuter var Marat död. Charlotte Corday greps genast och avrättades några dagar senare. Corday hade hoppats att dödandet skulle sluta om Marat dog. Istället blev det tvärtom. De följande månaderna avrättades fler i Frankrike än någonsin tidigare...

+ Läs mer

M

Revolutionen och det franska samhällets förändring

av: Herman Lindqvist
2019-06-27

Den franska revolutionen omformade både det politiska och sociala landskapet i Frankrike. Många av dess idéer spreds sedan med de franska revolutionsarméerna och Napoleons arméer till resten av Europa. Revolutionen fick därför avgörande betydelse för den politiska utvecklingen i Europa under 1800-talet och 1900-talet. I den här artikeln kan du läsa om de omvälvande förändringarna som ägde rum i det franska samhället under åren 1789-1799 och om arvet som finns kvar idag i Frankrike efter revolutionen...

+ Läs mer

L

Marie Antoinette mötte döden i giljotinen

av: Magnus Västerbro
2017-09-25

Strax före klockan elva på förmiddagen den 16 oktober 1793 stiger bödeln in i Marie Antoinettes cell. Man läser upp dödsdomen på nytt. Mot hennes protester binds hennes händer bakom ryggen och hon förs ut på borggården. Där väntar bödelns öppna kärra, dragen av två stora vita hästar som ska ta föra henne till giljotinen vid Place de la Concorde...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Revolutioner

Fem av de mest betydelsefulla politiska revolutionerna

av: Mattias Axelsson
2016-03-11

Från slutet av 1700-talet till slutet av 1900-talet skakades världen av flera stora revolutioner. USA bröt sig loss från Storbritannien och skapade en ny sorts nation som senare blev ett framtida demokratiskt föredöme. I Frankrike kullkastades det gamla ståndssamhället, vilket fick ringar på vattnet i hela Europa. Haitis kamp mot slaveriet och kolonialism ledde fram till det första självständiga landet i Amerika med en svart majoritetsbefolkning. Ryssland gick från tsarstyre till kommunistiskt styre och utvecklades senare under 1900-talet till en supermakt. Och Iran bytte en västvänlig shah mot en islamistisk stat. Varje revolution hade unika orsaker och följder, men alla hade en djupgående påverkan på sin samtid och tiden efter...

+ Läs mer

S

Franska revolutionen - en borgerlig revolution?

av: Carl-Henrik Larsson
2014-09-26

I maj 1789 lät den franske kungen Ludvig XVI samla de tre stånden i Versailles utanför Paris. Frankrike hade drabbats av svår missväxt, och dessutom krävde borgarna ökad politisk makt. Men få kunde ana att revolutionen stod för dörren...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Franska revolutionskrigen inleds - Frankrike förklarar krig mot Österrike

av: Per Höjeberg
2014-02-27

Franska revolutionskrigen är en sammanfattande benämning på de krig som Frankrike och dess allierade förde mot skilda koalitioner 1792–1815. Här berättas om inledningsfasen i samband med att den lagstiftande församlingen (denna hade ersatt nationalförsamlingen) förklarade krig mot Österrike-Ungern den 20 april 1792...

+ Läs mer

Podcast om Franska revolutionens följder

SO-rummet podcast icon
M

De mänskliga rättigheterna

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-20

Julia, Mattias och Kristoffer synar de mänskliga rättigheterna i sömmarna och berättar om dess grundläggande innehåll och historia.

+ Läs mer

Länkar om Franska revolutionens följder

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS