Skräckväldet och revolutionens slut

Girondisterna hade inte visat tillräcklig handlingskraft. De var poeter och talare inte handlingens män. Det var däremot jakobinerna. Och tiden var kritisk. Fiendens arméer stod vid landets gränser. Frankrike kunde bara ställa upp oerfarna och dåligt beväpnade soldater. Dessutom måste man kämpa mot farliga fiender inom landet. För att klara allt detta krävdes fasthet och styrka hos regeringen.
S

Frankrikes stora otränade värnpliktsarméer förlorade många slag till en början. För att bekämpa oroligheterna som uppstod inom landet, tog de ledande revolutionsmännen till hårda metoder. "Skräcken sattes på dagordningen". Alla motståndare till revolutionen skulle bort.

Jakobinerna tar makten

Bland de ledande framträdde nu jakobinerna Danton och Robespierre. Danton arbetade med att stärka armén. Från talarstolen utslungade han med dundrande stämma orden "Medborgare! Låt oss först slå fienden, sedan kan vi tvista". Robespierre, Danton och Marat hade också en klar uppfattningen om vilken obotlig olycka en reaktionär rörelse i detta ögonblick skulle vara för nationen och revolutionen. Robespierre spårade med järnhård flit och oböjlig energi upp reaktionärer och sände dem till giljotinen.

Vi befinner oss nu i inledningen till skräckväldet. Med giljotinens hjälp ville jakobinerna rädda Frankrike. Preussarna rykte fram. Stämningen i Paris var uppjagad. Man såg förrädare överallt. Åter ringde stormklockorna. Parisarnas söner skulle, oövade och dåligt beväpnade, tåga mot en överlägsen fiende. Dessutom fanns på hemmafronten tusentals förrädare färdiga att falla dem i ryggen. Mot förräderiet fanns endast ett medel - döden. Massor av präster, som vägrat avlägga eden till nationen, mördades systematiskt. Detsamma gällde även många kungatrogna. Efteråt har dessa händelser kallats "septembermorden".

ANNONS

ANNONS

Samtidigt som dessa förskräckande massmord ägde rum var Paris muntrare än någonsin. Festerna avlöste varandra och teatrarna var fullbokade. I madame Rolands salonger flöt konversationen lätt och livligt.

Så kom meddelandet att preussarna slagits tillbaks vid Valmy.
 

Vilka var jakobinerna?

Jakobinerna var anhängare av den revolutionära Jakobinklubben som leddes av Robespierre. Klubben fungerade som ett politiskt parti. Till de mest kända jakobinerna hörde Georges Danton, vilken avrättades 1794, och Jean Paul Marat, som mördades av Charlotte de Corday 1793.

LÄS MER: Revolutionen, Marat och mordet i badkaret
 

Kungen avrättas

Kungaparet anklagades för att ha haft förbindelse med landets fiender. Kungen ställdes inför rätta. Domen löd "La mort sans phrases" döden inom 24 timmar. Inför en oräknelig människomassa besteg Ludvig schavotten. Bödeln visade upp ett avhugget huvud och möttes av ett "leve republiken" från hundratusen människor.

Även Marie Antoinette ställdes inför revolutionsdomstolen. Det var inte längre den lättsinniga, utpyntade och fladdrande skönheten, utan en gråhårig, i förtid åldrad kvinna som stod inför sina domare. Hon anklagades för förräderi mot fosterlandet samt förbindelse med fientliga makter och dömdes till döden. Redan samma morgon fördes hon bunden på en kärra till revolutionsplatsen och besteg modigt schavotten.

Ludvig XVI (1754-1793) giljotinerades den 21 januari 1793 inför tiotusentals åskådare på Place de la Révolution, nuvarande Place de la Concorde, i Paris.

"Vi för blott krig mot slotten"

Kampen mellan girondisterna och jakobinerna rasade vidare. Framför allt Marat var utsatt för girondisternas häftiga attacker. Marat sa vid ett tillfälle att han tydligen hade många fiender i nationalkonventet. Girondisterna svarade: "Alla är vi dina fiender, alla, alla".

Kriget mot utlandet började ta en för det franska vapnet gynnsam vändning. Och kriget var till stor del girondisternas verk. Segraren vid Valmy, generalen Dumouriez, var deras man. Budskapet till folken i de länder där franska arméerna trängde fram var: "Vi för blott krig mot slotten, till hyddorna bringar vi frihet och fred". Revolutionsanhängare i Tyskland hade öppnat stadsportarna för den franska armén. De tyska städerna Worms och Mainz föll i deras händer.

Girondisterna blev nu förvissade om att de hade övertaget och att de, med Dumouriez' hjälp, skulle göra slut på jakobinernas makt.

ANNONS

ANNONS

Men så kom underrättelser om motgångar för Dumouriez. I Paris började man tala förräderi. Nationalkonvetets sal översvämmades av en ursinnig folkhop, som fordrade att girondisternas huvuden skulle falla för bilan.

Girondisterna likvideras

Medan kampen mellan girondister och jakobiner rasade vidare på liv och död, mördades Marat. Mördaren visade sig vara Charlotte Corday, en 24-årig flicka från Normandie och hängiven girondist.

Nu ansågs girondisternas fientliga planer mot republiken ligga i öppen dager. Mordet på Marat berövade dem varje möjlighet till räddning. "Hon dödar oss, men hon lär oss att dö", uttryckte sig en av dem.

Charlotte de Corday och mordet på Marat. Målning gjord av Paul-Jacques-Aimé Baudry (1828–1886).

Girondisterna ställdes inför skranket alla på en gång. Ingen vältalighet kunde rädda dem. Då dödsdomen upplästes för dem, utropade en av de dömda: "Vi dör den dag folket har mist sitt förstånd; den dag, det får det tillbaka, är det er tur".

Hela natten före avrättningen tillbringade de dödsdömda med att sjunga och hålla tal för fosterlandet och dess framtid. När girondisterna förts till Place de la Révolution, där giljotinen stod, stämde de upp marseljäsen. Först ljöd sången stark, men för varje dömd som stolt besteg schavotten, blev sången allt svagare. Snart tystnade den helt. När Madame Roland steg upp på schavotten, tittade hon på statyn av frihetsgudinnan och ropade: "O Frihet, hur många brott begår man inte i ditt namn."

Charlotte de Corday

Charlotte de Corday blev påverkad av girondisternas budskap om att jakobinerna utgjorde en fara för fosterlandet. Nu ansåg hon sig utvald att frälsa fäderneslandet från deras tyranni.

Hon hade gått i en klosterskola Abbaye aux dames i Caen där hon lärt känna den klassiska litteraturen och att beundra heroiska handlingar. Med entusiasm hade hon anslutit sig till girondisterna. Marat var den mest hatade representanten för jakobinerna. Charlotte sökte upp Marat och lyckades skaffa sig tillträde till honom, då han låg i badet. Hon stötte en kniv i hans hals. En vecka senare giljotinerades den - i girondisternas ögon - hjältemodiga flickan. Madame Roland sa att Charlotte de Corday "förtjänar hela universums beundran".

ANNONS

ANNONS

"Skräcken" tar slut

Danton hade skapat en stark regering för att rädda sitt fosterland. Därefter hade han dragit sig tillbaka från offentligheten. Men nu oroades han av den blodiga händelseutvecklingen och återvände till det offentliga livet. Under hans påverkan började Camille Desmoulins i sin tidning Le Vieux Cordelier att förespråka mildare metoder. Därför fördes också dessa revolutionens förgrundspersoner inför revolutionsdomstolen. I början av april 1794 kördes de till schavotten. Camille Desmoulins vred sina händer. "Mig frihetens förste apostel, sänder de till guillotinen", klagade han. Dantons sista ord riktade sig till bödeln: "Visa folket mitt huvud - det är väl värt att se på." En mängd ytterligare avrättningar genomfördes, bland annat av många kvinnor. De var allt ifrån adelsdamer, försäljerskor till prostituerade. Samtliga påstods ha deltagit i sammansvärjningar med utlandet.

Ingen kunde längre känna sig säker. Man förenade sig och störtade Robespierre. Då han skulle tala svek honom rösten. "Dantons blod kväver dig", ropade man. Han och hans sista anhängare blev utan vidare formaliteter körda till giljotinen. Skräcken var över.

Gudarna törsta

Anatole France skriver 1912 i sin roman Gudarna törsta, att det endast är med hjälp av skräcken som den unga republiken förmår upprätthålla de revolutionära och nationella idealen. Skräcken är "hälsosam" och "helig" och giljotinen "härlig". "Tack vare den är våra arméer väl rustade och tar till offensiven, redo att bära friheten ut över världen. Nu utbreder den jakobinska enheten sin kraft och sin vishet över landet [...]."

Men Anatole France målar också upp det franska folkets resignation inför skräckväldet. Berömt är det yttrande som han lägger i medborgaren Blaises mun: "Tro mig min vän, revolutionen tråkar ut en. Den har räckt för länge. Fem år av hänförelse, fem år av omfamningar, blodbad, tal, marseljäser. Larmsignaler, aristokrater i lyktstolparna, huvuden på stänger, kvinnor grensle på kanonerna, frihetsråd med röda mössan, häktningar, giljotin, matransoner, kokarder och sablar; det är väl mycket".

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Franska revolutionen, Marat och mordet i badkaret

LÄS MER: Franska revolutionen 1789-1799

LÄS MER: Franska revolutionens orsaker

LÄS MER: Franska revolutionens följder

LÄS MER: Franska revolutionen och nationalismens uppkomst  (artikelserie)

LÄS MER: Napoleontiden

SE FILMEN: 3. Kvinnorna och konsten under franska revolutionen: Olympe de Gouges och kvinnors rättigheter

Ludvig XVI och Marie Antoinette

Den franske kungen Ludvig XVI har beskrivits som vänlig och tillmötesgående. Men man har också ansett att han saknat den kraft en revolutionär tid krävde. Det blev den hygglige Ludvig XVI som fick betala för vad de tidigare kungarna ställt till med. Drottningen Marie Antoinette har framställts som vacker och charmfull men ovillig att ta till sig de sociala trender som låg i tiden. Hon var nöjeslysten och slösaktig och blev mycket illa omtyckt. Marie Antoinette påverkade kungen att söka utländskt stöd för en revolutionsfientlig politik. Det kom att betraktas som ett förräderi mot den franska nationen och revolutionen.

Lamartine kände väl till personerna från den stora franska revolutionen 1789. I sin stora bok om franska revolutionen skriver han:

För att råda bot på de olyckliga förhållandena i det franska samhället före revolutionen hade det fordrats en regent med klart huvud och kraftig hand. Ludvig XVI, som vid 20 års ålder besteg tronen 1774 hade ingen av dessa egenskaper. Ludvig XVI hade en fetlagd kropp, något tvunget i ställningen och en viss osäkerhet i gången. Hans börd var det enda, som kastade någon glans över honom.

Drottningen syntes av naturen skapad för att kontrastera mot konungen. Vid hennes ankomst till Frankrike, hade hennes skönhet bländat hela landet. [Hon var österrikisk prinsessa] Hon var smärt, en verklig dotter av Tyrolen. Det naturliga majestätet i hennes hållning gjorde inte något förfång åt gracen i hennes rörelser. Hon hade en själ, som törstade efter tillgivenhet, ett lättrört hjärta; ett tankfullt och intelligent småleende.

Men för att inge mod hos en obeslutsam konung och rädda en stat uti svåra omständigheter, därtill fordras något mera. Hon hade hört det första dånet av stormen, utan att tro på faran. Drottningen berusad av denna omgivningens smicker [hovadelns smicker], förmådde konungen att ena dagen taga tillbaka vad han medgivit den föregående [de reformer kungen gått med på att genomföra]. Hennes hand kunde skönjas uti allt regeringens vacklande.

Nationen [det franska folket] varseblev det till slut och hatade henne. Hennes namn blev för folket kontrarevolutionens fantom. Den 5 och 6 oktober blev drottningen allt försent varse folkets ovänskap. Emigrationen [franska adelspersoner som flydde utomlands] begynte, hon såg densamma med gynnsamma blickar. [Hon stödde de franska adelspersoner som flydde från Frankrike]. Alla hennes vänner var i Coblenz [det var där den flyktade adeln slog sig ned för att avvakta bättre tider eller hjälp från utländska makter att störta den revolutionära regimen]; man förutsatte, att hon var i gott förstånd med dem; detta var också det verkliga förhållandet.

Man anklagade drottningen för sammansvärjning till fördärv för nationen, som i varje ögonblick begärde hennes huvud. Ett folk som reser sig, har behov av att hata någon. En kvinna blev en hel nations fiende. [Senare kunde hon mer eller mindre betraktas som revolutionärernas fånge]. En fånge i Tuilleriernas palats, kunde hon inte närma sig ett fönster, utan att framkalla skymford mot sig och nödgas avhöra dem. Hennes dagar var dystra, hennes nätter oroliga.

Hennes hov var tomt hon såg inga andra än misstänksamma påtvungna ministrar och La Fayette, inför vilken hon blev tvungen att lägga band till och med på uttrycket i sitt ansikte. Hennes betjäning spionerade på henne; hon måste föra dem bakom ljuset för att få samtala med de få vänner, hon ägde kvar. Hemliga trappor; mörka gångar förde om nätterna till slottets vindar de hemliga rådgivare hon kallade till sig. Dessa rådplägningar liknade sammansvärjningar. Hon beredde konungen mången olycka; utrustad med bättre huvud, mera själ, mera karaktär än han, kunde hon inte utnyttja sin överlägsenhet till annat än att inge honom förtroende till olycksbringande planer. Hon var på samma gång tröstarinna i hans olyckor och fördärvet för honom; hon ledde honom steg för steg ända till schavotten; men hon uppsteg dit tillika med honom. [Kungen blev ju avsatt och senare avrättad för förräderi mot nationen. Samma öde drabbade senare även drottningen].

Ur: Alphonse de Lamartine, Girondisternas historia, Stockholm: Bonnier, 1848
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vem var Danton och vad var hans bidrag till den franska revolutionen?
   
 2. Hur använde jakobinerna giljotinen under skräckväldet?
   
 3. Vad anklagades kung Ludvig XVI och Marie Antoinette för, och vad hände med dem?
   
 4. Hur skilde sig girondisternas och jakobinernas syn på revolutionen?
   
 5. Vem var Charlotte de Corday och vad gjorde hon som var så betydelsefullt under revolutionen?

Fundera på:

 1. Hur tror du att känslan av rädsla och misstänksamhet under skräckväldet påverkade människors vardagsliv och relationer?
   
 2. Om du varit en del av det franska samhället under revolutionen, tror du att du hade stött girondisterna eller jakobinerna? Motivera ditt val.

Ta reda på:

 1. Vad hände med Frankrike efter skräckväldet och hur kom Napoleon till makten?

Extrauppgift:

 1. Tänk dig att du är journalist på en kvällstidning med den stora förmånen att ha en tidsmaskin till förfogande som du använder för att göra verkliga "aktuella" kortfattade reportage ur historien. Välj ut en händelse från texten ovan och skriv ett kort reportage om den. Glöm inte rubrik då den troligtvis kommer hamna på tidningens löpsedel.
   


Litteratur:
Jean-Bernard, Franska revolutionens historia, Beijer, 1909
Paul R. Hanson, Contesting the French Revolution, Wileyblackwell, 2009
William D. Irvine, The Boulanger Affair Reconsidered, Oxford Univ. Press, 1989
Alphonse de Lamartine, Girondisternas historia, Bonnier, 1848
Wilhelmina Fransén, Charlotte Corday, Hökenberg, 1928
 

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare

Senast uppdaterad: 8 november 2023
Publicerad: 25 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Dreyfusaffären

Dreyfusaffären - ett av historiens mest kända justitiemord

År 1894 blev den franska officeren Alfred Dreyfus oskyldigt dömd för högförräderi. Dreyfus, som var...

S

Kolonierna - en god affär?

Att kolonierna blev en god affär för de allra flesta entreprenörer och bolag som verkade där är...

S

Upplysningens idéer spreds i Paris salonger

Få epoker i historien har en sådan strålglans som upplysningstiden under 1700-talet. Överallt (...

S

Jean Baptiste Bernadotte - revolutionären som blev regent

Trevåningshuset med rangliga balkonger där den blivande regenten föddes hade inte mycket gemensamt...

S

Christine de Pizan - den första feministen

Christine de Pizan fick en bättre utbildning än de flesta flickor på 1300-talet. När hennes make...

L

Jeanne d'Arc - bondflickan som sadlade om till krigare

Jeanne d'Arc är troligtvis Frankrikes mest kända kvinna genom tiderna. Idag är hon sedan länge...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Franska revolutionen

Franska revolutionen (1789-1799) ökade folkets makt och förändrade det franska och europeiska samhället.

Hi
Karta

Frankrikes historia

Fördjupa dig i Frankrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Paris

Paris

Paris är Frankrikes huvudstad och ligger vid floden Seine i nordvästra delen av landet (se karta)....

Hi
Porträtt

Marie Antoinette

Marie Antoinette (1755-1793) föddes i Österrike och kom som 14-årig prinsessa till Versailles i...

Hi
Porträtt

Ludvig XVI

Ludvig XVI (1754-1793) var kung av Frankrike 1774-1792. Han gifte sig vid 16 års ålder med den 14...

Hi
giljotin

Franska revolutionens följder

Franska revolutionen som inleddes 1789 fick många både kort- och långsiktiga följder. Hela det...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

De mänskliga rättigheterna

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-20

Julia, Mattias och Kristoffer synar de mänskliga rättigheterna i sömmarna och berättar om dess grundläggande innehåll och historia.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Franska revolutionens orsaker

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-04

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om franska revolutionens orsaker. Vad är en revolution? Vilka orsaker låg bakom franska revolutionen? Här berättas bland annat om upplysningens idéer, franska krig och höjda skatter, om ståndssamhället och hur tredje ståndet krävde rättigheter.

+ Lyssna