S
Tagg
Sågverk
Sveriges industrialisering tog först fart inom sågverksindustrin i Norrland.

Sågverksindustrin

Den svenska sågverksindustrin befann sig länge i skuggan av den norska, men från 1800-talets mitt genomgick den snabb utveckling.

Framstegen berodde dels på ökad efterfrågan sedan de brittiska importtullarna sänkts 1842 och världsmarknaden som helhet utvidgats, dels på ångsågens genombrott. Stegvis hade också de restriktioner (inskränkande bestämmelser) som band den svenska sågverkshanteringen avskaffats, t.ex. de inom sågningsrätten (1842).

Den ursprungligen skotska familjen Dickson och andra västsvenska exportörer gick länge i spetsen för utvecklingen som främst ägde rum i Norrland. En viktig roll fick också tyskar (bröderna Johan, Carl och Henrik Kempe) och norrmän.

ANNONS

ANNONS

Från 1890-talet med dess genombrott för sulfat- och sulfitmetoderna övertog alltmer pappers- och massaindustrin sågverkens roll som motor för träindustrin. I denna förnyelse deltog de ledande sågverksbolagen endast i begränsad utsträckning.

Ångsågarna

Det var ångsågarna som möjliggjorde sågverksindustrins stora genombrott. Oberoende av vattenkraft kunde sågarna förläggas till den från transportsynpunkt mest gynnade orten. Timret fördes via flottleder ned till de nya sågverkssamhällena längs Norrlandskusten för att sågas och sedan skeppas ut.

Den första ångsågen togs i drift 1849 vid Tunadal norr om Sundsvall. Andra kända sågar är närbelägna Wifstavarf, Sandarne (Söderhamn) och Skutskär (Gävle). Med femdubblad export mellan 1850 och 1870 blev sågverken Sveriges viktigaste exportnäring. År 1870 fanns ca 100 ångsågar, "såg vid såg jag såg, vart helst jag såg" (skalden Elias Sehlstedt).

ANNONS

Träpatroner

Träpatroner var en benämning på företagare inom sågverksindustrin i Norrland som vid slutet av 1800-talet byggde upp stora förmögenheter. En av de mest kända var den tyskfödde Friedrich Bünsow, som grundade Skönviks AB i Sundsvall. Andra namn som förknippas med träpatronernas tid är Enhörning, Hedberg, Heffner, Wikström och norrmannen Astrup. Alla kom inte från förmögna hem. Erik Jan Hammarberg, som byggde upp Wifstavarv; var t.ex. smedson.

Den mest berömda släkten är ändå skotska Dickson som var verksam inom grosshandel, skeppsfart och sågverksrörelse. Namnet är också starkt förknippat med det s.k. baggböleriet (se nedan), d.v.s. olaglig avverkning av statlig skog och omfattande och omdiskuterade skogsköp i Norrland. Framträdande Dicksöner var James d.ä. (grundare av James Dickson & Co. 1816), James R:son (utvecklade sågverken i Norrland), Charles (läkare och socialt verksam politiker) och Oscar (storföretagare och stordonator).

Baggböleri

Med begreppet baggböleri menas (ursprungligen) olovlig avverkning av kronans skogar. Begreppet syftar på rättegångarna 1860 och 1867 mot Baggböle sågverk som ägdes Dickson vilken anklagades för olovlig skogsavverkning sedan 1840-talet. Så småningom har baggböleri kommit att betyda dels skogsskövling i allmänhet, dels skogsbolagens tvivelaktiga metoder vid uppköp av bondeskog i slutet av 1800-talet.
 

LÄS MER: Sveriges industrialisering

LÄS MER: Sundsvallsstrejken 1879

LÄS MER: Sverige under 1800-talet

LÄS MER: Flottning
 

FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till den svenska sågverksindustrin.

Uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad:
19 februari 2020

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Sågverksindustrin

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om Sveriges skog

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-03-30

Mer än halva Sverige är täckt av skog. Så har det inte alltid varit. Under långa perioder har skogen täckt hela landet, och under andra tider har det funnits mindre skog. Skogen är en viktig naturtillgång i Sverige. Den är en förnyelsebar råvara. Det betyder att den bildas på nytt efter en tid när man har använt den...

+ Läs mer

S

Bergsbruk och skogsbruk i 1700-talets Sverige

av: Torbjörn Nilsson
2022-06-27

Bergsbruk var en näring som vid 1700-talets mitt stod för 75 procent av Sveriges export. Viktigast var de ca 350 järnbruken, men även koppar och silver bröts. Stångjärnet exporterades främst till England. Sverige dominerade den internationella handeln, men konkurrensen från Ryssland ökade starkt under seklets senare del. Genom Jernkontoret var bergsbruket strikt reglerat för att garantera kvalitet, höga priser och tillgång till bränsle. Skogsbruk bestod under 1700-talet av främst tjärbränning och vedinsamling. Exporten av sågat virke var liten. Norges mer utvecklade sågverk med finbladiga sågar var en övermäktig konkurrent. Först under senare delen av seklet utvecklades sågverksindustrin i Sverige...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om papprets historia

av: Göran Tivenius
2020-09-26

Pappret uppfanns i Kina omkring 100 e.Kr och spreds under 600-talet till Japan och under 700-talet till araberna. I samband med korstågen på 1100-talet kom européerna i kontakt med tillverkningen av papper och tog kunskapen med sig till Europa. Genom boktryckarkonsten i slutet av medeltiden ökade efterfrågan stort på papper i samhället...

+ Läs mer

Länkar om Sågverksindustrin

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS