Politiska och ekonomiska utvecklingen i 1800-talets Europa

Efter de långa Napoleonkrigen i början av 1800-talet följde en lång period då det i stort sett rådde fred i Europa. Århundradet kom istället att bli omvälvande och dramatiskt på andra sätt. Under 1800-talet förändrades nämligen det europeiska samhället i grunden - både ekonomiskt och politiskt. Vi ska här nedan belysa några av de viktigaste företeelserna.
S

Under 1800-talet ökade folkets inflytande över samhället. Detta gjorde att ländernas befolkning uppfattade sig som mer delaktiga i nationen de tillhörde.

Nya maktstrukturer i samhället

Efter den franska revolutionen och Napoleons tid vid makten försökte det gamla samhällets makthavare återställa den ursprungliga ordningen och förhindra nya revolutionära resningar i Europa. Men utvecklingen som hade inletts genom den industriella revolutionen och de båda politiska revolutionerna i Amerika och Frankrike gick inte att hejda. Under 1800-talet fick de gamla makthavarna ge vika för kraven hos de framväxande nya klasserna i samhället.

De politiska ideologiernas framväxt

De moderna politiska ideologierna växte fram som svar på de stora samhällsförändringarna i slutet av 1700-talet: industrialismens genombrott och den franska revolutionen.

ANNONS

ANNONS

Liberalismen som främst hade sin förankring inom medelklassen angrep de gamla ståndsprivilegierna och förespråkade en marknadsekonomi utan statliga ingripanden. Läs om nationalekonomiska teorier >

Konservativa varnade för att alltför snabba förändringar kunde leda till samhällets upplösning. De konservativa idéerna vann mest stöd inom den traditionella överklassen och de rikaste i samhället.

Socialisterna gjorde sig till talesmän för den framväxande arbetarklassen. De menade att klassmotsättningen mellan arbetare och kapitalister skulle leda till ett nytt samhällssystem utan samhällsklasser och ekonomiska skillnader, där istället jämlikhet skulle råda och alla skulle äga samhällets produktionsmedel (arbete, kapital, fabriker etc) tillsammans.

Samhällsdebatten blev allt livligare och mer offentlig under 1800-talet. Tidningar och böcker spreds i allt bredare kretsar, man höll möten och bildade ideologiska och politiska föreningar av olika slag. I slutet av århundradet växte även politiska partier fram.

Politiska riktningar

Efter Napoleonkrigen och Wienkongressen dominerade konservativa makthavare den politiska scenen i Europa, men under de följande decennierna försvagades deras ställning.

I Storbritannien kom liberalerna till makten 1830 varefter en rad reformer genomfördes som stärkte de borgerliga industriintressena i samhället.

I Frankrike blev utvecklingen mer dramatisk. Både 1830 och 1848 bröt socialistiska revolutioner ut med deltagande både av den borgerliga medelklassen och arbetarna

Under 1800-talet växte en borglig medelklass fram i Europa. Samtidigt medförde industrialiseringen att en arbetarklass uppstod som ökade i storlek i takt med att folk flyttade från landsbygden till industrierna i städerna.

1848 års revolution gav upphov till en våg av revolter mot den gamla ordningen över hela Europa. Rörelser med krav på demokratiska reformer och social rättvisa formades nästan överallt. Men i Ryssland gick utvecklingen trögt trots att livegenskapen avskaffades 1865. Det väldiga landet hölls alltjämt i ett järngrepp av tsarens regim som härskade ända fram till 1917 då tsarväldet störtades.

Industrialismen sprids

Decennierna efter 1850 präglades av en ekonomisk högkonjunktur. Industrialismen började nu på allvar spridas långt utanför Storbritannien. En viktig faktor bakom denna utveckling var de stora järnvägsbyggena som pågick under den här tiden. De knöt samman länder och landsdelar och gynnade både produktionen och handeln.

ANNONS

ANNONS

Nationalism

Nationalismen uppstod under slutet av 1700-talet i samband med franska revolutionen. Under det efterföljande århundradet blev nationalismens idéer en ny politisk kraft i Europa och ledde till skapandet av nationalstaterna, som vi känner dem idag. Runt om i Europas stora riken - som i det habsburgska - började olika folkgrupper uppleva sig som skilda nationer och krävde att få bilda egna självständiga stater. Folk med samma språk och kultur som levde splittrade i olika stater försökte nu gå samman.

Städerna växte kraftigt och blev fler och fler i takt med att folk flyttade från landsbygden in till tätorterna.

Under 1860-talet enade Bismarck de tyskspråkiga områdena i ett rike under preussisk ledning. Ungefär samtidigt bildades Italien.

Också i USA skedde ett slags nationsbygge. Den nordamerikanska ursprungsbefolkningen fördrevs allteftersom nybyggarna flyttade västerut. På 1860-talet försökte sydstaterna bryta sig ur unionen, men besegrades av nordstaterna i ett blodigt inbördeskrig. Resultatet blev bland annat att slaveriet avskaffades i hela USA.

Kvinnokamp

Under 1800-talet blev kvinnans ställning en alltmera omdebatterad fråga. Kvinnorna var omyndiga och hade begränsad arvsrätt. Samhällets modernisering förändrade förhållandet mellan könen. I arbetarklassen blev familjeförhållandena friare, medan kvinnorna i den nya borgerligheten förlorade den viktiga roll de haft för familjernas försörjning i bondesamhället.

De liberala reformerna vid århundradets mitt gav de ogifta kvinnorna myndighet och rätt att fritt bedriva näringsverksamhet, men i de flesta avseenden bestod kvinnornas underordnade ställning

ANNONS

ANNONS

Andra industriella revolutionen

Under senare delen av 1800-talet utvecklades nya metoder för framställning av stål. Elektricitet och olja började användas som energikällor och en rad uppfinningar såg dagens ljus. Vetenskapen fick en ökad roll då det gällde att ta fram ny teknik, nya produkter och nya arbetsmetoder. Samtidigt spred sig industrialismen till en rad nya länder. Industrialismen gick in i en ny fas.

Det samma gällde för samhällsekonomin där aktiebolag och affärsbanker förändrade företagsamhetens villkor, och staten fick en aktivare roll i ekonomin.

Imperialismen

Det som kännetecknar perioden 1870-1920 på den storpolitiska arenan är europeisk världserövring och en kamp mellan europas industriella stormakter om världsherravälde.

I slutet av 1870-talet inleddes en kapplöpning mellan de ledande europeiska staterna om att erövra landområden på andra kontinenter. Storbritannien och Frankrike skaffade sig de största kolonialväldena. Afrika och Asien delades upp. Kina blev ingen koloni, men förlorade det mesta av sin självständighet. Japan värnade sitt oberoende, moderniserades och började självt uppträda som en imperialistisk erövrare. Den ryska imperialismen expanderade i det egna närområdet istället för i främmande världsdelar. Även USA skaffade sig några kolonier.

I många länder genomfördes visserligen demokratiska reformer under det långa 1800-talet, men perioden slutade i en stor katastrof då alla politiska spänningar som byggts upp genom stormakternas rivalitet till slut frigjordes i en enorm kraftmätning - det första världskriget.

LÄS MER: Politiska ideologier

LÄS MER: Det långa 1800-talets huvudlinjer

LÄS MER: Nationalism och imperialism 1815-1914

LÄS MER: Det långa 1800-talet

Uppgifter och frågor

 1. Hur förändrades makten i samhället under 1800-talet jämfört med tidigare århundraden?
   
 2. Förklara kortfattat vad de tre politiska ideologierna står för:

      a) Liberalism

      b) Konservatism

      c) Socialism
   
 3. Vilken stor händelse ägde rum i Europa 1848? Berätta kortfattat vad som inträffade.
   
 4. Varför var järnvägarna viktiga för industrialiseringen?
   
 5. Hur påverkade nationalismen utvecklingen i Tyskland och Italien kring mitten av 1800-talet?
   
 6. Nämn några skillnader mellan mäns och kvinnors rättigheter på 1800-talet.
   
 7. Vad menas med den "andra industriella revolutionen"? Vad skiljer den från den första industriella revolutionen som började i Storbritannien under senare delen av 1700-talet?
   
 8. Vilka två europeiska stormakter satsade mest på att bygga upp ett kolonialvälde?
   
 9. Varför kan man säga att de europeiska stormakternas tävlan om kolonier blev en av orsakerna till första världskriget?
   

 

Litteratur

John P McKay, m.fl., A History of World Societies, Bedford/St. Martins, 2009

Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995

Steven Beaudoin, The Industrial Revolution, Houghton Mifflin com, 2003

Robert Marks, The Origins of the Modern World, Rowman & Littlefield, 2007Text: Robert de Vries (red.)

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 25 oktober 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 1: Krig väcker OS till liv

De första olympiska tävlingarna hölls i antikens Grekland för över 3 400 år sedan. Efter att...

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Bröderna Lumiere

Lätta fakta om filmens tidiga historia

Det hela började faktiskt på Grand café i Paris. Lördagskvällen den 28 december 1895 visade de båda...

SO-rummet bok
M

Svensk järnhantering under 1800-talet - gruvorna, bruken och människorna kring järnet

Den som en vinterkväll i mitten av 1800-talet färdades i Bergslagen kunde på långt håll se eller...

SO-rummet bok
S

Patriarkalismen vid svenska järnbruk under 1800-talet

Järnbruken har sedan flera hundra år representerat en typisk företagsform i vårt land. Under 1800-...

SO-rummet bok
M

Vattenkraft i modern tid: Ångmaskinen och vattenkraftverk

Omkring år 1700 var vattenkraften Europas viktigaste energikälla. Den spelade större roll än...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Ekonomi och handel 1776-1914

Ekonomi och handel i Europa och världen under det långa 1800-talet. Kapitalismen växer sig stark.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi

Det långa 1800-talets huvudlinjer

Det långa 1800-talets huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (1776-1914).

Relaterade taggar

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Att vara kvinna under 1800-talet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-08

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna under 1800-talet i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Liberalismens ideologi

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-11

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om liberalismen. Vad kommer ideologin ifrån? Vad har den för betydelse idag? Vilket samhälle vill den skapa?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Konservatismens ideologi

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-27

Julia, Mattias och Kristioffer pratar om konservatismen. Vad kommer ideologin ifrån? Vad har den för betydelse idag? Vilket samhälle vill den skapa?

+ Lyssna