Tagg om första världskrigets följder
Var första världskriget 1900-talets största katastrof?

Första världskrigets följder

Första världskriget 1914-1918 var den dittills största och blodigaste konflikten som någonsin drabbat mänskligheten. Det var en mänsklig tragedi av enorma proportioner, som två decennier senare överträffades av andra världskriget. Många historiker betraktar andra världskriget som en förlängning av första världskriget, där mellankrigstiden - tiden mellan de båda världskrigen - endast utgjorde en slags vapenvila. Första världskriget och dess konsekvenser kom därför att sätta sin prägel på hela 1900-talet.

Några av de viktigaste följderna av första världskriget var:

  • 17 miljoner döda
  • Hyperinflation i Tyskland
  • Nazisterna tog makten i Tyskland och kommunisterna i Ryssland
  • Europas karta ritades om
  • Nationernas förbund
  • Andra världskriget

17 miljoner döda
Siffrorna på antalet döda soldater i första världskriget varierar mellan olika källor, men den sannolika siffran är totalt omkring tio miljoner stupade soldater (samtliga sidor inräknade). Av dessa dog mellan 6,7 och 7 miljoner i strid och omkring 3 miljoner dog i sjukdomar och av svåra förhållanden i krigsfångenskap. Därtill kan man också räkna alla de miljoner soldater som blev invalidiserade och fick psykiska men för resten av livet. Antalet civila dödsfall uppgick troligtvis till mellan 6,5 och 7 miljoner människor, men det finns historiker som hävdar att antalet omkomna civila var betydligt högre än så.

Även om inte första världskriget drabbade bebyggelsen i städer och byar lika hårt och omfattande som under andra världskriget, så kom många städer och områden att förstöras och ödeläggas. Detta bidrog i sin tur till enorma flyktingströmmar som den europeiska kontinenten hade varit förskonad från ända sedan Napoleonkrigen hundra år tidigare. Förutom rent ekonomiska konsekvenser så förstördes - som i de flesta krig - oersättliga kulturvärden i form av medeltida kyrkor och historiska byggnader.

Hyperinflation i Tyskland
Vid freden i Versailles 1919 dömdes Tyskland som ensamt ansvarigt för kriget. Detta var såklart inte hela sanningen då bland annat det yttersta ansvaret för kriget låg hos den serbiska terrororganisationen Svarta handen som den 28 juni 1914 mördade den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans hustru Sophie von Chotek. Denna händelse har gått till historien som skotten i Sarajevo - den utlösande orsaken till första världskriget. Men första världskrigets segermakter ansåg att den tyska krigsledningen utnyttjade situationen som uppstod för att kunna gå i krig och befästa landets roll som stormakt. Tyskland tilldömdes därför bland annat att betala ett enormt krigsskadestånd och rusta ner merparten av sin militärmakt.

I ett försök att betala tillbaka det jättelika krigsskadestånd som Tyskland dömdes att betala, började den tyska regeringen trycka upp allt fler sedlar. Följden blev att den tyska riksmarken föll drastiskt i värde och Tyskland drabbades av hyperinflation (extrem inflation). Människors besparingar raderades ut och hela samhället påverkades negativt då arbetslöshet och fattigdom följde i inflationens spår.

Nazisterna tog makten i Tyskland och kommunisterna i Ryssland
Både uppkomsten av Nazityskland (1933-1945) och Sovjetunionen (1922-1991) - ett par av de mest fasansfulla och människofientliga regimer som världen någonsin har skådat - kan ses som en följd av första världskriget.

Skuldparagrafen i kombination med att Tyskland tilldömdes att betala ett enormt krigsskadestånd och rusta ner merparten av sin militärmakt, skapade ett hämndbegär bland många tyskar. Adolf Hitler och nazisterna använde sig av dessa hämndlystna tankegångar vilka bland annat tog sig uttryck i dolkstötslegenden.

De tyskar - bland annat före detta höga militärer, men även vanliga medborgare - som ställde sig bakom dolkstötslegenden menade att den tyska armén under första världskriget var obesegrad och att krigsförlusten berodde på att de tyska politikerna svek armén och kapitulerade. Nazisterna utnyttjade dolkstötslegenden för att vinna anhängare. Adolf Hitler hade med största sannolikhet aldrig kommit till makten i Tyskland 1933 om det inte hade varit för de strömningar i samhället som uppstod som en direkt följd av första världskriget och Versaillesfreden.

En annan följd av första världskriget som ibland brukar glömmas bort var att det ryska krigssammanbrottet 1917 banade vägen för Lenin och kommunisterna. Sovjetunionens uppkomst och den kommunistiska terrorn kan därför också ses som en följd av första världskriget.

Europas karta ritades om
Efter första världskriget ritades Europas karta om på förlorarnas bekostnad. Ny stater som Estland, Lettland, Litauen, Polen och Jugoslavien bildades, medan dubbelmonarkin Österrike-Ungern splittrades. Osmanska riket blev Turkiet och Finland blev självständigt från Ryssland. Tyskland förlorade bland annat områden som tillföll Frankrike och det nybildade Polen.

Nationernas förbund
Två år efter första världskrigets slut grundades Nationernas förbund (NF) - en föregångare till dagens Förenta nationerna (FN). NF:s främsta uppgift var att utgöra ett internationellt diplomatiskt forum som skulle förhindra att nya stora krig skulle kunna utbryta i Europa. Upphovsmannen till Nationernas förbund var den amerikanske presidenten Woodrow Wilson, men USA och en rad andra viktiga länder (däribland Tyskland) var aldrig medlemmar i förbundet. Nationernas förbund blev därför ganska tandlöst. Under 1930-talet lyckades inte NF hejda den politiska utvecklingen i Europa, och då andra världskriget utbröt gick NF i graven. Formellt upplöstes Nationernas förbund 1946.

Andra världskriget
Många historiker menar att andra världskriget 1939-1945 kan ses som en fortsättning på första världskriget. Första världskriget och den påföljande freden i Versailles löste inte de spänningar som fanns mellan stormakterna. Därtill var som redan nämnts Hitler och nazistregimen den direkta orsaken till andra världskriget.

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

I huvudavsnittet om första världskriget hittar du mer information om kriget och dess följder.
Läs även om första världskrigets orsaker >

Här nedan hittar du material som handlar om första världskrigets följder.

Uppdaterad: 
12 februari 2018
Publicerad: 
06 februari 2018

Annons

Lärarmaterial om Första världskrigets följder

av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
En bok om Förintelsen i Europa under åren 1933-1945. Med hjälp av fakta, citat och vittnesmål ges en bild av hur det ofattbara blev verklighet. Boken finns nu även som e-bok för iPad, men också i pdf-format, med filmklipp och länkar, för läsning på t ex läsplatta eller dator.
av:
SKMA
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Antisemitismen liknar på många sätt andra typer av fördomar och främlingsfientlighet. Samtidigt skiljer den sig genom sin långa historia och delvis annorlunda idévärld och uttryckssätt.
av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

Artiklar om Första världskrigets följder

S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-04-15
Efter första världskriget var Österrike förblött och förlamat. Nöden var oerhörd. En stor del av landets befolkning, särskilt i huvudstaden Wien, levde under senare delen av 1919 på smulor av...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-02-27
Del 8 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om antisemitismen i Nazityskland som till en början kom till uttryck i Nürnberglagarna, judeförföljelser och...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-01-22
Del 4 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om nazisternas effektiva propagandaapparat vars viktigaste delar utgjordes av tidningar, radio, film, musik och konst...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-12-17
Weimarrepubliken är namnet på det demokratiska Tyskland som skapades på segermakternas begäran vid Versaillesfreden 1919. Weimarrepubliken präglades av politisk instabilitet som förvärrades av...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-12-17
Militären och de kejserliga byråkraterna hade vid krigsslutet i nederlagets stund lämnat över till det civila samhället. Den 11 november 1918 ingicks vapenstillestånd mellan Tyskland och de...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-12-17
I den tredje och sista delen i artikelserien om Weimarrepubliken kan du läsa om de katastrofala följderna av Versaillesfördraget som drabbade Tyskland efter första världskriget. 1923 hade det...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-12-16
Få personer i historien har i vår egen tid blivit så ökända som Adolf Hitler, diktatorn som ensam startade den kanske största katastrofen i mänsklighetens historia - andra världskriget. Men hur...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-12-16
Under 1923 hade den rådande hyperinflationen och de många strejkerna resulterat i ekonomiskt och socialt kaos i hela Tyskland. Hitler insåg nu att tiden var mogen för en statskupp. Den franska...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-12-16
När Hitler väl fått makten i Tyskland utnyttjade han sin position med fullständig hänsynslöshet. Göring fick kontroll över polisen. SA och det framväxande SS satte igång en fullständig terror...
M
Leif Löwegren
2015-09-12
Mellankrigstiden präglades av en kraftig konjunktursvängning mellan det "glada 1920-talet" och den efterföljande "stora depressionen" som utlöstes av börskraschen i USA 1929...
M
Carsten Ryytty
2015-09-08
Nationernas förbund (League of Nations), även förkortat NF, var en fredsorganisation som fanns mellan åren 1920-1946. Nationernas förbund misslyckades att behålla världsfreden. Kritiker sade att...
M
Carsten Ryytty
2014-12-08
I maj 1919 träffades krigets segrare på slottet Versailles utanför Paris för att presentera fredsfördragets villkor för Tyskland. USA:s president Woodrow Wilson hade lovat att det skulle bli en...
S
Robert de Vries (red)
2014-03-02
Efter första världskriget började stämningar göra sig hörda som förespråkade mänskliga rättigheter och en demokratisering av Europa. Man ville inte ha mer krig och skapade därför en organisation...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-13
1914 bröt första världskriget ut. Många tusen irländare tog värvning i den brittiska armén. Men de irländska nationalisterna menade att man borde utnyttja Englands trångmål och göra uppror mot...

Podcast om Första världskrigets följder

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-24

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar bakgrunden till att Adolf Hitler och nazisterna kunde ta makten i Tyskland på 1930-talet.

Länkar om Första världskrigets följder

Sortera efter:
          

Föreläsning (12:04 min) där SO-läraren Fredrik Bylund fortsätter berätta om första världskriget. Här berörs krigets utlösande orsaker samt krigets följder.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:16 min) av SO-läraren John Holm som berättar om första världskrigets följder och Versaillesfreden. Här nämns även några positiva effekter av första världskriget.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:54 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som förklarar en mall (om orsak och verkan) som bör användas när du arbetar med historia. Här ges ett exempel på hur mallen kan användas där Andreas analyserar första världskriget utifrån modellen. Filmen ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld. Passar såväl Historia 1a1, Historia 1b som Historia 2a och historia 3.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:56 min) där SO-läraren "Mik Ran" fortsätter berätta om första världskriget. Här fokuseras på krigets slut, Versaillesfreden och några av krigets följder.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:53 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om konsekvenserna (följderna) av första världskriget.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (7:54 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar om analytiskt tänkande inom historia. Här används orsaker och följder till första världskriget som exempel.

Spara som favorit
          

Föreläsning (13:58 min) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som ger en sammanfattning av första världskriget. Här berättas kortfattat om första världskrigets orsaker, händelseförlopp och följder.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:32 min) av SO-läraren Martin Andersson som berättar kortfattat om följderna av första världskriget.

Spara som favorit
          

Föreläsning (11:15 min) där gymnasieläraren Anders Larsson ger en sammanfattning av orsaker och följder av första världskriget. Filmen passar för både nian och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (30:47 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om orsakerna till den ryska revolutionen 1917.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (6:54) där SO-Sara redogör kortfattat om första världskrigets följder som till stor del präglade mellankrigstiden.

Spara som favorit
          

Föreläsning (10:11) av SO-läraren Peter Johannesson som berättar om bakgrunden och orsaker till den ryska revolutionen. OBS! Extra bild- och textstöd till föreläsningen hittar du på Prezi.com.

Spara som favorit
          

Presentation (23:51 min) där historieläraren Mattias Axelsson berättar om första världskriget. Här berörs bl.a. varför första världskriget är viktigt, historiska förklaringsmodeller, orsaker till kriget, skotten i Sarajevo, krigets händelseförlopp samt krigets följder.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (45:18 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om första världskrigets förlopp och konsekvenser. Här berörs de stridande parterna, industrialismen och vapenteknologin, det totala kriget, faktorer som avgjorde kriget, Versaillesfreden, läget i Mellanöstern, Nationernas Förbund (NF), rädslan för kommunismen, krigets följder, m.m.

Spara som favorit
          

Det var inte den tyska armén som förlorade första världskriget. Armén kämpade vidare ända fram till vapenstilleståndet den 11 november 1918. Men den tyska arméledningen med Paul von Hindenburg och Erich Ludendorff i spetsen bedömde redan i slutet av september att läget var ohållbart och att det var nödvändigt att söka vapenstillestånd. Artikeln är skriven av Johan Selander, pensionerad journalist som numera driver en blogg om historia etc.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia om första världskriget. Här kan du läsa om bakgrunden och upptakten till kriget, händelseförloppet, de olika fronterna och följder av kriget.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där Joakim Wendell berättar om första världskriget (1914-1918). Här kan du läsa om orsakerna till kriget samt om krigets händelseförlopp och konsekvenser.

Spara som favorit
          

Artikel i Gefle Dagblad där det berättas om dolkstötslegenden vilken blev en av de viktigaste faktorerna som möjliggjorde Hitlers maktövertagande i Tyskland på 1930-talet.

Spara som favorit
          

På Lars Hammaréns hemsida kan du läsa en artikel om novemberrevolutionen i Tyskland 1918. Novemberrevolutionen är den händelsen som ligger bakom ”dolkstötslegenden” . Du kommer kanske att bli överraskad eftersom dolkstödslegenden är en ren historieförfalskning av nazisterna som utnyttjats i propagandasyfte. Här kan du läsa om hur det gick till i verkligheten när tyskarna kapitulerade och därmed slutade som första världskrigets förlorare.

Spara som favorit