Källkritisk granskning av Gustav Vasas äventyr i Dalarna

En resa i Gustav Vasas fotspår, eller skidspår, från hans s.k. äventyr i Dalarna 1520-1521 blir också en resa i fantasin. Uppviglingsresan varade bara ett par månader men gav upphov till ett otal, mer eller mindre fantasifulla, skildringar av den blivande riksgrundarens äventyr.
S
Gustav Vasa i Ornässtugan

Målning som visar Gustaf Vasas besök i Ornäs under sin flykt från danskarna. På baksidan står: "Gustaf Erichson anländer i Dahlkarskläder till Ornäs, som egdes af Arart Person Örnflÿgt. Han var därstädes i fara, at af samma Arant Person blifva yppad och förådd, hos de i granskapet vilande Danske, men af dess Hustru Barbro Siegsdotter varnad, som lämnade Honom en häst och Släda för at Skyndsammast fly dem ifrån." Av Pehr Hilleström.

Ornässtugan - nyckeln till Sveriges nationella historia

De oräkneliga skolbarn och vuxna som vallfärdat till Ornässtugan har knappast fått sig till livs någon sann bild av Gustav Vasas väg till makten, men desto mer om eftervärldens skapande av en nationell landsfader.

Historisk bakgrund till Gustav Vasas "äventyr i Dalarna"

Vid tiden för Gustav Vasas äventyr i Dalarna behärskades Sverige av unionskungen (Danmark, Norge, Sverige) Kristian II:s styrkor. Denne hade efter flera års strider mot det upproriska "Sturepartiet" invaderat Sverige; Stockholm hade i september 1520 tvingats att kapitulera. Motståndet mot kung Kristian levde dock kvar inom de grupper som traditionellt bekämpat Kalmarunionen: Bergslagens bergsmän, allmogen (bönderna) i Dalarna, Småland och andra delar av Götaland samt Stockholms borgerskap. Även grupper inom det andliga och världsliga frälset stödde oppositionen.

ANNONS

ANNONS

Efter Sten Sture den yngres död på Åsundens is i början av året saknade man dock en ledargestalt. Flera ledande frälsemän var antingen i Kristians förvar eller också litade de på kungens amnesti och gjorde sig därför redo för den festliga kröningsceremoni som Kristian inbjudit till.

Gustav Eriksson (av adelsätten Vasa, "Gustav Vasa" kallades han först från 1600-talet) hade inte spelat någon huvudroll i Sturepartiet. Inte heller stod han ensam emot kung Kristian. Andra - men misslyckade - upprorsförsök ingick i den sannolikt mer samordnade aktion som kom att föra honom till Sveriges tron. Det är Gustavs egen krönikeskrivare Peder Svart (se faktaruta) som skapat bilden av den väldige frihetsledaren som ensam bröt danskarnas makt.

Gustav hade en tid suttit fängslad av Kristian och förts till Köpenhamn. Hösten 1519 lyckades han rymma. Han begav sig till Hansastaden Lübeck för att uppbåda politiskt och ekonomiskt stöd för sin resning mot unionskungen. I maj 1520 tog han sig till Kalmar som belägrades av Kristians trupper. Resan fortsatte via några släktgårdar i Småland till Södermanland. Släktingar och allierade föreföll dock att lita på Kristian.

Kröningsceremonin övergick som känt är i en massaker 8-9 november ("Stockholms blodbad"). Bland de 80-100 offren fanns Gustavs far (Erik Johansson) och svåger. Modern och systrarna fängslades. Ett pris var satt på Gustavs eget huvud. Ganska naturligt sökte han sig därför till Dalarna, av tradition ett starkt fäste för Sturepartiet. Hans ganska begränsade agitationsresa december 1520 - januari 1521 är en av de mest omskrivna händelserna i svensk historia, och samtidigt den överlägset mest mytproducerande. Antalet skrönor - eller förbättrade historier - står i omvänd proportion till källorna; ytterst få samtidiga uppgifter finns att tillgå.

Gustav Vasa i Ornäs - myt och verklighet

Mest känd av alla platser som upprorsmannen besökte i Dalarna är bergsfrälsegården Ornäs, belägen på en udde vid sjön Runn, en dryg mil söder om Falun. Det enda som återstår från tiden för den blivande kung Gustavs besök är den 27 x 9 meter stora, imponerande loftbyggnaden (ekonomibyggnad och gäststuga). Den har i modern tid fått den klassiskt svenska faluröda färgen. Liksom mycket annat är dock den traditionen inte så gammal som man kan tro. Ornäs var fram till ca 1750 omålad. Först på 1800-talet slog rödfärgen igenom mer allmänt på landsbygden. Även interiört har en del detaljer förändrats. Framförallt har de små ljusgluggarna ersatts av fönster. Byggnaden anses vara uppförd under de första åren av 1500-talet.

ANNONS

ANNONS

Hit kom Gustav för att, enligt Peder Svart, smida planer med ägaren Arent Persson. Denne lovade ge honom skydd men skyndade sig istället till Kristians fogde Bengt Brunsson för att ange honom. Räddningen blev Arent Perssons hustru Barbro Stigdotter, "en from och gudfruchtig och dygdesam quinna" (Peder Svart), som utrustade Gustav med häst, släde och dräng. I långt senare versioner utbroderas berättelsen av andra författare. Gustav ska ha blivit inlåst av Arent, men hustrun hittade nyckeln i makens avlagda rock, öppnade dörren och hjälpte Gustav att fira sig ner genom hemlighuset till loftets baksida.

På en rad platser i Dalarna finns nu minnesmärken (t.ex. Rankhyttan, Torsång, Svärdsjö, Isala, Svenskskär, Rättvik och Mora), alla med sina berättelser som grävts ner i folkdjupet.

Källkritiskt sinnade forskare har påpekat att berättelserna har sagans skimmer över sig och att de ofta har liknande struktur som antikens berättelser. Så är för övrigt fallet med de flesta länders nationella myter. De handlar främst om nationers grundande, och det är just som riksgrundare Gustav Vasa har gått till historien. Hans hjältemod, envishet och list - därtill hjälpt av män och kvinnor ur folkdjupet - ställs emot danskarnas grymhet ("Kristian tyrann") och deras svenska anhängares svekfullhet.

Gustav Vasa talar till bönder i Mora.

Peder Svarts krönika är tendentiös (vinklad), men ändå mindre fantasifull än sentida efterföljare som inte ens har haft tillgång till kung Gustavs mer eller mindre förskönande minnen.

Behovet av svenska hjältar hämtade ur historien

Under stormaktstiden började man uppteckna folkminnen kring Gustavs äventyr. Att framhäva Sveriges äldre historia och föregångarnas bravader låg i linje med den svenska stormaktens intressen. Prästerna - stormaktstidens viktigaste förmedlare av ideologi från statsmakt till folk - fick 1666 i uppdrag att förhöra allmogen i Dalarna. Och lokala traditioner fullkomligt vällde fram.

Vid 1700-talets mitt omformades minnena i mer litterär form av Jakob Brandberg, kamrerare vid Stora Kopparberget och dessutom ägare till Ornäs. Rummet där Gustav Vasa ska ha sovit, "Kungsrummet", blir genom hans försorg ett museum som ännu står kvar. En systerson till Brandberg, Johan Reinhold Schultze, fick tillgång till materialet och publicerade sedan en uppsats i Stockholms Magazin 1780.

Nationalromantiken under 1800-talet byggde vidare på denna tradition som också fick nytt bränsle vid 400-årsjubiléet av Gustavs födelse (1893) och äventyren (1920), då en rad minnesmärken invigdes. För sekelskiftets nationalism var den starke riksgrundaren en central gestalt. Nationen och staten gick före folkligt inflytande och enskildas intressen.

ANNONS

ANNONS

Att synen på Gustav Vasa dock inte var okomplicerad visas av exemplet Carl Milles. Hans arbete med statyn av Gustav Vasa till det nyöppnade Nordiska museet i Stockholm genomgick en intressant utveckling. Den första versionen (1907) speglar Milles tidiga positiva hållning till socialdemokratin och liberalismen. Kung Gustav skildras som en äldre landsfader med omsorg om alla medborgare. Med Milles raska kliv till höger och sympati för handlingskraftiga ledare som Mussolini blir kungen (1925) istället en ung, kraftfull ledare som inte skyr några medel för att utåt och inåt hävda statens intressen.För korpral PJ Blom, känd för sina Norgekritiska, patriotiska talarturnéer på unionsstridens 1890-tal, var det aldrig någon tvekan. "Funnes icke denna nyckel, så funnes icke heller Sveriges rike". Så började han alltid sina visningar sedan han efter talarturnéerna utsetts till väktare av Ornässtugan. Den rostiga nyckel han lade på bordet skulle alltså ha varit den som hjältinnan Barbro hittade i mannens rockficka. Att dörren till "Kungsrummet" tillkom först på 1700-talet tilläts naturligtvis inte störa denna effektfulla, nationella skröna.

LÄS MER: Gustav Vasas äventyr i Dalarna

LÄS MER: Vasatidens Sverige 1521-1611

LÄS MER: Gustav Vasa - tyrann eller landsfader? (artikelserie)

LÄS MER: Gustav Vasa - frihetskämpe, reformator och diktator (artikelserie)

LÄS MER: Kalmarunionen

LÄS MER: Propagandans historia

PODCAST: Vasatiden
 

Gustav Vasa, Carl Larsson, Dalahästen och Vasaloppet

Gustav Eriksson Vasas äventyr i Dalarna återberättades gärna under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet. I nationalromantisk anda invigde man minnesmärken där sägnen berättade att Gustav dolt sig för danska spejare. Om Gustav i verkligheten varit på alla platser brydde man sig inte om. Marschmusik, sång av sockenklädd ungdom och fosterländska tal av hans majestät konungen ingick.

Gustav Vasas dalaäventyr, sanna eller uppdiktade, är förknippade med Dalarnas hembygdskultur och svensk nationalromantik. Liksom dalahästen och vasaloppet har Gustav Vasa blivit en av Dalarnas exportvaror.

Dalakulturen blomstrar med sina masar och kullor i färgrika sockendräkter, sin hemslöjd. spelmansmusik och målarkonst. Konstnärer, författare och tonsättare har ofta använt dalamiljöer i sina verk. Carl Larssons hembygdsinteriörer och Anders Zorns nakna kullor hör hemma här. Gustav Vasas äventyr har här också av tradition sin plats.

Nationalismen behöver inte alltid handla om hela landet. Vi har också "lokalpatriotismen". Lokalpatrioterna vill mer lyfta fram sitt eget landskap. Nationalismen kan utgöras av ett antal "lokalpatriotismer". Ibland kan en av dessa "lokalpatriotismer" bli starkare än de övriga. Så kan man säga har skett när det gäller Dalarna. Just dalakulturen får ofta representera Sverige utomlands. Dalarna är alltså ett landskap med stark, utvecklad kultur, som präglat bilden av hela landet.
 

ANNONS

Peder Svarts krönika

Peder Svarts krönika eller Konung Gustaf I:s krönika är ett historieverk om Gustav Vasa, författat på kungens uppdrag av hans hovpredikant Peder Andersson Svart (död 1562), biskop i Västerås från 1556. När krönikan tillkom är osäkert, men Gustav Vasa hade givit instruktioner för verket redan 1541. En äldre, knapphändig version täcker hela kungens liv och har uppenbarligen grundats på viss arkivforskning.

Den mer kända versionen är en friare litterär bearbetning av denna text, men den har bara fullbordats fram till 1534. Händelserna skildras helt ur kungens synvinkel och med visst sinne för dramatiska effekter. Ett särskilt berömt parti är Gustav Vasas tal på Västerås riksdag 1527.
 

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad representerar Ornässtugan i berättelserna om Gustav Vasa?
   
 2. Vem var Kristian II och hur påverkade han Gustav Vasas tid i Dalarna?
   
 3. På vilket sätt blev Gustav Eriksson en ledarfigur efter Sten Sture den yngres död?
   
 4. Vilka likheter finns mellan berättelserna om Gustav Vasa och andra nationella myter?
   
 5. Hur förändrades berättelserna om Gustav Vasas äventyr under stormaktstiden och nationalromantiken?

Fundera på:

 1. Hur kan sanningshalten i historiska berättelser påverkas över tid av nationella intressen. Varför tror du att det händer?
   
 2. Hur tror du att de myter och berättelser som omger Gustav Vasa har påverkat den svenska identiteten och självbilden?

Ta reda på:

 1. Undersök hur äldre historiska texter, t.ex. från den nationalromantiska eran (senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet) skildrar Gustav Vasa, jämfört med vår egen tids framställningar. Vilka är de största skillnaderna?
   Litteratur:
Anders Fryxell, Berättelser ur svenska historien, Del 3, Norstedt, 1900
Carl Grimberg, Svenska folkets underbara öden, Del 2, Norstedt, 1913
Lars O Lagerqvist, Gustav Eriksson (Vasa) i Dalarna 1520-1521. Minnen, myter och monument, CarlssonVincent förlag, 1993
Stefan Bohman, Historia, museer och nationalism, Carlsson, 1996
Peder Swart, Konung Gustaf I:s krönika, utg. Av Nils Edén, Stockholm: Ljus, 1912
Peder Svart, Gustav Vasas krönika, utg. Av Gunnar T. Westin, Natur och Kultur, 1964
Michael Roberts, Gustav Vasa, Norstedts, 1970
Georg Starbäck, Berättelser ur svenska historien, Band 3, Beijer, 1901
Frederik Troels-Lund, Dagligt liv i Norden på 1500-talet, II, Bonnier, 1945
Gunnar T Westin, Maktkamp i senmedeltidens Sverige, Natur och kultur, 1971
 

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
 

Läs mer om

 

Artikelserie om Gustav Eriksson (Vasa) i Dalarna

Bild: Szilas
+ Visa hela artikelserien
Senast uppdaterad: 16 november 2023
Publicerad: 8 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
1600-tals-familj

Kvinnans roll i 1500-talets och 1600-talets Sverige

Under 1500- och 1600-talen var kvinnans roll djupt rotad i samhällets sociala och kulturella normer...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

S
Kvinnohistoria

Kvinnan som huvudperson

Kvinnan har historiskt sett alltid varit dubbelarbetande; hon har både arbetat i produktionen och...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 4: Vasasönerna

Under mer än fem decennier (1560-1611) regerades Sverige av Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 3: Bondeupproren och Gustav Vasas statsbygge

Många människor var missnöjda med Gustav Vasas enväldiga styre. Bönderna tyckte att skatterna var...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 2: Livet på landet

Under 1500-talet, liksom tidigare under medeltiden, bestod större delen av befolkningen av bönder...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Hi

Vasatidens Sverige

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521...

Hi

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

Hi

Nationalismens historia

Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Från och med 1800-...

Hi
Karta

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi

Historisk analys och begrepp

För en historiker är källorna utgångspunkten och grunden för historieskrivandet. Med hjälp av olika analysverktyg...

Hi

Historiebruk

Historiebruk som begrepp syftar till att tydliggöra hur historia används och varför. I det här avsnittet kan du läsa om...

Relaterade taggar

Hi
Karta

Kalmarunionen

Det tyska handelsförbundet Hansan hade under medeltidens gång vuxit sig allt starkare och mäktigare...

Hi
Sedel med Vasa

Gustav Vasa

Gustav Vasa, född 1496, var Sveriges kung från 1523 fram till sin död 1560. Under sin tid som...

Hi
Sherlock Holmes

Källvärdering och källkritik

Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1990-1999

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-25

Mattias, Julia och Kristoffer drar projektet om 1900-talet i land och avslutar med ett avsnitt om 90-talet. Ekonomisk kris, arbetslöshet, internetabonnemang, Robinson, Nile City, reklamradio, fotbolls-VM och en oändlig rad av dokusåpor.

+ Lyssna