Lübeck och Hansans imperium

Under medeltiden kontrollerade Hansan sjöfarten i Östersjön. I den ledande staden Lübecks mäktiga rådhus samlades Hansans ledande köpmän från en rad Östersjöstäder för att bevaka sina handelsintressen, ingå avtal med någon furste eller diskutera problemet med sjörövare.
S

Hansestaden Lübecks stadssigill.

Ett handelsimperium

Hansans grepp om handeln varade i närmare 500 år, från 1100-talets senare del till 1600-talet. Därmed har handelsförbundet haft en avgörande betydelse för de tyska influenserna i Europa. Från Ryssland och Polen i öster till Flandern (delar av norra Nederländerna och Belgien) och London i väster gick handelsskepp med pälsar och hudar, trävaror och timmer, saltat kött och levande djur, sill och torsk, järn och koppar, vin och öl, kläde och tyger, salt och kryddor, smör, spannmål och vapen - kort sagt det mesta som dåtidens människor hade bruk av.

ANNONS

ANNONS

Hansan bestod inte bara av städer kring Östersjön utan också av tyska, polska och ryska städer längs floder som Rhen, Elbe, Oder och Düna. Därutöver var också Nordsjöstäder som London, Brügge och Antwerpen mer eller mindre knutna till handelsförbundet (se karta).

Lübeck var Hansans viktigaste stad

Lübeck är numera en medelstor stad med ca 220 000 invånare. Under Hansans storhetstid på 1300-talet var antalet bara en tiondel av dagens, men stadens betydelse desto större. Längs floden Trave, de knappa två milen till Östersjön, har otaliga Hansaskepp seglat med varor av alla de slag. Lübecks och Hansans storhet byggde dock inte bara på att varor skeppades över Östersjön och Nordsjön eller längs floderna. Många köpmän från Lübeck, och andra städer, bosatte sig samtidigt i någon av de städer som ingick i handelsförbundet. I varje sådan stad bildade de särskilda intresseföreningar (gillen) för att bevaka sina, Hansans och Lübecks intressen. På så sätt kom till exempel Visbys handelsborgerskap att till stora delar bestå av ditflyttade tyska köpmän.

I dagens Lübeck påminner Domen (påbörjad 1173), de båda stadsportarna Burgtor (1444) och Holstentor (1478), stadsmuren, Helgeandshospitalet (Heilige Geist Hospital), rådhuset av tegel och ett stort antal andra kyrkor, gilleshus och lagerbyggnader om handelsstadens förflutna. Staden bombades svårt under andra världskriget, men rådhuset och flera kyrkor har återuppbyggts. Gatunamnen i de gamla hantverkarkvarteren - Glockengiesserstrasse (Klockgjutargatan), Fleischhauerstrasse (Slaktargatan) och Wagenmacherstrasse (Vagnmakargatan) - påminner om att även en internationaliserad handelsstad var beroende av vardagens lilla värld.
 

Medeltidens Lübeck
Hansestaden Lübeck i slutet av medeltiden.

Hansan ärvde Gotlands handelskontakter

Internationellt orienterat var också Gotland, långt innan både Lübeck och Visby hade etablerat sig. Som en följd av vikingatidens handel/krigståg österut fanns välutvecklade handelsvägar i Baltikum och till ryska Novgorod. I den senare staden hade gutarna (gotlänningarna) sedan 1000-talet handelsfaktoriet Gutagård (Gutenhof).

ANNONS

ANNONS

Västerut var kontakterna mer begränsade men med Sveariket slöts avtal under 1100-talet och ett visst politiskt beroende av den svenska kronan uppstod. En stor del av den gotländska handeln stod bondehandelsmän från byarna för.

Bristen på nautiska hjälpmedel (nautisk = sjöfarts) gynnade öarna ur handelssynpunkt. Sjöfarten tvingades hålla sig så mycket som möjligt längs kända kuster. En viktig sjöled kom därför att gå från södra Östersjön, södra Gotland, via Visby och Hoburg och därefter till Kurland och Düna i Ryssland. Gotlands geografiska läge närapå mitt i Östersjön gjorde ön till en given transportväg på en världshandelslinje. Denna centrala roll behöll ön genom hela medeltiden.

Lübecks tidigaste historia

Namnet Lübeck speglar konkurrensen mellan slavisk och germansk kultur. Ursprunget är det slaviska ”liubice” (ljuv, vacker). När tyska krigare, köpmän och jordbrukare från 1000-talet koloniserade området längs Östersjön kuvades de baltiska stammarna.

Den tyska staden Lübeck grundades av greve Adolf av Holstein 1143 där ett slaviskt fort och bosättning, Liubice, tidigare legat. Platsen förstördes av en eldsvåda men byggdes upp på nytt av Henrik Lejonet (hertig av Sachsen och Bayern) 1159. Kyrkorna och rådhuset anlades på en höjd medan borgen i norr skulle skydda infarten.

Lübeck hade ett strategiskt läge, nära floden Traves mynning i Östersjön och med goda förbindelser med andra västeuropeiska städer. På så sätt slapp skeppen gå igenom Öresund där danskarna krävde sin tribut (skatt) i form av tullar.

Lübecks ställning markerades av att man 1170 blev biskopssäte. Staden fick självstyre och tullfrihet, därmed inleddes försöken att nå en position i den västeuropeiska handeln.

Från 1160-talet till cirka år 1300 ökade det tyska inflytandet kontinuerligt. Livland (nuvarande Lettland och södra Estland) och Estland kom under tysk kontroll och vid 1200-talets mitt fanns ett dussin städer med tysk rättsskipning, bland annat Wismar, Rostock, Riga och Tallinn. Samtidigt ingick tyska köpmän avtal med viktiga handelsstäder som London, Brügge, Bergen och Novgorod.
 

Hansans handelsvägar och städer
Kartan visar Hansans största handelsvägar, alla Hansestäder och de viktigaste handelskontoren som Hansan ägde i andra städer.

Hansans tillkomst

Östersjön var under denna tid ett minst sagt politiskt komplicerat område. Här fanns kungarna i Sverige och Danmark, högmästaren i Preussen, ordensmästaren i Livland, hertigarna i Mecklenburg och Pommern, ett begynnande pärlband av städer och även Nordsjöns kungadömen Norge och England som kastade lystna blickar på den vinstgivande handeln. Någon politisk makt som kunde garantera handeln och säkerheten på haven fanns inte, nationalstaterna var ännu inte etablerade. Köpmännen bildade därför ett lösligt Hansaförbund, en intresseorganisation som skulle förhandla fram handelsrättigheter och privilegier samt vara behjälplig i skadeståndsfrågor.

ANNONS

ANNONS

Från början bestod Hansans medlemmar av enskilda köpmän, under 1300-talet övergick man till att ansluta städer vars högsta styrelser blev representanter när förbundet möttes till så kallade Hansadagar, oftast i Lübeck. Först 1358 bildades Hansaförbundet formellt.

Gotland hade tidigt en viktig roll i Hansans handelsimperium

Hansan hade tre grenar: den vendiska längs den södra Östersjökusten med Lübeck i centrum, den westfaliska med Köln och den svensk-livländska med Visby som huvudort. I Lübecks expansion, och därmed också Hansans, fick Gotland och Visby en avgörande roll. Strax efter Lübecks bildande ingick gutarna, representerade av Liknatte från Stenkyrka, ett avtal med Henrik Lejonet. De gotländska handelsmännen tillerkändes handelsprivilegier i Sachsen medan motsvarande rättigheter gavs tyskarna i Visby. Resultatet blev en successiv tysk inflyttning till Gotland. Man fick möjlighet att utnyttja gutarnas gamla handelsvägar och kontaktnät österut. Ett tyskt gille med centrum i Mariakyrkan instiftades i Visby. Konkurrensen mellan stadens köpmän, gutar eller tyskar, och böndernas ökade samtidigt och en ringmur byggdes för att skydda Visby. Med de nya fartyg, koggar, som tyskarna konstruerat - tyngre, bredare, mer djupgående och med större lastkapacitet - sköt nu den tyskdominerade handeln fart.

Visby och Gotland som gett förutsättningarna för denna expansion kom alltmer att bli dess offer. Vid 1200-talets slut befann sig hela Östersjöns syd- och östkust i danska, svenska och tyska händer. Med de allt bättre skeppen och mångfalden av handelsplatser kom Gotlands roll som mellanstation att så sakteliga upphöra. Samtidigt koncentrerades den gotländska handeln till Visby som 1288 hade utkämpat ett inbördeskrig med de gotländska bönderna. Visby var fortfarande en lokal handelsstormakt, med det betydelsefulla ansvaret för östhandeln, men inte längre Lübecks jämlike.

Vid 1300-talets början förde Visbyskeppare som Eswaldus, Simon Morp och Selef sill från Skåne, trävaror och torkad fisk från Norge, järn och koppar från Sverige samt kalk, kvarnstenar och tjära från Gotland. Hem till Visby kom man med salt och kläde.

På 1300-talet var Gotlands storhetstid förbi

I syfte att frigöra Danmark från Hansans grepp erövrade kung Valdemar Atterdag Gotland 1361. Hansan, som nu befann sig på sin höjdpunkt, besegrade dock Valdemar men Gotlands ställning försvagades. Ön drabbades både av kriget och den följande oron. Sjörövare som de fruktade Vitaliebröderna började att härja längs kusterna.

ANNONS

ANNONS

Från 1300-talets slut var också Visbys tid som betydelsefullt handelscentrum i Östersjön över. Tyskarna flyttade tillbaka till Lübeck eller uppsökte andra städer som till skillnad från Visby hade framtiden för sig. Gotland blev en dansk provinsstad, till stora delar förstörd av lübeckarnas anfall och först 1645 återbördad till Sverige.
 

Lübeck
Vy över Lübeck på 1800-talet innan andra världskrigets ödeläggelse. Målning av Minna Hauttmann.

Furstar och upprorsmän sökte hjälp av Hansan

Med sin starka ekonomiska ställning blev Hansan också en politisk maktfaktor. I svensk historia har Hansan ömsom varit ett hot, ömsom en hjälpare. Förbundet kunde låna ut pengar till furstar med penningbekymmer, eller till upprorsmän som behövde finansiera sin verksamhet. En av de senare var Gustav Eriksson (Vasa) som 1519 uppehöll sig i staden. Vid Königstrasse 9, bostad för dåvarande borgmästaren, finns en minnesplatta över den svenske upprorsmannen och blivande landsfadern:

Medan Gustaf Eriksson (Vasa) biltog [fredlös] hade en fristad i Lübeck umgicks han flitigt i borgmästaren Nicolaus Brömses hus. Här växte i hans sinne planer till Sveriges befrielse.

I rådhuset finns också en staty av kungen, gjord av Anders Zorn. Hjälpen var dock inte gratis. När Gustav Vasa kom till makten efter att ha besegrat den danske unionskungen Kristian II tillerkändes Hansan handelsprivilegier i Sverige, rättigheter som återtogs när det svenska riket blivit starkare.

Hansans nedgång

Liksom andra imperier hamnade även Hansan så småningom i svårigheter. Runt Östersjön växte sig nationalstaterna starka. Den Tyska Orden försvagades på 1400-talet och Rysslands härskare Ivan III erövrade Novgorod 1471. Ett par decennier senare försvann Hansan från staden.

Sverige och Danmark kunde under 1500-talet motstå Hansans blockader. Holländarnas handel med Amsterdam som nytt centrum började konkurrera ut Hansadominerade Brügge. Nya handelsvägar och fjärrhandelns tillväxt ökade värdet av södra Atlantkustens hamnstäder.

ANNONS

ANNONS

Inom Hansan utbröt sociala motsättningar, oftast mellan de ledande grosshandlardynastierna å ena sidan och hantverkare och småfolk å den andra. Redan 1380 och 1384 hade Lübecks slaktare revolterat och på 1400-talet tvingades de styrande dela med sig av makten.

Den verkliga dödsstöten kom med trettioåriga kriget (1618-1648), även om Hansan sökte hävda sin neutralitet. Flera av de forna självständiga städerna kom under svenskt styre (Wismar, Stettin).

Arvet efter Hansan

Ändå var Hansans insatser bestående, för Sverige och Nordeuropa i dess helhet. Östersjöregionen hade blivit ett gemensamt handelsområde. Sjörätten standardiserades; tillämpningen av den italienska dubbla bokföringen och banksystemet spreds över Östersjön.

Med Hansan följde också en tysk kulturell expansion. Såväl språken som städernas förvaltning förändrades efter främst Lübecks mönster. Överallt blomstrade stadskulturen med rådhus, kyrkor, borgarhus, varulager, murar och stadsportar.

För den europeiska historien är också den germanska expansionen i Baltikum av avgörande betydelse. Kanske skulle inte Tyskland ha blivit den stormakt landet senare blev under 1800-talet om inte de framgångsrika gotländska bönderna och köpmännen hade visat Lübecks köpmän hur handeln i öster skulle gå till?


LÄS MER: Hansan

LÄS MER: Ekonomi och handel på medeltiden

LÄS MER: Visby - Nordens enda medeltida storstad

LÄS MER: Hansan dominerade handeln i Nordeuropa på medeltiden

BILD: Vy över medeltidens Lübeck (hög upplösning)

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Ge exempel på varor som var viktiga i Hansans handel.
   
 2. Varför bildades Hansan? Redogör kortfattat för några av skälen.
   
 3. Redogör kortfattat för Gotlands roll inom Hansans handelsimperium.
   
 4. Varför minskade Gotlands betydelse för handeln i Östersjön under senmedeltiden?
   
 5. Hansan hade stor betydelse även för många av Östersjöländernas inrikes- och utrikespolitik. Motivera.
   
 6. Ange några orsaker till varför Hansan hade förlorat sin viktiga roll för handeln under 1600-talet.
   
 7. Nämn något av det kulturella arv Nordeuropa fått efter Hansan.
   

 

Litteratur:
Dick Harrison, Hansan - ett medeltida handelsimperium, 1990
Kjell Kumlien, Sverige och hanseiterna, 1953
Hugo Yrwing, Visby - hansestad på Gotland, 1986


Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
 

 

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 23 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

M
Staden Kilwa

Afrikas glömda handel

En vanlig uppfattning är att det inte fanns några handelsvägar i Afrika före européernas...

S

Margareta - drottning och politiskt geni

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark,...

S

Nazisterna tar makten i Tyskland

Hitler och nazisterna kom till makten 1933 under en turbulent tidsperiod kantad av ekonomiskt och...

M

Slaveri i Europa under äldre medeltiden

De flesta av oss idag känner till att slaveriet var utbrett i antikens Grekland och Rom. Men visste...

S

1 september 1939 - Tyskland anfaller Polen

Den 1 september 1939 anföll Hitlers Tyskland grannlandet Polen. Två dagar senare förklarade...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Ekonomi och handel på medeltiden

Ekonomi och handel i Europa och världen på medeltiden (500-1500).

Hi

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Hi

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia om nationalekonomi, handel och berömda företag genom historien. Ekonomisk historia hänger till stor...

Hi
Karta

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Hamnaktivitet

Hansan

Hansan, eller Hanseförbundet, grundades under 1100-talet av nordtyska köpmän som slöt sig samman i...

Hi
Carta Marina

Gotlands historia

Gotland utgjorde ett centrum för Östersjöhandeln från vikingatiden och framåt. Gotland har genom...

Hi
Karta

Visbys historia

Visby var under medeltiden en av Sveriges största städer och en viktig medlem av Hansan. Staden...

Hi
stad

Städernas historia

2024 hade Saudiarabien börjat bygga en ny stad. Den skulle bli 17 mil lång och tvåhundra meter bred...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Ekonomiska system

av: Mattias Axelsson
2022-10-19

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om ekonomiska system i allmänhet, och om marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi i synnerhet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Delningen av Tyskland efter andra världskriget

av: Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges kristnande

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-05-23

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur det gick till när Sverige blev kristet.

+ Lyssna