S
Tagg
slum
Ett utvecklingsland är vanligen definierat som ett land med låg BNP per capita.

Utvecklingsländer

Utvecklingsländer (engelska Developing Countries, i kontrast till Developed Countries, d.v.s. industriländer) är benämningen på självständiga länder med mindre utvecklad industri och lägre HDI (Human Development Index) än andra länder. Men till skillnad från definitionen för industriländer finns det inte lika klara kriterier för huruvida ett land kan kallas för ett utvecklingsland eller inte. Medan kriterierna för industriländer är betydligt klarare och bygger på mätning av BNP (bruttonationalprodukt) och BNI (bruttonationalinkomst) så brukar utvecklingsländer indelas i olika kategorier utifrån de enskilda inkomsterna i respektive land (se t.ex. Världsbankens lista).

ANNONS

ANNONS

Generellt brukar man med begreppet utvecklingsland mena ett land som har låg BNP per capita. Detta hänger ofta ihop med en låg nivå av industrialisering av samhället som istället är mer beroende av jordbruk. Därtill brukar utvecklingsländer ha mindre utbyggd infrastruktur som i sin tur innebär lägre levnadsstandard för invånarna jämfört med ett industriland. Andra kännetecken för utvecklingsländer kan vara mindre tillgång till hälsa och sjukvård, sämre sanitära förhållanden och högre nivåer av föroreningar.

Vid kvalificeringen av ett utvecklingsland utifrån bruttonationalinkomsten (BNI) per capita brukar Världsbanken räkna länder med en BNI som ligger mellan drygt 1 000 USD per capita (motsvarande 10 400 SEK i 2024 års penningvärde) och 12 000 USD per capita (motsvarande 125 000 SEK). Men även andra kriterier kan vara av betydelse vid kvalificering av ett utvecklingsland, som den inhemska marknadens utvecklingsgrad, levnadsstandarden, tillgången till vatten och den allmänna energiförsörjningen. [Kartor och tabeller som visar världens utvecklingsländer]
 

BNI (bruttonationalinkomst) är summan av ett lands inkomster. Den beräknas enligt formeln BNP + (inkomster som kommer från utlandet – utgifter som man betalar till utlandet). Per capita innebär per person. Att ha t.ex. 190 000 SEK i BNP per capita betyder att ett land har en bruttonationalproduktion som motsvarar 190 000 SEK per invånare i landet.
 


LÄS MER: Industriländer

LÄS MER: Jordens resurser och handelsmönster

LÄS MER: Naturresurser och dess fördelning

LÄS MER: Produktion och konsumtion av varor och tjänster

LÄS MER: Ekonomi och handel

LÄS MER: Fattigdom och ohälsa i världen


FÖRFATTARE

Text: Vahagn Avedian,  fil. dr i historia, med forskningsintresse för mänskliga rättigheter, fred- och konfliktforskning och demokratistudier, redaktör för folkmordet1915.se och karabach.se

Webbplatser: 
http://armenica.org/vahagnavedian/
http://folkmordet1915.se/
http://karabach.se/

Här nedan hittar du material som kan relateras till utvecklingsländer

Uppdaterad: 19 juni 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Utvecklingsländer

Så påverkar handeln dig och omvärlden

av: Kommerskollegium
Gymnasiet

Utbildningsmaterialet "Varför handlar vi med omvärlden?" beskriver på ett lättillgängligt sätt varför länder handlar med varandra och hur den internationella handeln ser ut idag. Materialet är anpassat för i första hand gymnasieskolan.

+ Läs mer

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Artiklar om Utvecklingsländer

S

Globalisering - orsaker och följder

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-23

Globaliseringen har ”krympt” världen och ändrat många människors sätt att leva. Globaliseringens främsta kännetecken är gränslöshet. Människor, varor och pengar rör sig idag betydligt lättare mellan länder och kontinenter än för bara några decennier sedan. Vi blir en allt mer integrerad del av ett globalt ekonomiskt och teknologiskt nätverk. Och allt mer beroende av varandra, vilket bl.a. vår tids finansiella kriser är exempel på. De får snabbt återverkningar över hela världen...

+ Läs mer

S

Ekonomins globalisering

av: Robert de Vries och Kommerskollegium
2019-10-12

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur, politik och miljö. Globaliseringen kännetecknas främst av gränslöshet. Människor, varor och pengar rör sig idag betydligt lättare mellan länder och kontinenter än för bara några decennier sedan. Vi blir en alltmer integrerad del av ett globalt ekonomiskt och teknologiskt nätverk samtidigt som vi blir alltmer beroende av varandra...

+ Läs mer

S

Kritik mot globaliseringen och de transnationella företagen

av: Robert de Vries
2018-10-06

Globalisering kan ses som en framåtskridande process där multinationella och transnationella företag har fått en allt större roll i den globala ekonomiska utvecklingen. Allt som oftast när globalisering och handel kommer på tal, är det de positiva effekterna som berörs. Vi ska därför också titta på en del av den kritik som riktats mot de transnationella företagens roll i globaliseringsprocessen...

+ Läs mer

M

Vår tids globala handelsmönster

av: Kommerskollegium
2018-10-02

Under tiden efter andra världskriget har världshandeln växt kraftigt och fortare än ekonomin i stort. Exporten av varor och tjänster har ökat dramatiskt under perioden. Världsekonomin är alltså mycket mer beroende av handel idag än för bara några årtionden sen. Men handeln är inte bara större utan ser också på många sätt helt annorlunda ut än förr...

+ Läs mer

S

Fattigdom och överbefolkning

av: Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
2014-03-01

Den orättvisa uppdelningen av jordens resurser har lett till fattigdom, överbefolkning och elände i många av världens utvecklingsländer. Men det har blivit bättre och utvecklingen går numera åt rätt håll. Den accelererande urbaniseringen i fattiga länder är idag en nyckelfråga i kampen mot fattigdom...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Kampen mot nutida slaveri

av: Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-11-17

Inget tyder på att antalet slavarbetare minskar i världen, tvärtom ökar antalet stadigt. För att stoppa det nutida slaveriet måste både fattigdomen och efterfrågan minskas...

+ Läs mer

Podcast om Utvecklingsländer

SO-rummet podcast icon
M

Klimatflyktingar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-16

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om klimatflyktingar. Vad är en klimatflykting? Varför finns det klimatflyktingar?

+ Läs mer

Länkar om Utvecklingsländer

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS